Art-Sanat Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-3582 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

The Art-Sanat Journal

Yayın Sahibi

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu (İngilizce Editörü)

Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄ 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

ART-SANAT DERGİSİ

THE ART-SANAT JOURNAL

Art-Sanat Dergisi yılda iki defa yayımlanan uluslararası akademik hakemli elektronik dergidir. Dergiye, Türk ve Türklerle ilişkili topluluklar hakkındaki Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım ve Müzecilik alanlarında özgün makaleler ve bilimsel yazılar kabul edilmektedir.

İNDEKSLER

Derginin Tarandığı İndexler şunlardır:

Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, ASOS Index, EBSCOhost, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs , the ResearchBib, the SOBIAD, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).

DUYURU 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı yayını olan uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’ne  Türk ve Türklerle ilişkili topluluklar hakkındaki Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım ve Müzecilik alanlarında makaleler ve bilimsel yazılar kabul edilmektedir. Dergi, Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır. Her türlü iletişim ve makale gönderimi  için email adreslerimiz: turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr;  art-sanat@istanbul.edu.tr

YAYIM İLKELERİ  VE YAZIM KURALLARI

DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde  yayınlanan  Art Sanat Dergisi, Türk ve Türklerle ilişkili topluluklar hakkındaki Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım ve Müzecilik alanlarına ait yayımlanmamış makaleleri ve bilimsel yazıları yayımlamaktadır. Web sayfaları: http://dergipark.gov.tr/iuarts; http://artsanat.İstanbul.edu.tr.

Art-Sanat Dergisi'nin tüm hakları saklıdır. Yayımlanan makale ve yazıların yayın hakkı Art-Sanat Dergisi’ne aittir. Yayımlanan makale ve yazıların içerikleriyle ilgili yasal ve bilimsel sorumluluklar yazarlarına aittir. Makale ve yazılarda kullanılan malzemenin (Görseller, fotoğraf, resim, çizim, plan, v.s.) kaynak gösterilmeden kullanılmaması ve telif hakkı olan malzeme için yazarların izin alması zorunludur. Bu konularda da yasal sorumluluk yazarlara aittir. 

Art-Sanat Dergisi’ne yayımlanmak için gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve hali hazırda başka bir dergiye sunulmamış olmalıdır. Dergiye gönderilen makalelerde intihal kontrolünü sağlamak için, IThenticate (İntihali Engelleme Programı) kullanılmaktadır.

Art-Sanat Dergisi’nin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gönderilen makale editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra, en az iki hakeme gönderilmekte ve en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda yayımlanmaktadır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. 

Art-Sanat Dergisi’ne gönderilen makaleler, Microsoft Word ve PDF formatında olmalıdır. Makale başlığının altında yazarın adı ve soyadı yer almalı, yazar adına dipnot formatında yıldız (*) verilerek ilk sayfanın altında yazarın unvanı, çalıştığı kurum ve e-mail adresi ve yazının teslim tarihi belirtilmelidir.

Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-250 kelime) ve kelimeler olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpeg formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına Görsel/G. getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Görsel 3/G. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır. Makale metni; Times New Roman 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana dayalı biçimde yazılmalıdır.  Dipnotlar; Times New Roman 10 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, italik harflerle yazılmalıdır. Beş satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içerisinde verilmeli, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın iki yanından 1 cm içeride, blok hâlinde ve 8 punto ile yazılmalıdır. Makale metni 25 sayfayı aşmamalı, makalede  görsel kullanıldığında en fazla 25 görsele yer verilmelidir.

 

Dipnot yazımında klasik yöntem kullanılmalıdır. Klasik yöntemde dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir. Sırasıyla yazar/yazarların adı ve soyadı, eser adı, varsa çeviren Çev., hazırlayan Haz. ismi ile cilt (c.), sayı (S.), yayımlandığı yer, tarih, sayfa (s.) belirtilmelidir. Yayın adları italik, makale adları tırnak içinde yazılmalıdır. Tez adları italik yazılıp tezin yapıldığı kurum, yayımlanıp yayımlanmadığı, tezin akademik derecesi, yapıldığı yer, tarih, sayfa, belirtilmelidir. Eğer eser birden çok kez kullanılıyorsa eser yazarının soyadı daha sonra a.g.e., (adı geçen eser) kısaltması italik olarak yazılıp sonrasında sayfa verilebilir. 

