ANADOLU ARAŞTIRMALARI
Kapak Resmi
ISSN 0569-9746 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 1955 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | dergipark.gov.tr/iuanadolu

ANADOLU ARAŞTIRMALARI

JAHRBUCH FUR KLEINASIATISCHE FORSCHUNG

Since 1955 -


            Anadolu Araştırmaları Dergisi kimi kesintiler olmakla birlikte 1955 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel amaçlı bir dergidir. Derginin yayın politikası ile ilgili kararları yayın kurulu alır. Bunun yanında yayın içeriği ve makale kabul süreci ile ilgili aşamaları dergi veya ilgili sayının editörü belirleyebilir. Anadolu Araştırmaları Dergisi yılda bir defa yayımlanır.

Kapsam ve Yayın İlkeleri

Anadolu Araştırmaları Dergisi Prehistorik çağlardan, Geç Antik Çağ’a uzanan süreçte Anadolu ve ilişkili bölgeleri inceleyen Eskiçağ Tarihi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Antropoloji, Epigrafi, Nümizmatik, Tarihi Coğrafya ve Arkeometri çalışmalarını kapsar. Bunun yanında özel sayı ve yayın editörünün uygun gördüğü çalışmalar, yayın kurulunun da onayı doğrultusunda değerlendirmeye alınabilir.

Anadolu Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergidir. Dergiye yazı gönderebilmek için basılı derginin sonunda ve aşağıdaki elektronik adreste bulunan ilgili formlar yazarlar tarafından doldurularak editörlüğümüze iletilir. Ardından gönderilmek istenen yazılar (http://dergipark.gov.tr/iuanadolu) adresinden elektronik ortamda sisteme yüklenir. Yazılar ilk aşamada yayın kurulu ve dergi editörü tarafından dergi yayın politikası çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun görülen çalışmalar dergi editörlüğünün belirleyeceği konu hakkında yetkin en az 2 hakeme yollanır. (Gerektiğinde 3. hakeme gönderilebilir.) Hakemlerin değerlendirmeleri çift taraflı kör hakemlik ilkesine uygun olarak yürütülür. Bu sayede hakemler yazarla doğrudan iletişime geçemez ve gerekli işlemler dergi editörlüğü aracılığıyla yönetilir. Yazarın kimliğinden bağımsız olarak değerlendirilen yazılar için hakemlerin gerekli gördüğü düzeltme ve görüşler yazara iletilir. Bu sayede hakemlerin görüşleri yazının bilimsel niteliğinin artmasına katkı sunar. Yazar makalesine ilişkin hakem taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak yazarın hakem görüşüne karşı, haklı gerekçeleri ortaya çıktığında yayın kurulu makalenin farklı hakemler tarafından tekrar değerlendirilmesini sağlayabilir. Tüm bu karar alma süreçleri bilimsel kriterler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.

Ön kontrol sonrasında yayımlanması uygun bulunan makalelerin, yazım kurallarına uygunluğu yazar ve editör tarafından kontrol edilir. Makale baskı öncesi son kontrollerin yapılabilmesi için dizilmiş haliyle, PDF formatında yazara yollanır. Editör, yayın koordinatörü veya yayın kurulunun son kontrollerinden sonra dergi basım sürecine girer.

Yazım Kuralları

Makaleler Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca dillerinden herhangi birinde kaleme alınabilir. 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir özet bulunmalıdır. İngilizce dışında yazılan makalelerde ayrıca İngilizce özet konulmalıdır. Yine makale dilinde ve İngilizce olmak üzere 5 adet anahtar kelime özet kısmının altında mutlaka eklenmelidir.

 Makaleler güncel “Microsoft Word” programında hazırlanmalıdır. Yazının ana metni ve kaynakça metni “Cambria” karakterinde 11 punto olarak yazılmalıdır. Dergimizin kağıt boyutları 16,5 cm genişliğinde ve 24,1 cm yüksekliğinde olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları ise tüm kenarlarda 2 cm olmalı, cilt payı soldan 0,5 cm olmalıdır. Eğer Eski Yunanca karakter kullanılacaksa “Athenian” fontu tercih edilmelidir. (Detaylı bilgi için son sayfaya bakınız.)

