İlköğretim Online
Kapak Resmi
ISSN 1305-3515 | e-ISSN 1305-3515 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Sinan OLKUN | http://ilkogretim-online.org.tr/

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

Elementary Education Online, EEO is An Open Access Journal.

 

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, IndexCopernicus ve ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca DOAJ, AERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.

EEO, Elementary Education Online is indexed with SCOPUS, IndexCopernicus, and Ulakbim . It is also available through DOAJ, AERA journal list, and EBSCO database

 

İlköğretim Online

ISSN 1305-3515 | e-ISSN 1305-3515 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Sinan OLKUN | http://ilkogretim-online.org.tr/
Kapak Resmi

422.676

717.308

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

Elementary Education Online, EEO is An Open Access Journal.

 

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, IndexCopernicus ve ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca DOAJ, AERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.

EEO, Elementary Education Online is indexed with SCOPUS, IndexCopernicus, and Ulakbim . It is also available through DOAJ, AERA journal list, and EBSCO database

 

Cilt: 16 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 4 - Ağu 2017
 1. Sürdürülebilir Gelişme odaklı Eğitim: Kuramsal Çerçeve, Tarihsel Gelişim ve Uygulamaya Dönük Öneriler
  Sayfalar 1 - 11
  Mustafa Öztürk
 2. Denence Testi ve H0 Denencesinin Reddedilememesinin Dayanılmaz Ağırlığı
  Sayfalar 1 - 5
  Adnan Erkuş
 3. Matematik Öğretmen Adaylarının Bazı Geometrik Kavramlara Ait Jestlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1357 - 1383
  Mustafa Akıncı, Ahmet ARIKAN
 4. Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği
  Sayfalar 1384 - 1394
  Elif Gökçearslan Çifci, Hasan Hüseyin Altınova
 5. Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri
  Sayfalar 1395 - 1406
  Gökçe Çokamay, Emine Gül Kapçı, Mustafa Sever
 6. Özdüzenleyici Öğrenmenin Desteklenmesi: Bir Dijital Öyküleme Uygulaması
  Sayfalar 1407 - 1424
  Tulin Haşlaman
 7. Çocuklar İçin Benlik Algısı Profilinin Uyarlanması ve Farklı Değişkenlere Göre Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi
  Sayfalar 1425 - 1450
  Güçlü Şekercioğlu, Nizamettin Koç
 8. Eğitim Örgütlerinde Örgüt Kültürü Ve Öğretmen Liderliği: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü
  Sayfalar 1451 - 1468
  Necati Öztürk, Sevilay ŞAHİN
 9. Sınıf Öğretmenlerinin Erken Cebire Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1469 - 1490
  Sedat Turgut, Özlem Doğan Temur
 10. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Algısının İşle Bütünleşmeleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 1491 - 1504
  Yener Akman, Gülşah İmamoğlu Akman
 11. Sosyal Oluşturmacı Öğretimin Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretmeye Yönelik İnançlarının ve Pratiklerinin Üzerine Etkisi: Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 1505 - 1531
  Yılmaz Soysal, Somayyeh Radmard
 12. Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları
  Sayfalar 1532 - 1557
  Cennet Göloğlu Demir, Yücel Gelişli
 13. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasına Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 1558 - 1574
  Emine Karasu Avcı, Ahmet Ali Avcı, Bilgin Ünal İbret
 14. Farklı Bakış Açılarına Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi
  Sayfalar 1575 - 1588
  Sevda Gülşah Yıldırım, Sabri Becerikli, Muammer Demirel
 15. The Impact of Qualified Children’s Books on Students’ Ability to Use Cognitive Functions
  Sayfalar 1589 - 1599
  Zeynel Hayran, H.Ömer Beydoğan