Kitaplar için klasik dipnot örneği:


Nurhan Atasoy, İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul, 1972, s.85.

 

Makaleler için dipnot örneği:

 

Semavi Eyice, “Mimar Sinan’ın Osmanlı-Türk Mimarisinin Gelişmesindeki Yeri”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 4, 1990, s.75.

 

Tezler için dipnot örneği:


M. Baha Tanman, İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri Tipoloji Denemeleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1990, s. 496.


Makale metninin sonuna dipnotlarda kullanılan kaynaklar Kaynakça başlığı altında bibliyografik esaslara uygun olarak verilmelidir. Klasik dipnot sistemi kullanıldığında kaynakçada yazarın soyadı başta ve büyük harflerle; adı ise küçük harflerle yazılmalıdır. Yazar isimleri soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır. Alıntı yapılan makalenin sayfa numaraları tam olarak belirtilmelidir.


ATASOY, Nurhan, İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul, 1972.


EYİCE, Semavi “Mimar Sinan’ın Osmanlı-Türk Mimarisinin Gelişmesindeki Yeri”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.4, Nisan1989, s.75-80.


TANMAN, M. Baha İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri Tipoloji Denemeleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1990.


İnternetten bilimsel bir kaynak verilmek istendiğinde, adres linkinin tamamı dipnotta ve kaynakça bölümünde verilmeli ve linke bakılan tarihin eklenmesi gerekmektedir.
Istanbul University, The Research Institute of Turkology


THE ART-SANAT JOURNAL


The Art-Sanat Journal is an international academic refereed e-journal that has been published semi-annually. The Art-Sanat Journal publishes original and scholarly articles about archeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, museology about Turksish and Turkic peoples and related societies.

INDEXES

The Art-Sanat Journal is indexed by:

Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, ASOS Index, EBSCOhost, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, the ResearchBib, the SOBIAD, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).

ANNOUNCEMENT

The Art-Sanat Journal, is a refereed academic journal,  published by The Research Instıtute of Turkology and The Department of Turkish Art History, Istanbul University,  accepting original articles and reviews about Turkish and Turkic peoples and related societies in the fields of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation and museology. Journal is published in January and July. Submissions should be made by emaisl at: turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr; art-sanat@istanbul.edu.tr

PUBLICATION PRINCIPLES and MANUSCRIPT STYLES

The Art-Sanat Journal that is published on Dergipark Open Journal Systems publishes original and scholarly articles about archeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, museology about Turks and Turk-related communities. Our Websites is: http://dergipark.gov.tr/iuarts; http://artsanat.istanbul.edu.tr

All rights of the articles published by The Art-Sanat Journal are reserved. Legal and scientific responsibilities related to the contents of published articles belong to their authors. It is crucial that the materials used in articles (images, photographs, drawings, plans, etc.) should not be used without references and the authors must obtain permission for copyrighted materials. Legal responsibilities about this belong to the author.

The articles submitted for publication in the The Art-Sanat Journal should neither have been published elsewhere nor  have been submitted to another journal. The IThenticate (Plagiarism Prevention Program) is used to check plagiarism for each submission

The languages of The Art-Sanat Journal are Turkish and English. After the submitted article has been viewed at first by the editor staff and editorial board, it is sent at least to two referees and it is gets published upon two positive reports from the referees. The names of the authors are not sent to the referees.

The articles submitted to The Art-Sanat Journal must be in Microsoft Word and PDF format. The name and surname of the author should be under the title of the article. The author's title, mail address and the date of submission of the article should be written bottom of the first page as a footnote with an asterisk (*).