            Tarihlerde MÖ (Milattan Önce), MS (Milattan Sonra) ve GÖ (Günümüzden Önce) kısaltmaları kullanılmalıdır. Örneğin MÖ 1274, MS 1274, GÖ 1274. Uyarlanmış (kalibre) tarihler için: cal. MÖ (Örnek; cal. MÖ 475) kullanılmalıdır.


            Dönem/Çağ Adları ise ilk kullanıldığında açık hali kullanıldıktan sonra, Erken Tunç Çağı: ETÇ, Geç Demir Çağı: GDÇ, Erken Demir Çağı: EDÇ olarak kullanılabilir. Bölge, coğrafya, kurum adlarında ilk harfler büyük yazılmalıdır; İç Anadolu Bölgesi, Yakındoğu, İstanbul Üniversitesi. Binyıllar Romen rakamları, yüzyıllar ise Arap rakamları ile belirtilmelidir. Örneğin: MÖ I. binyıl MÖ II. binyıl, MS 19. yüzyıl gibi. Görseller (Resim, harita, çizim vs.) için özel durumlar dışında Fig. (Figür) kısaltması kullanılmalıdır. ( Örnek; Fig. 1: )

Fotoğraf ve levhaların 10 sayfayı aşmamasına, dijital fotoğrafların TIFF veya yüksek çözünürlükte JPEG formatında, gönderilmesine özen gösterilmelidir. Dijital fotoğraflar için minimum çözünürlük 300 dpi olmalıdır.  Dijital olmayan fotoğraflarda daha iyi sonuç alabilmek için orijinal fotoğrafın veya negatifinin gönderilmesi gerekmektedir. Görsellerin sayfa düzeninde daha rahat kullanılabilmesi için yatay ve dikey boyutlarının A4 kâğıt boyutunun oranlarına uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Tüm fotoğraf, levha, çizim ve haritaların alt yazıları, açıklamaları ve alındıkları kaynaklar mutlaka belirtilmelidir. Metin içinde ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır: m (metre), mm (milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), mg (miligram), m² (metrekare), cm² (santimetrekare) vb. Ondalık sayıların ayrımında ise “virgül” kullanılmalıdır. ( 0,67 m )

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN’da, BOTAŞ’ın, NATO’dan, UNESCO’ya vb.

Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), ABD (Amerika Birleşik Devletleri); TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi); B (batı), D (doğu), G (güney), K (kuzey); GB (güneybatı), GD (güneydoğu), KB (kuzeybatı), KD (kuzeydoğu) vb.

Kaynak Kullanımı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Anadolu Araştırmaları Dergisine gönderilen yazılarda referans sistemi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) 6. sürüm yazarların dikkate alacağı sistem olmalıdır. Aşağıda ana hatları belirtilmekle birlikte detaylı bilgi için; https://www.apastyle.org adresine bakabilir veya dergimiz editörlüğü ile irtibat kurabilirsiniz.

a) Metin İçinde Kaynak Kullanımı

Kaynak gösterimi metin içinde yapılmalıdır. Parantez içinde yazar soyadı, virgül, kaynağın yılı, virgül, varsa s. sayfa numarası ve kapa parantez şeklinde olmalıdır (Erzen, 1978, s. 23). Cümle bitiminde nokta parantezden sonra konmalıdır.

            İki yazarlı makalelerde yazar soyadları “ve” bağlacı ile verilmelidir (Burney ve Lang, 1971, s. 23-24). Üç ve daha fazla sayıda yazar olması durumunda ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Konyar, 2009a) ve (Konyar, 2009b) gibi.

            Yazar sayısı üç, dört ve beş ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belirtmek yeterlidir. Örneğin, kaynak ilk geçtiğinde (Konyar, Avcı, Genç ve Tan, 2014) sonraki atıflarda (Konyar ve diğerleri, 2014) olarak yer alır. Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır. (Dinçol, 1976, s. 22; Esin, 1978, s. 6; Eyice, 1982, s. 23).

Klasik eserler: Yayın yılı tam olarak bilinmeyen klasik eserler için yayın yılı kısmında çev. kısaltması ile birlikte çeviri yılı ya da sür. kısaltması ile birlikte kullanılan sürümün (versiyonun) yılı verilir. Örnek (Aristotle, çev. 1931) Klasik eserin orijinal tarihi biliniyorsa o da gönderme içinde kullanılır. (Balzac, 1836, çev. 1941)

Bir kaynağın belirli bir bölümüne, sayfasına ya da bu kaynaktaki belli bir şekil, tablo ya da denkleme gönderme yapılacaksa söz konusu unsurun numarası göndermede belirtilir. Sayfa bilgisi s. kısaltması ile verilirken, diğerleri için kısaltma yapılmaz. Örnek; (Sayar, 2013, s. 42) (Sayar, 2012, Bölüm 4) (Sayar, 2012, Tablo 1) gibi.

        Özel mektuplar, günlükler, e-postalar, arşivlenmeyen tartışma listeleri mesajları gibi elektronik iletişimlere; kişisel röportajlara; telefon görüşmeleri gibi kişisel iletişimlere gönderme yapılırsa buna başkaları tarafından ulaşmak mümkün olmadığı için kaynakçada yer verilmez. Kişisel iletişimlere yapılan metin içi göndermeler aşağıdaki örnekteki gibi verilmelidir. Örnek:

E. Konyar (kişisel iletişim, 5 Temmuz 2016).

Dipnot, gönderi sayısının çok olması durumunda ve konu ile ilgili ek bilgi ve açıklama gerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Dipnot metin içinde ilgili alana üst karakter olarak Arap rakamları ile numaralandırılmalıdır.

b) Kaynakça Gösterimi

Kaynakçada metnin sonunda yer almalıdır ve verilen tüm kaynaklara metinde gönderme yapılmalıdır. Kaynakça vermenin amacı, okuyuculara kaynaklara erişme ve kaynakları kullanma konusunda yardımcı olmaktır. Bu nedenle kaynakçalarda verilen kaynaklara ilişkin bilgiler doğru ve tam olmalıdır. Her künye genel olarak yazar, yayın yılı, başlık ve yayın bilgisi alanlarını içerir. Dergi adlarının, yayın yılı bilgisinin, cilt ve sayı numaraları ile sayfa numaralarının ve elektronik erişim bilgilerinin tam olarak aktarılmasına, özel adların ve özel vurgu veya işaretler içeren yabancı dildeki kelimelerin hecelenişine dikkat edilmelidir. Yazarlar kaynakça listesindeki tüm bilgilerden sorumludurlar. Doğru ve tam bir şekilde hazırlanmış kaynakça, dikkatli bir araştırmacı olarak güvenilirlik oluşturmaya yardımcı olur.

 Dergimizde kaynakça verirken American Psychological Association (APA) 6. sürüm yazarların dikkate alacağı sistem olmalıdır. APA’da kaynakça, kaynakların ilk yazarlarının soyadına göre alfabetik olmaktadır. Alfabetik sıralama yalnızca soyadın ilk harfine göre yapılmaz, aynı ilk harfe sahip yazarların da kendi içerisinde sonraki harflere göre alfabetik olmaları gerekir.

Aynı yazara ait tek yazarlı yayınlar için yayın yılına göre geçmişten güncele doğru sıralama yapılır. Örnek;

Dinçol, A.   (2010). Yeni Urartu Yazıtları ve Yazıt Parçaları. Anadolu Araştırmaları, 11, 137-148.

Dinçol, A. (2012). Arkeolojik Verilerin Işığında İnsan Toplumlarında Sosyal Tabakalanmanın Oluşumu ve Nedenleri: Bir Deneme. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3 (1), 187-196.

Aynı ilk yazarın yer aldığı kaynaklardan tek yazarlı olan eser, yayın tarihi daha güncel olsa bile üst sırada yer alır. Kaynakçada yer alan aynı ilk yazara ve farklı ikinci veya üçüncü yazarlara sahip kaynaklar ikinci yazarın soyadına göre, ikinci yazar da aynıysa üçüncü yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanırlar. Aynı yazar sırasına sahip kaynaklar yayın yılına göre geçmişten güncele doğru sıralanır. Bir çalışmanın yazarı kuruluş, kurum, dernek gibi bir grup olabilir ya da çalışmanın herhangi bir yazarı olmayabilir. Bu tür çalışmalar için yazar kısmına kuruluş/kurum/dernek adı kısaltılmadan açık adıyla yazılır. Örnek;                                                              Türk Kütüphaneciler Derneği. (2014).

