Makale Yazım Kuralları

Avrasya İncelemleri Dergisi (AVİD) Makale Yazım Kuralları 

 1. Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)'in yazım dili Türkçe, İngilizce ve Rusça'dır.
 2. Sayfa boşlukları şu şekilde olmalıdır: Üst, alt, sağ ve soldan: 2.5 cm. boşluk bırakılmalıdır.
 3. Satır aralığı 1.5 aralık olmalıdır, karakter olarak Times New Roman kullanılmalı ve 12 punto ile yazılmalıdır.
 4. Dipnotlar: Makale yazımında sayfa sonu dipnotu sistemi esas alınmalıdır. Bu sistemi dışındaki diğer atıf şekilleri kabul edilmemektedir ve yazarlar aksi durumlarda bu değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. Bu tür değişikliklerden kaynaklanan gecikmelerden yazar sorumludur. Dipnotlar Times New Roman karakterinde ve 10 punto ile yazılmalıdır.
 5. Yazarın unvanı ve mensup olduğu kurum yazar adına bağlı * dipnot olarak ilk sayfada verilir.
 6. Dipnotlar aşağıda belirtilen örneklerdeki gibi düzenlenmelidir.

Kitaplarda: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Basım Yeri ve yılı, sayfa numarası.

Örnek: Ali İhsan Gencer, Bahriye’de Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezâretinin Kuruluşu (1789-1867), Ankara 2001, s. 45.

Makalelerde: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı, cilt/sayı (yılı), Basım Yeri ve yılı, sayfa numarası.

Örnek: Cengiz Orhonlu, “Osmanlı Teşkilâtına Aid Küçük Bir Risâle “Risâle-i Terceme”, Belgeler, c. IV/7-8, (1967), Ankara 1967, s. 39-48.

Sözlük, ansiklopedi gibi yayınlarda da makale atıf kuralları uygulanmalıdır.

Derleme kitaplardaki makalelere yapılan atıflarda editör/lerin veya yayına hazırlayan/ların adı makaleden sonra parantez içinde belirtilmelidir. Çeviri kitap ve makalelerde de çevirmen/lerin isimleri yine parantez içinde belirtilmelidir.

Örnek: Mehmet Hacısalihoğlu, “Bulgaristan’dan Göç ve Terk Edilmiş Köyler”, Avrasya Konferansları Bildiriler I, (yay. haz. Hakan Güneş-M. Sait Türkhan), İstanbul 2010, s. 57-89.

Örnek: Lev Gumilev, Etnogenez Halkların Şekillenişi Yükseliş ve Düşüşleri, (çev. D. Ahsen Batur), İstanbul 2004.

Tezlerde: Yazar Adı Soyadı, “Tez Adı”, Tezin Hazırlandığı Üniversite Enstitü, Anabilim Dalı ve Yüksek Lisans veya Doktora Tezi, Yer-Yıl.

Örnek: Mahir Aydın, “Şarki Rumeli Vilayeti: Ortaya Çıkışı, İdari Teşkilatı, İlhakı”İstanbul Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Tarih ABD. Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 1989, s. 26-32.

 1. Bir çalışmanın dipnotlarda peş peşe tekrarlarında “ibid”, veya “aynı eser” gibi ifadeler yerine, yazar soyadından sonra eserin durumuna göre a.g.e., a.g.m., “a.g.t.” v.b. kısaltmaları kullanılmalıdır.
 2. Arşiv belgelerinin ilk gösterilişinde mutlaka arşiv adı, fon kodu açıkça yazılmalı ve daha sonraki kullanımlar için de kısaltması parantez içinde verilmelidir. Ardından belge numarası ve varsa lef numarası belirtilmelidir. Arşiv belgesi şayet bir defter ise, defter numarasından sonra belge numarası yerine sayfa ve varsa hüküm numarası belirtilmelidir. Bunlardan sonra varsa belgenin orjinal tarihi ve miladi tarihe çevrilmiş hali parantez içinde belirtilmelidir.

Arşiv belgesine örnek: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet Bahriye (CB.), 7661, (18 Ca. 1221/3 Ağustos 1806).

