THE RELATION BETWEEN NOT DECLARING OF THE HIDDEN EQUALS WITH TAX CONFIDENTIALITY IN THE TRANSFER PRICING
TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA GİZLİ EMSALİN AÇIKLANMAMASININ VERGİ MAHREMİYETİ İLE İLİŞKİSİ

Yasemin TAŞKIN [1]

75 0

Hidden income distribution by means of transfer pricing in Turkey is regulated in Article 13 of Tax Laws No.5520. In this arrangement, the price or the price applied in the transactions with the related persons should be in accordance with the prize which is accepted as the arm’s length prices.
The arm’s length principle has become a generally accepted principle both OECD regulations and Corparate Income Tax. Different methods
are developed for figuring out arm’s length prices. Arm’s length prices are determined according to these methods. Taxpayers are expected to use these methods for figuring out the arm’s length price.
The methods on defining apporiate price have been used by the tax auditors is not known by tax payers and rejecting of the request to be
informed of that price leaning the cause of tax confidentiality principle by the tax administration in addition assesing taxes and fines have emerged negative results for taxpayers.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyat ya da bedelin emsal olarak kabul edilen fiyata uygun olması gerekmektedir.
Emsallere uygunluk olarak kabul edilen bu ilke hem OECD düzenlemelerinde hem de Kurumlar Vergisi Kanun’unda genel kabul görmüş ilkedir. Emsallere uygun fiyata ulaşmada farklı yöntemler bulunmaktadır. Emsallere uygun fiyat bu yöntemler göre belirlenmektedir. Vergi mükelleflerinin de emsallere uygun fiyata ulaşmada bu yöntemleri uygulamaları beklenmektedir.
Vergi incelemesine yetkili olanların emsale uygun fiyat ya da bedeli tespit ederken kullandıkları yöntemlerin mükellef tarafından bilinmemesi, mükellefin bu fiyat veya bedeli öğrenme talebinin de vergi mahremiyeti gerekçesiyle reddolunması, üstelik gizli emsal olarak adlandırılan bu fiyatlara veya bedellere dayanılarak vergi tarhedilmesi ve ceza kesilmesi mükellefin aleyhine olmaktadır.

