Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 6, Sayfalar 102 - 110 2018-06-01

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 3+1 İŞBAŞI EĞİTİMİ MODELİNE YAKLAŞIMLARI: DENİZLİ İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
A FIELD RESEARCH IN DENIZLI PROVINCE REGARDING APPROACHES OF ACCOUNTING PROFESSIONALS TOWARDS 3+1 ON-THE JOB-TRAINING MODEL

Emin YÜREKLİ [1] , Bülent ARPAT [2] , Burak ÇAMURDAN [3]

93 232

Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümü öğrencilerinin iş hayatında daha donanımlı ve aranan nitelikte bireyler olarak çalışabilmeleri için 3+1 işbaşı eğitimi programları geliştirilmiştir. Muhasebe mesleğinin gelecekteki temsilcileri olarak görülmesi gereken stajyerlerin, nitelikli bireyler olarak mesleğe kazandırılması aşamasında muhasebe meslek mensuplarının ve meslek odalarının da önemli görevleri vardır. Bu araştırmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının 3+1 işbaşı eğitimi programına yaklaşımını incelemek, beklentilerini ortaya koymak ve bu beklentileri karşılayabilecek çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma Denizli il merkezinde en az 10 yıl faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarına uygulanmıştır. Araştırma sonucunda muhasebe meslek mensuplarının stajyerlerden en önemli beklentileri belge düzeni, paket program bilgisi, ön muhasebe, sorumluluk ve etik ile ilgili yeterlilikleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca 3+1 işbaşı eğitimi programı ile ilgili meslek odaların İnteraktif eğitim ortamlarında muhasebe meslek mensuplarına bu programın tanıtılarak zaman ve mekândan bağımsız olmasının yanında ihtiyaç halinde hızlı ulaşılmasının sağlanması gibi sonuçlar elde edilmiştir.

3+1 on-the-job training programs have been developed in order to enable the students of Accounting Department of Vocational School to work as more qualified and desired individuals in business life. Accounting professionals and occupational chambers also have important duties in the process of recruiting trainees who should be seen as future representatives of the accounting profession as qualified individuals. The purposes of this research are to examine the approach to accounting profession members' 3+1 on-the-job training program, to put forth expectations and to offer solutions that can meet these expectations. The research was applied to accounting professionals who have been in Denizli city centre for at least 10 years. As a result of the research, the most important expectations of the accounting professions from the trainees are on the plan of document system, package program knowledge, pre-accounting, responsibility and ethics. In addition to the 3+1 on-the-job training program, professional chambers of accounting profession members in the interactive educational environments are introduced to this program to be independent of time and space, and also to obtain the results as quickly as possible.