Arşivden deftere örnek: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Mühimme Defteri (MD), 7, s. 303, h. 863.(13 Ş. 975/12 Şubat 1568).

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maliyeden Müdevver Defterler (MAD), 2829, s. 5, (9 Ra. 1163/16 Şubat 1750).

 1. Web sayfalarına yapılan atıflarda web adresinden sonra erişim tarihinin mutlaka köşeli parantez içinde eklenmesi gerekmektedir.

10. Makale sonuna mutlaka makalede kullanılan tüm kaynaklar liste halinde eklenmelidir. Bu liste yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilmelidir. Kaynakçada, kullanılan makalelerin bulunduğu dergi veya kitaptaki sayfa aralıkları tam olarak verilmelidir.

YAZAR SOYADI (Büyük harf), Yazar adı, Eser adı, yayın yeri ve yılı, (makale ise) eser içindeki sayfa numaraları.

Örnek: HACISALİHOĞLU, Mehmet, “Bulgaristan’dan Göç ve Terk Edilmiş Köyler”, Avrasya Konferansları Bildiriler I, (yay. haz. Hakan Güneş-M. Sait Türkhan), İstanbul 2010, s. 57-89.

Örnek: ŞİŞMAN, Adnan, XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinde Yabancı Devletlerin Kültürel ve Sosyal Müesseseleri, Ankara 2006.

11. Latin harfi kullanmayan dillerdeki tüm atıflar orijinal dilinde yazılmalı ancak bu atıfların köşeli parantez içine tam İngilizce çevirisi eklenmelidir.

Örnek: ДАНИЛЕВСКИЙ Н.Я. Россия и Европа [Russia and Europa],   М., 2011.

12. Her makalenin başına Türkçe ve İngilizce olmak üzere ve 200 kelimeyi geçmemek şartıyla bir özet konmalıdır. Özetlerde makalenin başlığı da mutlaka İngilizce'ye çevrilmelidir, özetlerin sonlarına 8 kelimeyi geçmemek şartıyla anahtar kelimeler eklenmelidir. Özet ve anahtar kelimeler, Rusça yazılan makalelerde Rusça İngilizce ve Türkçe şeklinde üç dilde olmalıdır.

13. Makale içine eklenecek görseller en az 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında olmalı ve Word dosya haricinde ayrıca gönderilmelidir. Kullanılacak tüm görsellerde yayın hakları ile ilgili tüm hususlardan yazar sorumludur.

Makalelere eklenecek tablo, şekil, grafik gibi unsurların üst kısımlarına sıra numarası ve kısa açıklamaları, alt kısımlarına da kaynakları mutlaka eklenmelidir.

 

I.U. THE JOURNAL OF EURASIAN STUDIES (AVID) MANUSCRIPT RULES

The Journal of Eurasian Studies is a refereed journal, and its referees are determined among three different universities in Turkey by the editorial board in accordance with the contents of the article. The author has the right to object to the criticisms and modifications those put forward by the referees. In this regard, the final assessment is made by the Scientific Committee.

In the Journal of Eurasian Studies, the scientific studies in the field of history and the history of science, which are in national and international level, are published. The authors are fully responsible for the content of the papers which are submitted to the Journal Eurasian Studies.

The articles must be sent in MS Word program and five copies to be printed on A4 size separately (with the condition that three copies must be anonymous) in electronic form, and all the information of the author (postal address, e-mail address and CV) attached to the journal address (avid.dergi@yahoo.com).

The papers which are submitted to the Journal of Eurasian Studies must not be published or sent to another journal to be published. The entries must be in the format specified below:

 1. The Journal of Eurasian Studies’ official languages are Turkish, English and Russian.
 2.  Page Margins must be as follows: from the top, bottom, left, and right 2.5 cm. must be left blank. The paragraph spacing must be 3 cm.
 3.  The line spacing range must be 1.5, and the manuscript must be written in Times New Roman 12-point font or Arial 11-point font.
 4. The footnotes: The article writing system should be based on page-break footer. The other forms are not accepted; otherwise the authors have to make the required changes. The author is responsible for the delays due to such changes. The footnotes must be written in Times New Roman, 10-point font.
 5.  The author's title and the institution he belonged must be given as a footnote attached to the author’s name * on the first page.
 6.  The footnotes must be arranged in the examples mentioned below:

In the books: Author’s Name, Surname, the Book’s name, the publication place and date, and the page number.

