Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 7, Sayfalar 186 - 202 2018-10-30

GİRİŞİMCİ OLMAK YA DA OLMAMAK: AİLE İŞLETMELERİNDE 2. VE 3. KUŞAĞIN İKİLEMİ
TO BE AN ENTREPRENEUR OR NOT TO BE: THE DILEMMA OF THE 2nd and 3rd GENERATION IN FAMILY BUSINESS

Berrin FİLİZÖZ [1] , Arzu KILIÇ [2]

23 25

Bu çalışmanın amacı aile şirketleri sahibinin ve 2. veya 3. kuşak çocuklarının girişimcilik ve kariyer eğilimlerini ölçmektir. Bu amaçla Ardahan ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı işletmelerle yapılandırılmış mülakat çalışması gerçekleştirilmiştir. Aile işletmesi olan ve 1 ve 2 neslin birlikte çalıştığı odalar tarafından teyit edilen 57 işletmenin 74 mirasçısı görüşmeye katılmıştır. Veriler SPSS analiz programında analize tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre varisler kariyer planları olduğunu, kariyer planlarını kendilerinin yaptığını ve aile işletmeleri olmasaydı kendilerine ait iş kurmak istediklerini belirtmişlerdir. Katılımcı varislerin aile işletmesinde çalışma nedenleri aile emeğine saygı, ailelerine destek olmak ve ailelerin isteği şeklinde sıralanmıştır. 

The purpose of this study is to measure the entrepreneurship and career tendencies of family business owners and of their 2nd or 3rd generation children. For this purpose, a structured interview study is carried out with companies in Ardahan and Sivas Chamber of Commerce and Industry. 74 heirs of the 57 enterprises that are family-owned businesses where 1st and 2nd generations work together, which is confirmed by the chambers, are participated in the interview. The data was analysed in the SPSS analysis program. According to the results of the analysis, heirs state that they have career plans, they make their career plans by themselves and they wanted to start their own businesses if they were not in family businesses. The reasons for working in family business of participant heirs are listed as respect for family work, support for their families and families asked for working together, respectively.