 • Akşit, A., Arpat, B. ve Kalfa, V. R. (2016). “Bir İşveren-Öğrenci Buluşması Modeli-Meslek Yüksekokullarında İşbaşı Eğitim Programında Öğrenci Algılarının Belirlenmesi: Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği”, 2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Bilecik, 1099-1108.
 • Arpat, B., Kalfa, Ö. G. V. R., Akşit, Ö. G. A. ve Çamurdan, B. (2017). “Meslek Yüksekokullarında Nitelikli Ara Eleman İhtiyacını Karşılamada Yeni Arayışlar: 3+ 1 İşbaşı Eğitim Modeli Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği”. Çalışma İlişkileri Dergisi, 8(2):76-94.
 • Arpat, B., Tokbaş, M., Çamurdan, B. ve Akşit, A. (2017). “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Eğitim Modeli Stajlarında Yapılan İş Teklifleri Üzerine Bir Araştırma: Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği”. International Journal of Academic Value Studies, 3(14):1-11.
 • Atalı, G., Özkan, S. S., Sarıbıyık, M. ve Karayel, D. (2016). “Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Uygulamalı Eğitim Modellerinin İncelenmesi”, 5th International Vocational Schools Symposium-Prizren, 18-20.Mayıs.2016, 276-281.
 • Fidan, M. E. ve Subaşı, Ş. (2014). “Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algıları: İstanbul İli Örneği”. Journal of Accounting & Finance, (64): 111-129.
 • Gümüş, İ. (2016). “Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokullarındaki Öğrencilere Uygulamalı İşyeri Eğitimle Kazandırılan Becerilerin Niteliksel Açıdan Değerlendirilmesi”, ISVET 2016 (International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training), 12-15.Ekim.2016, Hitit Üniversitesi, 304-315.
 • Karadeniz, O., Karadeniz, H. K., Kocaalan, M. L. ve Arpat, B. (2013). Mesleki Eğitim Kurslarına Katılanların İşgücü Piyasasındaki Durumu Araştırması, ILO Türkiye Ofisi, Ankara.
 • Karadeniz, O. ve Kumaş, H. (2016). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliğini arttırmada Mesleki Uygulamalar Dersi (3+1 Programlarının) ile İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarının Rolü: Honaz MYO Örneği”, UMYOS, 5. International Vocational Schools Symposium, 18-20.Mayıs, 750-758.
 • Kutlu, H. A. (2008). “Muhasebe meslek mensupları ve çalışanlarının etik ikilemleri: Kars ve Erzurum illerinde bir araştırma”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(02): 143-170.
 • Özsoy, C. E., (2015). “Mesleki Eğitim-İstihdam İlişkisi: Türkiye’de Mesleki Eğitimin Kalitesi ve Kantitesi Üzerine Düşünceler”. Electronic Journal of Vocational Colleges – Aralık.2015, 4. UMYOS Özel Sayısı: 173-181.
 • Öztürk, V., Koçyiğit, S. Ç., ve Bal, E. Ç. (2011). “Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik düzeyleri ile işe bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Ankara ili örneği”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (1) 2011: 84-98.
 • Türk, K., Bakkal, S. ve Türk, D. (2016). “Meslek Yüksekokullarında Yeni Bir Model Olarak Uygulanan 3+1 Mesleki Uygulama Modelinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi SAÜ Ali Fuat Cebesoy MYO Örneği”, ISVET 2016, 12-15.Ekim.2016, Hitit Üniversitesi, 249-254.
 • Yereli, A. B. (2006). Muhasebe meslek mensupları anketi: mesleki profil, sorunlar, çözüm önerileri. http://www.alomaliye.com/ agustos_06/meslek_mensuplari_anketi.pdf, 29.09.2017.
 • Yılmaz, A. ve Çetin, A. (2016). “İşyerinde Uygulamalı Eğitimin Genel Başarı Durumlarına Etkisi: Sakarya Meslek Yüksekokulu Örneği”, ISVET 2016, 12-15.Ekim.2016, Hitit Üniversitesi, 508-513.
 • YÖK, Yükseköğretim Kurumu, http://yok.gov.tr/web/guest/uretim-reformu-paketi-resmi-gazetede-yayimlandi (Erişim: 29 Eylül.2017). 3568 Sayılı serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu. Madde 1.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Haziran-2018
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7845-0878
Yazar: Emin YÜREKLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0002-3512-9969
Yazar: Bülent ARPAT
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4342-2946
Yazar: Burak ÇAMURDAN
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { iktisad353499, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {102 - 110}, doi = {10.25204/iktisad.353499}, title = {MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 3+1 İŞBAŞI EĞİTİMİ MODELİNE YAKLAŞIMLARI: DENİZLİ İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {YÜREKLİ, Emin and ARPAT, Bülent and ÇAMURDAN, Burak} }
APA YÜREKLİ, E , ARPAT, B , ÇAMURDAN, B . (2018). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 3+1 İŞBAŞI EĞİTİMİ MODELİNE YAKLAŞIMLARI: DENİZLİ İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 102-110. DOI: 10.25204/iktisad.353499
MLA YÜREKLİ, E , ARPAT, B , ÇAMURDAN, B . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 3+1 İŞBAŞI EĞİTİMİ MODELİNE YAKLAŞIMLARI: DENİZLİ İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 102-110 <http://dergipark.gov.tr/iktisad/issue/37032/353499>
Chicago YÜREKLİ, E , ARPAT, B , ÇAMURDAN, B . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 3+1 İŞBAŞI EĞİTİMİ MODELİNE YAKLAŞIMLARI: DENİZLİ İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 102-110
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 3+1 İŞBAŞI EĞİTİMİ MODELİNE YAKLAŞIMLARI: DENİZLİ İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - Emin YÜREKLİ , Bülent ARPAT , Burak ÇAMURDAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25204/iktisad.353499 DO - 10.25204/iktisad.353499 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 110 VL - 3 IS - 6 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.353499 UR - http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.353499 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 3+1 İŞBAŞI EĞİTİMİ MODELİNE YAKLAŞIMLARI: DENİZLİ İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A Emin YÜREKLİ , Bülent ARPAT , Burak ÇAMURDAN %T MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 3+1 İŞBAŞI EĞİTİMİ MODELİNE YAKLAŞIMLARI: DENİZLİ İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2018 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 3 %N 6 %R doi: 10.25204/iktisad.353499 %U 10.25204/iktisad.353499
ISNAD YÜREKLİ, Emin , ARPAT, Bülent , ÇAMURDAN, Burak . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 3+1 İŞBAŞI EĞİTİMİ MODELİNE YAKLAŞIMLARI: DENİZLİ İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 / 6 (Haziran 2018): 102-110. http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.353499