Amaç

İdil-Ural Araştırmaları Dergisiİdil-Ural Bölgesi hakkında sosyal bilimler alanında yazılan bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.

İdil-Ural Araştırmaları Dergisi’nde; a) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayan, alanındaki bir eksikliği giderecek özgün makaleler b) İdil-Ural araştırmaları alanını ilgilendiren yayımlara ilişkin tanıtım veya eleştiri yazıları c) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayacak çeviriler/aktarmalar yayımlanır.

***

İdil-Ural Araştırmaları Dergisi (The Journal of Volga-Ural Studies) is an internationally refereed journal in which scientific articles in the field of social sciences about Volga-Ural Region are published.

In the İdil-Ural Araştırmaları Dergisi a) authentic articles that contribute to the field of Volga-Ural studies and fill a gap in the field b) introductory articles and reviews of publications concerning the field of Volga-Ural studies c) translations/quotations that would contribute to the field of Volga-Ural studies are published.

***

Журнал İdil-Ural Araştırmaları Dergisi (Журнал Волжско-Уральских Исследований) имеет свою научную редколлегию и является международным журналом по гуманитарным наукам, публикующим научные исследования по Волжско-Уральскому региону России.

В журнале İdil-Ural Araştırmaları Dergisi печатаются а) статьи, содержащие новые исследования по Волжско-Уральскому региону России и восполняющие пробел в данной области исследований; b) ознакомительные и критические статьи к изданиям, относящимся к Волжско-Уральским исследованиям; c) переводы, восполняющие исследования по Волжско-Уральскому региону России.

Kapsam

Yazıların İdil-Ural Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanabilmesi için daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir yayının yayım sürecine girmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla yayımlanabilir.

Yazım dili Türkçe olan İdil-Ural Araştırmaları Dergisi’nde Yayın Kurulu’nun kararı ile İngilizce ve Rusça dışında Türk şive ve lehçelerinde  yazılmış olan makaleler de tüm sayının %30’unu geçmeyecek şekilde yayımlanabilir.

İdil-Ural Araştırmaları Dergisi, yaz ve kış (Haziran-Aralık) sayıları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır ve her yıl bir cilt oluşturulur.

İdil-Ural Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan yazıların her türlü ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına, telif hakları ise İdil-Ural Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Dergide yayımlanan yazılar, Yayın Kurulu’nun izni olmaksızın herhangi bir yerde kısmen veya tamamen yayımlanamaz, çoğaltılamaz. Yazılardan ve sair verilerden (istatistik, tablo, fotoğraf vs.) kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.

***

Academic manuscripts should not have been published in any other publication or should not be in the publishing process of any other publication so as to be published in the İdil-Ural Araştırmaları Dergisi. The proceedings which have been presented in an academic conference can be published only if this situation is clearly stated.

Publishing language of the İdil-Ural Araştırmaları Dergisi is Turkish; with the approval of the editorial board the manuscripts written in other languages such as English, Russian and Turkic languages can also be assessed and published. The amount of such content would not exceed %30 of that those written in Turkish.

İdil-Ural Araştırmaları Dergisi is published twice yearly as in summer and winter (June-December) and one volume is composed every year.

Every kind of scientific and legal responsibility of the manuscripts published in the İdil-Ural Araştırmaları Dergisi pertains to writers, and copyrights pertain to the İdil-Ural Araştırmaları Dergisi. The manuscripts published in the journal are not allowed to be published anywhere or be copied partially or wholly without permission of Editorial Board. It can be cited on condition of providing reference from articles and other data (statistics, tables, photos, etc.).

***

Журнал İdil-Ural Araştırmaları Dergisi (Журнал Волжско-Уральских Исследований) имеет свою научную редколлегию и является международным журналом по гуманитарным наукам, публикующим научные исследования по Волжско-Уральскому региону России.

В журнале İdil-Ural Araştırmaları Dergisi печатаются а) статьи, содержащие новые исследования по Волжско-Уральскому региону России и восполняющие пробел в данной области исследований; b) ознакомительные и критические статьи к изданиям, относящимся к Волжско-Уральским исследованиям; c) переводы, восполняющие исследования по Волжско-Уральскому региону России.

Наш журнал - издание, в котором будут опубликованы только те статьи, которые раньше не были напечатаны в других изданиях и не приняты для публикации в другой журнал. Статьи, которые раньше были  представлены на научной конференции, будут напечатаны  с указанием данного положения.

Рабочим языком журнала является турецкий язык. Резюме статей, написанных не на турецком    языке, должны быть представлены на турецком и английском языках.

Журнал İdil-Ural Araştırmaları Dergisi выходит в свет два раза в год летом и зимой (июнь-декабрь) и каждый год издаётся в виде единого сборника.

Все научные и юридические права статей, опубликованных в журнале İdil-Ural Araştırmaları Dergisi принадлежат авторам. А авторское право инадлежит журналу İdil-Ural Araştırmaları Dergisi. Статьи, напечатанные в нашем журнале не могут быть напечатаны и размножены в других изданиях частично или полностья без разрешения на то редакционной коллегии.  Могут быть спользованы ссылки на статьи и другие данные (статистика, таблица, фотография и др.)  с условием, что будет указан источник.