Yazım Kuralları

İSTEM Dergisi

YAYIM VE YAZIM İLKELERİ

GENEL İLKELER

Ø  İstem Dergisi, İslâm Tarihi, Türk-İslâm San’atları Tarihi, Türk-İslâm Edebiyatı ve Türk Din Mûsıkîsi ile ilgili bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı yayımlanır. Şu ana kadar sekiz özel sayı çıkaran dergi, gerektiğinde yeni konulu sayılar çıkarabilmektedir.

Ø  İstem Dergisi’nin tüm dillerdeki kısaltması olarak “İstem” verilmelidir.

Ø İstem alanında, Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların özgün makale ve çeviri makaleleri yanı sıra editöre mektup, özet, kitap kritiği ile sempozyum ve konferans tanıtımlarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.

Ø  Gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır.

Ø  Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.

Ø  Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.

Ø  Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

Ø  Yazısı İstem Dergisi’nde yayımlanan yazar(lar), telif hakkının İstem Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

Ø  Yazarlar, sisteme yükleyecekleri Word belgesinde ad, soyad, kurum ilişkisi, cep telefonu ve e-posta adreslerini bildirip yazıların takibini dergipark.gov.tr/istem adresinden yapabilirler.

YAYIM İLKELERİ

Ø  İstem’de yayımlanması istenen araştırmalar bilimsel, özgün ve alana katkı yapma özelliklerine sahip olmalıdır. Gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka dergiye gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

Ø  İstem’e gönderilen araştırmalar, editörler tarafından genel olarak şekil ve içerik yönünden incelenerek dergide yayımlanmaya değer olup olmadığına karar verilir. Uygun araştırmalar daha sonra konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına dayalı değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu”yla editörler kuruluna bildirir.

Ø  Bir araştırmanın yayımlanıp yayımlanmaması, hakemlerin belirttikleri “Yayımlanabilir”, “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” ve “Yayımlanamaz” seçenekleriyle sunulan görüşlerle karara bağlanır.

Ø  Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu olması gerekir.

Ø  İki hakem tarafından “yayımlanamaz” görüşü bildirilen yazılar yayımlanmaz.

Ø  Bir olumlu bir olumsuz rapor durumunda üçüncü hakeme başvurulur.

Ø  “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” seçenekli durumlarda araştırma müellifin tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.

Ø  Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur.

YAZIM İLKELERİ

Ø  Yazılar, Microsoft Word’de yazılmış olarak dergipark.gov.tr/istem sitesi üzerinden (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte, resim, şema ve tablolar dâhil) editöre gönderilmelidir.

Ø  Gövde metinleri, (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil) en fazla otuz (30) sayfa, Microsoft Office Word programında Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; üst 2,5, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

Ø   Dipnotlar, 10 punto Times New Roman, 1 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş olmalıdır.

Ø  Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Ø  Makalelerin 150 kelimelik Türkçe özü ve bu özün (Abstract) İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir.

Ø  Beş (5) kelimelik anahtar kelimeler (Keywords), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.

Ø  Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığın sağ üst kenarına eklenecek bir simge vasıtasıyla dipnotlar alanında belirtilmelidir.

Ø  Editör, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

Ø  İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.

Ø  Metin içinde vefat tarihi verilecekse (ö. 425/1033) şeklinde olmalıdır.

Ø  Makalenin sonunda “kaynakça” verilmelidir.

ATIF SİSTEMİ

Ø  İSTEM Dergisi, İsnad Atıf Sistemi (The Isnad Citation Style) (https://www.isnadsistemi.org/)’ni kullanmaktadır.

Ø  Dipnotlarda eser künye bilgileri VİRGÜL; kaynakçada ise NOKTA ile ayrılır.

Ø  Sayfayı ifade etmek üzere “s.” kısaltması kullanılmaz.

Ø  Cilt numarası, “c.” kısaltması kullanılmadan yazılır. Örnek 8: 213 gibi.

