Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 151 - 173 2018-04-30

The Investigation of the Belongings Requirements of the Students to their University with the Various Variables
Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Ait Olma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi

Ömer KARAMAN [1] , Yüksel ÇIRAK [2]

134 242

The college-student orientation plays an important role on replying the formal educational expectations of Higher Education. One of the factors that directly affects the student's adaptation to the university is also the belonging situation. It has been suggested that the students try to meet the belonging requirements but when they cannot find response, they look for the alternatives and resort to the antisocial methods. In this regard, it has been reported that they resort to be in a furious and challenging rebel, a malicious bully, even a desperate sleeper situation. The purpose of the study is to investigate the status of the students’ belongings to the university they attend and several variables with the Belongings Scale which was developed by the researcher. In the research, evaluation was made in terms of different variables with the Belongings to the University Scale which was applied to 1265 students of Ordu University. The data obtained from the scale applied students has been given as mean, standard deviation, frequency and percentage, t-test and one-way variance analysis were performed for the independent samples in order to determine the difference between the groups and values of belonging to the university.  As a result, various relationships have been determined between the values of the Belongings to the university Scale of the university students and the gender, economic status, type of school, grade level, location, type of high school they were graduated, the year of gaining the university parameters in terms of both general scale values and expectations, motivation and identification subscale. In this context, recommendations about the policies that the university management can build for the purpose of eliminating the belonging needs of students have been presented, the continuation of similar studies has been emphasized.

