ANADOLU ARAŞTIRMALARI
Kapak Resmi
ISSN 0569-9746 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 1955 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Anadolu Araştırmaları Dergisi

Yayın Kuralları

Anadolu Araştırmaları Dergisi kimi kesintiler olmakla birlikte 1955 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayınlanan bir dergidir. Derginin yayın politikası ile ilgili kararları yayın kurulu alır. Bunun yanında yayın içeriği ve makale kabul süreci ile ilgili aşamaları dergi veya ilgili sayının editörü belirleyebilir. Anadolu Araştırmaları dergisi yılda bir defa yayımlanır.

Kapsam ve Yayın İlkeleri

Anadolu Araştırmaları Dergisi Prehistorik çağlardan, Geç Antik Çağ’a uzanan süreçte Anadolu ve ilişkili bölgeleri inceleyen Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Antropoloji, Epigrafi, Nümizmatik, Tarihi Coğrafya ve Arkeometri çalışmalarını kapsar.

Bunun yanında özel sayı ve yayın editörünün uygun gördüğü çalışmalar, yayın kurulunun da onayı doğrultusunda değerlendirmeye alınabilir.

Anadolu Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergidir. Dergi adresine posta ve e-posta veya elektronik ortamda (DegiPark) yollanan yazılar öncelikle yayın kurulu  ve dergi editörü tarafından dergi yayın politikası çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun görülen çalışmalar en az 2 hakeme yollanır. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucu gerekli görülen düzeltme ve görüşler yazara iletilir. Yazar makalesine ilişkin hakem taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak yazarın hakem görüşüne karşı, haklı gerekçeleri ortaya çıktığında yayın kurulu makalenin farklı hakemler tarafından tekrar değerlendirilmesini sağlayabilir.

Yayımlanması uygun bulunan makalelerin, yazım kurallarına uygunluğu yazar ve editör tarafından kontrol edilir. Makale baskı öncesi son kontrollerin yapılabilmesi için dizilmiş haliyle, PDF formatında yazara yollanır. Editör, yayın koordinatörü veya yayın kurulunun son kontrollerinden sonra dergi basım sürecine girer.

Yazım Kuralları:

Makaleler Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca dillerinden herhangi birinde kaleme alınabilir. 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir özet bulunmalıdır. İngilizce dışında yazılan makalelerde ayrıca İngilizce özet konulmalıdır. Yine makale dilinde ve İngilizce olmak üzere 5 adet anahtar kelime eklenmelidir.

Makaleler güncel “Microsoft Word” programlarda hazırlanmalıdır. “Times New Roman” karakterinde yazılan metinler 12 punto, çift aralıklı ve A4 boyutunda 20 sayfayı geçmemelidir. Kenar boşlukları Word sayfa standardında kullanılmalıdır (tüm kenarlarda 2.5 santim).

Eğer Eski Yunanca karakter kullanılacaksa Athenian fontu tercih edilmelidir.

Tarihlerde MÖ (Milattan Önce), MS (Milattan Sonra) ve GÖ (Günümüzden Önce) kısaltmaları kullanılmalıdır. Örneğin MÖ 1274, MS 1274, GÖ 1274.

Uyarlanmış (kalibre) tarihler: cal. M.Ö.; örneğin cal. MÖ 475

Dönem/ Çağ Adları ise ilk kullanıldığında açık hali kullanıldıktan sonra, Erken Tunç Çağı: ETÇ, Geç Demir Çağı: GDÇ, Erken Demir Çağı: EDÇ olarak kullanılabilir.

Bölge, coğrafya, kurum adlarında ilk harfler büyük yazılmalıdır; İç Anadolu Bölgesi, Yakındoğu, İstanbul Üniversitesi

Binyıllar Romen rakamları, yüzyıllar ise Arap rakamları ile belirtilmelidir. Örneğin: MÖ I. binyıl MÖ II. binyıl, MS 19. yüzyıl

Görseller (Resim, harita, çizim vs) için özel durumlar dışında Fig. (Figür) kısaltması kullanılmalıdır.

