Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 2, Sayfalar 16 - 32 2017-06-23

Okul Yöneticilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Temel Alınarak Geliştirilen Öğretim Programlarının Uygulanmasına Yönelik Görüşleri
School Administrators’ Opinion about Implementing Curriculum Developed in accordance with Constructivist Approach

Menekşe ESKİCİ [1]

365 308

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak geliştirilen öğretim programlarını uygulamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada var olan durumun ortaya konması amaçlandığı için tarama modeli kullanılmıştır.  Bu araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yılı’nda Kırklareli merkez ve diğer ilçelerde görev yapmakta olan 104 okul yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir. Okul yöneticilerinin yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak geliştirilen öğretim programlarının uygulanmasına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla araştırma kapsamında hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu katılımcılara uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin genel olarak yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak geliştirilen öğretim programlarının uygulanmasında sorunlar olduğunu belirttiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca okul yöneticileri öğretmenlerin, velilerin ve öğrenme ortamlarının yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak hazırlanan öğretim programlarını uygulamada yeterli düzeyde olmadıklarını düşünmektedirler. Okul yöneticilerinin, yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak geliştirilen öğretim programlarının uygulanmasının daha verimli olması için eğitim personeline ve velilere konu ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi, uygun fiziki ortam oluşturulması, yeterli ders araç gereçlerinin sağlanması gibi önerileri olduğu tespit edilmiştir.

The aim of this research is to determine what do school administrators think about implementing curriculum developed in accordance with constructivist approach. Because this research was aimed at determining the current conditions, a descriptive model was used. This research was carried out with 104 school administrators working at Kırklareli province center and it’s districts in 2014-2015 academic year. In order to determine school administrators’ opinion about constructivist approach semi-structured interview form that prepared within scope of this research was applied to participants.  According to results school administrators have emphasized that generally there are problems in implementing curriculum developed in accordance with constructivist approach. Likewise school administrators have indicated that teachers, parents of students and learning environments aren’t sufficient to implementing curriculum developed in accordance with constructivist approach. In addition to it has been found that school administrators have some proposals to implementing curriculum developed in accordance with constructivist approach be more efficient such as providing in-service training about constructivist approach to educational staff and parents of students, making appropriate physical environment up and ensuring adequate educational material.

 