Yükseköğretimin örgün eğitim beklentilerini karşılamada, üniversite-öğrenci uyumu önemli rol oynar. Öğrencinin üniversiteye uyumu doğrudan etkileyen faktörlerden birisi de ait olma durumudur. Öğrencinin ait olma gereksinimini karşılamaya çalıştığını fakat karşılık bulamadığında, alternatif aramaya ve antisosyal yöntemlere başvurmaya başladığı, ileri sürülmüştür. Bu doğrultuda öfkeli ve herkese meydan okuyan bir asi, kötü niyetli bir zorba, hatta umutsuz bir uykucu olma durumların yaşadıkları, bildirilmiştir. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Ait Olma Ölçeği ile öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversiteye ait olma durumları ile çeşitli değişkenler incelenmiştir. Araştırmada Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören 1265 öğrenciye uygulanan Üniversiteye Ait Olma Ölçeği ile farklı değişkenler açısından değerlendirme yapılmıştır. Uygulama yapılan öğrencilerden elde edilen veriler ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde olarak verilmiş, üniversiteye ait olma değerleri ile gruplar arasındaki farkların belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklerde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) yapılmıştır. Sonuç olarak, Üniversite öğrencilerinin Üniversiteye Ait Olma Ölçeği değerleri ile cinsiyet, ekonomik durum, okul türü, sınıf düzeyi, yerleşim yeri, mezun olunan ortaöğretim türü ve üniversiteyi kazanma yılı değişkenleri arasında gerek genel ölçek değerleri gerek beklenti, motivasyon ve özdeşim alt boyutları arasında çeşitli ilişkiler saptanmıştır. Bu doğrultuda, öğrencilerin ait olma gereksinimlerini gidermeye yönelik, üniversite yönetimlerine oluşturabilecekleri politikalar ile ilgili öneriler sunulmuş, benzer çalışmaların devamlılığı vurgulanmıştır.
 • Adams, S. G., Gullotta, T. (1989). “Adolescent Life Experiences”, New York: Brooks Cole Publishing Company.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fak. Derg. 13, 343-361
 • Akdağ, M. (2011). SPSS’de İstatistiksel Analizler. Ders Notları. Malatya. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:UsgOKBj_ltEJ:iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/669/file/SPSS%2520testleri.doc+spss%E2%80%99de+istatistiksel+analizler+mustafa+akda%C4%9F&hl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESjOtwpP0jpkhYv2mJs9Fa3aNd_0eSTtnr475UPtNgciXbQPNcM3TvrExwJTrdaOoG-xYATN4V8gjHEp0oBS-VLbnJPkGh-GKL_ukbtwhDc5OT8NXi6RihLYapmoEUU97BB2nGYt&sig=AHIEtbR2aJMXHd3hZODTHflhv1VsmpvrkA (ulaşım;10.08.2012).
 • Baumeister, R. F. and Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.
 • Ceylan, A., Özbal, S. (2008). Özdeşleşme Yoluyla Sadakat Oluşturma Üzerine Üniversite Mezunları Arasında Yapılan Bir Çalışma, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9 (1), 81-110.
 • Corey, G. (2005). Psikolojik Danışma psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. Ankara: Mentis Yay., p:109-133, 347.
 • Curlette, W. L., Kern, R. M. (2010). The Importance of Meeting the Need to Belong in Lifestyle. The journal of Individual Psycbology, 6(1), 30-42.
 • Çankaya, Cihangir, Z. (2009). Öğretmen Adaylarında Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve İyi Olma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 691-711.
 • Demirci, N. (2009). SPSS uygulamaları 6. OFMA Eğitiminde istatistiğe giriş, (ulaşım,2012) http://w3.balikesir.edu.tr/~demirci/spss6.doc, http://w3.balikesir.edu.tr/~demirci/ist07.htm
 • Demirdirek, H., Şener, Ü. (2014). 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Tepav. 1-113.
 • Dost, M.T. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 132-143.
 • Dreikurs, R. (1967). Adlerian psychotherapy. In R. Dreikurs, Psychodynamics, psychotherapy, and counseling: Collected papers of Rudolf Dreikurs, M.D., pp. 63-72.
 • Dreikurs, R. and Cassel, P. (1972). Discipline without tears. New York: Plume.
 • Ferguson, E. D. (2001). Adler and Dreikurs: Cognitive-social dynamic innovators. Journal of. Individual Psychology, 57(4), 324-341.
 • Glasser W. (2008). Treatıng mental health As a publıc health problem: Anew leadershıp role for counselors. In: The Quick Theory Reference Guide. Editor: Karin Jordan, pp. 155-166, Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-1-60021-624-4
 • Goodenow, C. (1993). The psychological sense of school membership among adolescents: Scale development and educational correlates. Psychology in the Schools, 30, 70-90.
 • Gündoğar D, Sallan Gül S, Uskun E, Demirci S, Keçeci D. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Yaþam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi Klinik Psikiyatri, 10, 14-27
 • Horney C. (1993). Nevrozlar ve İnsan Gelişimi (Çev. Budak, S.) İstanbul, Öteki yayınevi
 • John, K. (2011). Belonging & Significance, ASIIP Conference, Bath 29-30 April Page 1 Jones, E.S., Fisher,C.J., Grene,B.Z., Hertz, F.M. and Prıtz.J. (2007). Healthy and Safe School Environment, Part I: Results From the School Health Policie and Programs Study 2006. Journal of School Health , 77( 8), 522-548
 • Karaman, Ö. (2013). Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Ait Olma Gereksinimlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniv. Eğitim Bilimleri Enst. Eğitim Bilimleri Böl. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Malatya
 • Korkut-Owen, F., Kepir, D.D., Özdemir, S., Ulaş, Ö., Yılmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135-151.
 • Kuzgun, Y. (1972). Kendini gerçekleştirme. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi. 10, 162-172.
 • Kütük, Ö. (2008). Liselerde okul güvenliğine yönelik bir araştırma. Eğitim Bilimleri Est. Eğitim Psikolojisi prog. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara
 • Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-96
 • Özaydınlık K. (2014). Toplumsal cinsiyet temelinde Türkiye’de kadın ve eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14(33), 93-112.
 • Özkan, S., Yılmaz, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları (Bandırma Örneği) Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171.
 • Sorias, O. (1988). “Sosyal destek kavramı”. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 27(1), 353–357.
 • Uysal, Z. (2006). Çatışma çözme eğtim programının ortaöğretim dokuzuncu sınıf düzeyindeki öğrencilerin çatışma çözme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniv. Sosyal Bil. Enst. Adana
 • Tuna, M. E. (2003). Cross-cultural differences in coping strategies as a predictor of university adjustment of Turkish and U.S students. Yayımlanmamış Doktora Tezi.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü. Ankara.
 • Yılmaz, D.V., Zeyneloğlu, S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L., Eroğlu, K. (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1),775-792.
 • Yüksek Öğretim Kanunu. Remi gazete. 1981 sayı: 17506. Erişim (10.06.2017) http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kanunu/
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömer KARAMAN

Yazar: Yüksel ÇIRAK

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd409094, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {151 - 173}, doi = {10.17679/inuefd.409094}, title = {Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Ait Olma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KARAMAN, Ömer and ÇIRAK, Yüksel} }
APA KARAMAN, Ö , ÇIRAK, Y . (2018). Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Ait Olma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 151-173. DOI: 10.17679/inuefd.409094
MLA KARAMAN, Ö , ÇIRAK, Y . "Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Ait Olma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 151-173 <http://dergipark.gov.tr/inuefd/issue/32017/409094>
Chicago KARAMAN, Ö , ÇIRAK, Y . "Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Ait Olma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 151-173
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Ait Olma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi AU - Ömer KARAMAN , Yüksel ÇIRAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.409094 DO - 10.17679/inuefd.409094 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 173 VL - 19 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.409094 UR - http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.409094 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Ait Olma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi %A Ömer KARAMAN , Yüksel ÇIRAK %T Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Ait Olma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.409094 %U 10.17679/inuefd.409094
ISNAD KARAMAN, Ömer , ÇIRAK, Yüksel . "Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye Ait Olma Gereksinimlerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Nisan 2018): 151-173. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.409094