Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 49 - 65 2018-04-30

Effect of Problem Based Learning Activities about Coenzymes on Undergraduates' Achievement and Attitude toward Biochemistry Lesson
Koenzimler Konusunda Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasının Öğrenci Başarısı ve Biyokimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi

Ayfer Mutlu [1] , Hülya Ayar Kayalı [2]

99 198

It was aimed to investigate effect of problem based learning activities about Coenzymes on undergraduates’ achievement and attitude toward biochemistry lesson in this study. For this purpose, 48 undergraduates enrolled in Department of Medical Laboratory Techniques were randomly stratified to experimental and control groups. While students in the experimental group learned the subject with problem based learning activities, the subject were taught based on traditional teacher-centered approach in the control group. For data collection, foreknowledge test (KR-20=0.84) and coenzymes achievement test (KR-20=0,846) developed by researchers, attitude scale (α=0,82) adopted by attitude toward chemistry lesson (Tarhan, 2008) and semi structured interview form were used. According to results, problem based learning activities were effective in contrast to traditional approach  for promoting students’ achievement and attitude toward lesson. 

Sunulan çalışmada, Biyokimya dersi koenzimler konusunda uygulanan probleme dayalı öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına ve biyokimya dersine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Kırklareli Üniversitesi Tıbbi Laboratuar Teknikleri örgün ve ikinci öğretim programlarına devam eden 48 öğrencinin katılımıyla toplam 3 haftada gerçekleştirilmiştir. Rastgele yollarla ile seçilen 24 öğrenci deney, 24 öğrenci ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen hazır bulunuşluk testi (KR-20=0,84), koenzimler başarı testi (KR-20=0,846), Tarhan (2008) tarafından geliştirilen kimya dersine karşı tutum ölçeğinin biyokimya dersi için uyarlaması olan tutum ölçeği (α=0,86) ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Uygulamaya başlamadan önce, deney ve kontrol grubu öğrencilerine hazır bulunuşluk testi ve tutum ölçeği uygulanmıştır. Deney grubunda probleme dayalı öğrenme etkinlikleri uygulanırken, kontrol grubunda ise geleneksel öğretmen merkezli öğretim yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencilere koenzimler başarı testi ve tutum ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca tüm öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, probleme dayalı öğrenme uygulamasının, geleneksel öğretim yöntemlerine kıyasla öğrencilerin başarılarını arttırdığı ve biyokimya dersine karşı olan tutumlarını olumlu etkilediği belirlenmiştir. 

