Yetişkin Eğitiminde Bir Öğretim Aracı Olarak Şiirin Rolü: Literatür Taraması Örneği
The Role of Poetry as A Teaching Material in Adult Education: A Literature Review

Ufuk Cem KOMŞU [1]

301 459

Yetişkin eğitimi kapsamında ihmal edildikleri ileri sürülebilecek iki kesim, beliren yetişkinlik dönemindeki gençler ile halk eğitimi merkezlerinin eğitim personelidir. Şiirin duyuşsal ve duygusal gücünün bu tür öğrenenler için elverişli olduğunu tartışmayı amaçlayan bu çalışmada, literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Antik çağlardan günümüze dek eğitimde kullanılmış olması nedeniyle hem çok eski hem de çok yeni bir öğretim materyali sayılabilen şiir, karakteristik özellikleriyle eşsiz bir araçtır. Son yıllarda yapılmış olan araştırmalar göstermektedir ki, şiirin bu özgün nitelikleri sayesinde, duygusal zekânın geliştirilmesi ve daha kalıcı öğrenmelerin sağlanması olanaklıdır. Bu nedenle şiirin, geleceğin yaygın eğitim etkinliklerinde sistematik olarak kullanılması önerilmektedir.

Emerging adults and trainers of public education centres are the ones who might be regarded as ignored in terms of adult education. The literature review method has been used for this study which aims at discussing the cognitive and sensual strength of poetry for such learners. Since it was used for education in ancient times and recent years, the poetry has been a unique educational material which may be assumed as both too old and brand new. Recent research has shown that through poetry's distinctive features, it is possible to improve emotional intelligence and permanent learning. Therefore, it is recommended that the poetry be utilized systematically in non-formal educational activities in future.

