Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 24 - 43 2018-08-17

İskemik kardiyomyopatili hastalarda canlı myokard dokusunun saptanmasında 24 saat’lik GIK (Glikoz-İnsülin-Potasyum) infüzyon uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılan Tc 99m-MIBI-MPS /SPECT Sonuçlarının Karşılaştırılması

ZUHAL KANDEMİR [1] , HALİL KAYA [2]

19 35

Giriş-Amaç: İskemik kardiyomyopatili hastalarda myokardial canlı doku varlığı revaskülarizasyonun sağlanmasına karar vermede kritik bir olaydır. GIK solüsyonu uygulanarak Tc-99m sestamibi ile canlılığın değerlendirilmesi; ilerlemiş koroner arter hastalığı ve iskemik kardiyomyopatili hastalarda uygulanan protokolerden biridir. Bu çalışmada, iskemik kardiyomyopatili hastalarda canlı myokard dokusunun tespiti için 24 saatlik GIK infüzyon uygulaması öncesi ve sonrasında yapılan Tc-99m-sestamibi myokard perfüzyon sintigrafisi sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.Materyal-metod: Çalışmamıza, toplam 20 (16E, 4B) hasta dahil edildi. Hastalara sintigrafik çalışmalardan önce ve sonra 24 saatlik GIK infüzyonu uygulandı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup A (n=20), GİK infüzyonu öncesi ve sonrasında yalnızca Tc-99m-sestamibi-rest perfüzyon SPECT çalışması yapılan hastalardan oluşturuldu. Grup B (n=10)  ise Grup A içerisinden seçilmiş, GİK uygulaması öncesi ve sonrası Tc-99m-sestamibi-rest/stres perfüzyon SPECT çalışması yapılan hastalar idi. Tüm sintigrafik çalışmalardan elde edilen görüntüler vizuel ve kantitatif olarak değerlendirildi. Vizuel analiz tekniği ile elde edilen segmentler aktivite tutulum şiddetine göre 5’li sistem üzerinden puanlandırıldı ve puanlar toplu skor sistemine uyarlanarak toplu reversibilite skoru hesaplandı. Ayrıca Cequal kantitatif analiz yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar, defekt, washout ve reversibilite olarak polar haritalarda gösterildi. Reversibility extent parametresi (% RE), defekt büyüklüğündeki  reperfüzyonun  %’si  olarak değerlendirildi. Tüm sayısal verileri ortalama ± SD olarak ifade edildi. TRS ve % RE  sonuçları Wilcoxon  matched pairs  testi ile değerlendirildi, p<0.05 anlamlı sayıldı.Bulgular: Grup A’da; 15 hastada toplam 28(%7) segmentte reversibilite saptanırken, % RE sonuçlarına göre 7’sinde (%35) reperfüzyon izlendi. Grup B’de GIK öncesi ve sonrası rest çalışmasında; 5 hastada toplam 13 (%6.5) segmentte reversibilite saptanırken, % RE sonuçlarına göre 10 hastanın 4’ünde (%40) reperfüzyon izlendi. Grup B’de GIK öncesi ve sonrası stres çalışmasında; toplam 24 (%12) segmentte reversibilite saptandı. Aynı hastaların % RE sonuçları değerlendirildiğinde tüm hastaların değişik yüzdelerde geri dönüşümün olduğu izlendi. Grup B’de GIK öncesi ve sonrası rest/stres çalışmalarından elde edilen TRS sonuçları ile %RE sonuçları karşılaştırıldığında anlamlı fark bulundu (sırasıyla; p<0.007, p<0.03). Sonuç: 24 saatlik GIK uygulamasının myokardial reperfüzyonu arttığı ayrıca canlı doku tespitinde; GIK sonrası Stres-MIBI uygulamasının, GIK öncesi stres-MIBI ve GIK öncesi /sonrası Rest-MIBI uygulamasına göre daha anlamlı sonuçlar verebileceği sonucuna varıldı.