 • Adıgüzel, A. (1997). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 77-94.
 • Airaisan, P. W. &Walsh, M. E. (1997). Coutions for class room constructivists. Education Digest, 62 (8), 62-69. Akınoğlu, O. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve coğrafya öğretimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 10, 73-94.
 • Altun, T. & Şahin, M. (2009). Değişen ilköğretim programının sınıf öğretmenleri üzerindeki psikolojik etkilerinin incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 15-32.
 • Anıl, D. & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (11), 44- 66.
 • Arı, A. (2012). Öğretmen görüşlerine göre İsviçre (Basel) ve Türkiye ilköğretim programlarının karşılaştırılması: Bir durum araştırması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 119-139.
 • Aydın, H. (2006). Eleştirel aklın ışığında postmodernizm, dayandığı ilkeler ve eğitim felsefesi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 27-48.
 • Başaran, İ. E. (1994). Eğitim Yönetimi, Ankara: Gül Yayınevi.
 • Battal, F. C. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı fen ve teknoloji programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Konya.
 • Bıkmaz, H. F. (2006). Yeni ilköğretim programları ve öğretmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (1), 99-116.
 • Boden, M. A. (2010). Against constructivism. Constructivist Foundation, 6 (1), 84-89.
 • Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1993), The case for constructivist classrooms, Virginia: ASCD Alexandria Press. http://www.ascd.org /publications/ books/ 199234. aspx 05.03. 2012 tarihinde erişildi.
 • Çayak, M. (2014). İlkokul öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik tutumları ile özyeterlikleri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 88 – 110.
 • Chen, W., Burry-Stock, J. A. & Rovegno, I. (2000). Self-evaluation of expertise in teaching elementary physical education from constructivist perspectives. Journal of Personnel Evaluation in Education, 14 (1), 25-45.
 • Çelik, S. K. & Gürol, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin akademik iyimserlikleri ile yapılandırmacı öğrenme-öğretme etkinliklerini uygulama düzeyleri arasındaki ilişki. Turkish Journal of Educational Studies, 2 (2). 1-39.
 • Çınar, O., Teyfur, E. & Teyfur, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve program hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 47-64.
 • Çiftçi, S., Sünbül, A. M., & Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1).281-295.
 • Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Doğanay, A. & Sarı, M. (2008). Öğretmen gözüyle yeni sosyal bilgiler programı: Adana İlinde bir araştırma", İlköğretim Online, 7,468-484.
 • Eğitim Programları ve Öğretim Alanı Profesörler Kurulu (EPÖAPK). (2005, 2 Aralık). İlköğretim 1-5. Sınıflar Öğretim Programlarını Değerlendirme Toplantısı (Eskişehir) Sonuç Bildirisi. (Web adresi: http:// ilkogretim-online.org.tr /vol5say1/sbildirge%5B1%5D.pdf) 31. 01. 2013 tarihinde erişildi.
 • Ekinci, A. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programının yapılandırmacı yaklaşım bağlamında değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir.
 • Erdem. E. & Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacı yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.
 • Ergün, S. G. & Ayday, C. (2006). Ortaöğretim coğrafya derslerinde yapılandırmacı program yaklaşımı ve CBS etkinliklerine bir örnek. Ege Coğrafya Dergisi, 15, 73-86.
 • Eskici, M. (2013). İlköğretim Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma İlişkin Özyeterlik Algıları ile Tutumları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Evrekli, E., İnel, D., Balım, A. G. & Kesercioğlu, T. (2009). Fen öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım tutum ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik araştırması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6 (2), 134-152.
 • Fidan, K. N. (2010). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere sahip olma düzeylerinin değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara.
 • Fidan N. K. & Duman, T. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımın Gerektirdiği Niteliklere Sahip Olma Düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 143-159.
 • Findley B. & Findley D. (1992) Effective schools: The role of principal. Contemporary Education. 63(2), 100-104.
 • Gareis, C. R., & Tschannen-Moran, M. (2005). Cultivatingprincipals' sense of efficacy: Supports that matter. Paper presented at the annual meeting of the University Council for Educational Administration, Nashville, TN.
 • Haney, J. J. & McArthur, J. (2002). Four case studies of prospective science teachers’ beliefs concerning constructivist teaching practices. Science Education, 86 (6), 783-802.
 • Horstman, B. & White, W. G. (2002). Best practice teaching in college success courses: integrating best practice teaching methods into colleges uccesscourses. The Journal of Teaching and Learning, 6 (1), 6-15.
 • Huang, H. M., Rauch, U. & Liaw, S. S. (2010). Investigating learners’ attitudes toward virtua lreality learning environments: Based on a constructivist approach. Computers & Education, 55, 1171–1182.
 • Karacaoğlu, Ö. C. & Acar, E. (2010). Yenilenen programların uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. VI1(I), 45-58.
 • Kenan, O. & Özmen, H. (2010). Bir reform olarak yeni öğretim programları. II. International CongressOf EducationalResearch’dasunulnuş bildiri, Antalya-Turkey.
 • Klassen, R. M. et al. (2008). Motivation beliefs of secondary school teachers in Canada and Singapore: a mixed methods study. Teaching and Teacher Education, 24, 1919-1934.
 • Kurt, S. & Yıldırım, N. (2010). Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi öğretim programının uygulanması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri ve önerileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 91-104.
 • Liang, L. L. & Gabel, D. L. (2005). Effectiveness of a constructivist approach to science instruction for prospective elementary teachers. International Journal of Science Education, 27 (10), 1143-1162.
