Yıl 2017, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 31 - 38 2017-12-01

Konaklama İşletmelerinde Motivasyon Araçlarının İşdoyumuÜzerine Etkisi: Edirne Otellerinde Bir Araştırma

Emel Gönenç Güler [1] , Tülay DEMIRALAY [2] , Funda SELVI [3]

167 358

Konaklama işletmelerinde hizmetten yararlanan müşteriler ile hizmeti karşılayan işgörenlerin, karşılıklı iletişim halinde olması nedeniyle işgörenler ve onların sahip oldukları motivasyon ile verimlilik arasındaki ilişki; iş doyumunun yadsınamaz bir sonucudur. Bu kapsam çerçevesinde ele alınan çalışmanın amacı; konaklama işletmelerinin değerli kaynağı olan işgörenlerinmotivasyonunun sağlanmasında kullanılan özendirme araçlarının iş doyumuna ve dolayısıyla verimliliğe olan etkilerinin saptanmasıdır.Konu kapsamında Edirne’deki beş, dört, üç, iki, bir yıldızlı ve özel belgeli otellerdeki işgörenleri etkileyen motivasyon faktörlerinin iş doyumuna ne derece etki ettiği ve sonuç olarak işletme verimliliğine katkısı ele alınmıştır. Alan araştırmasının verilerinin toplanmasında anket yönteminden yararlanılmıştır.

Konaklama İşletmeleri, motivasyon, özendirme araçları, iş doyumu, Edirne
 • Aslan, L. (2004). Harvard Business Review “Motivasyon”. İstanbul: Mess, 27.
 • Byrne, Barbara M. (2010), Structural Equation Modelingwith AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming, anded., Taylor and Francis Group.
 • Çetiner, E. (1995). Konaklama İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi. Ankara:Tutibay Yayınları.
 • Davras, Ö. ve Gülmez, M. (2013). Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma, 167-184.
 • Greene, A. C. (1988). Çağdaş Yöneticinin Özlü Bilgi Kaynağı Verimlilik Nasıl Arttırılır. (Y. Güneri, Çev.) İstanbul: İlgi Yayıncılık, 45-46.
 • Hoffman, K. D.ve Ingram, T. N. (1992). Service providerjobsatisfactionandcustomer. Journal of Services Marketing, 6(2), 68-78.
 • Jöreskog, Karl G. ve DagSörbom, (1982) “RecentDevelopments in StructuralEquationModeling”, Journal of Marketing Research, Vol.XIX, pp.404-416.
 • Kalaycı, Şeref, (2010) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım.
 • Kaya, İ. (2007). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Tatminini Etkileyen Faktörleri Geliştiren Bir İş Tatmin Ölçeği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 355-372.
 • Kaya, İ. (2010). Otel İşletmelerinde İşgörenlerin İş Tatminini Etkileyen İşi Bırakma Eğilimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 219-236.
 • Kuşluvan, Z. ve Kuşluvan, S. (2005). Otel İşletmelerinde İş ve İşletme ile İlgili Faktörlerin İşgören Tatmini Üzerindeki Görece Etkisi: Nevşehir Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16 (2), 183-203.
 • Ölçer, F. (2005). Departmanlı Mağazalarda Motivasyon Üzerine Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (25), 3.
 • Öztürk, Y.ve Seyhan, K. (2005). Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Artırılmasında İşgören Eğitiminin Yeri ve Önemi Journal of Commerce, (1), 121-140.
 • Sabuncuoğlu, Z., ve Tüz, M. (2001). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi, 340.
 • Sarker, Jalal S. ,Crossman, A. ve Chinmeteepituck, P. (2003). Therelationships of ageandlength of service withjobsatisfaction: an examination of hotel employees in Thailand. Journal of ManagerialPsychology, 18(7), 745-758.
 • Tarlan, D. ve Tütüncü, Ö. (2001). Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İş Doyumu Analizi , 141-163.
 • Toker, B. (2006). Konaklama işletmelerinde İşgören Motivasyonu ve Motivasyonun İş Doyumuna Etkileri-İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. İzmir, 43.
 • Toker, B. (2007). Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi , 92-107.
 • Uğur, E. (2005). İşletme Yönetimi. İstanbul: Matsan Matbaacılık, 109.
 • Werner,Christinaand Karin Schermelleh-Engel, (2009) “StructuralEquationModeling: Advantages, Challenges, andProblems”, Goethe University, Frankfurt (1-4).
 • Yang, J. T. (2010). Antecedentsandconsequences of jobsatisfaction in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 609-619.
 • Yeh, C. M. (2013). Tourisminvolvement, workengagementandjobsatisfactionamongfrontline hotel employees. Annals of TourismResearch, 42, 214-239.
 • Yeşilyurt, H., ve Koçak, N. (2014). İş Doyumu ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Otel İşletmeleri Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Yew, L. T. (2007). Jobsatisfactionandaffectivecommitment: a study of employees in thetourismindustry in Sarawak, Malaysia. World Review of Entrepreneurship, Management andSustainable Development, 4(1), 85-101. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 303-324.
 • http://www.edirnekulturturizm.gov.tr/12.02.2017
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Emel Gönenç Güler (Sorumlu Yazar)

Yazar: Tülay DEMIRALAY

Yazar: Funda SELVI

Bibtex @araştırma makalesi { ijses397781, journal = {International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES)}, issn = {2146-0078}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2017}, volume = {}, pages = {31 - 38}, doi = {}, title = {Konaklama İşletmelerinde Motivasyon Araçlarının İşdoyumuÜzerine Etkisi: Edirne Otellerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {DEMIRALAY, Tülay and SELVI, Funda and Gönenç Güler, Emel} }
APA Gönenç Güler, E , DEMIRALAY, T , SELVI, F . (2017). Konaklama İşletmelerinde Motivasyon Araçlarının İşdoyumuÜzerine Etkisi: Edirne Otellerinde Bir Araştırma. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), (2), 31-38. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34195/397781
MLA Gönenç Güler, E , DEMIRALAY, T , SELVI, F . "Konaklama İşletmelerinde Motivasyon Araçlarının İşdoyumuÜzerine Etkisi: Edirne Otellerinde Bir Araştırma". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2017): 31-38 <http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34195/397781>
Chicago Gönenç Güler, E , DEMIRALAY, T , SELVI, F . "Konaklama İşletmelerinde Motivasyon Araçlarının İşdoyumuÜzerine Etkisi: Edirne Otellerinde Bir Araştırma". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) (2017): 31-38
RIS TY - JOUR T1 - Konaklama İşletmelerinde Motivasyon Araçlarının İşdoyumuÜzerine Etkisi: Edirne Otellerinde Bir Araştırma AU - Emel Gönenç Güler , Tülay DEMIRALAY , Funda SELVI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 38 VL - IS - 2 SN - 2146-0078- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) Konaklama İşletmelerinde Motivasyon Araçlarının İşdoyumuÜzerine Etkisi: Edirne Otellerinde Bir Araştırma %A Emel Gönenç Güler , Tülay DEMIRALAY , Funda SELVI %T Konaklama İşletmelerinde Motivasyon Araçlarının İşdoyumuÜzerine Etkisi: Edirne Otellerinde Bir Araştırma %D 2017 %J International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) %P 2146-0078- %V %N 2 %R %U
ISNAD Gönenç Güler, Emel , DEMIRALAY, Tülay , SELVI, Funda . "Konaklama İşletmelerinde Motivasyon Araçlarının İşdoyumuÜzerine Etkisi: Edirne Otellerinde Bir Araştırma". International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES) / 2 (Aralık 2017): 31-38.