Year 2018, Volume 58, Issue 1, Pages 1 - 19 2018-06-14

Yemâme Savaşı ve Sonucunun Sinoplu Safâyî’nin Şerhü’l-İslâmi’n-Nûrânî Adlı Eserindeki Yansımaları
The Reflections of the Effects and Results of Yemame War on Sharh al-Islam al-Nurani

Bilal Alpaydın [1]

163 878

Bu makalede Hz. Muhammed’in son yıllarında ve Hz. Ebû Bekir’in hilafeti döneminde Arabistan’da yaygınlaşan ridde olayları ve sebeplerine kısaca temas edilmiştir. Daha sonra bu dönemde ortaya çıkan yalancı peygamberlerden biri olan Müseylimetü’l-Kezzâb ile Yemâme (Akrabâ) Savaşı’na temas edilmiştir. Bu savaşın ortaya çıkardığı sonuç (özellikle Kur’ân âyetlerinin toplanması) Sinoplu Safâyî’nin Şerhü’l-İslâmi’n-Nûrânî adlı eserinde yer alan beyitlerle, bilgilerle desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır.
In this article, it is first briefly mentioned that “Ridde” events meant giving up Islamic religion, and its reasons became widespread in Arabia during the last years of Prophet Muhammed, and during the period of Abu Bakr’s caliphate. Second, this article examines the reign of Museylimetu’l-Kezzab, one of the false prophets that emerged during this period, and by this, it also focuses on the Yemame (Akraba) War. The result of this war (especially the collection of the verses of the Qur’an) is explained by supporting the information provided in the couplets of Sherhu’l-Islami’n-Nurani by Sinoplu Safayi.
 • Ahmed Cevdet, Kısas-ı Enbiya, c. II, hzl. Mahir İz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1985.
 • ALPAYDIN, Bilal, Safâyî – Şerhi’l-İslâmi’n-Nûrânî (İnceleme-Metin), (Basılmamış Dr. Tezi), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017.
 • AYDÜZ, Davut, “Kur’an-ı Kerim’in İki Kapak Arasında Bir Mushaf Halinde Cem Edilmesi”, Diyanet İlmi Dergi, c. 46, nr. 1, Ankara, 2010.
 • el-A’zami, M. M., Vahyedilişinden Derlenişine Kur’an Tarihi Eski ve Yeni Ahit ile Karşılaştırmalı Bir Araştırma, terc. Ömer Türker, Fatih Serenli, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006.
 • BİRIŞIK, Abdülhamit, “Kur’an”, DİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 26, İstanbul, 2002.
 • ERUL, Bünyamin, “Zeyd b. Sâbit”, DİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 44, İstanbul, 2013.
 • HARMAN, Vezir, “Yedi Harf Bağlamında Kur’ân’ın Resûlullah Döneminde Kitaplaştırılması Meselesi”, Diyanet İlmi Dergi, c. 53, nr. 3, Ankara, 2017.
 • İNCE, İrfan, “Ridde”, DİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 35, İstanbul, 2008.
 • İbn Sa‘d, Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr, c. II, çev. Yrd. Doç. Dr. Mahmut Polat, Siyer Yayınları, İstanbul, 2015.
 • İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi (el-Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi), c. 2, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bahar Yayınları, İstanbul, 1991.
 • KARAMAN, Hayrettin vd., Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, bs. 27, TDV Yayınları, Ankara, 2014.
 • KELEŞ, Ahmet, “Kur’an’ın Cem’i ve Tertibi – Kur’an Ayetlerinin Tevkîfîliği Konusundaki Buhârî Hadislerine ve Kur’an İlimlerindeki Rivayetlere Eleştirel Bir Yaklaşım”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.14, nr. 1, Ankara, 2001.
 • Muhammad Hamidullah, İslâm Peygamberi, c. 1, çev. Prof. Dr. Salih Tuğ, Yeni Şafak Gazetesi Yayınları, Ankara, 2003.
 • ÖNKAL, Ahmet, “Müseylimetülkezzâb”, DİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 32, İstanbul, 2006.
 • ÜÇOK, Bahriye, İslâmdan Dönenler ve Yalancı Peygamberler (Hicrî 7.-11.Yıllar), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1967.
 • ÜÇOK, Bahriye, “Ridde”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 7, nr. 1, Ankara 1958.
 • ÜNVER, Mustafa, “Kur’an Vahyinin Kitaplaşma Sürecine Bir Bakış”, Diyanet İlmi Dergi, c. 46, nr. 2, Ankara, 2010.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2469-3887
Author: Bilal Alpaydın

Bibtex @research article { iutded424591, journal = {İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi}, issn = {1015-2091}, eissn = {2602-2648}, address = {Istanbul University}, year = {2018}, volume = {58}, pages = {1 - 19}, doi = {}, title = {Yemâme Savaşı ve Sonucunun Sinoplu Safâyî’nin Şerhü’l-İslâmi’n-Nûrânî Adlı Eserindeki Yansımaları}, key = {cite}, author = {Alpaydın, Bilal} }
APA Alpaydın, B . (2018). Yemâme Savaşı ve Sonucunun Sinoplu Safâyî’nin Şerhü’l-İslâmi’n-Nûrânî Adlı Eserindeki Yansımaları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 58 (1), 1-19. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iutded/issue/37563/424591
MLA Alpaydın, B . "Yemâme Savaşı ve Sonucunun Sinoplu Safâyî’nin Şerhü’l-İslâmi’n-Nûrânî Adlı Eserindeki Yansımaları". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 58 (2018): 1-19 <http://dergipark.gov.tr/iutded/issue/37563/424591>
Chicago Alpaydın, B . "Yemâme Savaşı ve Sonucunun Sinoplu Safâyî’nin Şerhü’l-İslâmi’n-Nûrânî Adlı Eserindeki Yansımaları". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 58 (2018): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - Yemâme Savaşı ve Sonucunun Sinoplu Safâyî’nin Şerhü’l-İslâmi’n-Nûrânî Adlı Eserindeki Yansımaları AU - Bilal Alpaydın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 58 IS - 1 SN - 1015-2091-2602-2648 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Istanbul University Faculty of Letters Journal of Turkish Language and Literature Yemâme Savaşı ve Sonucunun Sinoplu Safâyî’nin Şerhü’l-İslâmi’n-Nûrânî Adlı Eserindeki Yansımaları %A Bilal Alpaydın %T Yemâme Savaşı ve Sonucunun Sinoplu Safâyî’nin Şerhü’l-İslâmi’n-Nûrânî Adlı Eserindeki Yansımaları %D 2018 %J İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi %P 1015-2091-2602-2648 %V 58 %N 1 %R %U
ISNAD Alpaydın, Bilal . "Yemâme Savaşı ve Sonucunun Sinoplu Safâyî’nin Şerhü’l-İslâmi’n-Nûrânî Adlı Eserindeki Yansımaları". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 58 / 1 (June 2018): 1-19.