Fene Yönelik Motivasyona ve Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerde Fen Bilimleri Dersine Olan Tutuma Etkisi
The Effect of Functional Activities of Motivation and Learning Styles Based Activities on Students’ Attitude Towards Science Education Lesson

Hakan SARAÇ [1]

231 246

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin Fene yönelik motivasyona ve öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin Dünya ve Evren öğrenme alanlı konulara yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu ikisi deney, biri kontrol grubundan oluşan yarı deneysel desenli bir çalışmadır.  Araştırmanın örneklemini, ortaokul 6. sınıf deney-1 grubu 31, deney-2 grubu 27 ve kontrol grubu 22 olmak üzere üç sınıfta toplam 80 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada uygulamadan önce motivasyon ölçeği ve öğrenme stili ölçeği ile deneysel uygulama öncesi ve sonrasında ise Dünya, Ay ve Güneş tutum ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için betimsel analiz, bağımlı gruplar t-testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Dünya, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş ünitesi, deney-1 grubuna öğrencilerin fen bilimlerine yönelik motivasyonlarına dayalı öğretim etkinliklerine göre anlatıldığında ortalama 84.16’dan 100.35’e, deney-2 grubuna öğrencilerin öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerine göre anlatıldığında ortalama 81.70’den 100.74’ya ve kontrol grubuna fen müfredatında yer alan geleneksel yöntemlere dayalı öğretim etkinliklerine göre anlatıldığında ise ortalama 90.09’dan 92.45’ya yükselmiştir. Fakat uygulama sonrası deney-1, deney-2 ve kontrol grubu öğrencilerinin Dünya, Ay ve Güneş tutum ölçeği son-test puanları [F(2-79)=1.848, p>.05] arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır.  

The aim of this research is to put forward whether teaching activities based on learning styles and 6th grade students' motivations for learning Science have an effect on their attitudes towards the subjects like Earth and Universe. The research is quasi-experimental study that comprises of neutral assignment. Also, this study has two experimental groups with pre-test and post-test groups and one control group.  The sample of the research is constructed with totally 80 students in three classes, these are secondary school 6th grade experiment-1 group of 31 students, experiment-2 group of 27 students and control group of 22 students. In the research, motivation scale and learning style scale are used before implementation while Earth, Moon and Sun scales are used before and after experimental practice. Descriptive analysis, dependent groups t-test and one-way ANOVA test are utilized for analysis of the obtained data. After the unit Earth, Moon and Life Source Sun were taught to experiment-1 group students with teaching activities based upon students' motivation for learning Science, it was observed that students' average points raised from 84.16 to 100.35. Plus, when this unit was commentated to experiment group-2 group through activities based on students’ learning styles, their average increased from 81.70 to 100.74, whereas the average went up from 90.09 to 92.45 when the unit was taught to control group via traditional methods taking place in Science Curriculum. Nevertheless, it came in sight that there is not any meaningful relationship statistically between experiment-1 group, experiment-2 and control group students’ post-test points [F(2-79)=1.848, p>.05] of Earth, Moon and Sun attitude scale

