Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 335 - 355 2018-04-30

Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
The Opinions of School Administrators about Social Media

Münir ŞAHİN [1] , Mehmet ÜSTÜNER [2]

141 261

Bu çalışmanın amacı sosyal medyaya ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerini belirlemektir. Veriler nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine uygun olarak uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilen görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ilinde ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda görev yapan 26 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ses kayıt yöntemi ile veriler toplanmış ve içerik analiz yöntemi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, okul yöneticilerinin sosyal medyanın öğrencilerin davranışına ilişkin görüşlerinin olumlu ve olumsuz davranışlar olarak iki tema altında toplandığı görülmüştür. Okul yöneticileri “olumlu paylaşımları”, öğrencilerin “kendilerini geliştirmelerini” önemli olumlu görüşler olarak ifade ederken, olumsuz görüşlerden en fazla öğrencilerin “bozuk ve küfürlü dil kullanmaları” ve “kötüye merak uyandırma” görüşlerini ifade etmişlerdir. Sosyal medyanın akademik başarıya etkisine ilişkin olarak “bilgiye ulaşma” olumlu görüş olarak, “aşırı zaman harcama” ise olumsuz görüş olarak ifade edilmiştir. Okul yöneticilerinin en fazla “bilgilenme” ve “kaynak bulma” konularında sosyal medyanın eğitimi desteklediği görüşlerini paylaşmışlardır. “Zaman kaybına yola açma”, ve “bağımlılık yapma” ise en önemli engelleyici özellikler olarak ifade edilmiştir. Bilinçsiz sosyal medya kullanımı bağımlılık yaratmakla birlikte öğrencilerin istenmeyen davranışlar edinmelerine de neden olmaktadır. En önemli özelliği iletişim olan sosyal medyanın bilgiye ulaşma ve eğitsel materyal bulma gibi önemli eğitsel özellikleri bulunmaktadır. Sosyal medya kullanımına ilişkin olarak bir denetim mekanizmasının geliştirilmesi, öğrencilerin zamanın önemi konusunda eğitilmeleri, sosyal medyanın eğitsel amaçlı kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılması, sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımına ilişkin yeni teknik ve metotların geliştirilmesi sosyal medya kaynaklı olumsuzlukları önlemede etkili olabilir.

The purpose of this study is to identify the views of school administrators about social media. I n accordance with phenomenological research design, one of qualitative research methods, the data was collected with semi-structured interview questions developed by the researcher under the control of experts. The work group of the study was composed of 26 school administrators. In the determination of the work group of the study the criterion sampling was used. Recording the interviews was used to collect the datum and content analysis method is used to analyse the datum. In the findings of the study, school administrators stated both positive and negative opinions about the effects of social media on students’ behaviours. While school administrators stated that “sharing positive things” and students’ “improving themselves” as important positive behaviours, students’ “uttering profane language” and “arousing curiosity for the bad” were stated as negative behaviours. As the effects of social media to students’ academic success, it was found that “reaching the information” was stated as an important positive effect, “too much timewasting” was stated as a negative effect. “Enlightenment” and “sourcing” were stated as the most important support of social media to the students’ education by the administrators. “Causing timewasting” and “causing addiction” were stated as the most important obstructers of social media to students’ education. Unconscious use of social media causes both addiction and acquiring negative behaviours. The social media whose most important feature is to provide communication, has also some important educational features, as reaching the information easily and finding educational sources. Improving a supervision system, training students about the importance of time, researching about the educational use of social media, developing new techniques and methods could be effective in getting rid of the negative sides caused by social media. Some of the participants suggest a social media course in schools to teach conscious use of social media and how to protect themselves from any danger could be caused by the social media use. 

