Yazıların Hazırlanması

Dil

Derginin yayın dili Türkçe ve Amerikan İngilizce’sidir.

Yazıların Hazırlanması

Aksi belirtilmedikçe gönderilen yazılarla ilgili tüm yazışmalar ilk yazarla yapılacaktır. Makale gönderimi online olarak ve http://dergipark.gov.tr/iusoskon   üzerinden yapılmalıdır. Gönderilen yazılar, yazının yayınlanmak üzere gönderildiğini ve Derginin hangi bölümü (orijinal araştırma, kuramsal makale, editöre mektup vb) için başvurulduğunu belirten bir mektup, yazının elektronik formunu içeren Microsoft Word 2003 ve üzerindeki versiyonları ile yazılmış elektronik dosya ile tüm yazarların imzaladığı ‘Telif Hakkı Devri Formu’ eklenerek gönderilmelidir. 

1. Çalışmalar, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne, üst, alt, sağ ve sol taraftan 2,5 cm. boşluk bırakılarak, 10 punto Times New Roman harf karakterleriyle ve 1,5 satır aralık ölçüsü ile hazılarlanmalıdır.

2. Çalışmalar 4500 - 8500 sözcük arasında olmalı ve sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada yer almalıdır.

3. Yazar/yazarların adları çalışmanın başlığının hemen altında sağa bitişik şekilde verilmelidir. Ayrıca yıldız dipnot şeklinde (*) yazarın unvanı, kurumu ve e-posta adresi  ve telefonu sayfanın en altında dipnotta belirtilmelidir.

4. Giriş bölümünden önce 180-200 sözcük arasında çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi kaydeden Türkçe ve İngilizce öz ile 600-800 kelimelik İngilizce genişletilmiş özet yer almalıdır. Çalışmanın İngilizce başlığı İngilizce özün üzerinde yer almalıdır. İngilizce ve Türkçe özlerin altında çalışmanın içeriğini temsil eden 3 İngilizce, 3 Türkçe anahtar kelime yer almalıdır. 

5. Çalışmaların başlıca şu unsurları içermesi gerekmektedir: Başlık, Türkçe öz ve anahtar kelimeler; İngilizce başlık, İngilizce öz ve anahtar kelimeler; İngilizce genişletilmiş özet, ana metin bölümleri, son notlar ve kaynaklar.

6. Çalışmanın giriş bölümü “1. GİRİŞ” şeklinde belirtilmelidir. Araştırma yazılarında sorunsalın betimlendiği ve çalışmanın öneminin belirtildiği GİRİŞ bölümünü “AMAÇ VE YÖNTEM”, “BULGULAR”, “TARTIŞMA VE SONUÇ”, ”SON NOTLAR” “KAYNAKLAR” ve “TABLOLAR VE ŞEKİLLER” gibi bölümler takip etmelidir. 

7. Çalışmalarda tablo, grafik ve şekil gibi göstergeler ancak çalışmanın takip edilebilmesi açısından gereklilik arz ettiği durumlarda, numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir. Demografik özellikler gibi metin içinde verilebilecek veriler, ayrıca tablolar ile ifade edilmemelidir.

8. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin tüm nüshalarına bir kapak sayfası konulmalıdır. Bu kapak sayfasında; makalenin tam adı, yazar veya yazarların bağlı bulundukları kurum ve unvanları, kendilerine ulaşılabilecek adresler, cep, iş ve faks numaraları ve e-posta adresleri yer almalıdır.

9. Yazarın makalesinin yayınlanmasına izin verdiğine dair imzalı bir belgenin makale ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilecek belgenin metni şu şekilde olmalıdır:


İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü,

Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı’na,

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından basılacak olan Sosyoloji Konferansları’nın

…. sayısında bulunan “.............................” başlıklı makalemin Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

hükümlerine göre basılmasına müsaade ediyorum.


Unvan, Adı/Soyadı


İmza


10. Kurallar dâhilinde dergimize yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

11. Yayın kurulu ve hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, metin üzerinde bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

12. Yayınlanmasına karar verilen çalışmaların, yazar/yazarlarının her birine istekleri halinde dergi gönderilir.

13. Dergiye gönderilen çalışmalar yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

14. Yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi’ne aittir; başka bir yerde yayınlanamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

Kaynaklar

Derleme yazıları okuyucular için bir konudaki kaynaklara ulaşmayı kolaylaştıran bir araç olsa da, her zaman orijinal çalışmayı doğru olarak yansıtmaz. Bu yüzden mümkün olduğunca yazarlar orijinal çalışmaları kaynak göstermelidir. Öte yandan, bir konuda çok fazla sayıda orijinal çalışmanın kaynak gösterilmesi yer israfına neden olabilir. Birkaç anahtar orijinal çalışmanın kaynak gösterilmesi genelde uzun listelerle aynı işi görür. Ayrıca günümüzde kaynaklar elektronik versiyonlara eklenebilmekte ve okuyucular elektronik literatür taramalarıyla yayınlara kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış makalelere atıflar “yayınlanacak” ya da “çıkacak” şeklinde verilmelidir. Genel bir kaynaktan elde edilemeyecek temel bir konu olmadıkça “kişisel iletişimlere” atıfta bulunulmamalıdır. Eğer atıfta bulunulursa parantez içinde iletişim kurulan kişinin adı ve iletişimin tarihi belirtilmelidir. Bilimsel makaleler için yazarlar bu kaynaktan yazılı izin ve iletişimin doğruluğunu gösterir belge almalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir. Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır. 

Referans Stili ve Formatı

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları -Istanbul Journal of Sociological Studies, metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak sitilinin 6. edisyonunu benimser. APA 6.Edisyon hakkında bilgi için:  

- American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: APA.

- http://www.apastyle.org/

- Şencan, İ. ve Doğan, G. (Yay. haz.). (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi: APA 6 kuralları (2. bs.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği

- http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

Örnekler ve açıklamalar için web sayfasında “Kaynaklar” başlıklı bölüme bakınız.

Son Kontrol Listesi

Aşağıdaki listede eksik olmadığından emin olun:

Editöre sunum sayfası

 • Makalenin türü
 • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi
 • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)
 • İstatistik kontrolünün yapıldığı (araştırma makaleleri için)
 • İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı

Telif hakları devri formu

● Makale yayını için izin yazısı

Daha önce basılmış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi

 • Makale kapak sayfası
 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 
 • Yazarlar, ünvanları ve bağlı oldukları kurumlar (e-mail, posta adresi, telefon ve faks numaraları)
 • Tüm yazarların yazışma adresi, iş telefonu, GSM, e-posta adresleri
 • Özetler (180-200 Türkçe, 180-200 kelime İngilizce)
 • Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) (600-800 kelime) (İngilizce)
 • Anahtar Kelimeler: 3 (Türkçe ve İngilizce)
 • Teşekkür
 • Kaynaklar
 • Tablolar-Resimler, Şekiller, (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)


İLETİŞİM İÇİN: 

Editör:  Prof. Dr. Veysel Bozkurt

E-mail:   veyselbozkurt@yahoo.com

Tel: + 90 212 440 00 00 / 11548


Website: http://dergipark.gov.tr/iuifm

Addres: Istanbul Üniversitesi

İktisat Fakültesi

Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi

Merkez Kampüs

34452, Beyazıt

İstanbul - Türkiye