Eğer yazar yoksa başlık kısmı yazar alanına kaydırılmalıdır. Sikke katalogları, syllogeler, yazıt ve satış katalogları alışılageldiği şekli ile de verilebilir.

 

Kitap:

Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. Yer: Yayıncı.

Erzen, A. (1978). Çavuştepe I, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Makale:

Yazar, A. A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. C. (Yıl). Yazının başlığı. Süreli Yayının Başlığı, Cilt, s-s.  doi: xx.xxxx/xxx (Eğer DOI numarası varsa mutlaka yer verilmelidir.)

 

Dinçol, A. M. (1976). Die neuen urartaischen Inschriften aus Körzüt. Istanbuler Mittelungen, IV, 19-30.

Esin, U. (1978). Tarihöncesi Çağlarda Anadolu’da Üretimcilik Aşaması. Toplum ve Bilim, 6/7, 3-8.

 

Popüler Dergiler:

Tan, A. (2018, Kasım). Van Kalesi-Tuşpa'dan Yeni Keşifler. Aktüel Arkeoloji, 66, 40-43.

 

Kongre Yayınları ve Kitap İçinde Bölüm:

Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yıl). Bölüm ya da giriş başlığı. 1. Editör, 2. Editör ve 3. Editör (Ed.), Kitap başlığı (s. xxx-xxx) içinde. Yer: Yayıncı.

 

Tarhan, M. T. (2005).    Median and Achaemenid Periods at Tuşpa. İ. Delemen (Ed.), The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia (Sixth-Fourth Centuries B.C. (s. 117-130) içinde. İstanbul: Turkish Institute of Archaeology.

 

Doğu Avrupa Dillerinde kaynakça transkripsiyonlu verilmesi gerekir;

Kojceva, K. (1994). Novi danni za k’snorimskata ukrepitelna sistema. In D.Draganov (Ed.), Poselishchen zivot v drevna Trakiya (212-37) içinde.

 

 Guidelines

1)      The contributors may send their articles in Turkish, English, German, French, or Italian.

2)      The manuscript should be double-spaced in Cambria of 11 point type size and should not exceed 20 A4 pages.

3)      Authors are requested to set Greek text, if there is, in Athenian font.

4)      The illustrations should not exceed 10 pages. For digital illustrations, TIFF format is preferable but JPEG format in high-resulation will also be accepted. The minimum requirements   for   digital   illustrations   are   300   dpi   resolution.   For   nondigital illustrations, the original photo or negative should be submitted to reach a better result. All illustrations should be labelled and a list of figures with captions, legends, and credits should be provided on a separate page.

5)      The articles should be written in Microsoft Word 5.0 or higher version. Both a hard copy and a CD should be submitted to the mailing address.

6)      The bibliography should be placed at the end of the article. For the system of bibliography and abbreviations, plaese see the examples given above (APA Style: for detailed information https://www.apastyle.org). But for the coin catalogues, sylloges and sale catalogues, traditional form should be prefered.

 

 YAZIM DÜZENİ / TEXT GUIDE

ANA BAŞLIK/MAIN TITLE             (TRAJAN PRO,12, Ortalı)

İKİNCİ BAŞLIK/SECOND TITLE               (TRAJAN PRO,10, Ortalı)

Yazar Adı / Writer Name                                       (Cambria, 11, Bold, Ortalı)

Öz/Abstract   (Başlık/Title)                               (Cambria, 11, Bold, Ortalı)

Öz Metni/Abstract Text                                                                                        (Cambria, 8, İki yana yaslı, İtalik)

1.Kademe Alt Başlıklar/

First Level Subheadings

(Kısaltmalar/Abbreviations-

Kaynakça/Bibliography-

Figürler/Figures Başlıkları)                               (Cambria, 11, Bold, Ortalanmış)

Ana Metin ve Kaynakça Metni/

Main Text[1] and Bibliography Text                         (Cambria, 11)

 

Kağıt Ölçüleri/Paper Sizes: Genişlik/Width 15,5 cm/ Yükseklik/Height 24,1 cm

Kenar Boşlukları/Margins:(Sol/Left 2 cm, Sağ/Right 2 cm, Üst/Top 2 cm, Alt/Bottom 2 cm)

(Cilt Payı/Gutter 0,5 Left)[1] Dipnotlar/Footnotes (Cambria, 8 )

