Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 66 - 81 2018-04-30

Analysis of Science Achievements of Middle School Students in TEOG Exam in Terms of Some Variables
Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Sınavındaki Fen Bilimleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Sezayi OKUTAN [1] , İkramettin DAŞDEMİR [2]

197 296

This research aims to define some variables that had impact upon secondary school students’ achievements in science in 2015-2016 school year’s first and second terms TEOG exam by using non-experimental comparative method was used from quantitative research method. Appropriate sampling was used that It was non-selective sampling methods. The study sample consisted of 605 students who studied in 14 different secondary schools located in Altınordu district in Ordu. Data was collected through a survey designed by the researcher. The analysis included correlation between scores, independent t test to define the effect of two independent variables on a dependent variable, one way ANOVA to measure the impact on more than two independent variables on a dependent variable, and Scheffe test to determine the source of meaningful differences gathered from one way ANOVA.  The analysis were done through SPSS 22. The results illustrated that variables including parents’ educational background, number of siblings, school type, having a private room at home, level of income are appeared to impact students’ achievement in TEOG exam. On the other hand, variables including, gender, staying in rented apartment are observed to have no effect on students’ TEOG exam.

Bu araştırmanın amac, bazı değişkenlerin ortaokul öğrencilerinin 2015- 2016 eğitim- öğretim yılı birinci ve ikinci dönem yapılan TEOG sınavı Fen Bilimleri dersi başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel olmayan karşılaştırmalı yöntem kullanılmıştır. Örneklem seçiminde seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma, Ordu ili Altınordu ilçesinde eğitim gören 14 ortaokuldan seçilmiş toplam 605 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanmış olan bir anket ile elde edilmiştir.  Verilerin analizinde, iki bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirlemek için bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla değer alan bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerine olan etkisini belirlemek için tek yönlü ANOVA, tek yönlü ANOVA da anlamlı farklılığın nereden kaynaklandığını tespit etmek için Scheffe Testi ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 22,00 programıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda anne ve babanın eğitim durumu, kardeş sayısı, okul türü, gelir düzeyi, çalışma odasına sahip olma bağımsız değişkenlerinin, öğrencilerin TEOG sınavı fen bilimleri dersi başarılarını anlamlı bir şekilde etkilediği, cinsiyet ve evin kira olma durumu gibi değişkenlerin ise öğrencilerin TEOG fen bilimleri başarılarını etkilemediği sonucuna varılmıştır. 