 • Montague, M. (2003). Teaching division to students with learning disabilities: A constructivist approach. Exceptionality, 11 (3), 165-175.
 • Neo. M, & Neo. T. K. (2009). Engaging students in multimedia-mediatedconstructivistlearning – students’ perceptions. Educational Technology & Society, 12 (2), 254–266.
 • Ocak, G., & Ateş, F. Ç. (2015). Matematik dersinde yapılandırmacı yaklaşımın uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 1(2). 1-23.
 • Özdemir, Y. ve Kıroğlu, K. (2011). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilgi düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 265-283.
 • Öztürk, H. & Er, K. O. (2010). “İlköğretimde Yapılandırmacı Yaklaşımın Temele Alındığı Yeni Programların Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müfettiş Görüşleri (Balıkesir Örneği)”. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. 23-25 Haziran 2010 Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kütahya.
 • Quaintance, J. L. (2001). Constructıvıst Pedagogy in Teacher Educatıon: A Case Study. Unpublished doctora ldissertation. Emporia State University. Kansas, USA.
 • Petraglia, J. (1998). The real world on a shortleash: The (mis) application of constructivism to the design of educational technology. Educational Technology Research and Development, 46 (3), 53–65.
 • Posner, G. J. (1995). Analyzing the Curriculum. New York: McGraw, Inc.
 • Rençber, İ. (2008). Yeni ilköğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşleri (Konya ili Örneği). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Konya.
 • Saban, A. (2005). Öğrenme öğretme süreci yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sağlam, M. & Çiçek Sağlam, A. (2005). Öğretmenlik mesleğinin maddi yönüne ilişkin genel bir değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 317-328.
 • Schuman, L. (1996). Perspectives on instruction. (http://edweb.sdsu.edu/ courses /edtec540 / Perspectives/Perspectives.html, 08.01.2012. tarihinde erişildi).
 • Shahadan, A., & Oliver, R. (2016). Elementary school leaders perceptions of their roles in managing school curriculum: A case study. Educational Research and Reviews, 11(18), 1785-1789.
 • Shumba, A. (2011). Teachers’ conceptions of the constructivist model of science teaching and student learning. Anthropologist, 13 (3), 175-183.
 • Şahan, G. (2016). Okul Yönetimi. E. D. Kılıç (Ed). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (ss.75-85). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Şentürk, Ş. (2007). Yeni ilköğretim programlarının öğretmen ve müfettiş görüşlerine göre değerlendirilmesi (Amasya İli Örneği). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde.
 • Taber, K. S. (2000). Chemistry lessons for universities?: A review of constructivist ideas. University Chemistry Education, 4 (2), 63-72.
 • Teyfur, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin uyguladığı yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının sınıf yönetimi uygulamalarına etkisinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 139-164.
 • Ulaş, A. H. & Ozan, C. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilik düzeyi? Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 63-84.
 • Wilson, B. G. (1997). Reflections On Constructivism And Instructional Design, C. Dills and A. Romiszowski (Eds.) Instructional Development (ss 1-23)., Englewood Cliffs NJ: Educational Technology Publications.
 • Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2012). Öğretmenlerin 2007 kimya dersi öğretim programına yönelik görüşleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar: Erzurum örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2). 359-392.
 • Yelken, T., Üredi, L., Tanrıseven, I. & Kılıç, F. (2010). İlköğretim müfettişlerinin yapılandırmacı program ile öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma düzeylerine ilişkin görüşleri. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 31-46.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Menekşe ESKİCİ
E-posta: menekeskici@hotmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd323373, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, address = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {16 - 32}, doi = {10.17679/inuefd.323373}, title = {Okul Yöneticilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Temel Alınarak Geliştirilen Öğretim Programlarının Uygulanmasına Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {ESKİCİ, Menekşe} }
APA ESKİCİ, M . (2017). Okul Yöneticilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Temel Alınarak Geliştirilen Öğretim Programlarının Uygulanmasına Yönelik Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 16-32. DOI: 10.17679/inuefd.323373
MLA ESKİCİ, M . "Okul Yöneticilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Temel Alınarak Geliştirilen Öğretim Programlarının Uygulanmasına Yönelik Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017): 16-32 <http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/28844/323373>
Chicago ESKİCİ, M . "Okul Yöneticilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Temel Alınarak Geliştirilen Öğretim Programlarının Uygulanmasına Yönelik Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017): 16-32
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Temel Alınarak Geliştirilen Öğretim Programlarının Uygulanmasına Yönelik Görüşleri AU - Menekşe ESKİCİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.323373 DO - 10.17679/inuefd.323373 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 32 VL - 18 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.323373 UR - http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.323373 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Yöneticilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Temel Alınarak Geliştirilen Öğretim Programlarının Uygulanmasına Yönelik Görüşleri %A Menekşe ESKİCİ %T Okul Yöneticilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Temel Alınarak Geliştirilen Öğretim Programlarının Uygulanmasına Yönelik Görüşleri %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.323373 %U 10.17679/inuefd.323373