The articles should have a summary in Turkish and English (150-250 words) and keywords. Each piece of visual material must be in jpeg format with a resolution of at least 300 dpi. Visual/v must be written indicating the visual materials and they must be numbered as (Visual 3/G), etc. There should be explanations under visual materials. Articles have to be written in Times New Roman, 12 pt., 1.5 line spacing and both side Justified. Footnotes have to be written in Times New Roman, 10 pt., 1. line spacing and both side Justified.   Words or phrases that need to emphasized should be written in italic. Quotations less than five lines should be written in quotation marks and quotations longer than five lines should be written within 1 cm from the sides, and in 8 pts. The article text should not exceed 25 pages and maximum 25 images are allowed.

 

The footnotes should be numbered under the page in the classic method. The name of the author, the name of the work, if any, the name of the editor or translator, the volume, the issue, the publishing place, the date and the page number are stated in order. Publication names should be in italics, article names should be quoted. Thesis names should be in italics, the institution in which the thesis is made, whether it is published or not, the academic grade of the thesis, the place, date, page are stated. If the work is used more than once, the firstly surname of the author, then ibid is written in italics and the lastly page sholud be given.

A classical footnote example for books:


Nurhan Atasoy, İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul, 1972, s. 85.


A footnote example for articles:


Semavi Eyice, “Mimar Sinan’ın Osmanlı-Türk Mimarisinin Gelişmesindeki Yeri”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 4, 1990, s.75.


A footnote example for thesis:

 

M. Baha Tanman, İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri Tipoloji Denemeleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1990, s. 496.

 

The sources that are used in footnotes must be given in the end of the article under the title of Bibliography. When using the classical footnote system, in bibliography, the surname of the author should be written first and in capital letters; the name should be written in small letters. Author names should be sorted alphabetically by the surname. The page number of the cited article should be fully specified.


ATASOY, Nurhan, İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul,  1972.

 

EYİCE, Semavi, “Mimar Sinan’ın Osmanlı-Türk Mimarisinin Gelişmesindeki Yeri”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 4, Nisan1989, s. 75-80.


TANMAN, M. Baha, İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri Tipoloji Denemeleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1990.

 

When an online  scientific resource is used, the entire address link should be given in the footnote and bibliography, and the date of viewing should be added. 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ CONTACT INFORMATION

Her Türlü Soru ve Makale Gönderimi İçin:  turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr; art-sanat@istanbul.edu.tr Editörler - Editors
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu: avefacob@istanbul.edu.tr 


Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak: gozde.sazak@istanbul.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar: kfvardar@istanbul.edu.tr


Dr. Filiz Ferhatoğlu (İngilizce Editörü) filizfer@istanbul.edu.tr
 


Yazı İşleri Müdürü - Managing Editor


Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar: kfvardar@istanbul.edu.tr 


YAYIN YERİ - PUBLICATION SITE 


http://dergipark.gov.tr/iuarts; http://artsanat.istanbul.edu.tr

 

  
Art-Sanat Dergisi

e-ISSN 2148-3582 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

31.521

89.906

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

The Art-Sanat Journal

Yayın Sahibi

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu (İngilizce Editörü)

Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄ 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

ART-SANAT DERGİSİ

THE ART-SANAT JOURNAL

Art-Sanat Dergisi yılda iki defa yayımlanan uluslararası akademik hakemli elektronik dergidir. Dergiye, Türk ve Türklerle ilişkili topluluklar hakkındaki Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım ve Müzecilik alanlarında özgün makaleler ve bilimsel yazılar kabul edilmektedir.

İNDEKSLER

Derginin Tarandığı İndexler şunlardır:

Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, ASOS Index, EBSCOhost, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs , the ResearchBib, the SOBIAD, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).

DUYURU 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı yayını olan uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’ne  Türk ve Türklerle ilişkili topluluklar hakkındaki Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım ve Müzecilik alanlarında makaleler ve bilimsel yazılar kabul edilmektedir. Dergi, Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır. Her türlü iletişim ve makale gönderimi  için email adreslerimiz: turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr;  art-sanat@istanbul.edu.tr

YAYIM İLKELERİ  VE YAZIM KURALLARI

DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde  yayınlanan  Art Sanat Dergisi, Türk ve Türklerle ilişkili topluluklar hakkındaki Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım ve Müzecilik alanlarına ait yayımlanmamış makaleleri ve bilimsel yazıları yayımlamaktadır. Web sayfaları: http://dergipark.gov.tr/iuarts; http://artsanat.İstanbul.edu.tr.

