About

İnsanbilim Dergisi'nde sosyal/kültürel antropoloji, biyolojik antropoloji ve komşu alanlarla ilgili konularda özgün çalışmalar, derlemeler, yorumlar, kitap tanıtımları ve editöre mektuplar yayımlanır. İnsanbilim Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergide ayrıca bilimsel toplantı duyurular ve haberler de yayımlanır.

İnsanbilim Dergisi'ne gönderilen araştırma yazıları ve derlemeler en az iki hakemin değerlendirmesinden geçer. Hakemlere, değerlendirmelerini yapmaları için bir aylık süre verilir. Dergiye gönderilen haber, editöre mektup, kitap tanıtımı gibi yazılar için hakem değerlendirme süreci gerek görülürse işletilir.

Yazım Kuralları

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar Dergi'nin yazım kurallarına uygun olmalıdır; yazım kurallarına uygun olmayan yazılar kabul edilmeyecektir. Dergi Yayın Kurulu, yazar(lar)dan gerekli düzeltmeleri ya da kısaltmaları yapmasını isteyebilir. Gönderilen yazılar hiçbir yerde yayımlanmamış ya da değerlendirmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Yazar(lar) bu durumu editöre başvuru mektubunda belirtmelidirler.

 

Yayımlanan yazılar yazar(lar)ın görüşlerini yansıtır; bu görüşlerden editör, yayın kurulu ve yayıncı sorumlu değildir. Yazarlar, bütün yayın haklarını İnsanbilim Dergisi'ne devrettiklerini editöre başvuru mektubunda açıkça belirtmelidirler.

 

Yazılar elektronik ortamda tek satır aralığında, 12 puntoyla Times New Roman fontunda yazılmalıdır. Özgün yazı ve araştırmalar, kaynakça, çizimler, çizelgeler ve resimler dâhil 40 sayfayı aşmamalıdır. Derleme yazılar için sayfa sınırlaması 35'tir. Yazılar, dergi yöneticisinin e-posta adresine (iduyar@istanbul.edu.tr ya da izzetduyar@gmail.com) gönderilmelidir.

 

Tablolar: Tablolar metin içerisindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve metin bitiminde ayrı sayfa(lar)da verilmelidir. Tabloların her birinde başlık olmalı ve başlıklar tabloların üst kısmına yazılmalıdır.

 

Çizimler, Şekiller, Resimler: Metin içerisindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, her biri ayrı sayfalarda verilmelidir. Çizim, şekil ve resim başlıkları anlamlı olmalı ve şeklin alt kısmına yazılmalıdır.

 

Özet: Türkçe metinlere hem Türkçe hem de İngilizce başlık ve özet yazılmalıdır. Özet, çalışmayı yansıtacak nitelikte olmalı ve 150 sözcüğü aşmamalıdır. Özette amaç, yöntem(ler), bulgu(lar) ve sonuç(lar) belirtilmelidir. Özetin bitiminde anahtar kelimeler yer almalı, ancak bunların sayısı 5'i aşmamalıdır; aynı işlem İngilizce özet için de yapılmalıdır.      

 

Kaynak Gösterimi: Metin içerisinde yazarın soyadı ve yıl gösterilerek yapılmalıdır. Örnek: (Şenyürek 1959:20-22) ya da (Tanner ve diğ., 1980). Kaynaklar metin sonunda alfabetik sıra takip edilerek yazılmalıdır. Aynı yazarın bir yıl içerisinde birden fazla eseri kaynak olarak gösteriliyorsa sonuna a, b, c harfleri konulmalıdır. Örnek: (Kansu 1977a, 1977b). Kaynak yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

 

Makaleler:

Başar Y, Kantarcı GB, Yakar C. (1954) Türkiye'de antropolojinin tarihsel gelişimi ve sorunları. İÜ Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi 3:18-36.

 

Kitaplar:    

Şenyürek MS. (1959) A Study of the Deciduous Teeth of the Fossil Shanidar Infant. Ankara:

Türk Tarih Kurumu Basımevi.

 

Kitap İçindeki Bölümler:

Bergmann R, Bergmann K. (1986) Nutrition and growth in infancy. Falkner F, Tanner JM (ed): Human Growth Vol. 3 (2nd ed). New York: Plenum Press, 389-413.             

 

Tezler/Raporlar:

Bakır T. (1979) Eski Anadolu toplumlarında ömür uzunluğu: Antropolojik bir araştırma. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (yayımlanmamış doktora tezi).         

           

Kontrol: Yazıların gönderilmeden önce aşağıda belirtilen noktalar yönünden gözden geçirilmeleri değerlendirme işlemlerindeki zaman kaybını önleyecektir.

 

·         Editöre başvuru mektubu (yazının başka bir yerde yayımlanmadığını, incelenmek üzere başka bir dergiye gönderilmediğini ve yayın haklarının İnsanbilim Dergisi'ne devredildiği belirtilmelidir)

·         Ayrı bir sayfada olmak üzere başlık sayfası (yazarın adı, soyadı, çalıştığı kurum, adres, telefon, faks, e-mail adresi). Yazar(lar)ın adı yalnızca bu sayfada yer almalıdır. Ayrıca araştırmanın kısa başlığı da burada belirtilmelidir.

·         Metin (Özgün çalışmalarda: Özet, İngilizce Özet, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar)

·         Çizelgeler (Başlıklarıyla birlikte)

·         Çizimler, şekiller ve resimler (Başlıklarıyla birlikte)

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikası ve Yazarlara bilgiler kısımlarına ulaşabilirsiniz. Yazarların dergiye makale göndermeden önce register kayır işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla Siteye Giriş bağlantısından 5 basamakta yapılabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi anasayfasının üst kısmında yer alan Kayıt Ol bağlantısından bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi Düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarin görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]   Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır