Yazım Kuralları

Makale yazım dili İngilizce veya Türkçe’dir. Makaleler 12 sayfayı geçmemelidir. (Gereğinde yayın kurulu izni ile artırılabilir).

SAYFA DÜZENİ:

·         Sayfa kenarlıkları her yönden 2,5 cm olmalı.

·         Paragraflar 1,25 cm içeriden başlamalı.

·         Tüm ana başlıklar, sola yaslı, büyük harf, koyu (bord), ‘Times New Roman’, 12 punto, numaralama yapılmadan olmalı.

·         Metin ve tüm alt başlıklar ‘Times New Roman’, 11 punto ve tek satır aralığında, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Alt başlık koyu her kelimenin baş harfi büyük olmalı.

MAKALE ANA BAŞLIKLARI: Aşağıdaki sıralama ile olmalıdır.

• Başlık (Title)

• Yazar Adları (Author (s), Name, Last name)

• Sorumlu yazar (Corresponding Author):

• Özet ve Anahtar Kelimeler (Abstract and Keywords)

• Giriş (Introduction)-

• Materyal ve Yöntem (Material and Method)

• Bulgular ve Tartışma (Results and Discussions)

• Sonuç (Conclusion)

• Teşekkür (Acknowledgements)

• Kaynakalr (References)

• Ekler (Additional)

 

Başlık (Title): Ortalı olarak, koyu renkte ‘Times New Roman’ 12 punto ve başlıktaki her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, tek satır aralığı ile sayfaya ortalı olarak yazılmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir. Balık ta yer alan “ve, veya, için” (of, at, and, in) gibi bağlantı kelimeleri küçük yazılmalı.

Yazar Adları (Author (s), Name, Last name): Sorumlu yazar adı en başta olmalı. ‘Times New Roman’ 10 punto, tek satır aralığında yazılmalı. Yazarların açık adları (ünvan belirtilmeden), adının sadece baş harfi büyük, soyadları ise büyük harflerle olacak şekilde, sola yaslı olarak yazılmalıdır. Soyadların bittiği en son karakter üzerine üssel olarak rakam ile yazar adresine ve e-posta adresine atıfta bulunulmalıdır. Yazarın isminden sonra önce numara sonra yıldız gelmeli. Yazar adresleri hemen altında tek satır aralıklı, 9 punto sola yaslı olmalı ve adresten sonra nokta olmamalı. Adresteki kelimelerin sadece baş harfleri büyük olmalı. Yazarların isimleri arasında virgül ya da herhangi bir noktalama işareti olmamalı

 

Sorumlu yazar (Corresponding Author: Sorumlu yazar ,* işareti ile belirtilerek, adreslerden bir satır atlanıldıktan sonra yazılır, sorumlu yazarın e-posta adresi hemen altında olur ve ‘Times New Roman’ 9 punto ve sola yaslı olarak yazılmalıdır.

Özet ve Anahtar Kelimeler (Abstract and Keywords)

Özet, 200 kelimeyi geçmemelidir. Özet, ‘Times New Roman’ 8 punto ve tek satır aralığında iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır. Anahtar kelimeler özetlerden sonra bir satır aralık bırakılıp, sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde, 6 kelimeyi geçmeden, sola yaslı olarak yazılmalıdır. Özet- Anahtar Kelime ve Abstract -Keywords başlıkları bu şekilde olmalı. Anahtar kelimeler koyu yazılmamalı. Türkçe metinlerde İngilizce özet mutlaka yer almalı.

GİRİŞ (INTRODUCTİON): Kuramsal temeller, daha önce yapılmış temel araştırmalar ile çalışmanın önem, amaç ve konusunu belirten bir kompozisyon içermelidir.