Art-Sanat Dergisi'nin tüm hakları saklıdır. Yayımlanan makale ve yazıların yayın hakkı Art-Sanat Dergisi’ne aittir. Yayımlanan makale ve yazıların içerikleriyle ilgili yasal ve bilimsel sorumluluklar yazarlarına aittir. Makale ve yazılarda kullanılan malzemenin (Görseller, fotoğraf, resim, çizim, plan, v.s.) kaynak gösterilmeden kullanılmaması ve telif hakkı olan malzeme için yazarların izin alması zorunludur. Bu konularda da yasal sorumluluk yazarlara aittir. 

Art-Sanat Dergisi’ne yayımlanmak için gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve hali hazırda başka bir dergiye sunulmamış olmalıdır. Dergiye gönderilen makalelerde intihal kontrolünü sağlamak için, IThenticate (İntihali Engelleme Programı) kullanılmaktadır.

Art-Sanat Dergisi’nin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gönderilen makale editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra, en az iki hakeme gönderilmekte ve en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda yayımlanmaktadır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. 

Art-Sanat Dergisi’ne gönderilen makaleler, Microsoft Word ve PDF formatında olmalıdır. Makale başlığının altında yazarın adı ve soyadı yer almalı, yazar adına dipnot formatında yıldız (*) verilerek ilk sayfanın altında yazarın unvanı, çalıştığı kurum ve e-mail adresi ve yazının teslim tarihi belirtilmelidir.

Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-250 kelime) ve kelimeler olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpeg formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına Görsel/G. getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Görsel 3/G. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır. Makale metni; Times New Roman 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana dayalı biçimde yazılmalıdır.  Dipnotlar; Times New Roman 10 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı yazılmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, italik harflerle yazılmalıdır. Beş satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içerisinde verilmeli, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın iki yanından 1 cm içeride, blok hâlinde ve 8 punto ile yazılmalıdır. Makale metni 25 sayfayı aşmamalı, makalede  görsel kullanıldığında en fazla 25 görsele yer verilmelidir.

 

Dipnot yazımında klasik yöntem kullanılmalıdır. Klasik yöntemde dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir. Sırasıyla yazar/yazarların adı ve soyadı, eser adı, varsa çeviren Çev., hazırlayan Haz. ismi ile cilt (c.), sayı (S.), yayımlandığı yer, tarih, sayfa (s.) belirtilmelidir. Yayın adları italik, makale adları tırnak içinde yazılmalıdır. Tez adları italik yazılıp tezin yapıldığı kurum, yayımlanıp yayımlanmadığı, tezin akademik derecesi, yapıldığı yer, tarih, sayfa, belirtilmelidir. Eğer eser birden çok kez kullanılıyorsa eser yazarının soyadı daha sonra a.g.e., (adı geçen eser) kısaltması italik olarak yazılıp sonrasında sayfa verilebilir. 

Kitaplar için klasik dipnot örneği:


Nurhan Atasoy, İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul, 1972, s.85.

 

Makaleler için dipnot örneği:

 

Semavi Eyice, “Mimar Sinan’ın Osmanlı-Türk Mimarisinin Gelişmesindeki Yeri”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 4, 1990, s.75.

 

Tezler için dipnot örneği:


M. Baha Tanman, İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri Tipoloji Denemeleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1990, s. 496.


Makale metninin sonuna dipnotlarda kullanılan kaynaklar Kaynakça başlığı altında bibliyografik esaslara uygun olarak verilmelidir. Klasik dipnot sistemi kullanıldığında kaynakçada yazarın soyadı başta ve büyük harflerle; adı ise küçük harflerle yazılmalıdır. Yazar isimleri soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır. Alıntı yapılan makalenin sayfa numaraları tam olarak belirtilmelidir.


ATASOY, Nurhan, İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul, 1972.


EYİCE, Semavi “Mimar Sinan’ın Osmanlı-Türk Mimarisinin Gelişmesindeki Yeri”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.4, Nisan1989, s.75-80.


TANMAN, M. Baha İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri Tipoloji Denemeleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1990.


İnternetten bilimsel bir kaynak verilmek istendiğinde, adres linkinin tamamı dipnotta ve kaynakça bölümünde verilmeli ve linke bakılan tarihin eklenmesi gerekmektedir.
Istanbul University, The Research Institute of Turkology


THE ART-SANAT JOURNAL


The Art-Sanat Journal is an international academic refereed e-journal that has been published semi-annually. The Art-Sanat Journal publishes original and scholarly articles about archeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, museology about Turksish and Turkic peoples and related societies.

INDEXES

The Art-Sanat Journal is indexed by:

Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, ASOS Index, EBSCOhost, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, the ResearchBib, the SOBIAD, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).

ANNOUNCEMENT

The Art-Sanat Journal, is a refereed academic journal,  published by The Research Instıtute of Turkology and The Department of Turkish Art History, Istanbul University,  accepting original articles and reviews about Turkish and Turkic peoples and related societies in the fields of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation and museology. Journal is published in January and July. Submissions should be made by emaisl at: turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr; art-sanat@istanbul.edu.tr

PUBLICATION PRINCIPLES and MANUSCRIPT STYLES

The Art-Sanat Journal that is published on Dergipark Open Journal Systems publishes original and scholarly articles about archeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, museology about Turks and Turk-related communities. Our Websites is: http://dergipark.gov.tr/iuarts; http://artsanat.istanbul.edu.tr

All rights of the articles published by The Art-Sanat Journal are reserved. Legal and scientific responsibilities related to the contents of published articles belong to their authors. It is crucial that the materials used in articles (images, photographs, drawings, plans, etc.) should not be used without references and the authors must obtain permission for copyrighted materials. Legal responsibilities about this belong to the author.

The articles submitted for publication in the The Art-Sanat Journal should neither have been published elsewhere nor  have been submitted to another journal. The IThenticate (Plagiarism Prevention Program) is used to check plagiarism for each submission

The languages of The Art-Sanat Journal are Turkish and English. After the submitted article has been viewed at first by the editor staff and editorial board, it is sent at least to two referees and it is gets published upon two positive reports from the referees. The names of the authors are not sent to the referees.

The articles submitted to The Art-Sanat Journal must be in Microsoft Word and PDF format. The name and surname of the author should be under the title of the article. The author's title, mail address and the date of submission of the article should be written bottom of the first page as a footnote with an asterisk (*).

The articles should have a summary in Turkish and English (150-250 words) and keywords. Each piece of visual material must be in jpeg format with a resolution of at least 300 dpi. Visual/v must be written indicating the visual materials and they must be numbered as (Visual 3/G), etc. There should be explanations under visual materials. Articles have to be written in Times New Roman, 12 pt., 1.5 line spacing and both side Justified. Footnotes have to be written in Times New Roman, 10 pt., 1. line spacing and both side Justified.   Words or phrases that need to emphasized should be written in italic. Quotations less than five lines should be written in quotation marks and quotations longer than five lines should be written within 1 cm from the sides, and in 8 pts. The article text should not exceed 25 pages and maximum 25 images are allowed.

 

The footnotes should be numbered under the page in the classic method. The name of the author, the name of the work, if any, the name of the editor or translator, the volume, the issue, the publishing place, the date and the page number are stated in order. Publication names should be in italics, article names should be quoted. Thesis names should be in italics, the institution in which the thesis is made, whether it is published or not, the academic grade of the thesis, the place, date, page are stated. If the work is used more than once, the firstly surname of the author, then ibid is written in italics and the lastly page sholud be given.

A classical footnote example for books:


Nurhan Atasoy, İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul, 1972, s. 85.


A footnote example for articles:


Semavi Eyice, “Mimar Sinan’ın Osmanlı-Türk Mimarisinin Gelişmesindeki Yeri”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 4, 1990, s.75.


A footnote example for thesis:

 

M. Baha Tanman, İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri Tipoloji Denemeleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1990, s. 496.

