Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 257 - 275 2018-04-30

Örgüt Kültürü ve İklimi Çalışmalarının Sistematik İncelemesi: Bir İçerik Analizi
Systematic Investigation of Organizational Culture and Climate Studies: A Content Analysis

Ferudun SEZGİN [1] , Emre SÖNMEZ [2]

159 234

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2000-2016 yılları arasında eğitim bilimleri alanında yayımlanan örgüt kültürü ve örgüt iklimi çalışmalarını belirli ölçütlere göre incelemek ve araştırmaların ne tür bir eğilim gösterdiğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, belirlenen ölçütlere uyan 354 çalışmaya erişilmiştir. Her bir çalışma, araştırmacılar tarafından geliştirilen kodlama formuna göre derlenmiş ve kategorik çözümleme tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; örgüt kültürü ve iklimi çalışmaları çalışma konu alanları, yayım yılları, yazar sayıları, yayım türleri, çalışmaların gerçekleştirildiği örneklem bölgesi, eğitim kademesi ve kullanılan metodoloji açısından benzer eğilimler göstermiştir. İlgili alan yazına göre farklı etimolojik, epistemolojik ve metodolojik temellere sahip olmalarına rağmen bu iki araştırma alanının benzer yaklaşımlarla çalışıldığı görülmektedir. Ulusal tarihsel süreç incelendiğinde, bu araştırma konularına yönelik araştırmacıların ilgisinin artarak devam ettiği söylenebilir.

The purpose of this research is to examine the organizational culture and organizational climate studies published in the field of educational sciences in Turkey between 2000-2016 according to certain criteria and to determine the general tendency of the researches. For this purpose, a descriptive content analysis method was used. In the research, 354 studies meeting the specified criteria have been reached. Each study was compiled according to the coding form developed by the researchers and analyzed by categorical analysis technique. According to the results of the research; organizational culture and climate studies showed similar tendencies in terms of study subject areas, years of publication, number of authors, types of publications, sampling region in which studies were carried out, education level and methodology used. When examining related literature, despite having different etymological, epistemological and methodological bases, these two research areas seem to be studied with similar approaches. When examining the national historical process, it can be said that the interest of the researchers towards these research subjects continues to increase.

