Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 4, Sayfalar 47 - 82 2015-11-03

NEEDS AN ANALYSIS OF TEACHERS WHO TEACH TURKISH TO TURKISH BILINGUAL CHILDREN IN ENGLAND: A SAMPLE SWOT ANALYSIS
İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ

Havva Yaman [1] , Abdullah Dağtaş [2]

557 452

The purpose of this research is to determine the needs of teachers who teach Turkish to Turkish children who are bilingual. 43 Turkish teachers in England participated in this study. This qualitative descriptive study has been designed with phenomenological approach. Data has been collected within the framework of swot analysis and content analysis applied for data analysis. The finding of this study indicated that teachers consider as strong, missing and opportunity from the viewpoint of themselves and apart from themselves and the points they were concerned and anxious that have been indicated on an individual basis. This study has been mainly concluded as follows: needs and shortages of Turkish teachers in England; textbook, curriculum and their materials, as for deficiency needs and shortages; professional knowledge, inadequacy of experience and professional development opportunities. This study also concluded with lack of financial and institutional support and resources and lack of equipment in schools as well the different issues arising from children and the family were also discussed.

Key words: Bilingualism, Turkish teaching/education in England, needs of Turkish teachers who are assigned in England. 

ÖzetBu araştırmanın amacı, İngiltere’deki iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğreten öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlemektir. Araştırmaya İngiltere’deki 43 Türkçe öğretmeni katılmıştır. Betimsel nitelikteki bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, swot analizi çerçevesinde toplanmış ve içerik analizine göre analiz edilmiştir. Öğretmenlerin kendileri açısından ve kendileri dışında kuvvetli, eksik ve fırsat olarak gördükleri yönler ile endişe duydukları noktaların neler olduğu ayrı ayrı gösterilmiştir. Araştırmanın sonucunda İngiltere’deki Türkçe öğretmenlerinin ihtiyaçlarının ya da eksiklerinin ders kitabı, öğretim programı, materyalleri eksiklikleri; meslekî bilgi, donanım, tecrübe yetersizlikleri ve bunları giderebilecek meslekî gelişim imkânlarının kısıtlı olması; maddî ve kurumsal destek ile imkânların yeterli olmadığı; okullarda araç-gereç eksiklikleri ya da yaş ve seviyeye göre sınıf oluşturamama gibi çeşitli zorluklar ile aile ve çocuklardan kaynaklanan farklı sorunlar etrafında toplandığı sonucuna varılmıştır.
 • Achmet, İ. K. (2005). Yunanistan’da (Batı Trakya’da) İkidilli Eğitim Veren Azınlık
 • Okullarında Türkçe ve Yunanca Öğrenim Gören Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akıncı, M. A. (5-6 Mayıs 2007). Fransa’da Türkçe Ana Dili Eğitimi ve İki Dilli Türk
 • Çocuklarının Dil Becerileri. II. Avrupa Türk Dili Şöleni. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Söğütözü, Ankara.
 • Appel, R. and Muysken, P. (1987/2005). Language Contact and Bilingualism. Amsterdam:
 • Amsterdam University Press.
 • Aşçı, U. D. (2013). İngiltere’deki Türkçe Konuşan Toplumda İki Dillilik (Bilingualism) ve Dil
 • Karışması (Interference). Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 101-107.
 • Baker, C. (2011). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. (5th Edition).
 • Bristol: Tonawanda: Multilingual Matters.
 • Baker, C. and Jones, S. P. (1998). Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education.
 • Philadelphia, PA: Multilingual Matters.
 • Belet, Ş. D. (2009). İki Dilli Türk Öğrencilerin Ana Dili Türkçeyi Öğrenme
 • Durumlarına İlişkin Öğrenci, Veli ve Öğretmen Görüşleri (Fjell İlköğretim Okulu
 • Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 71-85.
 • Chermack, T. J. and Kasshanna, B. K. (2007). The Use and Misuse of Swot Analysis
 • and Implications for HRD Professional. Human Resource Development International,
 • (4), 383-399.DOI: 10.1080/13678860701718760
 • Cummins, J. (1981). Bilingualism and Minority-Language Children.
 • http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED215557.pdf, E. T. 21.01.2015.
 • Çakır, M. (2002-2003). Almanya’daki Çok Kültürlü Ortamlarda Türkçenin Anadili
 • Olarak Kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 39-57.
 • Dyson, R. G. (2004). Strategic Development and SWOT Analysis at the University of
 • Warnick. European Journal of Operational Research, 152, 631-640. doi:10.1016/S0377-
 • (03)00062-6
 • Glesne, A. (2012). Öykünüzü Keşfetmek: Veri Analizi. Nitel Araştırmaya Giriş (Çev. Ed.
