İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/inuefd
Kapak Resmi

104.269

88.144

ÖNEMLİ NOT:

Dergimizdeki makale yoğunluğu nedeniyle 1 Mayıs 2018 tarihine kadar yeni makale başvurusu kabul edilmeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Yayınlanması istenen çalışmalar OJS sistemine yüklenmelidir. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Yayın sıklığı politikası:

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar  ERKEN GÖRÜNÜM sayısına eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

ISSN (Eski) : 1300-2899  e-ISSN : 2149-9683 DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi ULAKBIM (TR DİZİN), EBSCOHost Education Research Complete, Index Copernicus, DOAJ Open Access, SOBIAD tarafından taranmaktadır*

Cilt 18 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnikmerkezcilik Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 11
  Serkan DEMİR, Elif ÜSTÜN
 2. İlkokul Öğrencilerinin Çevre Sorunları Ve Çevre Eğitimine Yönelik Algıları
  Sayfalar 12 - 24
  Ramazan ERTÜRK
 3. Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeylerinin ve Demokrasi Anlayışlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 25 - 36
  Ceren ÇEVİK KANSU
 4. Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri
  Sayfalar 37 - 48
  Onur ERGÜNAY, Oktay Cem ADIGÜZEL
 5. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 49 - 60
  Özcan ÖZYURT, Hacer ÖZYURT
 6. Pre-Service Teachers’ Views about the Use of Social Networks
  Sayfalar 61 - 70
  Murat YALMAN, Bülent BAŞARAN, Selahattin GONEN
 7. Öğretmen Adaylarının Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 71 - 85
  Demet DEMİRALP, Hilal KAZU
 8. Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin (ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 86 - 102
  Güneş ERTAŞ, Fatma ASLAN-TUTAK
 9. Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği- Öğretmen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 103 - 117
  Suzan CANLI, Hasan DEMİRTAŞ, Niyazi ÖZER
 10. Öğretmen Adayları için Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Tutum ve Niyet Ölçeği Uyarlaması ve Bir Yapısal Eşitlik Modeli
  Sayfalar 118 - 131
  Pınar KARAMAN
 11. Öğrenme Merkezli Liderlik Ölçeğinin (ÖMLÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 132 - 144
  Ali Çağatay KILINÇ, Mehmet Şükrü BELLİBAŞ, Sedat GÜMÜŞ
 12. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bütünleştirici Laboratuvar Yaklaşımına Uygun Kimya Deneylerine Yönelik İzlenimleri
  Sayfalar 145 - 161
  Sevil KURT, Kader BİRİNCİ KONUR
 13. Effects of Videos on Students’ Knowledge of the Target Language Culture
  Sayfalar 162 - 174
  Aslı AKYÜZ, Ayfer TANIŞ, Eftima KHALIL, Özdenur ARDIÇ, Enisa MEDE
 14. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu
  Sayfalar 175 - 188
  İsa DEVECİ, Furkan AYDIN
 15. Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 189 - 200
  Recep KAHRAMANOGLU, Tuba DENİZ
 16. Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 201 - 216
  Özgür ÖNEN, Yaşar KONDAKÇI
 17. Terapötik Yolculukta Bir Tümsek: DİRENÇ
  Sayfalar 217 - 228
  İsa Özgür ÖZER
 18. Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarının Niteliğini Öğretmenler ve Bağımsız Gözlemciler Nasıl Değerlendiriyorlar?
  Sayfalar 229 - 249
  Hatice BAKKALOĞLU, Özlem ALTINDAĞ KUMAŞ, Pervin Naile AYKAÇ
 19. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlıklarının Geliştirilmesi: Eylem Araştırması
  Sayfalar 250 - 268
  Canan Tunç ŞAHİN
 20. Öğrencilerin ve Öğretmen Adaylarının Basit Harmonik Hareket ile Düzgün Çembersel Hareket Arasında İlişki Kurabilmelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 269 - 280
  Güner TURAL
 21. Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 281 - 296
  Muhammed TURHAN, Yusuf Celal EROL
 22. Bir Öğretim Materyali Olarak Türkçe Konuşuyoruz Mówimy PO Turecku
  Sayfalar 297 - 311
  Cem Erdem, Katarzyna Stefaniak-Rak
 23. Okul Psikolojik Danışmanlarında Mesleki Tükenmişliğin Yordayıcısı Olarak Özel Eğitime İlişkin Öz-yeterlik Algısı
  Sayfalar 312 - 324
  Hatice KUMCAĞIZ, Yasin DEMİR, Cemal KARADAŞ
 24. Understanding ELT Academics’ Teaching Methods in the United States: A Qualitative Study
  Sayfalar 325 - 333
  Ceyhun YÜKSELİR
 25. Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri
  Sayfalar 334 - 348
  Necmi GÖKYER
 26. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Akademik Başarılarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 349 - 362
  Devkan KALECİ, Uğur ÖZHAN
 27. Eş zamanlı Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Teknik Sorunların Öğretici ve Öğrenen Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 363 - 376
  İlyas AKKUŞ, Sami ACAR