Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 6, Sayfalar 70 - 82 2018-06-01

RURAL-URBAN MIGRATION IN TURKEY AND ITS EFFECTS ON THE FAMILY
TÜRKİYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Gönül SEVİNÇ [1] , Müge KANTAR DAVRAN [2] , Mehmet Reşit SEVİNÇ [3]

370 2883

In this paper, urban, rural and migration concepts have been primarily analysed; related concepts in the literature and provisions of these concepts have been examined. Migration movements in Turkey, especially rural-urban migration has been examined by rural and urban population change in years. It is also analysed that the reasons of rural-to-urban migration, involvement of family members in the migration decision and the changes in urban and rural as a result of the migration. Urbanization problems which arise from rural-to-urban migration, the migrating family’s difficulties, housing and employment opportunities, citizenship and future interactions have been discussed in this paper. The effects of migration on the migrating family, especially women and children to be affected by migration have been analysed in terms of the changes in their economic and social conditions. In this paper, secondary data obtained from the statistics, reports, conducted field studies, and academic studies related to domestic migration are used.

Bu çalışmada öncelikle kır, kent ve göç kavramları incelenmiş olup; literatürde ilgili kavramlar ve bu kavramların karşılıkları araştırılmıştır. Türkiye’de yaşanan göç hareketlerinden özellikle kırdan kente göç, yıllar itibariyle kır ve kent nüfusu değişimi incelenerek ortaya konmuştur. Kırdan kente göçün nedenleri, aile bireylerinin göç kararına katılımı, göç sonucunda kentte ve kırda yaşanan değişiklikler incelenmiştir. Kırdan kente göç sonucunda ortaya çıkan; kentleşme sorunları, göç eden ailenin göçten etkilenmesi, barınma ve istihdam imkanları, hemşericilik ve gelecekteki etkileşimler ele alınmıştır. Göçün, göç eden aile bireyleri üzerindeki etkileri, özellikle kadın ve çocukların göçten etkilenmesi, ekonomik ve sosyal yaşamlarındaki değişimler açısından incelenmiştir. Çalışmada, iç göç ile ilgili çeşitli istatistiklerden, raporlardan, yapılmış saha çalışmalarından ve akademik çalışmalardan elde edilen ikincil verilerden faydalanılmıştır.
 • Akış, A. ve Akkuş, A. (2003). “Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Şanlıurfa’daki Göçe Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10: 529 – 542.
 • Bahar, O. ve Bingöl, F. K. (2010). “Türkiye’de İç Göç Hareketlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasalarına Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (2): 43-61.
 • Başel, H. (2010). “İç Göçün Sonuçları ve İşgücüne Etkileri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 51: 288-321.
 • Başel, H. (2011). “Türkiye’de Nüfus Hareketlerinin ve İç Göçün Nedenleri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 53: 516-542.
 • Başol, K. (1995). Demografi, Anadolu Matbaası, İzmir.
 • BİB. (2009). Kentleşme Şûrası 2009: Kentsel Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara.
 • Bu, M. ve Bozoğlan, F. (2009). “Türkiye’de Köyden Kente Göç”, http://www.baltalimanı.com, (18.05.2011).
 • Çelik, F. (2005). “İç göçler: Teorik Bir Analiz”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (2): 167-184.
 • Davran, M. K., Sevinç, M. R. ve Sevinç, G. (2011). “Kırdan Kente Yapılan İç Göçler ve Toplumsal Cinsiyet”, Göç ve Mimarlık Dergisi, Haziran 4: 49 – 54.
 • Dinler, Z. (2008). Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • DPT (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı; Nüfus, Demografi Yapısı, Göç, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: DPT 2556 – ÖİK:572, Ankara.
 • EC EUROPA (2007). “Statistical and Economic Information Report 2007”, http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2007/RD_Report_2007.pdf, (24.02.2014).
 • Es, M. ve ATEŞ, H. (2004). “Kent Yönetimi, Kentlileşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 48: 206-248.