 • Ali Ersoy ve Pelin Yağcıoğlu) İçinde. Ankara: Anı Yayınları.
 • Gözaydın, N. (2005a). AB Tarama Sürecinde Türk Dili–I. Türk Dili, 638, 100-107.
 • Gözaydın, N. (2005b). AB Tarama Sürecinde Türk Dili–II. Türk Dili, 639, 195-200.
 • Güleç, Ş. ve Yaman, H. (12 Haziran 2014). İki Dillilere Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin
 • Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: İngiltere Örneği. III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi. Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Sakarya.
 • İnce, B. (2011). Yurtdışındaki Türk Çocuklarının Anadilleri Türkçede Yaşadıkları Anlatım
 • Sorunları: Fransa Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Küçük, S. (2006). Kültürler Arası Konumda İki Dilli Öğrenciler İçin Öğretmen
 • Yetiştirme ve Erasmus Programı. Ayfon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
 • (1), 231-251.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Türleri. Nitel Araştırma (Çev. Ed. Selahattin
 • Turan) İçinde. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Robson, C. (2001). Real World Research. USA: Blackwell Publishers.
 • Skutnabb-Kangas, T. (1988). Multilingualism and the Education of Minnority
 • Children. From Minnority Education: From Shame to Struggle. T. Skutnabb-
 • Kangas and J. Cummins (Eds.). pp. 9-44. Clevedon: Multilingual Matters. In Policiy
 • and Practice in Bilingual Education: Extended the Foundations. O. Garciaand C. Baker.
 • (Eds.). pp. 40-62. Clevedon: Multilingual Matters. (1995).
 • Skutnabb-Kangas, T. and McCarty, T. L. (2008). Key Concepts In Bilingual
 • Education: Ideological, Historical, Epistemological, And Empirical Foundations.
 • In Volume 5, Bilingual Education. Jim Cummins and Nancy Hornberger (Eds.).
 • pp. 3-17. Encyclopedia of Language and Education. (2nd Edition). New York: Springer.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve
 • Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Temel, Z. F. ve Yazıcı, Z. (2014). İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamlarda Yetişen
 • Çocuklar İçin Anadilinin Gerekliliği. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 622, 495-505.
 • http://www.ilkokuma.com/okul_oncesi/iki_dilli.htm, E. T. 11.04.2015.
 • Tözün, İ. (2014). İngiltere’de Azınlık Gruplar ve Eğitim: ‘Türkçe Konuşan
 • Göçmenler’. Die Gaste, 30, 4.
 • URL1: http://www.yvdk.gov.tr/ulke-3-birlesik-krallik.html, E. T. 08.04.2015.
 • Yağmur, K. (2006). Batı Avrupa’da Türkçe Öğretiminin Sorunları Ve Çözüm
 • Önerileri. Dil Dergisi, 134, 26-41. DOI: 10.1501/Dilder_0000000061
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı).
 • Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldız, C. (2012). Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya
 • Örneği). Ankara: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Daire Başkanlığı.
 • Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (6 Haziran 2013). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • İngiltere Türk Toplumu Eğitim Çalıştayı. (15-16 Ekim 2011). Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Londra.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Havva Yaman

Yazar: Abdullah Dağtaş

Bibtex @ { ijoses106052, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {47 - 82}, doi = {10.20860/ijoses.53160}, title = {İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yaman, Havva and Dağtaş, Abdullah} }
APA Yaman, H , Dağtaş, A . (2015). İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (4), 47-82. DOI: 10.20860/ijoses.53160
MLA Yaman, H , Dağtaş, A . "İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2015): 47-82 <http://dergipark.gov.tr/ijoses/issue/8549/106052>
Chicago Yaman, H , Dağtaş, A . "İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2015): 47-82
RIS TY - JOUR T1 - İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ AU - Havva Yaman , Abdullah Dağtaş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.20860/ijoses.53160 DO - 10.20860/ijoses.53160 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 82 VL - 2 IS - 4 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.53160 UR - http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.53160 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ %A Havva Yaman , Abdullah Dağtaş %T İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ %D 2015 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 2 %N 4 %R doi: 10.20860/ijoses.53160 %U 10.20860/ijoses.53160
ISNAD Yaman, Havva , Dağtaş, Abdullah . "İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 / 4 (Kasım 2015): 47-82. http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.53160