Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 297 - 314 2018-04-30

5. Sınıf Öğrencilerinin Zirai ve Organik Gübre Kullanımı Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması
Investigation of 5th Grade Students’ Awareness about Chemical and Organic Fertilizers: An Action Research

Ümran Betül CEBESOY [1] , Büşra AYAZ [2]

109 353

Bu araştırmanın amacı; eylem araştırması yaklaşımını kullanarak ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin zirai ve organik gübre kullanımı konusundaki farkındalıklarının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Uşak ilinde bir özel okulda 5. sınıfta öğrenim görmekte olan 13 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, 5. sınıf “toprak kirliliği” konusunda yer alan kazanıma uygun olacak şekilde zirai ve organik gübre kullanımına yönelik bir ders planı geliştirilmiş ve uzman görüşü doğrultusunda gerekli görülen düzeltmeler yapılmıştır. Geliştirilen bu ders planı üç ders saati boyunca uygulanmıştır. Ders planının uygulanması sırasında öğrencilere konu ile ilgili çeşitli videolar, animasyonlar izletilmiş ve öğrencilerin konuyu farklı yönlerden ele alabilecekleri çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Bu araştırmada, öğrencilerin farkındalıklarını incelemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve dört sorudan oluşan görüşme soruları, uygulama öncesi ve sonrası uygulanmıştır ve öğrencilerin görüşlerindeki değişimler incelenmiştir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin görüşlerini derinlemesine incelemek amacıyla yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular; uygulama öncesinde, zirai gübre ve organik gübre kullanımını destekleyen öğrenciler olduğunu göstermektedir. Bu öğrencilerin organik gübreleri tercih etmesinde doğallık, fayda, çevreye ve canlılara zararsız olma gibi faktörler etkili iken zirai gübre kullanımını ise ekonomik olmasından ve ürünlerin güzel görünmesinden dolayı tercih ettikleri görülmüştür. Uygulama sonrası, öğrencilerin tamamının görüşlerini organik gübre kullanıma yönelik değiştirdiği ve görüşlerini daha detaylandırdığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

The aim of this study was to investigate fifth grade students’ awareness about usages of chemical and organic fertilizers by adopting action research design. The participants of this study were 13 fifth grade middle school students in a private school in Usak city. A lesson plan which is appropriate to the objectives of soil pollution in the fifth-grade science curriculum was developed and revised after consulting with an expert in science education. This lesson plan was implemented for three hours. During the course, various learning strategies and techniques in addition to videos, animations and the activities which were designed for students in order to consider multiple perspectives of the context were used. Interview questions which were developed by the researchers were used as pre- and post-test and the change in students’ opinions were investigated. Moreover, semi-structured interviews by using the questions were conducted in order to get more insight about the change in students’ opinions. The results revealed that while students preferred organic fertilizers because of the factors as naturalness, usefulness and being harmless to environment and the living beings; they preferred to using chemical fertilizers because of the cheapness and appealing image of the products. After the course, all the students changed their ideas on behalf of using organic fertilizers and developed their ideas about organic products. 

