Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI
DERGİSİNİN YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

Yazıların hazırlanması

Dergide yayımlanması teklif edilen yazılar (araştırma makaleleri, araştırma notları, çeviri yazılar, kitap ve bilimsel toplantı tanıtımları) MS Word formatında, elektronik dosya olarak hazırlanır. İki aralıklı olarak ve 11 punto ile yazılmış olmalıdır.

Hakem sürecinde yazarın / yazarların adı gizli tutulduğundan, gönderilen makalelerin ilk sayfasında yazar/yazarların kimliği hakkında hiçbir bilgi bulunmamalıdır. Yazar / yazarların iletişim bilgileri (kurumları, posta adresleri, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri) ayrı bir sayfa üzerinde verilmelidir.

Özetler

Araştırma makaleleri ve çeviri yazıların ilk sayfasına, en fazla 150 kelimelik (anahtar sözcükler dâhil) Türkçe ve İngilizce özetler eklenmelidir. Özetlerin sonunda, en fazla 10’ar adet Türkçe ve İngilizce anahtar sözcük bulunmalıdır.

Alıntılar

Kısa alıntılar paragraf içinde çifte tırnak arasında verilir. Uzun alıntılar tırnak işaretleri kullanılmadan sadece soldan iki kez girinti (tab) yapılmış olarak ve 10 punto ile verilir.

Resim ve şekil alt yazıları

Resim ve şekillere ayrı ayrı numara verilmelidir. Alt yazıları 9 punto olmalı, her alt yazıda açıklama ve kaynak yer almalıdır. Alt yazılarda kullanılan kaynaklar makale sonundaki kaynakçada belirtilmelidir.

Dipnotlar

Dipnotlar (8 punto) her sayfanın altında verilir. Dipnot numarası metin içinde üst simge ile belirtilir. Kitap, dergi, ansiklopedi ve gazete isimleri italik font ile; makale ve bölüm başlıkları çifte tırnak içinde yazılır. Yazarların ve yayıncıların ismi tam yazılır. “Adıvar (1939)” şeklinde referans verilmemesi tercih edilir. Referans vermede aşağıdaki örneklere uygunluk beklenir.

Abdülhak Adnan, La Science chez les Turcs Ottomans, Librarie orientale et américaine, Paris: G.-P. Maisonneuve, 1939, p. 15.

A.Adnan Adıvar, “The cultural situation of Byzantines and Turks at the time of the conquest of Constantinople, 1453,” The Muslim World, vol. 45. 1955, pp. 61-71 (p. 69).

Abdülhak Adnan-Adıvar, “The interaction of Islamic and Western thought in Turkey,” in Near Eastern Culture and Society: A Symposium on the Meeting of East and West, ed. T.Cuyler Young, Princeton Oriental Studies 15, Princeton / New Jersey: Princeton University Press, 1951, pp. 119-229.

A.Adnan-Adıvar, “Fikir hareketleri ve yabancı diller,” Cumhuriyet, 13 Ağustos 1948, s.2.

A.Adnan Adıvar, “Ali b. Muhammad al-Kushdji,” The Encyclopaedia of Islam, New Edition, vol.1, Leiden: E.J.Brill, 1960, p.393.

Salih Zeki, “Bir Hendese Meselesi”, Resimli Gazete, c.1, sayı 29, 26 Eylül 1307 ( 9 Ekim 1891), s. 360.

Yazar, arşiv malzemesini ve yazma eserleri, kullandığı arşivin özelliklerini göz önünde bulundurarak istediği gibi kaynak gösterebilir. Ancak arşivin bulunduğu kurumun tam adını, bölüm ve sınıflandırma numarasını belirtmelidir.

Yüzyıllar ve tarihler açık ve tam yazılmalıdır: “Onbeşinci yüzyıl”, “29 Ekim 1923” gibi. İngilizce metinlerde BCE ve CE, Fransızca metinlerde AEC ve EC, Türkçe metinlerde MÖ and MS kullanılması önerilir.

Görsellerin ve eklerin kaynakları her zaman belirtilmelidir. Kişilere ve kurumlara teşekkür paragrafı makalenin sonunda, özetlerden önce gelir.

Kaynakça

Her araştırma makalesi ve çeviri yazının sonuna bir kaynakça eklenmelidir. Kaynakça dipnotlarda ve resim altı yazılarında verilen tüm kaynakları kapsamalıdır. Kaynak gösterirken aşağıdaki örneklere uygunluk beklenir.

BAYTOP, Asuman, Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları, TÜBİTAK yay., Ankara 2004.