 • Adıgüzel, O. & Batur, H.Z. & Ekşili, N. (2014) Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1(19):165-181.
 • Ağca, V. & Kızıldağ, D. (2010). Aile İşletmelerinde Nesiller Arasında Girişimcilik Özellikleri Farklılaşıyor Mu? 4. Aile işletmeleri Kongre Kitabı, 16-17 Nisan 2010 İstanbul s:219-316.
 • Akdemir, A. & Konakay, G. & Demirkaya, H. (2013) Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması. Ekonomik ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Aralık 2(2):11-42.
 • Alacaklıoğlu, H. (2007). Devrederken Devrilmemek İçin. CNBC-E Business Dergisi Mayıs s:40-44
 • Alayoğlu, N. (2007). Aile İşletmeleri Yol Ayrımında., İGİAD Bülten, Ekim 5(13):4-9.
 • Aydemir, M. & Dinç, M. S. (2015). İş ve Yaşam Dengesi Arayışında Kuşak Farklılıklarının ve Kuşakların İş Değerlerinin Etkisi Üzerine Bir Model Çalışması. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 14-16 Mayıs 2015 Muğla:867-873.
 • Birol, Y. E. &Tuncay, M.& Kaya, H. (2016). İktisadi gelişme açısından girişimcilik kültürü: Sivas, Tokat ve Amasya illerinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21(1):113-123.http://dergipark.gov.tr/sduiibfd/issue/20859/223801 (Erişim Tarihi, Ekim 2017).
 • Buğdaycı, A. (1997) Bir Aile İşletmesi Nasıl Değişti?, CAPİTAL, Aylık Ekonomi Dergisi, Yıl:15, Sayı10, Ekim 1997, ss. 192-1942.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chua Jess, H. & Chrisman James, J. & Steier Lloyd, P. (2003). Extending the Theoretical Horizons of Family Business Research. Entrepreneurship Theoryand Practice. 27(4):331-338. http://www.academia.edu/8259564/Extending_the_Theoretical_Horizons_of_Family_Business_Research (Erişim Tarihi, Aralık 2017).
 • Craig, J. B. L. & Moores, K. (2006). A 10-Year Longitudinal Investigation of Strategy, Systems, and Environment on Innovation in Family Firms, Family Business Review, :19(1):1-10.
 • Çağlar, İ. & Kendirli, S. & Çağıran, H. (2006). Aile Kültürünün İşletme Kültürü Üzerindeki Etkisinin Çorum KOBİ’leri açısından incelenmesi. 2. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, 14-15 Nisan 2006, İstanbul, s:320 331.
 • Çetin, C. & Karalar, S. (2016). X, Y, Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi 14(28):157-197
 • Çetin, B. & Köseoğlu, M. A. (2007). Aile İşletmecilik Kültürünün Girişimcilik Eğilimine Etkileri ve Bir Alan Araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 9(13):297-317
 • Erdirençelebi, M. (2012). Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Gerçekleşmesi İle Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Kuşaklar Arası Farklılıklar. Doktora Tezi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/ 123456789/5545 (Erişim Tarihi, Ekim 2017).
 • İnce, A. R. & Erdem, H. & Deniz, M. & Bağlar, N. (2015). Girişimci Kişilik Özelikleri İle Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişkinin Potansiyel Girişimci Adayları Üzerinden İncelenmesi. TheJournal of Academic Social ScienceStudies International Journal of Social ScienceNumber: 41, Winter II:399-416.
 • Kalkınma Bakanlığı, (2011). İllerin ve Bölgelerin Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011). http://www3.kalkinma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebContentGosteri m.aspx?Enc=51C9D1B02086EAFB13C239EE2D6723BE (Erişim Tarihi Eylül 2009).
 • Konakay, G. & Demirkaya, H. & Altaş, S. S. & Mertkoyunlu, Y. A & Özmen, A. (2017). Y Kuşağının Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Değişkenler İle İncelenmesi. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi 1(1):22-33.
 • Metin, S. & Kızıldağ, D. (2017). X ve Y Kuşaklarının Kariyer Beklentilerinin Farklılaşması: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(40):340-363
 • Onay, M. & Vezneli, Z. (2011). Aile Şirketlerinde “Kurumsallaşamama Ve İkinci Kuşağın “Duyarsızlığı. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2):167-176. http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_ybd/arsiv_2011.html (Erişim Tarihi, Aralık 2017).
 • Pekişiroğlu, N. (2014). Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma. Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi Aralık, s:312. https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/aile-isletmeleri-ve-kurumsallasma/1901 (Erişim Tarihi: Haziran 2017).
 • Pratt, J. H. & Davis, J. A. (1986). Measurement and Evaluation of the Population of Family-owned and Home-based Business. US Small Business Administration Report, No: 9202-AER-85, Washington, DC Government Printing Office.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Ekim-2018
Dergi Bölümü Konferans Bildirileri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6442-9867
Yazar: Berrin FİLİZÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: sivas cumhuriyet üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7020-0727
Yazar: Arzu KILIÇ
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @konferans bildirisi { iktisad455378, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {186 - 202}, doi = {10.25204/iktisad.455378}, title = {GİRİŞİMCİ OLMAK YA DA OLMAMAK: AİLE İŞLETMELERİNDE 2. VE 3. KUŞAĞIN İKİLEMİ}, key = {cite}, author = {FİLİZÖZ, Berrin and KILIÇ, Arzu} }
APA FİLİZÖZ, B , KILIÇ, A . (2018). GİRİŞİMCİ OLMAK YA DA OLMAMAK: AİLE İŞLETMELERİNDE 2. VE 3. KUŞAĞIN İKİLEMİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (7), 186-202. DOI: 10.25204/iktisad.455378
MLA FİLİZÖZ, B , KILIÇ, A . "GİRİŞİMCİ OLMAK YA DA OLMAMAK: AİLE İŞLETMELERİNDE 2. VE 3. KUŞAĞIN İKİLEMİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 186-202 <http://dergipark.gov.tr/iktisad/issue/38174/455378>
Chicago FİLİZÖZ, B , KILIÇ, A . "GİRİŞİMCİ OLMAK YA DA OLMAMAK: AİLE İŞLETMELERİNDE 2. VE 3. KUŞAĞIN İKİLEMİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (2018): 186-202
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİ OLMAK YA DA OLMAMAK: AİLE İŞLETMELERİNDE 2. VE 3. KUŞAĞIN İKİLEMİ AU - Berrin FİLİZÖZ , Arzu KILIÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25204/iktisad.455378 DO - 10.25204/iktisad.455378 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 202 VL - 3 IS - 7 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.455378 UR - http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.455378 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi GİRİŞİMCİ OLMAK YA DA OLMAMAK: AİLE İŞLETMELERİNDE 2. VE 3. KUŞAĞIN İKİLEMİ %A Berrin FİLİZÖZ , Arzu KILIÇ %T GİRİŞİMCİ OLMAK YA DA OLMAMAK: AİLE İŞLETMELERİNDE 2. VE 3. KUŞAĞIN İKİLEMİ %D 2018 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 3 %N 7 %R doi: 10.25204/iktisad.455378 %U 10.25204/iktisad.455378
ISNAD FİLİZÖZ, Berrin , KILIÇ, Arzu . "GİRİŞİMCİ OLMAK YA DA OLMAMAK: AİLE İŞLETMELERİNDE 2. VE 3. KUŞAĞIN İKİLEMİ". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 / 7 (Ekim 2018): 186-202. http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.455378