Ø  Eserin birinci baskısında baskı sayısının “1. Baskı” şeklinde gösterilmesine gerek yoktur. Diğer baskılar aşağıdaki gibi gösterilir:

Dipnotta:

·         Ahmet Önkal, Rasûlüllah’ın İslâm’a Davet Metodu, 19. Baskı (Konya: Kitap Dünyası Yayınları, 2010), 25.

·         Mehmet Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti (İstanbul: Esra Yayınları, 1993), 28.


Kaynakçada:

·         Önkal, Ahmet. Rasûlüllah’ın İslâm’a Davet Metodu. 19. Baskı. Konya: Kitap Dünyası Yayınları, 2010.

·         Kapar, Mehmet Ali. Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti. İstanbul: Esra Yayınları, 1993.

 

1.  Kitapların Kaynak Gösterimi


1.1. Tek Yazarlı Kitap

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Sayfa Numarası.

·         Ahmet Turan Yüksel, İhtirastan İktidara Kerbelâ,  (Konya: Yediveren Yayınları, 2001), 28.

·         İsmail Hakkı Atçeken, Devlet Geleneği Açısından Hişâm b. Abdülmelik, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2001), 25.

İkinci Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

·         Yüksel, İhtirastan İktidara Kerbelâ, 28.

·         Atçeken, Devlet Geleneği Açısından Hişâm b. Abdülmelik, 25.

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

·         Yüksel, Ahmet Turan. İhtirastan İktidara Kerbelâ. Konya: Yediveren Yayınları, 2001.

·         Atçeken, İsmail Hakkı. Devlet Geleneği Açısından Hişâm b. Abdülmelik. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2001.

 

1.2. İki Yazarlı Kitap

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: 1. Yazar Adı Soyadı - 2. Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Sayfa Numarası.

·    Mehmet Ali Kapar – İsmail Hakkı Atçeken, İslâm Tarihi-I, (İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2018), 75.

İkinci Geçtiği Yerde: 1. Yazar Soyadı - 2. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

·    Kapar - Atçeken, İslâm Tarihi-I, 75.

Kaynakçada:

1. Yazar Soyadı, Adı - 2. Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

·    Kapar, Mehmet Ali - Atçeken, İsmail Hakkı. İslâm Tarihi-I. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2018.

 

1.3. Üç veya Daha Çok Yazarlı Kitap

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı v.dğr., Kitap Adı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Sayfa Numarası.

·    Ahmet Önkal v.dğr., Hz. Peygamber’in İzinde (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012), 55.

İkinci Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı v.dğr., Kitap Adı, Sayfa Numarası.

·    Önkal v.dğr., Hz. Peygamber’in İzinde, 55.

Kaynakçada:

1. Yazar Soyadı, Adı - 2. Yazar Soyadı, Adı - 3. Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

·    Önkal, Ahmet - Apak, Âdem - Erul, Bünyamin. Hz. Peygamber’in İzinde. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012.

 

1.4. Arapça ve Osmanlıca Eserler

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, nşr./thk. Neşreden/Tahkik Eden Adı Soyadı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Cilt: Sayfa Numarası.

·         Ebû Ca`fer Muhammed b. Cerîr Taberî, Târihu'l-ümemi ve'l-mülûk, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1987), 4: 110.

·         Ebu'l-Abbas Belâzürî, Fütûhu'l-büldân, thk. Abdullah Enîs Tabba'-Ömer Enîs Tabba' (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1983), 181.

İkinci Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, Kitap Adı, Cilt: Sayfa Numarası.

·         Taberî, Târihu'l-ümemi ve'l-mülûk, 4: 110.

·         Belâzürî, Fütûhu'l-büldân, 181.

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Nşr./Thk. Neşreden/Tahkik Eden Adı Soyadı. Baskı Sayısı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî.