 • Akkaya, D. T. (2013). Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılarının Tutum, Davranış ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Edirne.
 • Anderson, T. (2004). Toward a theory of online learning. In T. Anderson & F. Elloumi (Eds), Theory and practice of online learning. Athabasca, AB: Athabasca University.http://cde.athabascau.ca/online_book/pdf/TPOL_chp02.pdf (24 ağustos, 2016).
 • Argın, F.S. (2013). Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Çekmeköy Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Arıcı, A. (2013). Siyasi Partiler ve Siyasi Liderler Çerçevesinde Türk Siyasetinde Sosyal Medya. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın Yayın Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Arslan, G. (2014). Türkiye'deki İşçi Sendikalarının Sosyal Medya Kullanımları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı, Denizli.
 • Askeroğlu, O. (2010). Pazarlama Odaklı Halkla İlişkiler Uygulamalarında Sosyal Medyanın Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Halkla İlişkiler Bilim Dalı, İstanbul.
 • Aydoğan, İ. (2006). İlköğretim okullarında okul-çevre ilişkilerinin düzeyi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2, 121-136.
 • Barsky, E. & Purdon, M. (2006). Introducing Web 2.0: social networking and social bookmarking for health librarians. Journal of the Canadian Health Libraries Association, 27(3), 65-67.
 • Bat, M. (2012). Dijital Platformda Sosyal Medyanın Stratejik Kurumsal İletişime Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, İzmir.
 • Bayraktar, C. (2013). Sosyal Medyanın Kriz İletişimi Aracı Olarak Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Halkla İlişkiler Bilim Dalı, İstanbul.
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative Research Methods Social Sciences. Boston: Allyn and Bacon
 • Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişi Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Kayseri.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Çakmak, E., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bynum, S. L. (2011). Utilizing Social Media to Increase Student Engagement: A Study of Kern County Publıc Schools. Unpuplished Master Thesis, Department of Public Policy and Administration,Calıfornıa State Unıversıty, Bakersfıeld.
 • Ceylan, L. H. (2013). Sosyal Medya Ve Gazetecilik . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Genel Gazetecilik Bilim Dalı, İstanbul.
 • Coşkunkurt, E. Y. (2013). Sosyal Medya Kullanımının “Kurumsal Yenilikçi İtibar” Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, İstanbul.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, USA: Pearson. Creswell, J.W. (2014). Research Design: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çetin, E. B. (2010). Halkla İlişkiler’in Sosyal Medya Ortamında İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Dijital Ajanslar (21 Ocak, 2015). İnternet ve sosyal medya kullanıcı istatistikleri 2015. http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri 2015/ (12 Ağustos, 2016).
 • Dikme, G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin İletişimde ve Günlük Hayatta Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları : Kadir Has Üniversitesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Düvenci, A. (2012). Ağ neslinin internet kullanımı üzerindeki sosyal medya etkisinin sosyal sapma yaklaşımı ile incelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Bilişim Bilim Dalı İstanbul.
 • Ellison, N. B. (2008). Introduction: Reshaping campus communication and community through social network sites. In G. Salaway, J. B. Caruso, & M. R. Nelson, The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, (Researc Study, Vol. 8). Boulder, CO: EDUCAUSE Center for Applied Research http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ers0808/rs/ers08082.pdf
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education.New York: McGraw-Hill. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. http://orcun.madran.net/yayinlar/sosyal_aglarin_egitim_amacli_kullanimi.pdf (12 Haziran, 2014).
 • Jones, M. & Alony, I. (2011). Guiding the use of grounded theory in doctoral studies-An example from the Australian film industry. International Journal of Doctoral Studies, 6, 95-114
 • Kaya, E. (2014). Sağlıklı İletişimde Sosyal Medya Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta.
 • Kızılarslan, A. (2012). Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Etkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Genel Gazetecilik Bilim Dalı, İstanbul.
 • Korkmaz, M. (2014). Sosyal Medya-Kamu Politikaları Etkileşimi: Gezi Parkı Olayları Üzerine Bir Değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Kamu Yönetimi Bilim Dalı, Ankara.
 • Kök, A. (2013). Günümüz Toplumsal Ortamında Kişilerarası İlişkilerdeki Dönüşümün Sosyal Medyayı Kullanan Çocuklar Üzerinden İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Araştırmaları Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Lanngridge, D. (2007). Phenomenological Psychology: Theory, Research and Method. Harlow: Pearson.