 ANADOLU ARAŞTIRMALARI

ISSN 0569-9746 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 1955 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | dergipark.gov.tr/iuanadolu
Kapak Resmi

165.350

227.170

ANADOLU ARAŞTIRMALARI

JAHRBUCH FUR KLEINASIATISCHE FORSCHUNG

Since 1955 -


            Anadolu Araştırmaları Dergisi kimi kesintiler olmakla birlikte 1955 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel amaçlı bir dergidir. Derginin yayın politikası ile ilgili kararları yayın kurulu alır. Bunun yanında yayın içeriği ve makale kabul süreci ile ilgili aşamaları dergi veya ilgili sayının editörü belirleyebilir. Anadolu Araştırmaları Dergisi yılda bir defa yayımlanır.

Kapsam ve Yayın İlkeleri

Anadolu Araştırmaları Dergisi Prehistorik çağlardan, Geç Antik Çağ’a uzanan süreçte Anadolu ve ilişkili bölgeleri inceleyen Eskiçağ Tarihi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Antropoloji, Epigrafi, Nümizmatik, Tarihi Coğrafya ve Arkeometri çalışmalarını kapsar. Bunun yanında özel sayı ve yayın editörünün uygun gördüğü çalışmalar, yayın kurulunun da onayı doğrultusunda değerlendirmeye alınabilir.

Anadolu Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergidir. Dergiye yazı gönderebilmek için basılı derginin sonunda ve aşağıdaki elektronik adreste bulunan ilgili formlar yazarlar tarafından doldurularak editörlüğümüze iletilir. Ardından gönderilmek istenen yazılar (http://dergipark.gov.tr/iuanadolu) adresinden elektronik ortamda sisteme yüklenir. Yazılar ilk aşamada yayın kurulu ve dergi editörü tarafından dergi yayın politikası çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun görülen çalışmalar dergi editörlüğünün belirleyeceği konu hakkında yetkin en az 2 hakeme yollanır. (Gerektiğinde 3. hakeme gönderilebilir.) Hakemlerin değerlendirmeleri çift taraflı kör hakemlik ilkesine uygun olarak yürütülür. Bu sayede hakemler yazarla doğrudan iletişime geçemez ve gerekli işlemler dergi editörlüğü aracılığıyla yönetilir. Yazarın kimliğinden bağımsız olarak değerlendirilen yazılar için hakemlerin gerekli gördüğü düzeltme ve görüşler yazara iletilir. Bu sayede hakemlerin görüşleri yazının bilimsel niteliğinin artmasına katkı sunar. Yazar makalesine ilişkin hakem taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak yazarın hakem görüşüne karşı, haklı gerekçeleri ortaya çıktığında yayın kurulu makalenin farklı hakemler tarafından tekrar değerlendirilmesini sağlayabilir. Tüm bu karar alma süreçleri bilimsel kriterler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.

Ön kontrol sonrasında yayımlanması uygun bulunan makalelerin, yazım kurallarına uygunluğu yazar ve editör tarafından kontrol edilir. Makale baskı öncesi son kontrollerin yapılabilmesi için dizilmiş haliyle, PDF formatında yazara yollanır. Editör, yayın koordinatörü veya yayın kurulunun son kontrollerinden sonra dergi basım sürecine girer.

Yazım Kuralları

Makaleler Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca dillerinden herhangi birinde kaleme alınabilir. 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir özet bulunmalıdır. İngilizce dışında yazılan makalelerde ayrıca İngilizce özet konulmalıdır. Yine makale dilinde ve İngilizce olmak üzere 5 adet anahtar kelime özet kısmının altında mutlaka eklenmelidir.

 Makaleler güncel “Microsoft Word” programında hazırlanmalıdır. Yazının ana metni ve kaynakça metni “Cambria” karakterinde 11 punto olarak yazılmalıdır. Dergimizin kağıt boyutları 16,5 cm genişliğinde ve 24,1 cm yüksekliğinde olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları ise tüm kenarlarda 2 cm olmalı, cilt payı soldan 0,5 cm olmalıdır. Eğer Eski Yunanca karakter kullanılacaksa “Athenian” fontu tercih edilmelidir. (Detaylı bilgi için son sayfaya bakınız.)