 • Abacı Çaylı, Ç. (2015). Merkezi Sistem Ortak Sınavlarının Farklı Değişkenler Açısından İrdelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Arı, A. ve İnci, T. (2015). Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Ortak Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4),17-50.
 • Atila, M.E., Özekeni, Ö.F. (2015). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı: Fen Bilimleri Öğretmenleri Ne Düşünüyor? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124-140.
 • Albayrak, A. (2009). PISA 2006 Sınavı Sonuçlarına Göre Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Başarılarını Etkileyen Bazı Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Anıl, D. (2009). Türkiye’nin PISA 2006 Fen Bilimleri Başarısını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir.
 • Arı, A. (2007). Öğrencilerin Okul Başarıları Etkileyen Çeşitli Faktörlerin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi s.176.
 • Berberoğlu, G; Çelebi, Ö; Özdemir, E; Uysal, E; Yayan, B.(2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmasında Türk Öğrencilerinin Başarı Düzeylerini Etkileyen Etmenler. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 2 (3): 3-14.
 • Çeçen, M.A. (2011). Türkçe Öğretmenlerinin Seviye Belirleme Sınavı ve Türkçe Sorularına İlişkin Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.8(15), 201-211.
 • Fidan Dişikitli, A. (2011). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları ile Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Gelbal, S. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Türkçe Başarısı Üzerinde Etkisi. Eğitim ve Bilim, 33 (150), 1-13.
 • Gündüver, A; Gökdaş, İ. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2): 30- 47.
 • Karaca, M., Bektaş, O. ve Öner Armağan, F. (2015). 8. Sınıf Öğrencilerinin Merkezi Sınavlarda Sorulmayan Fen Bilimleri Konularına Yönelik Görüşleri. GEFAD / GUJGEF 35(1), 63-86.
 • Karasar, N.(2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi (10. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S., ve Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci Dönem TEOG Sınavı Fen ve Teknoloji Sorularının Bazı kriterlere Göre Değerlendirilmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1),225-233.
 • MEB.(2005). PISA 2003 Araştırmasının Türkiye ile İlgili Sonuçları. http://pisa.meb.gov.tr/wp content/uploads/2013/07/PISA-2003-Ulusal-Nihai-Rapor.pdf
 • MEB. (2013). 2013 ortaöğretime yerleştirme sistemi tercih ve yerleştirme kılavuzu.http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2013/sbs2013/SBShttp://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/25/711331/dosyalar/2014_11/09111213_teog_brosur.pdf (25.12.2014).
 • Metin, M. (2013). Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1): 67- 83.
 • Ötken,Ş. (2012). İlköğretġm 7. sınıf SBS Başarısını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Özer, Y; Anıl, D. (2011). Öğrencilerin Fen ve Matematik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4: 313- 324.
 • PISA, (2015). MEB Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 Ulusal Raporu. http://pisa.meb.gov.tr/ (Erişim: 18.01.2017) Sağlam Tosun, N. (2016). 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Başarısını Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Estitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Satıcı, D. K. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (2014-Kasım) Rasch Modeline Göre Cinsiyet Açısından Yanlılığının İncelenmesi.Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.
 • Süer, N. (2014). Öz Düzenleme Becerilerinin TEOG Sınavı Üzerindeki Etkisi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Sağır, M. (2015). Eğitim ve Okul Sistemindeki Son Dönem Politika Değişimlerine İlişkin Okul yöneticilerinin görüşleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish ,10/11, 1297-1310.
 • Uzoğlu, M., Daşdemir, İ., Cengiz, E. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’nda Yapılan Değişiklikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 77-86.
 • Ural, A. ve Kılıç, O. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi (SPSS 10.00 - 12.0 For Windows), (2. Basım), Detay Yayıncılık, Ankara.
 • TIMSS, (2015). Uluslararası Matematik ve Fen Eğitimleri Araştırması TIMSS 2015 Ön Raporu http://timss.meb.gov.tr/ (Erişim: 18.01.2017) Taşkın, G. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine ilişkin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Öğrencilerin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Türk, E. 2007, Ailenin Sosyo- Ekonomik ve Demografik Özellikleri ile Mezun Olunan Okul ve Özel Dershanenin Öğrencilerin Kontrol Odakları, Akademik Tutumları ve Liselere Giriş Sınavındaki Başarıları Üzerindeki Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Estitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.
 • Yıldız, N. (1999). Çocukların Okul Başarısında Aile ve Çevresel Faktörlerin Rolü Orta İkinci Sınıf Öğrencileri İle İlgili Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yılmaz, A. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarının Fen ve Teknoloji Dersini Günlük Hayatla İlişkilendirebilmedeki Başarılarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sezayi OKUTAN
Kurum: Giresun MEB
Ülke: Turkey


Yazar: İkramettin DAŞDEMİR
Kurum: Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { inuefd342542, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {66 - 81}, doi = {10.17679/inuefd.342542}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Sınavındaki Fen Bilimleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {OKUTAN, Sezayi and DAŞDEMİR, İkramettin} }
APA OKUTAN, S , DAŞDEMİR, İ . (2018). Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Sınavındaki Fen Bilimleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 66-81. DOI: 10.17679/inuefd.342542
MLA OKUTAN, S , DAŞDEMİR, İ . "Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Sınavındaki Fen Bilimleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 66-81 <http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/32017/342542>
Chicago OKUTAN, S , DAŞDEMİR, İ . "Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Sınavındaki Fen Bilimleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 66-81
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Sınavındaki Fen Bilimleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Sezayi OKUTAN , İkramettin DAŞDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.342542 DO - 10.17679/inuefd.342542 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 81 VL - 19 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.342542 UR - http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.342542 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Sınavındaki Fen Bilimleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Sezayi OKUTAN , İkramettin DAŞDEMİR %T Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Sınavındaki Fen Bilimleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.342542 %U 10.17679/inuefd.342542
ISNAD OKUTAN, Sezayi , DAŞDEMİR, İkramettin . "Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Sınavındaki Fen Bilimleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Nisan 2018): 66-81. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.342542