İslâm Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-3289 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi |

http://www.isam.org.tr 

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) çıkarılan İslâm Araştırmaları Dergisihakemli akademik bir dergidir. Dergide başta klasik İslâm ilimleri olmak üzere, siyaset, tarih, ekonomi, felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi, edebiyat ve kültür alanlarında kaleme alınmış, İslâm düşünce ve kültürüne orijinal katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale, derleme makale, tahkikli neşir, araştırma notu, kitap tanıtımı ve vefeyât yazılarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmeleri de yayımlanmaktadır. 

Tercih edilen dil Türkçe olmakla birlikte Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Almanca makalelere de yer verilir. İslâm Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları ve Index Islamicus  tarafından taranmaktadır.

Başvurular, ekli Word dosyası halinde dergi@isam.org.tr e-posta adresine iletilmeli veya CD’siyle birlikte bir nüsha halinde, “İslâm Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı, TDV İSAM, İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: 40, Bağlarbaşı 34662 Üsküdar-İstanbul” adresine posta veya kargo yoluyla ulaştırılmalıdır.

  Yazarlar İçin Not
  Türkçe Makaleler İçin Referans Kuralları
  İngilizce Makaleler İçin Referans Kuralları
  İSAM Tahkikli Neşir Esasları 
  İSAM أسس تحقيق النصوص لمركز البحوث الإسلامية

İslâm Araştırmaları Dergisi

ISSN 1301-3289 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi |
Kapak Resmi

5.349

9.244

http://www.isam.org.tr 

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) çıkarılan İslâm Araştırmaları Dergisihakemli akademik bir dergidir. Dergide başta klasik İslâm ilimleri olmak üzere, siyaset, tarih, ekonomi, felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi, edebiyat ve kültür alanlarında kaleme alınmış, İslâm düşünce ve kültürüne orijinal katkı sağlayacak nitelikteki özgün makale, derleme makale, tahkikli neşir, araştırma notu, kitap tanıtımı ve vefeyât yazılarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmeleri de yayımlanmaktadır. 

Tercih edilen dil Türkçe olmakla birlikte Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Almanca makalelere de yer verilir. İslâm Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları ve Index Islamicus  tarafından taranmaktadır.

Başvurular, ekli Word dosyası halinde dergi@isam.org.tr e-posta adresine iletilmeli veya CD’siyle birlikte bir nüsha halinde, “İslâm Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı, TDV İSAM, İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: 40, Bağlarbaşı 34662 Üsküdar-İstanbul” adresine posta veya kargo yoluyla ulaştırılmalıdır.

  Yazarlar İçin Not
  Türkçe Makaleler İçin Referans Kuralları
  İngilizce Makaleler İçin Referans Kuralları
  İSAM Tahkikli Neşir Esasları 
  İSAM أسس تحقيق النصوص لمركز البحوث الإسلامية

İslâm Araştırmaları Dergisi Son Sayı
Sayı 38 - Ara 2017
 1. Şâriin Lafzın Mânası Üzerinde Tasarrufu: Mütekellim ve Hanefî Usul Geleneklerinde Şer‘î Hakikatler Meselesi
  Sayfalar 7 - 43
  İmam Rabbani Çelik
 2. Şehristânî’nin Mefâtîhu’l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri
  Sayfalar 45 - 87
  Recep Arpa
 3. Memlükler’den Osmanlılar’a Geçişte Mısır’da Adlî Teşkilât ve Hukuk (922-931/1517-1525)
  Sayfalar 89 - 121
  Abdurrahman Atçıl
 4. Molla Hüsrev’in Nakdü’l-efkâr fî reddi’l-enzâr Adlı Eserinin Belâgatla İlgili Beşinci Bölümünün Tahkiki
  Sayfalar 123 - 165
  Hasan Uçar
 5. Abdülganî b. İsmâil en-Nablusî’nin el-Hâmil fi’l-felek ve’l-mahmûl fi’l-fülk fî ıtlâkı’n-nübüvvet ve’r-risâle ve’l-hilâfe ve’l-mülk Başlıklı Risâlesinin Tahkik ve Tahlili
  Sayfalar 167 - 231
  Mustafa Borsbuğa
 6. İsrâîl ve Ya‘kūb İsimlerinin Etimolojisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 233 - 244
  Salime Leyla Gürkan
 7. Yeni Bir Neşri Vesilesiyle Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin et-Temhîd’ine Dair Notlar
  Sayfalar 245 - 255
  Ulvi Murat Kılavuz
 8. Rule-Formulation and Binding Precedent in the Madhhab-Law Tradition (Ibn Kutlubugha’s Commentary on the Compendium of Quduri)-Talal Al-Azem
  Sayfalar 257 - 262
  Hacer Yetkin
 9. et-Tefkîrü’l-lisânî inde ulemâi’l-akliyyâti’l-müslimîn: el-Adud el-Îcî ve’s-Sa‘d et-Teftâzânî ve’ş-Şerîf el-Cürcânî nemâzic-İmâd Ahmed ez-Zebn
  Sayfalar 262 - 266
  Mehmet Emin Güleçyüz
 10. Islamic Political Thought: An Introduction-Gerhard Bowering (ed.)
  Sayfalar 267 - 279
  Ayşe Şahin