Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 1 - 14 2018-04-30

A Review on Opinions of Preservice Teachers on the Electronic Portfolio: The Example of Weebly
Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği

Barış Çukurbaşı [1] , Mübin Kıyıcı [2]

312 417

The study aimed at reviewing opinions of preservice teachers on electronic portfolio and Weebly. In line with the purpose of the study, answers were sought for the questions "how did preservice teachers define electronic portfolio?", "what are the opinions of preservice teachers on the electronic portfolio activity performed?" and “what are the opinions of preservice teachers on Weebly which is used as an electronic portfolio system?” . Case study was employed as a qualitative research method under the study. The study group was selected through convenience sampling method. In this frame, the study was carried out for one semester in scope of the course titled Computer II in spring semester of the academic year 2013-2014 with 86 preservice teachers studying at undergraduate Science and Social Sciences Teaching Programs. In scope of the course, preservice teachers prepared electronic portfolio by using Weebly platform, which is a Web 2.0 technology. At the end of the course, data were collected through a survey consisting of 15 open-ended and multiple-choice items developed by the researchers. Content analysis and descriptive statistics were used to analyze the data obtained. The results of analysis on the survey data were compared to observations and experiments of the researchers during the semester, whereupon the conclusion and discussion part was created. As a result of the research, it was found out that all preservice teachers had positive opinions on electronic portfolio, that they used the features of electronic portfolio in a functional manner and that Weebly is practical, user-friendly, handy and entertaining as an electronic portfolio system.


Araştırmada öğretmen adaylarının elektronik portfolyoya ve Weebly’e yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda “öğretmen adaylarının elektronik portfolyoyu nasıl tanımlamışlardır?”, “öğretmen adaylarının gerçekleştirilen elektronik portfolyo çalışmasına yönelik görüşleri nelerdir?” ve “öğretmen adaylarının elektronik portfolyo sistemi olarak kullanılan Weebly’e yönelik görüşleri nelerdir?” araştırma sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu bağlamda Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programlarında öğrenim göre 86 öğretmen adayı ile 2013-2014 akademik yılı bahar yarıyılında Bilgisayar II dersi kapsamında bir dönem boyunca çalışma gerçekleştirilmiştir. Ders kapsamında öğretmen adayları Web 2.0 teknolojilerinden Weebly platformunu kullanarak elektronik portfolyo hazırlamışlardır. Dersin sonunda araştırmacılar tarafından geliştirilmiş, açık uçlu ve çoktan seçmeli toplam 15 maddelerden oluşan bir anket vasıtasıyla veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel istatistik kullanılmıştır. Anket verilerinin analiz sonuçları dönem boyunca araştırmacıların gözlem ve deneyimleri ile karşılaştırılarak sonuç ve tartışma bölümü oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda elektronik portfolyoya yönelik tüm öğretmen adaylarının olumlu düşüncelere sahip oldukları, elektronik portfolyonun özelliklerini işlevsel bir şekilde kullandıkları ve elektronik portfolyo sistemi olarak Weebly’nin pratik, kullanışlı, güzel ve eğlenceli bir kullanıma sahip olduğu görülmüştür.