MATERYAL VE YÖNTEM (MATERYAL AND METHOD): Çalışmanın ileriki dönemlerde tekrarına imkân verecek düzeyde bilgi ve kaynak içerecek şekilde yazılmalı, makalede kullanılmış olan bütün yöntemler detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

BULGULAR VE TARTIŞMA (RESULTS AND DİSCUSSİONS): Bu bölüm istenirse; ‘BULGULAR VE TARTIŞMA’ olarak iki kısımda da incelenebilir. Bu bölümde araştırmalar ile elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse çizelge ve şekillerle desteklenerek açıklanmalıdır. Çizelgeler mümkün olduğunca istatistikî olarak ifade edilmelidir. Bulgular tartışılmalı, bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri açıkça tartışılmalıdır.

SONUÇ (CONCLUSİON): Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır. Çalışma sonuçları net bir şekilde ifade edilmelidir.

TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGEMENTS): Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır. ‘Times New Roman’, 9 punto ve tek satır aralığında iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

KAYNAKLAR (REFERENCES):

Kaynakların Metin İçerisinde Veriliş Şekli: Kaynağın makalede yer alış sırasına göre numaralandırılır. Örn: ……….gerçekleştirilebilmesi temel rol oynayan etkenlerdir [1]……… sosyo-kültürel unsurları üzerinde birçok katkılar sağlamaktadır [2,8,15].

Metin sonunda KAYNAKLAR bölümünde ise numara sırasına göre, orijinal dilinde, paragraf girintisi 1,25 cm olacak şekilde verilmelidir. ‘Times New Roman’, 10 punto ve tek satır aralığında iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

 Kaynakların veriliş Şekilleri

Dergilerden Makaleler

[1] Serhat, B. (2005). Kırsal Turizm Kaynaklarının Korunması. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 7: 114–120.

[2] Wang, T.L., Domoney, C.L., Hedley, R., Grusak, M.A. (2003). Can we improve the nutritional quality of legume seeds. Plant Physiol. 131 (2): 886–891.

Kitaplar

[3] Çelik, A., Ağaoğlu, K.D., Sezgin, A., Erdoğan, L. (1998). Genel Turizm. Ankara AŞ Mesleki Kitaplar Serisi: 1. 354 s. Ankara.

Kongre ve Sempozyumlar

[4] Kibar, Z., Kaya, H., Zengin, D., Düzgün, Y., (2015). Kırsal Alan Peyzaj Planlamasında Uzaktan Algılama Sistemleri. Ulusal 3. Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu. Bildiriler Cilt: 1. 22–29. 04-08 Mayıs, Antalya. http://www.peyzaj.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7289. (Erişim: 5.7.2016)

Tezler

[5] Önder, M., (2012). Bazı sofralık üzüm çeşitlerinde yıllık dal kalitesi ile kış gözü verimliliği arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 63 s.

 İnternet

İnternet sitesinin ismi ve alım tarihi eksiksiz olarak yazılmalı, Türkçe olanlar “Anonim”, İngilizce olanlar “Anonymous” olarak isimlendirilmelidir. Erişim tarihi bildirilmelidir.

Şekil ve Tablolar (Figures and Tables)

Tablo ve Şekil’lerin sadece başlığı koyu olmalı, ‘Times New Roman’, 11 punto yazılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekilde ise altında yer almalıdır. Tüm fotoğraf, resim, çizim ve grafikler “Şekil” olarak verilmelidir. Şekiller net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalı, resimler TIFF veya JPEG formatında olmalıdır. Her tablo ve şekil, metin içinde atıf yapıldıktan sonra verilmelidir. Tüm tablo ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Tablo 1., Figure 1.).

Şekil ve çizelgeler yazım alanı dahilinde, ortalı, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. İnternet kaynağı ise mutlaka blirtilmelidir.

Tablo ve şekillerin içinde yer alan yazılar en fazla 9 puntoya kadar küçültülmelidir. Tabloda açıklanmak istenen alt bilgiler 9 punto olarak verilmelidir.

Birimler ve Kısaltmalar

 Kısaltma ve semboller metin içerisinde ilk kez kullanıldığında açıklanmalıdır. Kısaltmalar makalenin başlığında ve alt başlıklarında kullanılmamalıdı