 16. Eko-Okul Olan ve Olmayan Anaokullarının Bahçe Özellikleri ile Öğretmenlerin Bahçe Özellikleri ve Kullanımına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 1600 - 1620
  Çiğdem Huz, Nilgün Kalburan
 17. Preservice Elementary School Teachers’ Opinions Related to Oral History as a Teaching Method in Social Studies
  Sayfalar 1621 - 1643
  Şahin Dündar
 18. Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimlerini Öğrenmede Zihinsel Risk Alma Davranışları Açısından Akranlarıyla Karşılaştırılması
  Sayfalar 1644 - 1651
  Emine Münevver Akdağ, Mustafa Serdar Köksal
 19. Okuma Performası Düşük Olan ve Olmayan İlkokul Öğrencilerinin Okuma Akıcılıkları
  Sayfalar 1652 - 1671
  Şaziye Seçkin Yılmaz, Berrin Baydık
 20. Farklı Öğretmen Eğitimi Programları ve Paradigmalarının Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 1672 - 1688
  Erdem Aksoy, F. Dilek Gözütok
 21. İşitme Yetersizliği Olan Ve Olmayan Bireylerin Okuma Motivasyonunun İncelenmesi
  Sayfalar 1689 - 1701
  Ayşegül İşlekeller Bozca
 22. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modellemede Oluşturdukları Gerçek Yaşam Problem Durumu Modelleri
  Sayfalar 1702 - 1731
  Çağlar Naci Hıdıroğlu, Yeliz Özkan Hıdıroğlu
 23. Erken Çocukluk Eğitiminde Alan Tasarımı ve Kullanımı: Kültürler arası Karşılaştırma
  Sayfalar 1732 - 1752
  Mine Göl-Güven
 24. Suriyeli Mülteci Çocukların Kültürel Uyum Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarına Düşen Rol ve Sorumluluklar
  Sayfalar 1768 - 1776
  Dilek Yelda Kağnıcı
 25. Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi
  Sayfalar 1777 - 1791
  Serap Erdoğan, Nurbanu Parpucu, Menekşe Boz
 26. Üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeyleri, cinsiyet ve bilimsel tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
  Sayfalar 1792 - 1802
  Esra Kanlı
 27. Bilinçli-Farkındalık Temelli Öz-yeterlik Ölçeği-Yenilenmiş: Türkiye Uyarlama Çalışması (BFÖÖ-Y)
  Sayfalar 1803 - 1815
  Zümra Atalay, Utkun Aydın, Gökçe Bulgan, Rukiye Didem Taylan
 28. İlköğretim Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları
  Sayfalar 1753 - 1767
  Tuğçe Kaçar, Kadir Beycioğlu
 29. Supporting the Professional Development of Early Childhood Teachers in Head Start: A Case of Acquiring Technology Proficiency
  Sayfalar 1829 - 1849
  Arzu Arıkan, David E. Fernie, Rebecca Kantor
 30. Farklı Geçmiş Yaşantılardan Gelen Çocukların Mutluluk ve Gelecek ile İlgili Görüşleri
  Sayfalar 1816 - 1828
  Şakire Ocak Karabay, Damla Güzeldere Aydın
 31. Simulation of the Process of Training the Future Primary School Teachers for Organizing Extracurricular Activities
  Sayfalar 1860 - 1872
  Natalia V. Gorbunova, Aydar M. Kalimullin
 32. Prevention of Teenager's Internet Addiction: Pilot Program
  Sayfalar 1873 - 1881
  Guzel I. Gaysina, Venera G. Zakirova
 33. Dijital Öykülemenin Okul Öncesi Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarına Etkisi
  Sayfalar 1882 - 1896
  Göksu Gözen, İlker Cırık
 34. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri
  Sayfalar 1932 - 1946
  Sibel Ersel KAYMAKAMOĞLU
 35. İlköğretim Düzeyi 1. ve 2. Sınıf Çocuklarına Yönelik Başlangıç Düzeyinde Yeni Bir Piyano Öğretim Tekniğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 1908 - 1916
  Bülent HALVAŞİ
 36. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Çok Kültürlü Sınıflarda Öğretim ve Kendi Öğretme Uygulamaları Üzerinde Düşünme Fırsatları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1947 - 1965
  Serhat AYDIN, Derya ÇELİK
 37. Öğrencilerin Duyuşsal Özelliklerine Göre Oluşan Gizil Sınıfların Cinsiyete Göre Farklılaşan Madde Fonksiyonu’na Etkisi
  Sayfalar 1917 - 1931
  Seher Yalçın
 38. Ortaokul Öğrencilerinin Mobil Cihazlardaki Eğitsel Müzik Uygulamalarını Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 1897 - 1907
  İsmet ARICI