 • Alan, S. & Sünbül, A.M. (2015). Experimental studies on electronic portfolios in Turkey: A literature review. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 1(1), s. 89-94.
 • Alican, C. & Saban, A. (2013). Ortaokul ve lisede Öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya kullanımına ilişkin tutumları: Ürgüp örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(35), s. 1-14.
 • Ata, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin web 2.0 teknolojilerini kullanım durumları ile bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Barış, M.F. (2011). Bir sosyal ağ sitesine e-portfolyunun (elektronik gelişim dosyası) entegre edilerek uygulanması ve sonuçlarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Barrett, H. (2010). Balancing the two faces of ePortfolios. Educação, Formação & Tecnologias, 3(1), s. 6-14. http://eft.educom.pt adresinden alındı
 • Batson, T. & Chen, L., (2008). Next-Generation ePortfolio, Academic Impressions. http://advancedrole.wikispaces.com/file/view/e-portfolio+article0808-e-wp.pdf adresinden alındı.
 • Benander, R. & Refaei, B. (2016). ePortfolio implementation one person at a time: The power o personal connection. The Journal for Research and Practice in College Teaching, 1(2), s. 1-11.
 • Butler, P. (2006). A review of the literature on portfolios and electronic portfolios. Palmerston North, New Zealand: Massey University College of Education: eCDF ePortfolio Projects. 05.01.2017 tarihinde https://akoaotearoa.ac.nz/download/ng/file/group-996/n2620-eportfolio-research-report.pdf adresinden alındı
 • Cadd, M. (2012). The electronic portfolio as assessment tool and more: The Drake University model. IALLT Journal of Language Learning Technologies , 42(1), s. 96-126.
 • Calloway, C.A. (2015). A qualitative study of medical student perceptions of the West Virginia University School of medicine's competency-based electronik portfolio sistem's design and implementation. Unpublished doctoral dissertation, West Virginia University.
 • Casey, G. & Wells, M. (2015). Remixing to design learning: Social media and peer-to-peer interaction. Journal of Learning Design, 8(1), s. 38-54.
 • Chang, C., Liang, C., Tseng, K. & Tseng, J. (2014). Using e-prtfolios to elevate knowledge amassment among university. Computers & Education, 72, s. 187-195. doi: 10.1016/j.compedu.2013.10.015
 • Chang, C., Tseng, K., Liang, C. & Chen, T. (2013). Using e-portfolios to facilitate university student' knowledge management performance: E-portolio vs. non-portfolio. Computers & Education, 69, s. 216-224. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2013.07.017
 • Elmas, R. & Geban, Ö. (2012). 21 yüzyıl öğretmenleri için web 2.0 araçları. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), s. 243-254.
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2009). How to Design and Evaluate Research in Education (7. Baskı b.). New York: McGraw-Hill Higher Education.
 • Hall, D. (1992). Professional developlement portfolios for teachers and lecturers. British Journal of In-Service Education, 18(2), s. 81-86. doi:10.1080/0305763920180203
 • Hamutoğlu, N. B. (2013). Karma öğretim öğrencilerinin sosyal ağlardan Facebook'a karşı tutumları (SAÜ Eğitim Fakültesi örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hardin, J. (2015). E-Portfolio assessment: A mixed-methods study of an instructional leadership program's assessment system. Yayınlanmamış doktora tezi, The University of Alabama.
 • Hark Söylemez, N. (2013). Öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini kullanma durumlarına göre sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi.
 • Huang, W. D., Hood, D. W. & Yoo, S. J. (2014). Motivational support in Web 2.0 learning environments: a regression analysis based on the integrative theory of motivation, volition and performance. Innovations in Education and Teaching International, 51(6), s. 631-641.
 • Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V. & Freeman, A. (2014). The NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
 • Kahn, S. (2014). E-Portfolios: A look at where we've been, where we are now, and where we're (possibly) going. Peer Review, 16(1), s. 1-6.
 • Khuzaimah, K.H.M., Affandi, H.M. & Hassan, F. (2015). The ecosystem factor in supporting wiki initiative for knowledge sharing in Malaysian Public Organisation. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 3(4), s. 36-45.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C.D. & Karakaya, İ. (2014). Ölçme ve Değerlendirme: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme (4. Baskı b.). Ankara: Pegem Akademik.
 • Kuzu, E. B. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adayları arasında çevrimiçi sosyal ağların öğretim amaçlı kullanımı. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi.
 • Matthews-DeNatale, G. (2013). Are we who we think we are? Eportfolios as a tool for curriculum redesign. Journal of Asynchronous Learning Networks, 17(4), s. 1-16. https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/395 adresinden alındı
 • MEB. (2017). Eğitimde FATİH Projesi Hakkında. 15.01.2017 tarihinde FATİH: Eğitimde Geleceğe Açılan Kapı: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden alındı
 • Özgür, H. (2016). Facebook sosyal ağına entegre e-portfolyo yazılımının akademik başarı ve öğretim sürecinde kullanımına yönelik tutuma etkisi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), s. 38-56. doi:http://dx.doi.org/10.19126/suje.46684
 • Polat Demir, B. & Kutlu, Ö. (2016). Elektronik portfolyo uygulamalarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin araştırma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 41(188), s. 227-253. doi:10.15390/EB.2016.6724
 • Prasad, D. (2010). Launching towards a university-wide implementation of an ePortfolios system. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 7(12), s. 41-48.
 • Prestridge, S. (2014). A focus on students' use of Twitter - their interactions with each other, content and interface. Active Learning in Higher Education, 15(2), s. 101-115.
 • Robles, R.A. & Alanson, E.R. (2016). ePortfolio implementation for career education. The Journal for Research and Practice in College Teaching, 1(2), s. 1-12.
 • Quadri, L. K. (2014). Teachers' perceptions and attitudes toward the implementation of Web 2.0 tools in secondary education. Yayınlanmamış doktora tezi, Walden University.
 • Tonbuloğlu, İ. & İşman, A. (2014). Öğretmenlerin sosyal ağları kullanım profillerinin incelenmesi. Bartın Üüiversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), s. 320-338.
 • Turan, M.A. & Sakız, G. (2014). Fen ve teknoloji dersinde portfolyo kullanımının öğrenci başarısı ve kalıcılığa etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), s. 48-63.
 • Turan, S. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin bir Rehber. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Yükseltürk, E. & Top, E. (2016). Web 2.0 Teknolojilerinin Öğretmen Eğitiminde Kullanımı. K. Çağıltay ve Y. Göktaş içinde, Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (2. Baskı b., s. 555-570). Ankara: Pegem Akademi.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Barış Çukurbaşı
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mübin Kıyıcı
Kurum: SAKARYA UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { inuefd288198, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {1 - 14}, doi = {10.17679/inuefd.288198}, title = {Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği}, key = {cite}, author = {Çukurbaşı, Barış and Kıyıcı, Mübin} }
APA Çukurbaşı, B , Kıyıcı, M . (2018). Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 1-14. DOI: 10.17679/inuefd.288198
MLA Çukurbaşı, B , Kıyıcı, M . "Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 1-14 <http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/32017/288198>
Chicago Çukurbaşı, B , Kıyıcı, M . "Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği AU - Barış Çukurbaşı , Mübin Kıyıcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.288198 DO - 10.17679/inuefd.288198 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 19 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.288198 UR - http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.288198 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği %A Barış Çukurbaşı , Mübin Kıyıcı %T Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.288198 %U 10.17679/inuefd.288198
ISNAD Çukurbaşı, Barış , Kıyıcı, Mübin . "Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Nisan 2018): 1-14. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.288198