Fotoğraf ve levhaların 10 sayfayı aşmamasına, dijital fotoğrafların TIFF veya yüksek çözünürlükte JPEG formatında, gönderilmesine özen gösterilmelidir. Dijital fotoğraflar için minimum çözünürlük 300 dpi olmalıdır.  Dijital olmayan fotoğraflarda daha iyi sonuç alabilmek için orijinal fotoğrafın veya negatifinin gönderilmesi gerekmektedir. Görsellerin sayfa düzeninde daha rahat kullanılabilmesi için yatay ve dikey boyutlarının A4 kâğıt boyutunun oranlarına uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Tüm resimlerin alt yazıları, açıklamaları, levhalar listesi ve alındıkları kaynaklar ayrı bir sayfada belirtilmelidir.

Metin içinde uzunluk, alan, hacim ve tartı birimlerinde kısaltmalar: cm, m, m2, km2, gr, kg, m3, lt biçiminde kullanılmalıdır. Ondalık sayıların ayrımında ise “nokta” kullanılmalıdır. 0.67 m

Kaynak Kullanımı

a) Metin İçinde Kaynak Kullanımı:

Kaynak gösterimi metin içinde yapılmalıdır. Parantez içinde yazar soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası yer almalıdır (Erzen 1978: 23). 

İki yazarlı makalelerde yazar soyadları “ve” bağlacı ile verilmelidir (Burney ve Lang 1971: 23).

Üç ve daha fazla sayıda yazar olması durumunda ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.

Birden fazla gönderi noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır: (Dinçol 1976: 22; Esin 1978: 6; Eyice 1982: 23).

Aynı yazarın aynı yıla ait birden fazla yayını için yıl belirttikten sonra üst simge olarak küçük harfler ile sıralanabilir (Erzen 1972a: 1-9; 1972b; 1972c )

b) Dipnot, gönderi sayısının çok olması durumunda ve konu ile ilgili ek bilgi ve açıklama gerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Dipnot metin içinde ilgili alana üst karakter olarak Arap rakamları ile numaralandırılmalıdır.

 Kaynakça Gösterimi:

Kaynakçada metnin sonunda yer almalıdır ve verilen tüm kaynaklara metinde gönderme yapılmalıdır. Kaynakça ve kısaltmalar sistemi için lütfen aşağıda verilen örneklere bakınız (Yazar adı ve yıl). Fakat sikke katalogları, syllogeler ve satış katalogları alışılageldiği şekli ile verilebilir. Süreli yayınların yazarları için kısaltmalar L’anṅée Philologique’de yayınlanan listeye göre yapılmalıdır.

Önasya çalışmalarında kullanılacak kısaltmalar için Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie örnek alınacaktır.  

Kitap:

Tek Yazarlı:

Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfi. yıl, kitabın adı, basım yeri, yayınevi.

Erzen, A. 1978          Çavuştepe I, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.

İki Yazarlı:

Burney, C. A. – Lang, D.M.  1971   The Peoples of the Hills: Ancient Ararat and Caucasus, London, Weidenfeld and Nicolson.

Makale:

Dinçol, A. M. 1976   “Die neuen urartaischen Inschriften aus Körzüt”, Istanbuler Mittelungen IV, band 26: 19-30.

Esin, U. 1978             “Tarihöncesi Çağlarda Anadolu’da Üretimcilik Aşaması”, Toplum ve Bilim 6/7: 3-8.

 

Kongre Yayınları ve Kitap İçinde Bölüm:

Tarhan, M. T. 2005    “Median and Achaemenid Periods at Tuşpa”, İ. Delemen (ed), The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia (Sixth-Fourth Centuries B.C. ), İstanbul: Turkish Institute of Archaeology: 117-30.

 Esin, U. 1999              “Aşıklı”, M. Özdoğan ve N. Başgelen (yay.) Neolithic in Turkey. The Cradle of Civilisation. New Discoveries: 115-132. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Konyar, E. 2013          “Urartu Kaya Kalıpları: Araba Tekerlekleri”, Tarhan Armağanı M. Taner Tarhan’a Sunulan Makaleler, O. Tekin – M.H. Sayar – E. Konyar (ed.), İstanbul, Ege Yayınları:239-246.

SNG v. Aulock, Pamphylien        Sylloge Nummorum Graecorum. Deutschland. Sammlung Hans von Aulock, Heft 7: Pamphylien, Berlin, 1965.

 

Doğu Avrupa Dillerinde transkripsiyonlu verilmesi gerekir.

Kojceva, K. 1994       “Novi danni za k’snorimskata ukrepitelna sistema”, In D.Draganov (ed.), Poselishchen zivot v drevna Trakiya (Jambol), 212-37.

Lordkipanidze, O.D. 1966       Antikuri samqaro da dzveli kolkheti, (Tbilisi).

