Yıl 2017, Cilt , Sayı 56, Sayfalar 97 - 115 2017-07-31

YÖNETİCİLERDE YÖNETİM ZİHNİYETİNİN EYLEME DÖNÜŞMESİ
TRANSFORMATION OF MANAGEMENT MENTALITY TO ACTION IN MANAGERS

Kamil Kaya [1] , Meyrem Tuna Uysal [2]

221 355

Yönetim ile ilgili değerlerden, tercihlerden ve eğilimlerden oluşan yönetim zihniyetinin eyleme dönüşmesinde yöneticilerin hem kişisel özellikleri, hem sektör özellikleri hem de örgüt yapısı etkili olmaktadır. Her ne kadar aynı toplumsal yapı içerisinde yer alsa da yöneticiler sahip oldukları kişisel özelliklere, çalıştığı sektöre ve örgüt yapısına göre hareket etmekte, yönetim zihniyetine uygun eylemlerde bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur) örneğinden hareketle, zihniyet-eylem arasındaki ilişki üzerinde durulmuş, yöneticilerin yönetim zihniyetinin eyleme dönüşmesinde etkili olan faktörler alan verileri doğrultusunda analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda yöneticilerin yönetim zihniyetinin eyleme dönüşmesinde kişisel, toplumsal ve örgütsel faktörlerin etkili olduğu tespit edilmiştir.
The personal characteristics of managers, industry specifications, and organizational structures have been shown to be effective in the transformation of management mentality, which consists of the certain values related to choices, trends, and actions. Despite belonging in the same social structure, managers tend to act according to their personal characteristics, sector, and organizational structure. Therefore, this study focuses on a sample from the Western Mediterranean Region (i.e., Antalya, Isparta, Burdur) in order to examine the relationship between mentality and action among managers. The results show that individual, social, and organizational factors are effective in the transformation of management mentality.
 • Ar, A. F. (1986). Fransa ve Türkiye’de yönetici yetiştiren başlıca kurumlar - ENA, IIAP ve TODAİE. Amme İdaresi Dergisi, 19(4), s. 13-24.
 • Ayman, G. B. (2005). Yeni yönetim anlayışı: Dinsel ve militer kökler üzerine. http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/bguler/pdf/dinsel.pdf adresinden edinilmiştir. Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-kültürel bir perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, s. 139-160.
 • Bakan, İ., Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik türleri ve güç kaynaklarına ilişkin mevcut-gelecek durum karşılaştırması: Eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19), s. 73-84.
 • Bouthoul, G. (1975). Zihniyetler kişi ve toplum açısından zihin yapılarına dair psikososyolojik bir inceleme (S. Evrim, Çev.) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi.
 • Buğra, A. (1997). Devlet ve işadamları (F. Adaman, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Doğan, B., Aşkun, O. B., & Yozgat, U. (2007). Türkiye’de yönetsel değerler ve yönetici profili üzerine bir araştırma. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Erkmen, T. (2012). Örgüt kültürü: Fonksiyonları, öğeleri, işletme yönetimi ve liderlikteki önemi. M. Zencirkıran (Ed.) Örgüt sosyolojisi kitabı içinde, (s. 233-263). Bursa: Dora Basım Yayın.
 • Kara, H. (2011). Yönetsel ve örgütsel değerler. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Mucchielli, A. (1991). Zihniyetler (A. Kotil, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öncü, H. F. (1998). Yönetimde eğitim. İstanbul: Değişim Dinamikleri Yayınları.
 • Özalp, İ., & Öcal, H. (2000). Örgütlerde dönüştürücü (transformational) liderlik yaklaşımı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), s. 207-227.
 • Özen, Ş. (1996). Bürokratik kültür 1: Yönetsel değerlerin toplumsal temelleri. Ankara: TODAİE.
 • Türkkahraman, M. (2010). Zihniyet ve Türk toplumunda zihniyet değişimi problemi. Türk Dünyası Araştırmaları, 184, s. 37-54.
 • Zel, U. (2001). Durumsallık yaklaşımında kişiliğin baskın boyut olarak bir model kapsamında teorik incelemesi. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Dergisi, 34(2), s. 39-52.
 • Zel, U. (2002). İş arenasında kadın yöneticilerin algılanması ve kraliçe arı sendromu. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Dergisi, 35(2), s. 39-48.
 • Zel, U. (2006). Kişilik ve liderlik. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA
Yazarlar

Yazar: Kamil Kaya

Yazar: Meyrem Tuna Uysal

Bibtex @araştırma makalesi { iusoskon328524, journal = {Sosyoloji Konferansları}, issn = {1304-0243}, eissn = {2458-8245}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {97 - 115}, doi = {}, title = {TRANSFORMATION OF MANAGEMENT MENTALITY TO ACTION IN MANAGERS}, key = {cite}, author = {Tuna Uysal, Meyrem and Kaya, Kamil} }
APA Kaya, K , Tuna Uysal, M . (2017). TRANSFORMATION OF MANAGEMENT MENTALITY TO ACTION IN MANAGERS. Sosyoloji Konferansları, (56), 97-115. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iusoskon/issue/30714/328524
MLA Kaya, K , Tuna Uysal, M . "TRANSFORMATION OF MANAGEMENT MENTALITY TO ACTION IN MANAGERS". Sosyoloji Konferansları (2017): 97-115 <http://dergipark.gov.tr/iusoskon/issue/30714/328524>
Chicago Kaya, K , Tuna Uysal, M . "TRANSFORMATION OF MANAGEMENT MENTALITY TO ACTION IN MANAGERS". Sosyoloji Konferansları (2017): 97-115
RIS TY - JOUR T1 - TRANSFORMATION OF MANAGEMENT MENTALITY TO ACTION IN MANAGERS AU - Kamil Kaya , Meyrem Tuna Uysal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyoloji Konferansları JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 115 VL - IS - 56 SN - 1304-0243-2458-8245 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Konferansları TRANSFORMATION OF MANAGEMENT MENTALITY TO ACTION IN MANAGERS %A Kamil Kaya , Meyrem Tuna Uysal %T TRANSFORMATION OF MANAGEMENT MENTALITY TO ACTION IN MANAGERS %D 2017 %J Sosyoloji Konferansları %P 1304-0243-2458-8245 %V %N 56 %R %U
ISNAD Kaya, Kamil , Tuna Uysal, Meyrem . "YÖNETİCİLERDE YÖNETİM ZİHNİYETİNİN EYLEME DÖNÜŞMESİ". Sosyoloji Konferansları / 56 (Temmuz 2017): 97-115.