 • Acar, Ufuk Olcay Tokay: Transfer Fiyatlandırması, Seçkin Kitabevi, Ankara, Haziran 2013.
 • Ağar, Serkan: Transfer Fiyatlandırması Örtülü Kazanç Dağıtımı, Yaklaşım Yayıncılık, 2011.
 • Akkaya,Mustafa: ‘Disguised Profit Distribution Through Transfer Princing-Function, Legal Characteristics, Issues. Transfer Pricing in International Discussion, Marmara University Press, 2013.
 • Aktaş, Mehmet: Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Mevzuatında Uygulanma Olanakları, Yaklaşım Yayıncılık, Şubat 2004.
 • Atasoy, Ömer Adil: ‘Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Yeni Bir Kavram: Ölçülülük İlkesi ve Yasa Uygulayıcıları Açısından Uyma Zorunluluğu’, http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg19/atasoy.pdf, (Çevrimiçi) 14.08.2016.
 • Berk, Ayşe Tuba: ‘Bir Transfer Fiyatlandırması Açmazı: Uygun Emsal Tespiti Üzerine Tartışmalar ve Öneriler’, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:284, Mayıs 2012
 • Biyan, Özgür: ‘Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Süregelen Bazı Sorunlar’, Yaklaşım, Sayı:202, Ekim 2009.
 • Demircan, Savaş: ‘Vergi Mahremiyetinin Yeniden Yapılandırılması, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:313, Ekim 2014.
 • Erdem, Jülide Gül: Ölçülülük İlkesinin İdarenin Takdir Yetkisinin Kullanımındaki Yeri’ , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 62 (4)2013.
 • İbiş, Recep: Vergi Yargılamasında Re’sen Araştırma, Yaklaşım Yayıncılık, 2013
 • Kapusuzoğlu, Tuncay: Vergisel Yönden Transfer Fiyatlandırması, Oluş Yayıncılık, İstanbul, 2013.
 • Kayar, Nihat: İdari Yargı Kuruluş ve İşleyişi, Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2013, s. 402-403,
 • Kolotoğlu, Olcay: Transfer Fiyatlandırmasında Gizli Emsal, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 309, Haziran 2014.
 • Koyuncu, Mesut: Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer Fiyatlandırması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Mayıs 2005.
 • Mutluer, Kamil- Dayanç,N. Nilay: Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara 2014.
 • OECD, Comparability: Public Invitation to Comment on a Series on Draft Issues Notes, CTPA/CFA, 2006, 31, 10 Mayıs 2006.
 • Oktar, S. Ateş: Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, 11. Bs., İstanbul, 2016.
 • Öncel, Mualla- Kumrulu Ahmet- Çağan, Nami: Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2010. Sarıaslan, Osman: ‘Transfer Fiyatlandırması Tespiti Sürecinde Gizli Emsal Uygulaması ve Adil Yargılanma Hakkı’, TAAD, Sayı: 26, Nisan, 2016 .
 • Sumay,Serdar ‘Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Dış Emsallerin Vergi Tabanları Vasıtasıyla Tespiti, Vergide Gündem, (Çevrimiçi) http://vergidegundemimg.com/tr_TR/publicationPaper?categoryName=-Vergide&publicationNumber=4&publicationYear=2009&publicationId=666661118, 10.11.2016.
 • Taş, Metin: ‘Vergi Mahremiyeti Kapsamındaki Belge ve Bilgilerin Basında Yer Almasının Hukuki Boyutları, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 219, Mart 2011.
 • Taşkın, Yasemin: Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk İlkesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2012.
 • Tekin, Cem- Kartaloğlu, Emre, Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Dönem Sonu İşlemleri, İSMMO Yayınları, İstanbul, Aralık 2007.
 • Uyanık, Namık Kemal, Transfer Fiyatlandırma, Türmob Yayınları, 2006.
 • Yaltı, Billur: ‘Transfer Fiyatlandırmasında Gizli Emsal’, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 251, Ağustos 2009.
 • Yüce,Mehmet: Mali Yargılama Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2014. http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Rekabet-Terimi/pTicari-sir-tesebbuumlslerin-faaliyet-alanlari-ile-ilgili-olan-herkes-tarafindan-bilinmeyen-ve-elde-edilemeyen-basta-rakipleri-olmak-uumlzere-uumlccediluumlncuuml-kisilere-ve-kamuya-accediliklanmasi-halinde-ilgili-tesebbuuml (Çevrimiçi) 14.08.2016.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58bf180c73b239.65291745, (Çevrimiçi) 05.05.2016.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yasemin TAŞKIN (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { iumamk415611, journal = {Maliye Araştırma Merkezi Konferansları}, issn = {1304-0251}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {29 - 48}, doi = {}, title = {TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA GİZLİ EMSALİN AÇIKLANMAMASININ VERGİ MAHREMİYETİ İLE İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {TAŞKIN, Yasemin} }
APA TAŞKIN, Y . (). TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA GİZLİ EMSALİN AÇIKLANMAMASININ VERGİ MAHREMİYETİ İLE İLİŞKİSİ. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, (59), 29-48. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iumamk/issue/36576/415611
MLA TAŞKIN, Y . "TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA GİZLİ EMSALİN AÇIKLANMAMASININ VERGİ MAHREMİYETİ İLE İLİŞKİSİ". Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (): 29-48 <http://dergipark.gov.tr/iumamk/issue/36576/415611>
Chicago TAŞKIN, Y . "TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA GİZLİ EMSALİN AÇIKLANMAMASININ VERGİ MAHREMİYETİ İLE İLİŞKİSİ". Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (): 29-48
RIS TY - JOUR T1 - TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA GİZLİ EMSALİN AÇIKLANMAMASININ VERGİ MAHREMİYETİ İLE İLİŞKİSİ AU - Yasemin TAŞKIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Maliye Araştırma Merkezi Konferansları JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 48 VL - IS - 59 SN - 1304-0251- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Maliye Araştırma Merkezi Konferansları TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA GİZLİ EMSALİN AÇIKLANMAMASININ VERGİ MAHREMİYETİ İLE İLİŞKİSİ %A Yasemin TAŞKIN %T TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA GİZLİ EMSALİN AÇIKLANMAMASININ VERGİ MAHREMİYETİ İLE İLİŞKİSİ %D 2018 %J Maliye Araştırma Merkezi Konferansları %P 1304-0251- %V %N 59 %R %U
ISNAD TAŞKIN, Yasemin . "TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA GİZLİ EMSALİN AÇIKLANMAMASININ VERGİ MAHREMİYETİ İLE İLİŞKİSİ". Maliye Araştırma Merkezi Konferansları / 59 29-48.