 

The sources that are used in footnotes must be given in the end of the article under the title of Bibliography. When using the classical footnote system, in bibliography, the surname of the author should be written first and in capital letters; the name should be written in small letters. Author names should be sorted alphabetically by the surname. The page number of the cited article should be fully specified.


ATASOY, Nurhan, İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul,  1972.

 

EYİCE, Semavi, “Mimar Sinan’ın Osmanlı-Türk Mimarisinin Gelişmesindeki Yeri”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 4, Nisan1989, s. 75-80.


TANMAN, M. Baha, İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri Tipoloji Denemeleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1990.

 

When an online  scientific resource is used, the entire address link should be given in the footnote and bibliography, and the date of viewing should be added. 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ CONTACT INFORMATION

Her Türlü Soru ve Makale Gönderimi İçin:  turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr; art-sanat@istanbul.edu.tr Editörler - Editors
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu: avefacob@istanbul.edu.tr 


Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak: gozde.sazak@istanbul.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar: kfvardar@istanbul.edu.tr


Dr. Filiz Ferhatoğlu (İngilizce Editörü) filizfer@istanbul.edu.tr
 


Yazı İşleri Müdürü - Managing Editor


Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar: kfvardar@istanbul.edu.tr 


YAYIN YERİ - PUBLICATION SITE 


http://dergipark.gov.tr/iuarts; http://artsanat.istanbul.edu.tr

 

  
Sayı 10 - Tem 2018
 1. Sonsuza Doğru “Uçsuz Bucaksız” Bir Yol Ve Şeker Ahmed Paşa’nın Manzara Resimleri
  Sayfalar 1 - 12
  İlona Baytar
 2. An Evaluation about the Grievance Based Expressions on Turk- Islamic Gravestones
  Sayfalar 13 - 33
  Hasan Buğrul
 3. Bizans Anıtsal Resminde Çerçeveler ve İşlevleri
  Sayfalar 34 - 62
  Yavuz Erdihan
 4. Erzurum Narmanlı Camii Ahşap Mahfilindeki Kalemişi Süslemeler
  Sayfalar 63 - 80
  Selma Gül
 5. Oryantalizm’in Ellerindeki Fotoğraf: Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıl Fotoğrafçılığında ‘Öteki’nin Mikrokozmosu Olarak Yansıması
  Sayfalar 81 - 120
  İsmail Erim Gülaçtı
 6. Mimar Nizamettin Doğu’nun Erken Cumhuriyet Dönemi Kariyeri: Sanatı Aramak
  Sayfalar 121 - 147
  M. Dila Gümüş
 7. Edirne Meriç/Mecidiye Köprüsü ve Üzerindeki Figürlü Taş Süslemeler
  Sayfalar 148 - 167
  N. Çiçek Akçıl Harmankaya
 8. Tarihi Yapılarda Zanaat-Mimari Bütünlüğü ve Çağdaş Tasarımlarda Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 168 - 195
  Özlem Karakul, Ömür Bakırer
 9. Kangal Yöresine Ait Bir Grup Anadolu Halısının Teknik ve Desen Analizi
  Sayfalar 196 - 235
  Hülya Kaynar, Emine Tonus
 10. Batı Resminde İntihar Betimleri Üzerine Bazı Düşünceler
  Sayfalar 236 - 268
  Simge Özer Pınarbaşı
 11. Analysis of the Motives and Symbols of the Khatun’s Pendant from the Hermitage Museum’s Golden Hun Treasure Collection
  Sayfalar 269 - 279
  Gözde Sazak
 12. İki Minyatürde Üç İstanbul Genci: 17. Yüzyıl Çarşı Resminde Gençlerin Giyimine Dair Tespitler
  Sayfalar 280 - 292
  Fikret Turan
 13. Amasya Gümüşhacıköy Türbelerindeki Kalem İşi Süslemeler
  Sayfalar 293 - 327
  Savaş Yıldırım
 14. A Levantine Painter In Istanbul: Lazar Binenbaum
  Sayfalar 328 - 345
  Müslüm Yılmaz