 


Guidelines

      1)      The contributors may send their articles in Turkish, English, German, French, or

Italian.

2)      The manuscript should be double-spaced in Times New Roman of 12 point type size
and should not exceed 20 A4 pages.

3)      Authors are requested to set Greek text, if there is, in Athenian font.

4)      The illustrations should not exceed 10 pages. For digital illustrations, TIFF format is
preferable but JPEG format in high-resulation will also be accepted. The minimum requirements   for   digital   illustrations   are   300   dpi   resolution.   For   nondigital illustrations, the original photo or negative should be submitted to reach a better result. All illustrations should be labelled and a list of figures with captions, legends, and credits should be provided on a separate page.

5)      The articles should be written in Microsoft Word 5.0 or higher version. Both a hard copy and a CD should be submitted to the mailing address.

6)      The bibliography should be placed at the end of the article. For the system of bibliography and abbreviations, plaese see the examples given below (Author's name and year). But for the coin catalogues, sylloges and sale catalogues, traditional form should be prefered. For the abbreviations of periodicals, authors are to refer to the list published in L’anṅée Philologique. Also, abbreviations in the Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie will be used for Near Eastern studies.

 

 

Tarhan, M. T. 1994    “Recent Research at the Urartian Capital Tushpa”,

Tel Aviv 21: 22-57.

Tarhan, M. T. 2005    “Median and Achaemenid Periods at Tuşpa”, İ. Delemen (ed), The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia (Sixth-Fourth Centuries B.C. ), İstanbul, Turkish Institute of Archaeology: 117-30.

Atlan, S. 1967            Untersuchungen über die sidetischen Münzen des V. und IV. Jahrhundert v. Chr., Ankara.

Baydur, N. 1975         “Die Münzen von Attaleia in Pamphylien I”, JNG 25: 33-72.

 

SNG v. Aulock, Pamphylien

                                    Sylloge Nummorum Graecorum. Deutschland. Sammlung Hans von Aulock, Heft 7: Pamphylien, Berlin, 1965.

 

7)      The footnotes should be used according to the example below.

Tarhan 1994: 24; 2005: 117; Atlan 1967: 232; Baydur 1975: no. 42.

ANADOLU ARAŞTIRMALARI

ISSN 0569-9746 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 1955 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

164.151

215.030

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Anadolu Araştırmaları Dergisi

Yayın Kuralları

Anadolu Araştırmaları Dergisi kimi kesintiler olmakla birlikte 1955 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayınlanan bir dergidir. Derginin yayın politikası ile ilgili kararları yayın kurulu alır. Bunun yanında yayın içeriği ve makale kabul süreci ile ilgili aşamaları dergi veya ilgili sayının editörü belirleyebilir. Anadolu Araştırmaları dergisi yılda bir defa yayımlanır.

Kapsam ve Yayın İlkeleri

Anadolu Araştırmaları Dergisi Prehistorik çağlardan, Geç Antik Çağ’a uzanan süreçte Anadolu ve ilişkili bölgeleri inceleyen Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Antropoloji, Epigrafi, Nümizmatik, Tarihi Coğrafya ve Arkeometri çalışmalarını kapsar.

Bunun yanında özel sayı ve yayın editörünün uygun gördüğü çalışmalar, yayın kurulunun da onayı doğrultusunda değerlendirmeye alınabilir.

Anadolu Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergidir. Dergi adresine posta ve e-posta veya elektronik ortamda (DegiPark) yollanan yazılar öncelikle yayın kurulu  ve dergi editörü tarafından dergi yayın politikası çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun görülen çalışmalar en az 2 hakeme yollanır. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucu gerekli görülen düzeltme ve görüşler yazara iletilir. Yazar makalesine ilişkin hakem taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak yazarın hakem görüşüne karşı, haklı gerekçeleri ortaya çıktığında yayın kurulu makalenin farklı hakemler tarafından tekrar değerlendirilmesini sağlayabilir.

Yayımlanması uygun bulunan makalelerin, yazım kurallarına uygunluğu yazar ve editör tarafından kontrol edilir. Makale baskı öncesi son kontrollerin yapılabilmesi için dizilmiş haliyle, PDF formatında yazara yollanır. Editör, yayın koordinatörü veya yayın kurulunun son kontrollerinden sonra dergi basım sürecine girer.