 • Anderson, C. S. (1982). The search for school climate: A review of research. Review of Educational Research, 52(3), 368-420.
 • Arslan, N. T. (2004). “Örgütsel performansı belirleyici bir etmen olarak” örgüt kültürü ve iklimi hakkında bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 9(1), 203-228.
 • Ashforth, B. E. (1985). Climate formation: Issues and extensions. Academy of Management Review, 10(4), 837-847.
 • Aslanargun, E. (2007). Modern eğitim yönetimi anlayışına yönelik eleştiriler ve postmodern eğitim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 50(50), 195-212.
 • Aydoğan, Z. F. (2004). Örgüt kültürü ve iklimi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 203-215.
 • Balcı, A. (2013). Etkili okul ve okul geliştirme: Kuram uygulama ve araştırma (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bektaş, F., Çogaltay, N., Karadağ, E., & Ay, Y. (2015). School Culture and academic achievement of students: A meta-analysis study. Anthropologist, 21(3), 482-488.
 • Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2013). Organizasyonları yeniden yapılandırmak (4. baskı). (Çev. A. Aypay ve A. Tanrıöğen). Ankara: Seçkin.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çalık, T., Kurt, T., & Çalık, C. (2011). Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: Kavramsal bir çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 73-84.
 • Davies, P. (2000). The relevance of systematic reviews to educational policy and practice. Oxford Review of Education, 26(3-4), 365-378.
 • Deal, T. E., & Kennedy, A. A. (1982). Corporate cultures: The rites and rituals of corporate life. Reading: Addison-Wesley.
 • Denison, D. R. (1996). What is the difference between organizational culture and organizational climate? A native's point of view on a decade of paradigm wars. Academy of Management Review, 21(3), 619-654.
 • Denison, D. R., & Mishra, A. K. (1995). Toward a theory of organizational culture and effectiveness. Organization Science, 6(2), 204-223.
 • Fiore, D. J. (2001). Creating Connections for better schools: How leaders enhance school culture. Larchmont, NY: Eye on Education.
 • Fraenkel J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Gilmer, B. Von H. (1961). Psychological climates of organizations. In B. Von Haller Gilmer (Ed.), Industrial Psychology (pp. 57-84). New York: McGraw-Hill.
 • Greenfield, T., & Ribbins, P. (Eds.). (2005). Greenfield on educational administration: Towards a humane craft. London: Routledge.
 • Halpin, A. W. (1966). Theory and research in administration. London: The Macmilan Company.
 • Hellriegel, D., & Slocum, J. W. (1974). Organizational climate: Measures, research and contingencies. Academy of Management Journal, 17(2), 255-280.
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. USA: SAGE.
 • Hoy, W. K. (1990). Organizational climate and culture: A conceptual analysis of the school workplace. Journal of Educational and Psychological Consultation, 1(2), 149-168.
 • Hoy, W. K. (2003). School climate. In J. W. Guhtrie (Ed.), Encylopedia of education (pp. 22-24). New York: Thompson Gale.
 • Hoy, W. K., & Clover, S. I. (1986). Elementary school climate: A revision of the OCDQ. Educational Administration Quarterly, 22(1), 93-110.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools, healthy schools: Measuring organizational climate. Thousand Oaks, CA: Corwin.
 • Joyce, W. F., & Slocum, J. W., Jr. (1979). Climate in organizations. In S. Kerr (Ed.), Organizational behavior (pp. 317-333). Columbus: Grid.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karcıoğlu, F. (2001). Örgüt kültürü ve örgüt iklimi ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 265-283.
 • Litwin, G. H., & Stringer, R. A. (1968). Motivation and organizational climate. Boston: Harvard University.
 • Maxwell, T. W., & Ross Thomas, A. (1991). School climate and school culture. Journal of Educational Administration, 29(2), 72-82.
 • McEwan, E. K. (2003). Ten traits of highly effective principals: From good to great performance. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Moran, E. T., & Volkwein, J. F. (1992). The cultural approach to the formation of organizational climate. Human Relations, 45(1), 19-47.
 • O’Reilly, C. A., Chatman, J., & Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal, 34(3), 487-516.
 • Ouchi, W. (1981). Theory Z. Reading: Addison-Wesley.
 • Özden, Y. (2013). Eğitimde yeni değerler: Eğitimde dönüşüm (9. Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Payne, R. L., & Pugh, D. S. (1976). Organizational structure and climate. In M. D. Durmette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 1125-1173). Chicago: Rand McNally.
 • Peters, T., & Waterman, R. (1982). In search of excellence: Lessons from America's best run companies. New York: Harper & Row.
 • Pettigrew, A. M. (1979). On studying organizational cultures. Administrative Science Quarterly, 24(4), 570-581.
 • Poole, M. S. (1985). Communication and organization climates. In R. D. McPhee & P. K. Thompkins (Eds.), Organizational communication: Traditional themes and new directions (pp. 79-108). Beverly Hills: Sage.
 • Robbins, S. (1990). Organization theory. New Jersey: Prentice Hall.
 • Rousseau, D. M. (1990). Assessing organizational culture: The case for multiple methods. In B. Schneider (Ed.) Organizational climate and culture (pp. 153-192). San Francisco: Jossey Bass.
 • Schein, E. H. (1997). Organizational culture and leadership: A dynamic view. San Francisco: Jossey- Bass.
 • Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4th Edition). John Wiley & Sons.
 • Schneider, B. (Ed.). (1990). Organizational climate and culture. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Sells, S. B. (1968). An approach to the nature of organizational climate. In R. Tagiuri and G. H. Litwin (Eds). Organizational climate. Explorations of a concept (pp. 83-103). Boston: Harvard University.
 • Sezgin, F. (2010). School Organizational Culture as a Predictor of Teacher Organizational Commitment. Egitim ve Bilim, 35(156), 142-159.
 • Sirotnik, K. A. (1980). Psychometric implications of the unit‐of‐analysis problem (with examples from the measurement of organizational climate). Journal of Educational Measurement, 17(4), 245-282.
 • Şimşek, H. (1997). 21. Yüzyılın eşiğinde paradigmalar savaşı: Kaostaki Türkiye. İstanbul: Sistem.
 • Şişman, M. (1996). Postmodernizm tartışmaları ve örgüt kuramındaki yansımaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (3), 451-464.
 • Şişman, M. (2007). Örgütler ve kültürler (2. Baskı). Ankara. Pegem A.
 • Şişman, M. (2013). Eğitimde mükemmellik arayışı etkili okullar (4. Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Tagiuri, R. (1968). The concept of organizational climate. In R. Tagiuri and G. H. Litwin (Eds), Organizational climate. Explorations of a concept (pp. 9-32). Boston: Harvard University.
 • Tagiuri, R., & Litwin, G. H. (Eds.). (1968). Organizational climate: Explorations of a concept. Boston: Harvard University.
 • Tahaoğlu, F. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rollerinin örgüt iklimi üzerine etkisi (Gaziantep ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazientep.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.
 • Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83(3), 357-385.
 • Üstün, U., & Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Meta Analiz. Eğitim ve Bilim, 39(174), 1-32.
 • Van Houtte, M. (2005). Climate or culture? A plea for conceptual clarity in school effectiveness research. School Effectiveness and School Improvement, 16(1), 71-89.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ferudun SEZGİN
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Emre SÖNMEZ
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { inuefd330928, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {257 - 275}, doi = {10.17679/inuefd.330928}, title = {Örgüt Kültürü ve İklimi Çalışmalarının Sistematik İncelemesi: Bir İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {SEZGİN, Ferudun and SÖNMEZ, Emre} }
APA SEZGİN, F , SÖNMEZ, E . (2018). Örgüt Kültürü ve İklimi Çalışmalarının Sistematik İncelemesi: Bir İçerik Analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 257-275. DOI: 10.17679/inuefd.330928
MLA SEZGİN, F , SÖNMEZ, E . "Örgüt Kültürü ve İklimi Çalışmalarının Sistematik İncelemesi: Bir İçerik Analizi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 257-275 <http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/32017/330928>
Chicago SEZGİN, F , SÖNMEZ, E . "Örgüt Kültürü ve İklimi Çalışmalarının Sistematik İncelemesi: Bir İçerik Analizi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 257-275
RIS TY - JOUR T1 - Örgüt Kültürü ve İklimi Çalışmalarının Sistematik İncelemesi: Bir İçerik Analizi AU - Ferudun SEZGİN , Emre SÖNMEZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.330928 DO - 10.17679/inuefd.330928 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 275 VL - 19 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.330928 UR - http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.330928 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Örgüt Kültürü ve İklimi Çalışmalarının Sistematik İncelemesi: Bir İçerik Analizi %A Ferudun SEZGİN , Emre SÖNMEZ %T Örgüt Kültürü ve İklimi Çalışmalarının Sistematik İncelemesi: Bir İçerik Analizi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.330928 %U 10.17679/inuefd.330928
ISNAD SEZGİN, Ferudun , SÖNMEZ, Emre . "Örgüt Kültürü ve İklimi Çalışmalarının Sistematik İncelemesi: Bir İçerik Analizi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Nisan 2018): 257-275. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.330928