ETKER, Şeref, “Darülfünun’a Mersiye,” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c. XVII, sayı 2, 2016, s.42-55.

Basılı kaynaklar, arşiv malzemesi, yazma eserler ve elektronik kaynaklar dört ana başlık altında ayrı ayrı listelenmelidir. Basılı kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Arşiv malzemesi ve yazma eser kaynak gösterilirken, arşiv ve kütüphanenin resmi adı, bulunduğu şehir ve tasnifi açık olarak belirtilmeli belge/yazma numarası verilmelidir.


Yazıların gönderilmesi

Dergide yayımlanması teklif edilen metinler http://dergipark.gov.tr/iuoba adresi üzerinden gönderilir.


Dil düzenleme

Gönderilen metinler yazıldığı dilin (Türkçe, İngilizce, Fransızca) yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olmadır. Editör, gönderilen metnin Türkçe, İngilizce, Fransızca düzenlemesini yapmakla sorumlu değildir. Anadili İngilizce veya Fransızca olmayan yazarlar, metin ve özetlerini dergiye göndermeden önce dil düzenleme hizmetlerinden faydalanmalıdır.


Hakem değerlendirme süreci

Osmanlı Bilimi Araştırmalarıdergisi, hem makale yazarının hem de incelemeyi yapan hakemlerin isimlerinin gizli tutulduğu bir değerlendirme süreci uygulamaktadır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin derginin “Hedef ve Kapsam”ına (bkz. Ana sayfa) uygunluğu önce editör tarafından belirlenir. Uygunluk sağlanmış ise, hakem değerlendirme süreci başlatılır. Araştırma makaleleri, derleme makaleler ve çeviri makaleler hakem değerlendirme sürecinden geçirilir. Araştırma notları, kitap tanıtımları, bilimsel etkinlikleri tanıtan yazılar, editörün onayı ile yayımlanabilir.

Editör, hakem değerlendirme işlemini başlatmak amacıyla araştırma makalelerini ve derleme makaleleri Yayın Kurulu’na sunar. Bu kurul, derginin “Hakem Kurulu” içinden, makaleleri değerlendirecek olan üç hakem seçer. Hakemlerden ikisi, İstanbul Üniversitesi dışından olmalıdır. Bu kural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından konmuştur. Editör, yazarın ismini gizleyerek, makaleyi seçilen hakemlere gönderir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayın Komitesi tarafından hazırlanmış olan “Hakem Değerlendirme Formu” da, makaleyle birlikte hakemlere DergiPark üzerinden iletilir. Bu form, hakemler tarafından doldurulduktan sonra belirtilen zaman süresi içinde editöre yine DergiPark sistemi üzerinden gönderilir.

Hakem değerlendirme formları geri geldikten sonra, editör bunları derginin Yayın Kurulu’na sunar. Eğer üç hakemden ikisi makaleyi yayımlanabilir bulmuşsa – bu kural İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayın Kurulu tarafından belirlenmiştir – derginin yayın kurulu makalenin yayımını onaylar. Eğer hakemler düzeltme istemişlerse, düzeltme talepleri ve görüşleri hakemin ismi belirtilmeden yazara gönderilir. Bu safhada, yayıma kabul edilen makalelerin yazarları durumdan haber edilir ve kendilerine Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan temlikname gönderilir. Yazar bu temliknameyi imzaladıktan sonra editöre göndermelidir. Bundan sonra, yayımlanacak makaleler ve temliknameler Edebiyat Fakültesi Dekanlığına teslim edilir. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü oluru çıktıktan sonra dergi yayımlanır.


Telif hakkı

Osmanlı Bilimi Araştırmaları’na gönderilen makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Metnin yayınından önce, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, yazarların bir temlikname imzalamasını istemektedir. Bu temlikname ile yazar telif ve yayın haklarını İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’ne devretmektedir. Yazarlara, İstanbul Üniversitesi tarafından telif hakkı ücreti ödenmemektedir.


İzinler

Yazarlar, metin içinde telif hakkı olan görsel malzeme, fotoğraf, çizim, tablo, şekil, harita vs. kullandıkları takdirde, bunların yayın haklarını ilgili şahıs ve kurumlardan almış olmalıdır.


İntihal Politikası

Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisi, dergiye yayım için gönderilen makalelerde aşırmacılık yapılma olasılığını önlemek için İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nin temin ettiği iThenticate yazılımını kullanmaktadır. Yayın Kurulu, aşırmacılık yapıldığını belirlediği takdirde, makale reddedilir ve yazar durumdan haberdar edilir.