Yazım Kuralları:

Makaleler Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca dillerinden herhangi birinde kaleme alınabilir. 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir özet bulunmalıdır. İngilizce dışında yazılan makalelerde ayrıca İngilizce özet konulmalıdır. Yine makale dilinde ve İngilizce olmak üzere 5 adet anahtar kelime eklenmelidir.

Makaleler güncel “Microsoft Word” programlarda hazırlanmalıdır. “Times New Roman” karakterinde yazılan metinler 12 punto, çift aralıklı ve A4 boyutunda 20 sayfayı geçmemelidir. Kenar boşlukları Word sayfa standardında kullanılmalıdır (tüm kenarlarda 2.5 santim).

Eğer Eski Yunanca karakter kullanılacaksa Athenian fontu tercih edilmelidir.

Tarihlerde MÖ (Milattan Önce), MS (Milattan Sonra) ve GÖ (Günümüzden Önce) kısaltmaları kullanılmalıdır. Örneğin MÖ 1274, MS 1274, GÖ 1274.

Uyarlanmış (kalibre) tarihler: cal. M.Ö.; örneğin cal. MÖ 475

Dönem/ Çağ Adları ise ilk kullanıldığında açık hali kullanıldıktan sonra, Erken Tunç Çağı: ETÇ, Geç Demir Çağı: GDÇ, Erken Demir Çağı: EDÇ olarak kullanılabilir.

Bölge, coğrafya, kurum adlarında ilk harfler büyük yazılmalıdır; İç Anadolu Bölgesi, Yakındoğu, İstanbul Üniversitesi

Binyıllar Romen rakamları, yüzyıllar ise Arap rakamları ile belirtilmelidir. Örneğin: MÖ I. binyıl MÖ II. binyıl, MS 19. yüzyıl

Görseller (Resim, harita, çizim vs) için özel durumlar dışında Fig. (Figür) kısaltması kullanılmalıdır.

Fotoğraf ve levhaların 10 sayfayı aşmamasına, dijital fotoğrafların TIFF veya yüksek çözünürlükte JPEG formatında, gönderilmesine özen gösterilmelidir. Dijital fotoğraflar için minimum çözünürlük 300 dpi olmalıdır.  Dijital olmayan fotoğraflarda daha iyi sonuç alabilmek için orijinal fotoğrafın veya negatifinin gönderilmesi gerekmektedir. Görsellerin sayfa düzeninde daha rahat kullanılabilmesi için yatay ve dikey boyutlarının A4 kâğıt boyutunun oranlarına uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Tüm resimlerin alt yazıları, açıklamaları, levhalar listesi ve alındıkları kaynaklar ayrı bir sayfada belirtilmelidir.

Metin içinde uzunluk, alan, hacim ve tartı birimlerinde kısaltmalar: cm, m, m2, km2, gr, kg, m3, lt biçiminde kullanılmalıdır. Ondalık sayıların ayrımında ise “nokta” kullanılmalıdır. 0.67 m

Kaynak Kullanımı

a) Metin İçinde Kaynak Kullanımı:

Kaynak gösterimi metin içinde yapılmalıdır. Parantez içinde yazar soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası yer almalıdır (Erzen 1978: 23). 

İki yazarlı makalelerde yazar soyadları “ve” bağlacı ile verilmelidir (Burney ve Lang 1971: 23).

Üç ve daha fazla sayıda yazar olması durumunda ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.

Birden fazla gönderi noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır: (Dinçol 1976: 22; Esin 1978: 6; Eyice 1982: 23).

Aynı yazarın aynı yıla ait birden fazla yayını için yıl belirttikten sonra üst simge olarak küçük harfler ile sıralanabilir (Erzen 1972a: 1-9; 1972b; 1972c )

b) Dipnot, gönderi sayısının çok olması durumunda ve konu ile ilgili ek bilgi ve açıklama gerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Dipnot metin içinde ilgili alana üst karakter olarak Arap rakamları ile numaralandırılmalıdır.

 Kaynakça Gösterimi:

Kaynakçada metnin sonunda yer almalıdır ve verilen tüm kaynaklara metinde gönderme yapılmalıdır. Kaynakça ve kısaltmalar sistemi için lütfen aşağıda verilen örneklere bakınız (Yazar adı ve yıl). Fakat sikke katalogları, syllogeler ve satış katalogları alışılageldiği şekli ile verilebilir. Süreli yayınların yazarları için kısaltmalar L’anṅée Philologique’de yayınlanan listeye göre yapılmalıdır.