·         Taberî, Ebû Ca`fer Muhammed b. Cerîr. Târihu'l-ümemi ve'l-mülûk. Beyrut: Dâru’l-Fikr,1987.

·         Belâzürî, Ebu'l-Abbas. Fütûhu'l-büldân. Thk. Abdullah Enîs Tabba'-Ömer Enîs Tabba' . Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1987.


1.5. Çeviri Eser

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, trc. Çeviren Adı Soyadı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Sayfa Numarası.

·         Toshihiko İzutsu, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, trc. Selâhattin Ayaz (İstanbul: Pınar Yayınları, ts.), 125.

İkinci Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

·         İzutsu, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, 125.

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Trc. Çeviren Adı Soyadı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

·         İzutsu, Toshihiko. Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar. Trc. Selâhattin Ayaz. İstanbul: Pınar Yayınları, ts.

 

1.6. Kitap Bölümü

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, Kitap Adı, nşr./thk. Neşreden/Tahkik Eden Adı Soyadı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî), cilt: Sayfa Numarası.

·         İrfan Aycan, “Emevîlerde İlmî Hayat”, İslam Tarihi ve Medeniyeti, ed. Adnan Demircan, (İstanbul: Siyer Yayınları, 2018), 3: 409-410.

İkinci Geçtiği Yerde:   Yazar Soyadı, “Bölüm Adı”, Sayfa Numarası.

·         Aycan, “Emevîlerde İlmî Hayat”, 409-410.

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. Kitap Adı. Nşr./Thk. Neşreden/Tahkik Eden Adı Soyadı. Cilt: Sayfa Numarası. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî.

·         Aycan, İrfan, “Emevîlerde İlmî Hayat”. İslam Tarihi ve Medeniyeti. ed. Adnan Demircan. 3: 409-440. İstanbul: Siyer Yayınları, 2018.

 

1.7. Basılı Bildiri ve Tebliğ Metinleri

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, “Tebliğ Başlığı”, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Sayfa Numarası.

·         Mehmet Özdemir, “Peygamberlik Öncesinde Bir İnsan Olarak Muhammed b. Abdillah”, Cahiliyye Toplumundan
Günümüze Hz.Muhammed Sempozyumu Bildiriler Kitabı (13-15 Nisan 2007 Konya)
, (Ankara: Fecr Yayınları, 2007), 107-108.

İkinci Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, “Tebliğ Başlığı”, Sayfa Numarası.

·         Özdemir, “Peygamberlik Öncesinde Bir İnsan Olarak Muhammed b. Abdillah”, 108.

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. “Tebliğ Başlığı”. Kitap Adı. Ed. Editör Adı Soyadı. Sayfa Aralığı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

·         Özdemir, Mehmet. “Peygamberlik Öncesinde Bir İnsan Olarak Muhammed b. Abdillah”. Cahiliyye Toplumundan
Günümüze Hz.Muhammed Sempozyumu Bildiriler Kitabı (13-15 Nisan 2007 Konya)
. 107-136. Ankara: Fecr Yayınları, 2007.

 

1.8. Sözlükler

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Kitap Adı, nşr./thk. Neşreden/Tahkik Eden Adı Soyadı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî), Cilt: Sayfa Numarası.

·         Muhammed Fuâd Abdülbâkî, “Ecl”, el-Muʿcemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm (Kahire-Beyrut: y.y., 1364/1945), 2: 332.

İkinci Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt: Sayfa Numarası.

·         Abdülbâkî, “Ecl”, 2: 332.

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Kitap Adı. Nşr./Thk. Neşreden/Tahkik Eden Adı Soyadı. Cilt: Sayfa Aralığı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî.

·         Abdülbâkî, Muhammed Fuâd. “Ecl”. el-Muʿcemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm. 2: 332-337. Kahire-Beyrut: y.y., 1364/1945.

 

2.    Makalelerin Kaynak Gösterimi

Ø Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt no/Sayı no (Yıl): sayfa numarası” şeklinde gösterilir: Marife 11/1 (Aralık 2011): 183 gibi.