 

Tc-99m sestamibi, GIK
 • 1.Rahimtoola SH. The hibernating myocardium. Am Heart J.1989;117:211-221
 • 2.A.Schlepper M. Klovekorn WP.et al: Hibernating myocardium. An incomplete adaptation to ischemia.Circulation 96:2920-2931
 • 3.Tamaki N, Yonekura Y,Yamashita K, et.al. Pozitron emission tomography using FDG in evaluation of coronary artery by-pass grafting. Am J Cardiol 1989;64:860-865
 • 4.Vaghaiwalla Mody F, Brunken R.Warner-Stevensen L, et al. Differentiating cardiomyopathy of coronary artery disease from nonischemic dilated cardiomyopathy utilizing positron tomography. J.AmColl 1991;17:373-383
 • 5.Kerber R, Abboud F. Echocardiographic detection of regional myocardial infarction. Circulation 1973;47:997
 • 6.L’Abbate A., Biagin A ,Michelassic, et.al. Myocardial kinetics of thallium an potassium in man. Circulation1979;60:776
 • 7. Senior R, Kaul S, Raval U, Lahiri A. Impact of revascularization and myocardial viability determined by nitrate-enhanced Tc-99m sestamibi and Tl-201 imaging on mortality and functional outcome in ischemic cardiomyopathy. J Nucl Cardiol. 2002 Sep - Oct;9(5):454-62.
 • 8. Ordoubadi FF, Bchir MB, Beatt KJ. Glucose-insulin potassium therapy for treatment of acute myocardial infarction. Circulation 197;96:1152-11561408
 • 9. Vanoverschelde J, Janier MF, Bakke Je, Marshall Dr, Bergmann Sr. Rate of glucolysis during ischemia determines extent of ischemic injury and functional recovery after reperfusion. Am J Physiol.1994;267:1785-1794
 • 10.Sodi -Pallares D, Testelli MR, Fischleder BL. Effects of intravenous infusion of glucose-insulin-potassium solution on the electrocardiographic signs of myocardial infarction. Am J Cardiol. 1962;9:166-181
 • 11.Apstein CS. Glucose-insulin-potassium for acute myocardial infarction. Circulation 1998;98:2223-2226
 • 12. Yetkin E, Senen K, Ileri M, Atak R, Battaoglu B, Yetkin O, Tandogan I, Turhan H, Cehreli S. Identification of viable myocardium in patients with chronic coronary artery disease and myocardial dysfunction: comparison of low-dose dobutamine stress echocardiography and echocardiography during glucose-insulin-potassium infusion. Angiology. 2002 Nov-Dec;53(6):671-6.
 • 13. Glucose insulin potassium infusion improves systolic function in patient with chronic ischemic cardiomyopathy. Cottin Y, Lhuillier I, Gilson L, Zeller M, Bonnet C. Eur J Heart Fail.2002 Mar;4(2):181-4
 • 14.Berman DS, Kiat H,Van Train K, et.al.Tecnetium 99m sestamibi in the assessment of chronic coronary artery disease. Semin Nucl Med.1991;21(3):190-212
 • 15.B.Gökalp, B.Dokumacı, C.Uyan. Value of Dobutamine Technetium-99m-Sestamibi SPECT and Echocardiography in the Detection of Coronary Artery Disease Compared with Coronary Angiography .J Nucl Med 1993;34:889-894
 • 16.Toyama T, Hozhizaki H, Sobe N. Detection viable hibernating myocardium in chronic coronary artery disease a comparison of resting 201Tl single photon emission computed tomography (SPECT), 99mTc-methoxy-isobutyl isonitrile SPECTafter nitrat administration,and 201Tl SPECT-glucose-insulin-potasium infusion. Jpn Circ J. 2000 Dec;64 (12):937-42
 • 17.Liu B, Clanachan HS, Schultz R, Lopaschuk GD. Cardiac efficiency is improved after ischemia by altering both the source and fate of protons. Circ Res. 1996;79:940-948.
 • 18.Danies PG , Ahlberg AW, Clark BA 3rd. Combined assessment of myocardial perfusion and left ventricular function with exercise technetium-99m sestamibi gated single-photon emission computed tomography can differentiate between ischemic and nonischemic dilated cardiomyopathy.Am J Cardiol. 1998 Nov 15;82(10):1253-8.
 • 19.Siebelink HM, Natale D, Sinusas AJ, Wackers FJ. Quantitative comparision of single-isotope and dual-isotope stres-rest SPECT imaging for reversibility of defects. J Nucl Cardiol 1996 Nov-Dec;3:483-93
 • 20.Angello DA, Wilson RA, Palac RT .Effect of eating on thallium-201 myocardial redistribution after myocardial ischemia. Am J Cardiol 1987;60 (7):528-533
 • 21.Dreyfus G, Duboc D, Blasco A, et al.Myocardial viability assessment in ischemic cardiomyopathy: Benefits of coronary revascularization. Ann Thorac Surg 1994;57:1402-8
 • 22.Tamaki N, Kawamato M, Tamadura E, et.al. Prediction of reversible ischemia after revascularization: Perfusion and metabolic studies with positron emission tomography. Circulation;91:1694-1705,1995
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5886-6670
Yazar: ZUHAL KANDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği
Ülke: Turkey


