İlahiyat Tetkikleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ilted

Dergimiz 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle "ESCI: Emerging Sources Citiation Index" dizininde taranmaya başlamıştır.

ilahiyat tetkikleri dergisi'nde araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanacaktır. Araştırma makalesinde alanın klasik ve modern sorunlarına odaklanan ve çözüm üreten, teorik veya pratik alanda analitik düzeyde çalışan  yahut alanın güncel / aktüel problemlerine cevaplar arayan özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir.

             ilahiyat tetkikleri dergisi (ilted), yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Eski adı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olan ve 1975’ten beri yayın hayatına devam eden ilte, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. 

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) ve sosyal bilimler alanlarında özgün makalelerle birlikte derleme makale, yayım değerlendirmesi ve bilimsel toplantı tanıtımları yayımlanmaktadır.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ve 750 kelimelik extended summary içermesi talep edilmektedir.


İlahiyat Tetkikleri Dergisi

ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ilted
Kapak Resmi

158.916

716.903

Dergimiz 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle "ESCI: Emerging Sources Citiation Index" dizininde taranmaya başlamıştır.

ilahiyat tetkikleri dergisi'nde araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanacaktır. Araştırma makalesinde alanın klasik ve modern sorunlarına odaklanan ve çözüm üreten, teorik veya pratik alanda analitik düzeyde çalışan  yahut alanın güncel / aktüel problemlerine cevaplar arayan özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir.

             ilahiyat tetkikleri dergisi (ilted), yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Eski adı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olan ve 1975’ten beri yayın hayatına devam eden ilte, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. 

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) ve sosyal bilimler alanlarında özgün makalelerle birlikte derleme makale, yayım değerlendirmesi ve bilimsel toplantı tanıtımları yayımlanmaktadır.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ve 750 kelimelik extended summary içermesi talep edilmektedir.


İlahiyat Tetkikleri Dergisi 50 Son Sayı
Sayı 50 - Ara 2019
 1. Editörden
  Sayfalar 11 - 22
  Ömer KARA
 2. Printing Mushaf or Gaining Power and Authority over the Muslim World
  Sayfalar 23 - 43
  Necmettin GÖKKIR
 3. Osmanlıda Huzur Dersi Örnekleri, Tahlil ve Tenkitli Tefsir Metni Neşirleri III
  Sayfalar 45 - 77
  Aydın TEMİZER
 4. Hilafetin Nass ile Tayini Meselesi
  Sayfalar 79 - 103
  Bayram AYHAN
 5. Âmm Lafızların Delaletleri Bağlamında Tefsir-Fıkıh Usulü İlişkisi
  Sayfalar 105 - 134
  Sıddık BAYSAL
 6. Dinî ve İlmî Birikimin Divan Şiirindeki İzdüşümleri
  Sayfalar 135 - 159
  Necdet ÇAĞIL
 7. İnsan Hakları Diplomasisinin İslam Devletler Hukuku Perspektifiyle Analizi
  Sayfalar 161 - 188
  Ayhan AK
 8. el-Etvâru’t-târîhiyye fi’t-te‘âmul ma‘a mes’eleti’s-semâ‘ fi’lezmineti’l- kilâsikiyye: ile’l-karni’s-sâdis enmûzecen
  Sayfalar 189 - 218
  Mohamad Anas SARMINI
 9. Ebü’l-Hasan el-Lahmî ve Mâlikî Mezhebindeki Yeri
  Sayfalar 219 - 241
  Hafsa KESGİN
 10. Abû Dâwûd’s Letter in which He Discussed His Method in as-Sunan: The Text and Translation with Notes
  Sayfalar 243 - 269
  Abdulkerim MALKOÇ
 11. İslâm Medeniyetinde Vakfiye: Hz. Ömer Örneği
  Sayfalar 271 - 293
  Bahattin TURGUT
 12. Memlükler Döneminde İlmî Hayatta Bir Kadın: Meryem el-Ezraiyye
  Sayfalar 295 - 319
  Mehmet Fatih YALÇIN
 13. A Study on Relationship between Academic Motivation and Psychological Well-Being in Students of Theology Faculty
  Sayfalar 321 - 341
  Zeynep ÖZCAN, Faruk KARACA
 14. Din Psikoloğunun Objektif ve Subjektif Dinî Gerçeklik Alanlarına Yaklaşırken Bilimsel Objektiflik Adına Dikkat Etmesi Gereken Bazı Kriterler
  Sayfalar 343 - 361
  Fatih KANDEMİR
 15. Zygmunt Bauman’ın Modern ve Postmodern İnsan Metaforları
  Sayfalar 363 - 375
  Cengiz KANIK
 16. İbn Miskeveyh. Tertibu’s-Sa’âdât ve Menâzilu’l-Ulûm, Mutluluk ve Felsefe. Neşr, Tercüme ve İnceleme, Hümeyra Özturan. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017
  Sayfalar 377 - 385
  Hakan HEMŞİNLİ
 17. Jo Van Steenbergen. Order Out of Chaos: Patronage, Conflict And Mamluk Socio-Political Culture 1341-1382. Leiden: Brill, 2006
  Sayfalar 387 - 392
  Yusuf ÖTENKAYA
 18. Ali Kaya. İslam Hukukunda Bedene İlişkin Zararlar ve Tazmini. Bursa: Emin Yayınları, 2007
  Sayfalar 393 - 399
  Zehra Betül USTAOĞLU
 19. Halil Aydınalp. Din ve Dünyevileşme: Kuzey Kıbrıs Örneği. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2018
  Sayfalar 401 - 407
  Nida Nur BAYRAM
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-295X 1975-2018