Example: Ali İhsan Gencer, Bahriye’de Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezâretinin Kuruluşu (1789-1867), Ankara 2001, p. 45.

In the Articles: the Author’s Name Surname, "Title of article", the Name of the Journal, Volume / Number (year), place and year of issue, and page number.

Example: Cengiz Orhonlu, “Osmanlı Teşkilâtına Aid Küçük Bir Risâle ‘Risâle-i Terceme”, Belgeler, c. IV/7-8, (1967), Ankara 1967, p. 39-48.

In publications like dictionaries and encyclopaedias, the article citation rules must be applied.

In the references which are made to the articles in the compilation books, the name of editor(s) must be indicated in brackets after the article. The translators' names must be given in parenthesis in the translated books and articles again.

Example: Mehmet Hacısalihoğlu, “Bulgaristan’dan Göç ve Terk Edilmiş Köyler”, Avrasya Konferansları Bildiriler I, (Editor Hakan Güneş-M. Sait Türkhan), İstanbul 2010, p. 57-89.

Example: LevGumilev, Etnogenez Halkların Şekillenişi Yükseliş ve Düşüşleri, (trans. D. Ahsen Batur), İstanbul 2004.

In the Theses: Author’s Name Surname, "Thesis Title", University Institute the thesis was prepared, the Department, Master's or Doctoral Thesis, place-year.

Example: Mahir Aydın, “Şarki Rumeli Vilayeti: Ortaya Çıkışı, İdari Teşkilatı, İlhakıİstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD, Unpublished PhD Thesis, İstanbul 1989, p. 26-32.

 1. "ibid" or "op.cit" abbreviations must be used after the author's surname according to the condition of the study instead of a.g.e., “a.g.m.” and “a.g.t.” etc.
 2. In the first display of the archival documents, the archive name, fund code must be written clearly, and the abbreviation must be given in parentheses for later use. Then, document number and if exists the lef number must be specified. If the archive document is a notebook, after the notebook number, instead of the document number, the page number and the provision number (if exists) must be specified. After that, original date and its translated version to Gregorian date must be indicated in parentheses.

Example from Archive Document: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet Bahriye (CB.), 7661, (18 Ca. 1221/3 Ağustos 1806).

Example from Archive Notebook: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Mühimme Defteri (MD.), 7, s. 303, h. 863.(13 Ş. 975/12 Şubat 1568).

Example from Archive Notebook:Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maliyeden Müdevver Defterler (MAD), 2829, s. 5, (9 Ra. 1163/16 Şubat 1750).

After the web pages, the access date must be added in parentheses.

 1. List of all sources used in the article must be added at the end of the article. This list must be put in alphabetical order by authors' last name. In the Bibliography, the page ranges which are used from journals or books must be given fully in the article.

AUTHOR’S SURNAME (Upper case), Author’s name, the name of the study, place and year of publication (if it’s an article) page numbers in the study must be given.

Example: HACISALİHOĞLU, Mehmet, “Bulgaristan’dan Göç ve Terk Edilmiş Köyler”, Avrasya Konferansları Bildiriler I, (yay. haz. Hakan Güneş-M. Sait Türkhan), İstanbul 2010, p. 57-89.

Örnek: ŞİŞMAN, Adnan, XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinde Yabancı Devletlerin Kültürel ve Sosyal Müesseseleri, Ankara 2006.

10. In the beginning of the each article, a summary of not less than 150 words, both Turkish and English, and must be included. In the abstract the title of the article must also be translated into English, key words must be added to the end, not exceeding eight words. In the papers written in Russian, the abstract and the keywords must be in three languages; in Russian, English and Turkish.

Moreover, the articles written in Russian and English must be sent with their translation.

11. Images to be inserted into the article must be at least 300 dpi resolution, and JPEG, or TIFF format, and must be submitted separately other than a word file. From all the matters relating to the right to use all visuals, the author is responsible.

To the upper part, the factors such as tables, figures, and graphics those to be added in the article, the sequence number and a brief description must be added, and to the lower part the sources must be included.