Yazar: HALİL KAYA
Kurum: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Kliniği
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jamer418484, journal = {Journal of Anatolian Medical Research}, issn = {}, eissn = {2587-1153}, address = {Kayseri EAH}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {24 - 43}, doi = {}, title = {İskemik kardiyomyopatili hastalarda canlı myokard dokusunun saptanmasında 24 saat’lik GIK (Glikoz-İnsülin-Potasyum) infüzyon uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılan Tc 99m-MIBI-MPS /SPECT Sonuçlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {KANDEMİR, ZUHAL and KAYA, HALİL} }
APA KANDEMİR, Z , KAYA, H . (2018). İskemik kardiyomyopatili hastalarda canlı myokard dokusunun saptanmasında 24 saat’lik GIK (Glikoz-İnsülin-Potasyum) infüzyon uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılan Tc 99m-MIBI-MPS /SPECT Sonuçlarının Karşılaştırılması. Journal of Anatolian Medical Research, 3 (2), 24-43. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jamer/issue/38895/418484
MLA KANDEMİR, Z , KAYA, H . "İskemik kardiyomyopatili hastalarda canlı myokard dokusunun saptanmasında 24 saat’lik GIK (Glikoz-İnsülin-Potasyum) infüzyon uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılan Tc 99m-MIBI-MPS /SPECT Sonuçlarının Karşılaştırılması". Journal of Anatolian Medical Research 3 (2018): 24-43 <http://dergipark.gov.tr/jamer/issue/38895/418484>
Chicago KANDEMİR, Z , KAYA, H . "İskemik kardiyomyopatili hastalarda canlı myokard dokusunun saptanmasında 24 saat’lik GIK (Glikoz-İnsülin-Potasyum) infüzyon uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılan Tc 99m-MIBI-MPS /SPECT Sonuçlarının Karşılaştırılması". Journal of Anatolian Medical Research 3 (2018): 24-43
RIS TY - JOUR T1 - İskemik kardiyomyopatili hastalarda canlı myokard dokusunun saptanmasında 24 saat’lik GIK (Glikoz-İnsülin-Potasyum) infüzyon uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılan Tc 99m-MIBI-MPS /SPECT Sonuçlarının Karşılaştırılması AU - ZUHAL KANDEMİR , HALİL KAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Anatolian Medical Research JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 43 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-1153 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Anatolian Medical Research İskemik kardiyomyopatili hastalarda canlı myokard dokusunun saptanmasında 24 saat’lik GIK (Glikoz-İnsülin-Potasyum) infüzyon uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılan Tc 99m-MIBI-MPS /SPECT Sonuçlarının Karşılaştırılması %A ZUHAL KANDEMİR , HALİL KAYA %T İskemik kardiyomyopatili hastalarda canlı myokard dokusunun saptanmasında 24 saat’lik GIK (Glikoz-İnsülin-Potasyum) infüzyon uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılan Tc 99m-MIBI-MPS /SPECT Sonuçlarının Karşılaştırılması %D 2018 %J Journal of Anatolian Medical Research %P -2587-1153 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD KANDEMİR, ZUHAL , KAYA, HALİL . "İskemik kardiyomyopatili hastalarda canlı myokard dokusunun saptanmasında 24 saat’lik GIK (Glikoz-İnsülin-Potasyum) infüzyon uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılan Tc 99m-MIBI-MPS /SPECT Sonuçlarının Karşılaştırılması". Journal of Anatolian Medical Research 3 / 2 (Ağustos 2018): 24-43.