 • Gökçe, B. (2007). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınevi. Ankara.
 • GTHB. (2011). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013), http://kkp.tarim.gov.tr/sp/Kirsal_Kalkinma_Plani%20(2010-2013).pdf, (30.03.2014).
 • Güner, O. (2008). “Kırdan Kente Göç Bağlamında Gençlerde Oluşan Kültür ve Kimlik İkilemleri”, www.kayaburun.com/yayinlar/K%C4%B1rdan%20Kente%20G%C3%B6%C3 %A7.doc, (19.05.2011).
 • Güreşci, E. (2009). “Kırsal Göç ve Tarım Politikası Arasındaki İlişki”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22: 51 – 67.
 • İlkaracan, P. ve İlkkaracan, İ. (1998). 1990’lar Türkiye’sinde Kadın ve Göç, http://www.kadinininsanhaklari.org/static/yayin/wwhr/kadin_goc.pdf (15.01.2018).
 • Keleş, R. (2008). Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Kongar, E. (2011). Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi. İstanbul.
 • Oskay, Ü. ve Şen, H. (2012). “Sosyolojiye Giriş”, (Ed.) TUNA, M., Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Özer, A. (2011). Bağımlılığı Yaratan Sosyolojik Koşulların Göç Kentleşme(Me) ve Organize Suç Bağlamında İrdelenmesi, http://www.tohav.org/?bolum=dosya&no=44, (19.05.2011).
 • Öztürk, M. ve Altuntepe, N. (2008). “Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması”, Journal of Yaşar University, 3 (11): 1587-1625.
 • Pazarlıoğlu, V. (2007). “İzmir Örneğinde İç Göçün Ekonometrik Analizi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1): 122-135.
 • Sevinç M. R., Davran M. K., Özel R. ve Sevinç G. (2015). “Şanlıurfa Semt Pazarlarında Taşıyıcılık Yapan Çocuk İşçiler”, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 18 (3): 21-31.
 • Tezcan, M. (2012). Sosyolojiye Giriş, Anı Yayıncılık. Ankara.
 • TÜİK. (2013). “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları”, 2013. http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt _id=1010, (30.03.2014).
 • TÜİK (2014). “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt _id=1059, (11.09.2014).
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Haziran-2018
Dergi Bölümü Konferans Bildirileri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6322-8844
Yazar: Gönül SEVİNÇ
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4780-1043
Yazar: Müge KANTAR DAVRAN
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0617-7822
Yazar: Mehmet Reşit SEVİNÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @konferans bildirisi { iktisad330930, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {70 - 82}, doi = {10.25204/iktisad.330930}, title = {TÜRKİYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {SEVİNÇ, Gönül and KANTAR DAVRAN, Müge and SEVİNÇ, Mehmet Reşit} }
APA SEVİNÇ, G , KANTAR DAVRAN, M , SEVİNÇ, M . (2018). TÜRKİYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 70-82. DOI: 10.25204/iktisad.330930
MLA SEVİNÇ, G , KANTAR DAVRAN, M , SEVİNÇ, M . "TÜRKİYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 70-82 <http://dergipark.gov.tr/iktisad/issue/37032/330930>
Chicago SEVİNÇ, G , KANTAR DAVRAN, M , SEVİNÇ, M . "TÜRKİYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 70-82
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AU - Gönül SEVİNÇ , Müge KANTAR DAVRAN , Mehmet Reşit SEVİNÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25204/iktisad.330930 DO - 10.25204/iktisad.330930 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 82 VL - 3 IS - 6 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.330930 UR - http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.330930 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %A Gönül SEVİNÇ , Müge KANTAR DAVRAN , Mehmet Reşit SEVİNÇ %T TÜRKİYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %D 2018 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 3 %N 6 %R doi: 10.25204/iktisad.330930 %U 10.25204/iktisad.330930
ISNAD SEVİNÇ, Gönül , KANTAR DAVRAN, Müge , SEVİNÇ, Mehmet Reşit . "TÜRKİYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 / 6 (Haziran 2018): 70-82. http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.330930