            Tarihlerde MÖ (Milattan Önce), MS (Milattan Sonra) ve GÖ (Günümüzden Önce) kısaltmaları kullanılmalıdır. Örneğin MÖ 1274, MS 1274, GÖ 1274. Uyarlanmış (kalibre) tarihler için: cal. MÖ (Örnek; cal. MÖ 475) kullanılmalıdır.


            Dönem/Çağ Adları ise ilk kullanıldığında açık hali kullanıldıktan sonra, Erken Tunç Çağı: ETÇ, Geç Demir Çağı: GDÇ, Erken Demir Çağı: EDÇ olarak kullanılabilir. Bölge, coğrafya, kurum adlarında ilk harfler büyük yazılmalıdır; İç Anadolu Bölgesi, Yakındoğu, İstanbul Üniversitesi. Binyıllar Romen rakamları, yüzyıllar ise Arap rakamları ile belirtilmelidir. Örneğin: MÖ I. binyıl MÖ II. binyıl, MS 19. yüzyıl gibi. Görseller (Resim, harita, çizim vs.) için özel durumlar dışında Fig. (Figür) kısaltması kullanılmalıdır. ( Örnek; Fig. 1: )

Fotoğraf ve levhaların 10 sayfayı aşmamasına, dijital fotoğrafların TIFF veya yüksek çözünürlükte JPEG formatında, gönderilmesine özen gösterilmelidir. Dijital fotoğraflar için minimum çözünürlük 300 dpi olmalıdır.  Dijital olmayan fotoğraflarda daha iyi sonuç alabilmek için orijinal fotoğrafın veya negatifinin gönderilmesi gerekmektedir. Görsellerin sayfa düzeninde daha rahat kullanılabilmesi için yatay ve dikey boyutlarının A4 kâğıt boyutunun oranlarına uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Tüm fotoğraf, levha, çizim ve haritaların alt yazıları, açıklamaları ve alındıkları kaynaklar mutlaka belirtilmelidir. Metin içinde ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır: m (metre), mm (milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), mg (miligram), m² (metrekare), cm² (santimetrekare) vb. Ondalık sayıların ayrımında ise “virgül” kullanılmalıdır. ( 0,67 m )

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN’da, BOTAŞ’ın, NATO’dan, UNESCO’ya vb.

Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), ABD (Amerika Birleşik Devletleri); TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi); B (batı), D (doğu), G (güney), K (kuzey); GB (güneybatı), GD (güneydoğu), KB (kuzeybatı), KD (kuzeydoğu) vb.

Kaynak Kullanımı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Anadolu Araştırmaları Dergisine gönderilen yazılarda referans sistemi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) 6. sürüm yazarların dikkate alacağı sistem olmalıdır. Aşağıda ana hatları belirtilmekle birlikte detaylı bilgi için; https://www.apastyle.org adresine bakabilir veya dergimiz editörlüğü ile irtibat kurabilirsiniz.

a) Metin İçinde Kaynak Kullanımı

Kaynak gösterimi metin içinde yapılmalıdır. Parantez içinde yazar soyadı, virgül, kaynağın yılı, virgül, varsa s. sayfa numarası ve kapa parantez şeklinde olmalıdır (Erzen, 1978, s. 23). Cümle bitiminde nokta parantezden sonra konmalıdır.

            İki yazarlı makalelerde yazar soyadları “ve” bağlacı ile verilmelidir (Burney ve Lang, 1971, s. 23-24). Üç ve daha fazla sayıda yazar olması durumunda ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Konyar, 2009a) ve (Konyar, 2009b) gibi.

            Yazar sayısı üç, dört ve beş ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belirtmek yeterlidir. Örneğin, kaynak ilk geçtiğinde (Konyar, Avcı, Genç ve Tan, 2014) sonraki atıflarda (Konyar ve diğerleri, 2014) olarak yer alır. Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır. (Dinçol, 1976, s. 22; Esin, 1978, s. 6; Eyice, 1982, s. 23).

