Yazım Kuralları

Makalenizi göndermeden önce, makalenin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birine sahip olduğunu, lütfen kontrol ediniz. 

Makalem; 

 • Bir hipotezi test eden veya var olan bir kuram icin yeni bir hipotez öneren, deneysel bir çalışmadır. 
 • Bir hipotezi test eden veya var olan bir kuram icin yeni bir hipotez öneren, gözlemsel bir çalışmadır. 
 • Bir eğitim, öğretim yaparak, ya da katılımcıların sözel veya davranışsal bir üretimde bulunmalarını sağlayarak elde ettiğim(iz) verinin, yalnızca nicel özelliklerini değil, nitel özelliklerini de incelediğim(iz), bu yolla bir eğitim, öğrenme, öğretme kuramına karşı çıktığım(ız) ya da ona katkıda bulunduğum(uz) uygulamalı bir çalışmadır. 
 • Varolan eğitim, öğretme ve öğrenme kuramlarından biri ile ilişkili olarak, var olan eğitim materyallerini, ortamlarını veya eğitimin kendisini incelemektedir. 

Ayrıca, bir makalenin bu dergide yayımlanabilmesi için, ilgili alanda yayımlanmış benzer makalelerden en az bir önemli niteliği ile farklı olması zorunludur. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek olan yazıların değerlendirme sürecine alınabilmesi için derginin yazım kurallarına göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için asgari olarak, aşağıdaki kurallara uyması zorunludur. 


Biçimle İlgili Kurallar

 • Yazı Microsoft Word Belgesi olarak gönderilmelidir. 
 • Yazar adları değerlendirme dosyasından (hakeme gönderilecek dosyadan) kesinlikle silinmelidir. 
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisine yazı gönderen yazarlar, gönderilen yazının önceden başka hiç bir yerde yayımlanmamış olduğunu (Konferans bildiri kitapçıklarında özet olarak yayımlanması ve akademik bir tez olarak yayımlanması hariç), dergiye gönderildikten sonra yazarlara karar bildirilene kadar geçen süre içinde, yayımlanmak üzere başka hiç bir yere gönderilmemiş olduğunu beyan etmiş olur.

Özet ve Anahtar Sözcükler 

Özet: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Özetlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve önemli bulunan sonuçlara yer verilmelidir. Özetler, iki yana yaslı ve 150-200 sözcük olmalıdır. Özet Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve 1,15 satır aralıklı yazılmalıdır. Özetlerin altında, makalenin içeriğini yansıtacak 4-6 Türkçe anahtar sözcük bulunmalıdır. 

Anahtar sözcükler:  Anahtar sözcük, anahtar sözcük, anahtar sözcük.

Abstract: You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed the 150-200 word limitation. The abstract should be writen Times New Roman characters, 10 pt. and 1,15 space. Keywords should not exceed 3-5 words 

Keywords: Keyword , keyword,  keyword 


Metin ve Başlıklar 

• Makale başlık, özet/abstract, geniş İngilizce özet, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 4000 sözcükten az olmamalı, 8000 sözcüğü geçmemelidir. 

• Makale metni 1,5 satır aralıklı ve Times New Roman 11 punto, üstten 2.5 cm’lik boşluk, alttan ve yanlardan 2,0 cm’lik boşlık  bırakılarak tek sütun olarak yazılmalıdır. 

• Her bir paragraf en az 5 cümle içermelidir.  

Başlıktan sonraki ilk paragraf hariç diğer paragraflar, girintisiz olarak başlamalıdır, paragraf aralarında bir boşluk verilmelidir.   

• Araştırma makalelerinde ana bölümler,  Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça biçiminde, birbirini izleyecek şekilde yazılmalıdır. Derlemelerde ise bölümler ve alt bölümler içeriğe uygun olarak verilmelidir.


 • Yöntem: Bu bölümde araştırmanın yöntemi,  evren, örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçlarının özellikleri, geçerlik, güvenirlik bilgileri, verilerin nasıl toplandığı ve ne şekilde analiz edildiği açıklanmalıdır. 
 • Bulgular: Buraya araştırma makaleleri için bulgular kısmı eklenilmelidir. 
 • Tartışma: Bu bölümde; araştırmanın bulguları literatür ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır 
 • Sonuç ve Öneriler: Sonuçlar kısmında alt başlık kullanılmayacaktır. İstenirse maddelendirme yapılabilir. Araştırma sonuçlarına göre, öneriler sunulmalıdır.

• Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı koyu, ortalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.  Başlık, 12 sözcüğü geçmemelidir. İngilizce başlık, Türkçe başlığın altında yer almalıdır. Makalenin ana başlığı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harfle, ortalı ve koyu olarak yazılmalıdır. 

• Başlık hiyerarşisi aşağıda gösterildiği gibi olmalıdır. 

 1. Birinci düzey başlıklar (Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça): Sola yaslı, kelimeler büyük harf, tamamı koyu, 11 punto olmalıdır. 
 2. İkinci düzey başlıklar: Sola yaslı, kelimelerin ilk harfleri büyük, 10 punto ve İtalik olmalıdır. 
 3. Üçüncü ve Dördüncü düzey başlıklar: Sola yaslı, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük, 11 punto, koyu, ve italic olmalıdır.