Önasya çalışmalarında kullanılacak kısaltmalar için Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie örnek alınacaktır.  

Kitap:

Tek Yazarlı:

Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfi. yıl, kitabın adı, basım yeri, yayınevi.

Erzen, A. 1978          Çavuştepe I, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.

İki Yazarlı:

Burney, C. A. – Lang, D.M.  1971   The Peoples of the Hills: Ancient Ararat and Caucasus, London, Weidenfeld and Nicolson.

Makale:

Dinçol, A. M. 1976   “Die neuen urartaischen Inschriften aus Körzüt”, Istanbuler Mittelungen IV, band 26: 19-30.

Esin, U. 1978             “Tarihöncesi Çağlarda Anadolu’da Üretimcilik Aşaması”, Toplum ve Bilim 6/7: 3-8.

 

Kongre Yayınları ve Kitap İçinde Bölüm:

Tarhan, M. T. 2005    “Median and Achaemenid Periods at Tuşpa”, İ. Delemen (ed), The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia (Sixth-Fourth Centuries B.C. ), İstanbul: Turkish Institute of Archaeology: 117-30.

 Esin, U. 1999              “Aşıklı”, M. Özdoğan ve N. Başgelen (yay.) Neolithic in Turkey. The Cradle of Civilisation. New Discoveries: 115-132. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Konyar, E. 2013          “Urartu Kaya Kalıpları: Araba Tekerlekleri”, Tarhan Armağanı M. Taner Tarhan’a Sunulan Makaleler, O. Tekin – M.H. Sayar – E. Konyar (ed.), İstanbul, Ege Yayınları:239-246.

SNG v. Aulock, Pamphylien        Sylloge Nummorum Graecorum. Deutschland. Sammlung Hans von Aulock, Heft 7: Pamphylien, Berlin, 1965.

 

Doğu Avrupa Dillerinde transkripsiyonlu verilmesi gerekir.

Kojceva, K. 1994       “Novi danni za k’snorimskata ukrepitelna sistema”, In D.Draganov (ed.), Poselishchen zivot v drevna Trakiya (Jambol), 212-37.

Lordkipanidze, O.D. 1966       Antikuri samqaro da dzveli kolkheti, (Tbilisi).

 


Guidelines

      1)      The contributors may send their articles in Turkish, English, German, French, or

Italian.

2)      The manuscript should be double-spaced in Times New Roman of 12 point type size
and should not exceed 20 A4 pages.

3)      Authors are requested to set Greek text, if there is, in Athenian font.

4)      The illustrations should not exceed 10 pages. For digital illustrations, TIFF format is
preferable but JPEG format in high-resulation will also be accepted. The minimum requirements   for   digital   illustrations   are   300   dpi   resolution.   For   nondigital illustrations, the original photo or negative should be submitted to reach a better result. All illustrations should be labelled and a list of figures with captions, legends, and credits should be provided on a separate page.

5)      The articles should be written in Microsoft Word 5.0 or higher version. Both a hard copy and a CD should be submitted to the mailing address.

6)      The bibliography should be placed at the end of the article. For the system of bibliography and abbreviations, plaese see the examples given below (Author's name and year). But for the coin catalogues, sylloges and sale catalogues, traditional form should be prefered. For the abbreviations of periodicals, authors are to refer to the list published in L’anṅée Philologique. Also, abbreviations in the Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie will be used for Near Eastern studies.

 

 

Tarhan, M. T. 1994    “Recent Research at the Urartian Capital Tushpa”,

Tel Aviv 21: 22-57.

Tarhan, M. T. 2005    “Median and Achaemenid Periods at Tuşpa”, İ. Delemen (ed), The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia (Sixth-Fourth Centuries B.C. ), İstanbul, Turkish Institute of Archaeology: 117-30.

Atlan, S. 1967            Untersuchungen über die sidetischen Münzen des V. und IV. Jahrhundert v. Chr., Ankara.

Baydur, N. 1975         “Die Münzen von Attaleia in Pamphylien I”, JNG 25: 33-72.

 

SNG v. Aulock, Pamphylien

                                    Sylloge Nummorum Graecorum. Deutschland. Sammlung Hans von Aulock, Heft 7: Pamphylien, Berlin, 1965.

 

7)      The footnotes should be used according to the example below.

Tarhan 1994: 24; 2005: 117; Atlan 1967: 232; Baydur 1975: no. 42.