Klasik eserler: Yayın yılı tam olarak bilinmeyen klasik eserler için yayın yılı kısmında çev. kısaltması ile birlikte çeviri yılı ya da sür. kısaltması ile birlikte kullanılan sürümün (versiyonun) yılı verilir. Örnek (Aristotle, çev. 1931) Klasik eserin orijinal tarihi biliniyorsa o da gönderme içinde kullanılır. (Balzac, 1836, çev. 1941)

Bir kaynağın belirli bir bölümüne, sayfasına ya da bu kaynaktaki belli bir şekil, tablo ya da denkleme gönderme yapılacaksa söz konusu unsurun numarası göndermede belirtilir. Sayfa bilgisi s. kısaltması ile verilirken, diğerleri için kısaltma yapılmaz. Örnek; (Sayar, 2013, s. 42) (Sayar, 2012, Bölüm 4) (Sayar, 2012, Tablo 1) gibi.

        Özel mektuplar, günlükler, e-postalar, arşivlenmeyen tartışma listeleri mesajları gibi elektronik iletişimlere; kişisel röportajlara; telefon görüşmeleri gibi kişisel iletişimlere gönderme yapılırsa buna başkaları tarafından ulaşmak mümkün olmadığı için kaynakçada yer verilmez. Kişisel iletişimlere yapılan metin içi göndermeler aşağıdaki örnekteki gibi verilmelidir. Örnek:

E. Konyar (kişisel iletişim, 5 Temmuz 2016).

Dipnot, gönderi sayısının çok olması durumunda ve konu ile ilgili ek bilgi ve açıklama gerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Dipnot metin içinde ilgili alana üst karakter olarak Arap rakamları ile numaralandırılmalıdır.

b) Kaynakça Gösterimi

Kaynakçada metnin sonunda yer almalıdır ve verilen tüm kaynaklara metinde gönderme yapılmalıdır. Kaynakça vermenin amacı, okuyuculara kaynaklara erişme ve kaynakları kullanma konusunda yardımcı olmaktır. Bu nedenle kaynakçalarda verilen kaynaklara ilişkin bilgiler doğru ve tam olmalıdır. Her künye genel olarak yazar, yayın yılı, başlık ve yayın bilgisi alanlarını içerir. Dergi adlarının, yayın yılı bilgisinin, cilt ve sayı numaraları ile sayfa numaralarının ve elektronik erişim bilgilerinin tam olarak aktarılmasına, özel adların ve özel vurgu veya işaretler içeren yabancı dildeki kelimelerin hecelenişine dikkat edilmelidir. Yazarlar kaynakça listesindeki tüm bilgilerden sorumludurlar. Doğru ve tam bir şekilde hazırlanmış kaynakça, dikkatli bir araştırmacı olarak güvenilirlik oluşturmaya yardımcı olur.

 Dergimizde kaynakça verirken American Psychological Association (APA) 6. sürüm yazarların dikkate alacağı sistem olmalıdır. APA’da kaynakça, kaynakların ilk yazarlarının soyadına göre alfabetik olmaktadır. Alfabetik sıralama yalnızca soyadın ilk harfine göre yapılmaz, aynı ilk harfe sahip yazarların da kendi içerisinde sonraki harflere göre alfabetik olmaları gerekir.

Aynı yazara ait tek yazarlı yayınlar için yayın yılına göre geçmişten güncele doğru sıralama yapılır. Örnek;

Dinçol, A.   (2010). Yeni Urartu Yazıtları ve Yazıt Parçaları. Anadolu Araştırmaları, 11, 137-148.

Dinçol, A. (2012). Arkeolojik Verilerin Işığında İnsan Toplumlarında Sosyal Tabakalanmanın Oluşumu ve Nedenleri: Bir Deneme. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3 (1), 187-196.

Aynı ilk yazarın yer aldığı kaynaklardan tek yazarlı olan eser, yayın tarihi daha güncel olsa bile üst sırada yer alır. Kaynakçada yer alan aynı ilk yazara ve farklı ikinci veya üçüncü yazarlara sahip kaynaklar ikinci yazarın soyadına göre, ikinci yazar da aynıysa üçüncü yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanırlar. Aynı yazar sırasına sahip kaynaklar yayın yılına göre geçmişten güncele doğru sıralanır. Bir çalışmanın yazarı kuruluş, kurum, dernek gibi bir grup olabilir ya da çalışmanın herhangi bir yazarı olmayabilir. Bu tür çalışmalar için yazar kısmına kuruluş/kurum/dernek adı kısaltılmadan açık adıyla yazılır. Örnek;                                                              Türk Kütüphaneciler Derneği. (2014).