 • Mazman, S. G. (2009). Sosyal Ağların Benimsenme Süreci ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Metin, O. (2014). Sosyal Medyanın Siyasal Toplumsallaşmaya Etkileri: Üniversite Öğrencileri Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication.
 • Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Munoz, C. L. & Towner T. L. (2009). Opening Facebook: How to Use Facebook in the College Classroom. Society for Information Technology and Teacher Education Conference in Charleston, South Carolina.
 • Ök, F. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Ökte, A. (2014). Öğrencilerin Zorbalık Eğilimleri İle Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sancaktepe Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. . Öz, M. (2014). Changes in Use and Perception of Privacy: Exploring Facebook users'privacy concerns and awareness of privacy implications. Journal of Yasar University, 9(35) 6099-6260.
 • Özgün, G. (2014). Sosyal Medyada Siyasal İletişim: 2011 Genel Seçimlerinde İktidar ve Ana muhalefet Partilerinin Sosyal Medya Stratejileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, İzmir.
 • Özgünay, İ. M. (2013). Sosyal Medya ve Arap Baharındaki Rolü: Suriye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Genel Gazetecilik Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özmen, F, Aküzüm, C., Sünkür, M. ve Baysal, N. (2011). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ.
 • Özmen, A. S.(2013). Toplumsal Muhalefet Açısından Sosyal Medya Pratiklerinin Demokratik İşlevleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı, İletişim Bilimleri Bilim Dalı, İstanbul.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Çev. Edt. M. Bütün, S.B. Demir). Ankara: Pegem Akademi
 • Sarı, M. (2014). Sosyal Medyanın Sosyal Hareketler Üzerindeki Etkisi: Gezi Parkı Platformu Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Saunders, S. (2008). The Role of Social Networking Sites in Teacher Education Programs: A Qualitative Exploration. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Infor ation Technology and Teacher Education International Conference. 2223-2228. Chesa eake, VA: AACE.
 • Sönmez, B. (2013). Sosyal Medya Ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Facebook Kullanım Alışkanlıkları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya.
 • Şimşek, T.N. (2012). Modern Kent Toplumunda Facebook ile Yalnızlaşan Gençlik: İstanbul Üniversitesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Tanrıverdi, H. ve Sağır, S. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının ve sosyal ağları benimseme düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18), 775-822
 • Tengilimoğlu, E. (2014). Hastane ve Hekim Tercihinde Sosyal Medya Kullanımının Etkisi: Ankara İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara .
 • Tuncay, A. İ.(2012). Sosyal Medyanın Bir Politika İletişim Aracı Olarak Siyasi Partilerce Kullanılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • Türkalp, G. E. (2010). Social Media Influence on Knowledge Sharing Intentions: An Empirical Study on Electronics Retail Chain in Turkey. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ve Organizasyon (İngilizce) Bilim Dalı, İstanbul.
 • Venkat, A., Pichandy, C., Barclay, F. P & Jayaseelan, R. (2014) Facebook prıvacy management: an empırıcal study of awareness, perceptıon and fears. Global Media Journal (5)1, 1-20.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Baskı), Ankara: Seçkin Yay.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage Publication, Inc.
 • Yuen, S. & Yuen, P. (2008). Social Networks in Education. In G. Richards (Ed.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. 1408-1412. Chesapeake, VA: AACE.
 • Zafarmand, N. (2010). Halkla İlişkiler Alanında Yeni Mecra ve Uygulamaların Yeri ve Önemi: Sosyal Medya Ve Pr2.0. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Münir ŞAHİN
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet ÜSTÜNER
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { inuefd334250, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {335 - 355}, doi = {10.17679/inuefd.334250}, title = {Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Münir and ÜSTÜNER, Mehmet} }
APA ŞAHİN, M , ÜSTÜNER, M . (2018). Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 335-355. DOI: 10.17679/inuefd.334250
MLA ŞAHİN, M , ÜSTÜNER, M . "Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 335-355 <http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/32017/334250>
Chicago ŞAHİN, M , ÜSTÜNER, M . "Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 335-355
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri AU - Münir ŞAHİN , Mehmet ÜSTÜNER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.334250 DO - 10.17679/inuefd.334250 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 355 VL - 19 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.334250 UR - http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.334250 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri %A Münir ŞAHİN , Mehmet ÜSTÜNER %T Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.334250 %U 10.17679/inuefd.334250
ISNAD ŞAHİN, Münir , ÜSTÜNER, Mehmet . "Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Nisan 2018): 335-355. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.334250