 • Aertsens, J., Mondelaers, K., Verbeke, W., Buysse, J., & Van Huylenbroeck, G. (2011). The influence of subjective and objective knowledge on attitude, motivations and consumption of organic food. British Food Journal, 113(11), 1353-1378.
 • Akyol, T., ve Çam, A. (2014). Bilimin doğasına yönelik bir etkinlik örneği: Organik tarımneden önemli? Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 4(1), 1-11.
 • Aman, A. L., Harun, A., & Hussein, Z. (2012). The influence of environmental knowledge and concern on green purchase intention the role of attitude as a mediating variable. British Journal of Arts and Social Sciences, 7(2), 145-167.
 • Andersen, L.M. (2007). Organic milk – who and why?, Paper presented at International Health Economics Association (iHEA) 2007 6th World Congress: Explorations in Health Economics.
 • Aydin, S., Demirdogen, B., Tarkin, A., Kutucu, S., Ekiz, B., Akin, F. N., ... & Uzuntiryaki, E. (2013). Providing a set of research‐based practices to support preservice teachers’ long‐term professional development as learners of science teaching. Science Education, 97(6), 903-935.
 • Bertram, A. (2014). ‘CoRes and PaP-eRs as a strategy for helping beginning primary teachers develop their pedagogical content knowledge. Educación Química, 25(3), 292-303.
 • Cesur, Z., ve Memiş, S. (2016). Yeşil ürünlere ilişkin öğrencilerin tutumlarini belirlemeye yönelik bir araştirma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46). 664-673
 • Chouichom, S., & Yamao, M. (2010). Comparing opinions and attitudes of organic and non-organic farmers towards organic rice farming system in north-eastern Thailand. Journal of Organic Systems, 5(1), 25-35.
 • Dahm, M. J., Samonte, A. V., & Shows, A. R. (2009). Organic foods: Do eco-friendly attitudes predict eco-friendly behaviors?. Journal of American College Health, 58(3), 195-202.
 • Demirel, Ö. (2005). Eğitim Sözlüğü, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Farmer, J., Knapp, D., & Benton, G. M. (2007). An elementary school environmental education field trip: Long-term effects on ecological and environmental knowledge and attitude development. The Journal Of Environmental Education, 38(3), 33-42.
 • Frankel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8. Ed.) New York, NY: Mc Graw Hill.
 • Güven, G., & Aysel, İ. (2016). Gündelik hayatta gıda ayak izi: Hazır gıda tüketimine yönelik görüşler. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(2), 403-426.
 • Hume, A., & Berry, A. (2011). Constructing CoRes - A strategy for building PCK in pre-service science teacher education. Research in Science Education,41(3), 341-355.
 • Kaya, E., Gürbüz, H., & Derman, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş gıda ürünlerine bakışı. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(3), 55-60
 • Kenanoğlu Bektaş, Z., ve Miran, B. (2006). Manisa ve İzmir illerinde geleneksel ve organic çekirdeksiz kuru üzümün karşılaştırmalı ekonomik analizi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(3), 285-295.
 • Kim, H.Y., & Chung, J. E. (2011). Consumer purchase intention for organic personal care products. Journal of consumer Marketing, 28(1), 40-47.
 • Kind, V. (2009). Pedagogical content knowledge in science education: Potential and perspectives for progress. Studies in Science Education, 45 (2), 169-204.
 • Lea, E., & Worsley, T. (2005). Australians' organic food beliefs, demographics and values. British Food Journal, 107(11), 855-869.
 • Liaghati, H., Veisi, H., Hematyar, H., & Ahmadzadeh, F. (2008). Assessing the student’s attitudes towards sustainable agriculture. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 3(2), 227-232.
 • Liefländer, A. K., & Bogner, F. X. (2014). The effects of children's age and sex on acquiring pro-environmental attitudes through environmental education. The Journal of Environmental Education, 45(2), 105-117.
 • Loughland, T., Reid, A., Walker, K., & Petocz, P. (2003). Factors influencing young people's conceptions of environment. Environmental Education Research, 9(1), 3-19.
 • Loughran, J., Mulhall, P., & Berry, A. (2004). In search of pedagogical content knowledge in science: Developing ways of articulating and documenting professional practice. Journal of Research in Science Teaching, 41, 370-391.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Fen Bı̇lı̇mlerı̇ Dersı̇ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretı̇m Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Fen Bı̇limleri Dersı̇ Öğretı̇m Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=143 adresinden edinilmiştir.
 • Mostafa, M.M. (2007). Gender differences in Egyptian consumers green purchase behaviour: the effects of environmental knowledge, concern and attitude, International Journal of Consumer Studies, 31(3), 220-229.
 • Organic Foods Production Act 1990. http://www.farmlandinfo.org/sites/default/files/Federal_Organic_Food_Production_Act_1.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Paul, J., & Rana, J. (2012). Consumer behavior and purchase intention for organic food. Journal of Consumer Marketing, 29(6), 412-422.
 • Pelletier, J. E., Laska, M. N., Neumark-Sztainer, D., & Story, M. (2013). Positive attitudes toward organic, local, and sustainable foods are associated with higher dietary quality among young adults. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 113(1), 127-132.
 • Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513-536.
 • Sadler, T. D., & Zeidler, D. L. (2005). The significance of content knowledge for informal reasoning regarding socioscientific issues: Applying genetics knowledge to genetic engineering issues. Science Education, 89(1), 71-93.
 • Saher, M., Lindeman, M., & Hursti, U.K.K. (2006). Attitudes towards genetically modified and organic foods. Appetite, 46(3), 324-331.
 • Shepherd, R., Magnusson, M., & Sjödén, P. O. (2005). Determinants of consumer behavior related to organic foods. AMBIO, 34(4-5), 352-359.
 • Unklesbay, N., Sneed, J., & Toma, R. (1998). College students' attitudes, practices, and knowledge of food safety. Journal of Food Protection, 61(9), 1175-1180.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10 bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, V., Çelik, H. E., & Yağızer, C. (2009). Çevresel duyarlılık ve çevresel davranışın ekolojik ürün satın alma davranışına etkilerinin yapısal eşitlik modeliyle araştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1-14.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7753-1203
Yazar: Ümran Betül CEBESOY
Kurum: Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Büşra AYAZ
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { inuefd330752, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {297 - 314}, doi = {10.17679/inuefd.330752}, title = {5. Sınıf Öğrencilerinin Zirai ve Organik Gübre Kullanımı Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması}, key = {cite}, author = {CEBESOY, Ümran Betül and AYAZ, Büşra} }
APA CEBESOY, Ü , AYAZ, B . (2018). 5. Sınıf Öğrencilerinin Zirai ve Organik Gübre Kullanımı Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 297-314. DOI: 10.17679/inuefd.330752
MLA CEBESOY, Ü , AYAZ, B . "5. Sınıf Öğrencilerinin Zirai ve Organik Gübre Kullanımı Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 297-314 <http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/32017/330752>
Chicago CEBESOY, Ü , AYAZ, B . "5. Sınıf Öğrencilerinin Zirai ve Organik Gübre Kullanımı Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 297-314
RIS TY - JOUR T1 - 5. Sınıf Öğrencilerinin Zirai ve Organik Gübre Kullanımı Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması AU - Ümran Betül CEBESOY , Büşra AYAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.330752 DO - 10.17679/inuefd.330752 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 314 VL - 19 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.330752 UR - http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.330752 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5. Sınıf Öğrencilerinin Zirai ve Organik Gübre Kullanımı Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması %A Ümran Betül CEBESOY , Büşra AYAZ %T 5. Sınıf Öğrencilerinin Zirai ve Organik Gübre Kullanımı Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.330752 %U 10.17679/inuefd.330752
ISNAD CEBESOY, Ümran Betül , AYAZ, Büşra . "5. Sınıf Öğrencilerinin Zirai ve Organik Gübre Kullanımı Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Nisan 2018): 297-314. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.330752