Eğer yazar yoksa başlık kısmı yazar alanına kaydırılmalıdır. Sikke katalogları, syllogeler, yazıt ve satış katalogları alışılageldiği şekli ile de verilebilir.

 

Kitap:

Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başlığı. Yer: Yayıncı.

Erzen, A. (1978). Çavuştepe I, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Makale:

Yazar, A. A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. C. (Yıl). Yazının başlığı. Süreli Yayının Başlığı, Cilt, s-s.  doi: xx.xxxx/xxx (Eğer DOI numarası varsa mutlaka yer verilmelidir.)

 

Dinçol, A. M. (1976). Die neuen urartaischen Inschriften aus Körzüt. Istanbuler Mittelungen, IV, 19-30.

Esin, U. (1978). Tarihöncesi Çağlarda Anadolu’da Üretimcilik Aşaması. Toplum ve Bilim, 6/7, 3-8.

 

Popüler Dergiler:

Tan, A. (2018, Kasım). Van Kalesi-Tuşpa'dan Yeni Keşifler. Aktüel Arkeoloji, 66, 40-43.

 

Kongre Yayınları ve Kitap İçinde Bölüm:

Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yıl). Bölüm ya da giriş başlığı. 1. Editör, 2. Editör ve 3. Editör (Ed.), Kitap başlığı (s. xxx-xxx) içinde. Yer: Yayıncı.

 

Tarhan, M. T. (2005).    Median and Achaemenid Periods at Tuşpa. İ. Delemen (Ed.), The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia (Sixth-Fourth Centuries B.C. (s. 117-130) içinde. İstanbul: Turkish Institute of Archaeology.

 

Doğu Avrupa Dillerinde kaynakça transkripsiyonlu verilmesi gerekir;

Kojceva, K. (1994). Novi danni za k’snorimskata ukrepitelna sistema. In D.Draganov (Ed.), Poselishchen zivot v drevna Trakiya (212-37) içinde.

 

 Guidelines

1)      The contributors may send their articles in Turkish, English, German, French, or Italian.

2)      The manuscript should be double-spaced in Cambria of 11 point type size and should not exceed 20 A4 pages.

3)      Authors are requested to set Greek text, if there is, in Athenian font.

4)      The illustrations should not exceed 10 pages. For digital illustrations, TIFF format is preferable but JPEG format in high-resulation will also be accepted. The minimum requirements   for   digital   illustrations   are   300   dpi   resolution.   For   nondigital illustrations, the original photo or negative should be submitted to reach a better result. All illustrations should be labelled and a list of figures with captions, legends, and credits should be provided on a separate page.

5)      The articles should be written in Microsoft Word 5.0 or higher version. Both a hard copy and a CD should be submitted to the mailing address.

6)      The bibliography should be placed at the end of the article. For the system of bibliography and abbreviations, plaese see the examples given above (APA Style: for detailed information https://www.apastyle.org). But for the coin catalogues, sylloges and sale catalogues, traditional form should be prefered.

 

 YAZIM DÜZENİ / TEXT GUIDE

ANA BAŞLIK/MAIN TITLE             (TRAJAN PRO,12, Ortalı)

İKİNCİ BAŞLIK/SECOND TITLE               (TRAJAN PRO,10, Ortalı)

Yazar Adı / Writer Name                                       (Cambria, 11, Bold, Ortalı)

Öz/Abstract   (Başlık/Title)                               (Cambria, 11, Bold, Ortalı)

Öz Metni/Abstract Text                                                                                        (Cambria, 8, İki yana yaslı, İtalik)

1.Kademe Alt Başlıklar/

First Level Subheadings

(Kısaltmalar/Abbreviations-

Kaynakça/Bibliography-

Figürler/Figures Başlıkları)                               (Cambria, 11, Bold, Ortalanmış)

Ana Metin ve Kaynakça Metni/

Main Text[1] and Bibliography Text                         (Cambria, 11)

 

Kağıt Ölçüleri/Paper Sizes: Genişlik/Width 15,5 cm/ Yükseklik/Height 24,1 cm

Kenar Boşlukları/Margins:(Sol/Left 2 cm, Sağ/Right 2 cm, Üst/Top 2 cm, Alt/Bottom 2 cm)

(Cilt Payı/Gutter 0,5 Left)[1] Dipnotlar/Footnotes (Cambria, 8 )