Tablo ve Şekiller 

Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir. Tablo 1’de görüldüğü gibi tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo numarası ve tablo başlığı 9 punto, sola dayalı olarak sözcüklerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde ve sola dayalı olmalıdır. Tablonun içerisindeki sütun başlıkları ise 8 punto ve kalın olmalıdır.

Tablo 1. Aritmetik Ortalama Aralıkları ve Anlamları

Aralık sınırı

Anlamı

1.00 – 1.80

Hiç Katılmıyorum

1.81 – 2,60

Az Katılıyorum

2.61 – 3.40

Orta Derecede Katılıyorum

3.41 – 4.20

Çok Katılıyorum

4.21 – 5.00

Tamamen Katılıyorum


Tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve sadece üç yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo içi tek satır aralıklı, 8 punto ile yazılmalıdır. Tablolar özetleyici olmalı ve çok uzun olmamalıdır. Çok uzun ve 1 sayfaya sığmayan tablolar Ek olarak verilmelidir.

                         Şekil 1. Scree-Plot testi

Şekillere ise Şekil 1'de de görüldüğü gibi sıra ile numara verilmeli ve Şekil başlığı şekillerin altında yer almalıdır. Şekil başlığının sadece ilk sözcüğünün ilk harfi büyük olmalıdır. Şekil X ifadesi italik, Şekil başlığı ise düz olmalıdır. Hem şekil hem de şeklin başlığı sayfada ortalanmalıdır. Metin içinde tablo ve şekil numaralarına, “Tablo 1’de görüldüğü gibi” veya “Şekil 1’de görüldüğü gibi” biçiminde, referans vererek, tablo veya şeklin altında içeriği ile ilgili bulgulara yer verilmelidir. Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar tablo ve şekillerin altında gösterilmelidir. 


Metin İçinde Kaynak Gösterimi 

Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça bağlacı ile gösterilmelidir. Kaynakça bağlacında, yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilmelidir (ayrıntılar için bkz. APA 6). 

Örnekler: 

Tek yazar: (Balcı, 2001)

Tek yazarlı doğrudan alıntılarda ve kitaplardan yapılan referanslarda: (Balcı, 2001, s. 26)

İki yazar: (Yıldırım ve Şimşek, 2005)

İki yazar: (Pedhazur ve Schmelkin, 1991)

İki farklı yayına metin içinde aynı yerde atıf yapmak: (Pedhazur ve Schmelkin, 1991; Yıldırım ve Şimşek, 2005)

Uyarı: Metin içinde birden fazla kaynağa; yayın yılına göre değil,  yazar adlarının alfabetik önceliğine göre atıfta bulunulur.)  

Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda kaynağın ilk geçtiği yerde tüm yazar soyadları, izleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğ.” bağlacı kullanılır.

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). (Büyüköztürk ve diğ., 2008).  


Gönderi kontrol listesi 

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir. 

 1. Aday makale, deneysel, gözlemsel, uygulamalı, kuramsal olma veya kurama dayalı materyal analizi yapma ölçütlerinden en az birini karşılamaktadır. 
 2. Aday makale, ilgili alanda yayımlanmış makalelerden en az bir niteliğiyle önemli bir şekilde ayrılmaktadır. 
 3. Aday makale, eğitim alanıyla doğrudan ilgilidir. 
 4. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.
 5. Her bir paragraf en az beş cümle içermektedir. 
 6. Aday makalenin tablo içi hariç 1,15 satır aralıklı düzenlenmiştir. 
 7. Aday makale Microsoft Word 2007 veya daha üst sürüm dökümanı olarak hazırlanmıştır ve özet/abstract Times New Roman 10 pt, metin 11 pt ile yazılmıştır. 
 8. Aday makalenin yazar adları, ünvanları, kurumları ve iletişim adresleri, ayrı bir dosya olarak eklenen kapak sayfasında verilmiştir. Makale içinde yazarlara ait herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca yazarın adı MS Word belge özelliklerinden silinmiştir. 
 9. Aday makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 12 pt, koyu ortalı ve  en fazla 12 sözcükten oluşmuştur. İngilizce başlık Türkçe başlığın altında verilmiştir. 
 10. Aday makalenin tamamı (İngilizce özet dahil) en az 4000 sözcüktür. Eğer makale Türkçe ise Kaynakçanın ardından verilen İngilizce özet 150-200 sözcükten oluşmuştur. 
 11. Türkçe ve İngilizce özet 150-200 sözcükten oluşmuştur. Türkçe ve İngilizce özetten sonra 4-6 anahtar sözcüğe yer verilmiştir. 
 12. Makalenin başlıkları, tabloları, şekilleri, kaynakları, atıfları ve diğer özellikleri APA 6' e göre düzenlenmiştir. 
 13. İnceleme Yazıları İçin Çalışma, bir yayını incelemekte ya da bir alan yazının tamamı veya bir kısmını incelemektedir. 

Telif hakkı düzenlemesi 

Aday makale  başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiştir. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan eserlerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmiştir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmiştir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı halde, belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin Türkiye içindeki telif hakkı Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.