 • Allynand Garcia, F. C., & Hughes, E. H. (2000). Learning and thinking styles: An analysis of their interrelationship and influence on academic achievement. Educational Psychology, 20(4), 413-430.
 • Arıkurt, E., Durukan, Ü. G. ve Şahin, Ç. (2015). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin astronomi kavramıyla ilgili görüşlerinin gelişimsel olarak incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 66-91.
 • Aydın, B. (2007). Fen bilgisi dersinde içsel ve dışsal motivasyonun önemi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul).
 • Azizoğlu, N. ve Çetin, G. (2009). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182.
 • Babadoğan, C. (2000). Öğretim stili odaklı ders tasarımı geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 147, 61-63.
 • Bolat, A., Çakır, R., Değirmenci, S. ve Kaşıkçı,Y. (2014). 9. Sınıf öğrencilerinin astronomiye yönelik tutum düzeyleri. 11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitim Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı içinde (s. 115-116), Adana.
 • Boydak, A. (2001) Öğrenme Stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınevi.
 • Bozkurt, O. ve Aydoğdu, M. (2009). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde Dunn ve Dunn öğrenme stili modeline dayalı öğretim ile geleneksel öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarı düzeyleri ve tutumlarına etkisinin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 8(3), 741-754.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixedmethods research. Los Angeles: Sage.
 • Cumhur, T. ve Kalkan, H. (2015). Astronomy attitude scale: Development, validity and reliability. Journal of Studies in Education, 5(4), 23-50.
 • Dede, Y. ve Yaman, S. (2008). Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 19-37.
 • Dunn, R., & Dunn, K. (1992). Teaching elementary students through their individual learning styles: Practical approaches for grades 3–6. Boston: Allyn & Bacon.
 • Ekiz, D. ve Akbaş, Y. (2005). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Astronomi ile İlgili Kavramları Anlama Düzeyi ve Kavram Yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 165, 61-78.
 • James, W. B., & Gardner, D. L. (1995). Learning styles: Implications for distance learn¬ing, New Directions for Adult and Continuing Education, 67, 19-32.
 • İnel Ekici, D., Kaya, K. ve Mutlu, O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi: Uşak ili örneği. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 10(1), 13-26.
 • Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 129-145.
 • Karamustafaoğlu, S., Bolat, A., Kaşıkçı, Y. ve Değirmenci, S. (2016). 8. Sınıf öğrencilerinin temel eğitimdeki astronomi konuları hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 387-397.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. MEB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Özer, D. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur).
 • Öztürk, D. ve Uçar, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Ay’ın evreleri konusunda kavram değişimlerinin işbirliğine dayalı ortamda incelenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 98-112.
 • Richardson, R. C., & Arker, E. (2010). Personalities in the classroom: Making the most of them. Kappa Delta Pi, Winter, 76-81.
 • Searson, R., & Dunn, R. (2001). The learning-style teaching model. Science and Children, 38(5), 22-26.
 • Şimşek. Ö. (2007). Marmara öğrenme stilleri ölçeğinin geliştirilmesi ve 9-11 yaş çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul).
 • Taşdemir, S. (2013). Motivasyon kavramına genel bir bakış, motivasyon araçları ve bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu ölçeğinde bir model önerisi. (Yayımlanmamış İdari Uzmanlık Tezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara).
 • Trundle K., Atwood R., & Christopher J. (2006). Fourth grade elementary students’ conceptions of standards based lunar concepts. International Journal of Science Education, 29(5), 595-616.
 • Tuan, H. L., Chin, C. C., & Shieh, S. H. (2005). The development of a questionnaire to measure students' motivation towards science learning. International Journal of Science Education, 27(6), 639-654.
 • Usta, A., Bodur, H., Yağız, D. ve Sünbül, M. (2011). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi. Ahmet Keleşoğlu Education Faculty (AKEF) Journal, 31, 1-13.
 • Veznedaroğlu, R. L. ve Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: Tanımlamalar, modeller ve işlevleri. İlköğretim Online, 4(2), 1-16.
 • Yenice, N., Saydam, G. ve Telli, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 231-247.
 • Yılmaz, H. ve Çavaş, P. H. (2014). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 6(3), 430-440.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hakan SARAÇ
E-posta: hknsrcmv@gmail.com
Kurum: MEB

Bibtex @araştırma makalesi { iuhayefd328134, journal = {Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-8139}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {}, volume = {14}, pages = {163 - 181}, doi = {}, title = {Fene Yönelik Motivasyona ve Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerde Fen Bilimleri Dersine Olan Tutuma Etkisi}, key = {cite}, author = {SARAÇ, Hakan} }
APA SARAÇ, H . (). Fene Yönelik Motivasyona ve Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerde Fen Bilimleri Dersine Olan Tutuma Etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 163-181. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuhayefd/issue/30378/328134
MLA SARAÇ, H . "Fene Yönelik Motivasyona ve Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerde Fen Bilimleri Dersine Olan Tutuma Etkisi". Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (): 163-181 <http://dergipark.gov.tr/iuhayefd/issue/30378/328134>
Chicago SARAÇ, H . "Fene Yönelik Motivasyona ve Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerde Fen Bilimleri Dersine Olan Tutuma Etkisi". Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (): 163-181
RIS TY - JOUR T1 - Fene Yönelik Motivasyona ve Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerde Fen Bilimleri Dersine Olan Tutuma Etkisi AU - Hakan SARAÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 181 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-8139-2602-4829 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Fene Yönelik Motivasyona ve Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerde Fen Bilimleri Dersine Olan Tutuma Etkisi %A Hakan SARAÇ %T Fene Yönelik Motivasyona ve Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrencilerde Fen Bilimleri Dersine Olan Tutuma Etkisi %D 2018 %J Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1304-8139-2602-4829 %V 14 %N 1 %R %U