 • Açıkgöz, K. Ü. (2014). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Özel Eğitim, Danışmalık, Araştırma Hizmetleri ve Yayın.
 • Akınoğlu, O. & Özkardeş-Tandoğan R. (2006). Fen eğitiminde probleme dayalı aktif öğrenmenin öğrencilerin kavram öğrenmelerine etkisi: Nitel bir analiz. Edu 7, 2(1), 1-39.
 • Akınoğlu, O. & Özkardeş-Tandoğan, R. (2007). The effects of problem-based active learning in science education on students’ academic achievement, attitude and concept learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(1), 71-81.
 • Aksoy, G. (2005). Fen eğitiminde yaratıcı düşünme temelli bilimsel yöntem sürecinin öğrenme ürünlerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Allen, D. & Taner, K. (2003). Approaches to cell biology teaching: learning in content in context-problem based learning. Cell Biology Education, 2(2), 73–81.
 • Araz, G. & Sungur S. (2007). Effectiveness of problem based learning on academic performance in genetics. Biochemistry and Molecular Biology Education, 35(6), 448–451.
 • Aydoğdu, C. (2012). Elektroliz ve pil konularının öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,42, 48-59.
 • Barrows, H. (2002). Is it truly possible to have such a thing as dPBL? Distance Education, 23(1), 119-122.
 • Bayrak, R. (2007). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile katılar konusunun öğretimi. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Erzurum
 • Boyle, J. A. (2004). Bioinformatics in undergradute education. Biochemistry and Molecular Biology Education, 32(4), 236–238
 • Camp, G. (1996). Problem-based learning: A paradigm shift or a passing fad.Medical Education Online, 1(2), 1-6.
 • Chin, C. & Chia, L. (2004). Problem-based learning: using students’ questions to drive knowledge construction, Science Education, 88 (5), 707-727.
 • Coştu, B., Ünal, S. & Ayas, A. (2007). Günlük yaşamdaki olayların fen bilimleri öğretiminde kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 197-207.
 • Duch, B. J., Groh, S. E., & Allen, D. E. (2001). The power of problem-based learning: A practical" how to" for teaching undergraduate courses in any discipline. Stylus Publishing, LLC.
 • Dahlgren, M. A., & Öberg, G. (2001). Questioning to learn and learning to question: Structure and function of problem-based learning scenarios in environmental science education. Higher education, 41(3), 263-282.
 • Edens, K. M. (2000). Preparing problem solvers for the 21st century through problem-based learning. College Teaching, 48(2), 55-60.
 • Grover N. (2004). Introductory course based on a single problem: learning nucleic acid biochemistry from AIDS research. Biochemistry and Molecular Biology Education, 32(6), 367–372.
 • Gürses, A., Açıkyıldız, M., Doğar, Ç. & Sözbilir, M. (2007). An investigation into the effectiveness of problem-based learning in a physical chemistry laboratory course. Research in Science and Technological Education, 25(1), 99 –113.
 • Hodges, L. C. A. (2002). Professor’s pathway through problem based learning. Biochemistry and Molecular Biology Education, 30(4), 255–257.
 • Hofstein, A., & Mamlok-Naaman, R. (2011). High-school students’ attitudes toward and interest in learning chemistry. Educación química, 22, 90-102.
 • Johnson, E., Herd, S., Andrewartha, K., Jones, S. & Malcolm, S. (2002). Introducing problem based learning in to a traditional lecture course. Biochemistry and Molecular Biology Education, 30(2), 121–124.
 • Kabapınar, F. (2005). Yapılandırmacı öğrenme sürecine katkıları açısından fen derslerinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak kavram karikatürleri. Educational Sciences: Theory and Practice, 5(1), 103-146.
 • Kayalı, H. A., Ürek R. Ö. & Tarhan L. (2002, 16-18 Eylül). Kimya ders programı maddenin yapısı ünitesindeki “bağlar” konusundaki aktif öğrenme destekli yeni bir rehber materyal geliştirilmesi ve uygulanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 657-663, Ankara.
 • Larive, C.K. (2004). Problem-based learning in the analytical chemistry laboratory course. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 380, 357-359
 • Lee, K. S. (2004). Effects of ındividual versus online collaborative case study learning strategies on critical thinking of undergraduate students. Doktora tezi, Teksas Üniversitesi, Teksas.
 • Moallem, M. (2003). An interactive online course: a collaborative design model. Educational Technology Research and Development, 51 (4), 85–103.
 • Murray, I., & Savin-Baden, M. (2000). Staff development in problem-based learning. Teaching in Higher Education, 5(1), 107-126.
 • Nowak, J. A. (2001). The implications and outcomes of using problem-based learning to teach middle school science. Doktora tezi, Indiana University, Indiana, USA.
 • Özeken, Ö. F., & Yıldırım, A. (2011). Asit-baz konusunun öğretiminde probleme dayalı öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(1), 33-38.
 • Özkardeş-Tandoğan, R. (2006). Fen eğitiminde probleme dayalı aktif öğrenmenin öğrencilerin başarılarına ve kavram öğrenmelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Pallant, J. (2007). SPSS Survival manual, a step by step a guide to data analysis using SPSS for Windows. England: McGraw-Hill Education.
 • Puri, D.(2002). An ıntegrated problem based curriculum for biochemistry teaching in medical science. Indian Journal of Clinical Biochemistry, 17(2), 52–59.
 • Ram, P. (1999). Problem based learning in undergraduate education. Journal of Chemical Education, 76(11), 22-26.
 • Şemin, İ., Güldal, D., Şemin, S. S., & Gidener, S. (2001). Probleme dayalı öğrenimde öğrenci perspektifi: ne kadar değiştik? Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15, 25–29.
 • Şenocak, E. (2005). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının maddenin gaz hali konusunun öğretimine etkisi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Tarhan L. (2008). Lise ve üniversite düzeyinde “asit-bazlar” konusunda karşılaşılan kavram yanılgıları ve bu yanılgıların oluşumunu engelleme amacıyla yapılandırmacı yaklaşıma dayalı aktif öğrenmenin uygulandığı bir materyalin geliştirilmesi. TUB-105K058 nolu TUBITAK Projesi.
 • Ürek, R., Kayalı, H., & Tarhan, L. (2002). Biyoloji ders programı canlıların temel bileşenleri ünitesindeki proteinler ve enzimler konusunda aktif öğrenme destekli rehber materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı.
 • Walker, J. T., & Lofton, S. P. (2003). Effect of a problem based learning curriculum on students’ perceptions of self directed learning. Issues in Educational Research, 13(2), 71-100.
 • Wood, D. F. (2003). ABC of learning and teaching in medicine problem based learning. BMJ,326, 328-330.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yoshioka, T., Suganuma, T., Tang, A.C., Matsushita, S., Manno, S. & Kozu, T. (2005). Facilitation of problem finding among first year medical school student undergoing problem based learning. Teaching and Learning in Medicine, 17(2), 136–141.
 • Yuzhi, W. (2003). Using problem based learning in teaching analytical chemistry. The China Papers, 2, 18-32
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayfer Mutlu
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hülya Ayar Kayalı
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { inuefd286772, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {49 - 65}, doi = {10.17679/inuefd.286772}, title = {Koenzimler Konusunda Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasının Öğrenci Başarısı ve Biyokimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Mutlu, Ayfer and Ayar Kayalı, Hülya} }
APA Mutlu, A , Ayar Kayalı, H . (2018). Koenzimler Konusunda Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasının Öğrenci Başarısı ve Biyokimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 49-65. DOI: 10.17679/inuefd.286772
MLA Mutlu, A , Ayar Kayalı, H . "Koenzimler Konusunda Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasının Öğrenci Başarısı ve Biyokimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 49-65 <http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/32017/286772>
Chicago Mutlu, A , Ayar Kayalı, H . "Koenzimler Konusunda Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasının Öğrenci Başarısı ve Biyokimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 49-65
RIS TY - JOUR T1 - Koenzimler Konusunda Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasının Öğrenci Başarısı ve Biyokimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi AU - Ayfer Mutlu , Hülya Ayar Kayalı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.286772 DO - 10.17679/inuefd.286772 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 65 VL - 19 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.286772 UR - http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.286772 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Koenzimler Konusunda Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasının Öğrenci Başarısı ve Biyokimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi %A Ayfer Mutlu , Hülya Ayar Kayalı %T Koenzimler Konusunda Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasının Öğrenci Başarısı ve Biyokimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.286772 %U 10.17679/inuefd.286772
ISNAD Mutlu, Ayfer , Ayar Kayalı, Hülya . "Koenzimler Konusunda Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamasının Öğrenci Başarısı ve Biyokimya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Nisan 2018): 49-65. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.286772