 • Akkaya, N. (2010). Aşık tarzı şiir geleneğinde halk eğitimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 87-100, www.befjournal.com.tr/index.php/dergi/article/download/307/274, Erişim tarihi: 25 Aralık 2014.
 • Atak, H. ve Çok, F. (2010). İnsan yaşamında yeni bir dönem: Beliren yetişkinlik. Çocuk ve Gençlik Sağlığı Dergisi, 17(1), 39-50, www.scopemed.com, Erişim tarihi: 20.12.2014.
 • Beck, S. (2010). Confucius and Socrates- Teaching wisdom, Retrieved November 4, 2010 from www.san.beck.org.
 • Blondy, L. C. (2007). Evaluation and application of andragogical assumptions to the adult online learning environment. Journal of Interactive Online Learning, 6(2), Retrieved September 8, 2014 from www.ncolr.org/jiol.
 • Cahnman, M. (2003). The craft, practise and possibility of poetry in educational research. Educational Researcher, (32), Retrieved September 8, 2014 from http://edr.sagepub.com/content/32/3/29.full.pdf+html.
 • Ceylan, H. (2008). Yabancı dil olarak İngilizce'nin öğretiminde şiirin kullanımı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 116-121, http://sobedergi.trakya.edu.tr/dosyalar/June2008.pdf.page=121, Erişim tarihi: 30.09.2014.
 • Çılgın, A. S. (2006). Nurullah Ataç'ın dil-edebiyat eğitimi ve öğretmenlik mesleğine eleştirel bakışı. Milli Eğitim Dergisi, (169).
 • Duman, A. (2007). Yetişkinler eğitimi (2. bs.). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Eronat, K. (2007). Tevfik Fikret'in şiirlerinde çocuk ve gençlik. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 33-43, www.zgefdergi.com/Makaleler/1988437573_09_04_Eronat.pdf, Erişim tarihi: 05.10.2014.
 • Fedai, Ö. (2011). Ali Ekrem'in şiir demeti ve Tevfik Fikret'in Şermin adlı eserlerinde çocuklara verdikleri eğitimin mahiyeti. Turkish Studies, 6(3),763-779, www.turkishstudies.net/Makaleler/221266507_46_özlem_fedai.pdf, Erişim tarihi: 04.10.2014.
 • Foster, W., & Freeman, E. (2008). Poetry in general practice education: perception of learners. Family Practice, (25), 294-303, Retrieved October 4, 2014 from www.fampra.oxfordjournals.org/content/25/4/294.fullpdf+html.
 • Freire, P. (2006). Ezilenlerin pedagojisi (5. bs.). (Çev. D. Hattatoğlu), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hunter, L. P. (2002). Poetry as an aesthetic expression for nursing: a review. Journal of Advanced Nursing, 40(2), 141-148, Retrieved October 4, 2014, from www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2648.2002.02356.x/pdf.
 • İlhan, T. ve Özdemir, Y. (2012). Beliren yetişkinlerde yaş, cinsiyet ve bağlanma stillerinin kimlik statüleri üzerindeki yordayıcı rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 227-241, http://pegem.net/dosyalar/dokuman/138156-2013121914622-16.pdf, Erişim tarihi: 03.09.2014.
 • Kara, R. ve Tören, A. (2011). Aşık Veysel'in şiirlerinde eğitim, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (46), 127-144, www.e-dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/download/1020006573, Erişim tarihi: 27.11.2014.
 • Kean, P. M. (2010). Emerging adults' perceptions of learning in an undergraduate student organization for global social justice, (Unpublished doctoral dissertation, Walden University). Retrieved from www.search.proquest.com/docview/820637604/previewPDFA0523F901029423EPQ/1?accountid=12398
 • Knowles, M. (1996). Yetişkin öğrenenler-gözardı edilen bir kesim (Çev. S. Ayhan). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Komşu, U. C. (2011). Konfüçyüs ve Sokrates'in eğitim felsefelerinin yetişkin eğitimi açısından karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(4), 25-54.
 • Komşu, U. C. (2017). Halk eğitimi merkezlerinde görev yapan eğiticilerin yaşamboyu öğrenme yeterlikleri: Mersin örneği, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(1), 117-145.
 • Morris, J. A., Urbanski, J., & Fuller, J. (2005). Using poetry and the visual arts to develop emotional intelligence. Journal of Management Education, 29(6), 888-904, Retrieved October 10, 2014 from www.jme.sagepub.com/content/29/6/888.full.pdf+html
 • Morsünbül, Ü. (2013). Beliren yetişkinler mi, beliren üniversiteli yetişkinler mi? Risk alma ve kimlik biçimlenmesi üzerinden bir inceleme, İlköğretim Online, 12(3), 873-885, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000037773, Erişim tarihi: 08.09.2014.
 • Özemir, O. (2007). Eğitimde alternatif bir perspektif: Sanat yoluyla eğitim. Eğitim Bilim Toplum, 5(20), 75-84.
 • Ryu, K. (2010). The teachings of Confucius: A humanistic adult education perspective, Retrieved December 10, 2014 from www.adulterc.org/Proceedings/2008/Proceedings/Ryu.pdf.
 • Sabancı, A. ve Rodoplu, D. E. (2013). Halk eğitimi merkezlerinin denetiminde karşılaşılan sorunlar. E-International Journal of Educational Research, 4(2), 61-77, www.eijer.com/ijer/index.php/files.article/view/424/129, Erişim tarihi: 12.11.2014.
 • Salmelo-Aro, K., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2007). Personal goals during emerging adulthood. Journal of Adolescent Research, 22(6), 690-715. Retrieved September 18, 2014 from www.jar.sagepub.com/content/22/6/690.full.pdf+html
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, (58), 40-45.
 • Selvi, K. (2011). Teachers' lifelong learning competencies. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 61-69, www.ijocis.net/index.php/ijocis/article/view/35, Erişim tarihi: 20.02.2015.
 • Taşkaya, S. M. ve Coşkun, İ. (2009). Aşık Feymani'ni şiirlerinde eğitim ve eğitim unsurları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (25), 259-278.
 • Tawil, S., & Cougoureux, M. (2013). Revisiting learning: the treasure within assessing the influence of the 1996 delors report, UNESCO Education Research and Foresight-Occasional papers. Retrieved May 19, 2015, from http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002200/220050e.pdf
 • Ural, U. ve Akbaş, V. (2009). Halk eğitim merkezlerinde eğitici personel adaylarının seçim süreci. www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/153.pdf, Erişim tarihi: 02.02.2015.
 • Wilson, A. (2013). A joyous lifeline in a target-driven job: teacher's metaphors of teaching poetry writing. Cambridge Journal of Education, 43(1), 69-87, Retrieved March 11, 2015, from www.tandfonline.com/doi/pdf /10.1080/0305764X.2012.749217
 • Yücel, C. Tüm şiirleri, www.canyucel.org Erişim tarihi: 26.01.2017
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ufuk Cem KOMŞU
E-posta: ucemkomsu@mersin.edu.tr
Kurum: Mersin Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { iuhayefd328015, journal = {Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-8139}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {}, volume = {14}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {Yetişkin Eğitiminde Bir Öğretim Aracı Olarak Şiirin Rolü: Literatür Taraması Örneği}, key = {cite}, author = {KOMŞU, Ufuk Cem} }
APA KOMŞU, U . (). Yetişkin Eğitiminde Bir Öğretim Aracı Olarak Şiirin Rolü: Literatür Taraması Örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1-20. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuhayefd/issue/30378/328015
MLA KOMŞU, U . "Yetişkin Eğitiminde Bir Öğretim Aracı Olarak Şiirin Rolü: Literatür Taraması Örneği". Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (): 1-20 <http://dergipark.gov.tr/iuhayefd/issue/30378/328015>
Chicago KOMŞU, U . "Yetişkin Eğitiminde Bir Öğretim Aracı Olarak Şiirin Rolü: Literatür Taraması Örneği". Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - Yetişkin Eğitiminde Bir Öğretim Aracı Olarak Şiirin Rolü: Literatür Taraması Örneği AU - Ufuk Cem KOMŞU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-8139-2602-4829 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Yetişkin Eğitiminde Bir Öğretim Aracı Olarak Şiirin Rolü: Literatür Taraması Örneği %A Ufuk Cem KOMŞU %T Yetişkin Eğitiminde Bir Öğretim Aracı Olarak Şiirin Rolü: Literatür Taraması Örneği %D 2018 %J Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1304-8139-2602-4829 %V 14 %N 1 %R %U