Ø Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı Sayı no (Yıl): sayfa” şeklinde gösterilir: İSTEM 30 (Aralık 2017): 225 gibi.

Ø Cilt kısaltması için dergilerde “c.” kullanılmaz.

Ø Dergi matbu olarak basılıyor ise web adresini belirtmeye gerek yoktur.

Ø DOI numarası dipnotlarda kullanılmaz. Kaynakçada ise “https://doi.org/” ön eki ile kullanılır.

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Numarası.

·    Mustafa Demirci, “Bütün Yollar Bağdat’a Çıkar: Geç Antik Çağın Bilim Düşünce ve İnançlarının Bağdat’a İntikali”, İSTEM 30 (Aralık 2017): 225.

·    Metin Bozan, “Osmanlılar’ın Son Döneminde Makâlât ve Fırak Geleneği: Şeyh Abdurrahman Aktepî Örneği, Marife 11/1 (Aralık 2011): 115.

İkinci Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, “Makale Adı”, Sayfa Numarası.

·    Demirci, “Bütün Yollar Bağdat’a Çıkar: Geç Antik Çağın Bilim Düşünce ve İnançlarının Bağdat’a İntikali”, 225.

·    Bozan, “Osmanlılar’ın Son Döneminde Makâlât ve Fırak Geleneği: Şeyh Abdurrahman Aktepî Örneği”, 115.

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Aralığı. (Varsa) https://doi.org/xxxxxxxxxx

·    Demirci, Mustafa. “Bütün Yollar Bağdat’a Çıkar: Geç Antik Çağın Bilim Düşünce ve İnançlarının Bağdat’a İntikali”. İSTEM 30 (Aralık 2017): 225-256.

·    Bozan, Metin. “Osmanlılar’ın Son Döneminde Makâlât ve Fırak Geleneği: Şeyh Abdurrahman Aktepî Örneği”. Marife 11/1 (Aralık 2011): 115-135.

 

2.1.Tercüme Makaleler

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, trc. Tercüme Eden Adı Soyadı, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Numarası.

·    Michael Lecker, “İslam’ın Arifesinde Arap Putperestliği Geriliyor muydu?”, trc. Feyza Betül Köse, İSTEM, 27 (Haziran 2016): 167.

İkinci Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, “Makale Adı”, Sayfa Numarası.

·    Lecker, “İslam’ın Arifesinde Arap Putperestliği Geriliyor muydu?”, 167.

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Trc. Tercüme Eden Adı Soyadı. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Aralığı. (Varsa) https://doi.org/xxxxxxxxxx

·    Lecker, Michael. “İslam’ın Arifesinde Arap Putperestliği Geriliyor muydu?”. Trc. Feyza Betül Köse. İSTEM 27 (Haziran 2016): 167-203.

 

3.     Ansiklopedi Maddelerinin Kaynak Gösterimi

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Ansiklopedi Adı (Baskı Yeri: Yayıncı, Yıl), Cilt: Sayfa Numarası.

·         İsmail Hakkı Atçeken, “Târık b. Ziyâd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2011), 40: 24-25.

·         Josef Schacth, “Murted”, İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: MEB Yayınları, 1998), 2: 66

İkinci Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt: Sayfa Numarası.

·         Atçeken, “Târık b. Ziyâd”, 40: 24-25.

·         Schacth, “Murted”, 2: 66.

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı. Cilt: Sayfa Aralığı. Baskı Yeri: Yayıncı, Yıl.

·         Atçeken, İsmail Hakkı. “Târık b. Ziyâd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 40: 24-25. Ankara: TDV Yayınları, 2011.

·         Schacth, Josef. “Murted”, İslâm Ansiklopedisi. 2: 66. İstanbul: MEB Yayınları, 1998.

 

4.      Yazma Eserlerin Kaynak Gösterimi

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, Yazma Eser Adı, Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, nr. Kayıt Numarası, Varak Numarası.

·         Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî Keşşî, et-Temhîd fî beyânî't-tevhîd, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153, 77b. Keşşî, et-Temhîd, 79a.

İkinci Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, Yazma Eser Adı, Varak Numarası.

·         Keşşî, et-Temhîd, 79a.

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. Yazma Eser Adı. Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası: Varak Numarası. Kütüphane Adı.

·         Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyânî’t-tevhîd. Şehit Ali Paşa, 1153: 1a-217b. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi.

 

5.      Tezlerin Kaynak Gösterimi

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl), Sayfa Numarası.

·         Ali Dadan, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler -Câhiliye Döneminden Emevîler’in Sonuna Kadar-, (Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013), 67.

İkinci Geçtiği Yerde: Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.

·         Dadan, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler, 67.

Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl.

·         Dadan, Ali. İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler -Câhiliye Döneminden Emevîler’in Sonuna Kadar-. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013.

 

6.      Ayetlerin Kaynak Gösterimi

Ayet atıflarında ayet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve ayet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır.
Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca ayet meali italik değil, düz şekilde yazılır.

·         “İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.” (el-Enfâl 8/2).

 

7.      Tevrat ve İncil’in Kaynak Gösterimi

Tevrat ve İncil’den dipnot şeklinde kaynak gösterilir. Kaynakçada yer verilmez.
Dipnot gösterim şekli; Kitap Adı Bölüm No/Cümle No şeklindedir.

·         Yaratılış 11/25.

·         Matta 1/13.

 

8.      Hadis Kaynaklarının Gösterimi

Hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve Dârimî isimlerinden
sonra virgül, sonrasında Kitâb (Bölüm) adı ve Bâb numarası belirtilir.

Ø  Müellif, “Kitâb/Bölüm Adı”, Bâb numarası.

·         Buhârî, “İlim”, 12.

·         Ebû Dâvûd, “Edeb”, 3.

·         İbn Mâce, “Ahkâm”, 2.

·         Tirmizî, “Menâkıb”, 28.

Müslim’in Sahîh adlı eseri ile İmam Mâlik’in Muvatta’ında Kitâb adı ve hadis numarası belirtilir.

Ø  Müellif, “Kitâb/Bölüm Adı”, Hadis Numarası.

·         Müslim, “Ticârât”, 45.

·         Muvatta’, “Cenâiz”, 1.

Müsned’de ve diğer hadis kitaplarında cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz.
İstenilmesi halinde sayfa numarasından sonra parantez içinde hadis numarası verilebilir Örnek: Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 289 (8716).

Ø  Müellif, Eser Adı, Cilt: Sayfa

·         Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2: 300.

·         İbn Huzeyme, Sahîh, 1: 230.

·         Tayâlisî, Müsned (Beyrut: y.y., 1985), 7.

 

9.      Web Sayfalarının Kaynak Gösterimi

Kaynak gösterilen web sayfalarına ait bağlantılar aktif olmalıdır.

Web adresleri metin ile aynı renkte ve altı çizgisiz şekilde olmalıdır.

Dipnotta:

İlk Geçtiği Yerde: Kurum Adı/Site Adı, “Web Sayfa Başlığı”, erişim: Gün Ay Yıl, Web adresi.

·         Diyanet İşleri Başkanlığı, “Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı”, erişim: 1 Mayıs 2017, https://kurul.diyanet.gov.tr.

İkinci Geçtiği Yerde: Kurum Adı/Site Adı, “Web Sayfa Başlığı”.

·         Diyanet İşleri Başkanlığı, “Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı”.

Kaynakçada:


Kurum Adı/Site Adı. “Web Sayfa Başlığı”. Erişim: Gün Ay Yıl. Web adresi.

·         Diyanet İşleri Başkanlığı. “Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı”. Erişim: 1 Mayıs 2017. https://kurul.diyanet.gov.tr.