Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 1 - 20 2013-06-01

Elementary School Teachers’ Approaches Towards Educational Research
İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları

Çavuş ŞAHİN [1] , Serdar ARCAGÖK [2]

257 537

Teachers, like all individuals, have to follow the developments in their field to increase their professional competencies and transfer the received knowledge to application area. The sources which offer the current knowledge from education field to use of teachers are educational researches. In this context, approaches of teachers intended for educational research are thought as important, and determining these approaches is consisted of the purpose of this study. The study; in a survey model, is a descriptive research. Sample of the study is composed of 206 elementary school teachers from Çanakkale. The questionnaire developed by Borg (2009) was used as a measurement instrument. In data analysis, descriptive statistics such as frequency, percentage, etc. were used and assessed distributions according to different characteristics of teachers. Following educational research (f=116; %56,30) and doing research (f=107; %51,90) by teachers are in ‘Sometimes’ level. By teachers, “thinking as good for professional development” and “enjoying with doing research” as causes of doing research, and “lacking of time” and “doing research is not my main task” as causes of not doing research are indicated. Besides, “researchers should be objective” and “educational researches should give new ideas for use of teachers” are the most important features of educational research according to teachers. Fourth (f=113; %54,9) and second scenarios (f=108; %52,4) among ten research scenarios are marked mostly as “Definitely Research”. Additionally, teachers have expectations like their work intensity should be arranged to provide time for doing research and they should be supported for participating to conferences related their educational field. As a result, teachers’ approaches towards educational research are positive but their following research and doing research incidences are not in desired level that can be said.
Mesleki yetkinliklerini arttırmak için tüm bireyler gibi öğretmenler de alanlarındaki gelişmeleri takip edip, edindiklerini uygulama alanına taşımalıdırlar. Eğitim alanındaki güncel bilgileri öğretmenlerin kullanımına sunan başlıca kaynaklar ise eğitim araştırmalarıdır. Bu bağlamda, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yaklaşımlarının önemli olduğu düşünülerek bu yaklaşımların belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmuştur. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Örneklemde Çanakkale’de görevli 206 ilköğretim öğretmeni bulunmaktadır. Ölçme aracı olarak Borg’un (2009) geliştirdiği anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise frekans, yüzde, vb. betimsel istatistikler kullanılarak öğretmenlerin farklı özelliklerine ait dağılımlar belirlenmiştir. Öğretmenlerin önemli bir bölümünün eğitim araştırmalarını takip etme (f=116; %56,30) ve yapma (f=107; %51,90) sıklıkları “Bazen” düzeyindedir. Araştırma yapma nedenleri arasında “mesleki gelişim için iyi olduğunu düşünmek” ve “araştırma yapmaktan hoşlanmak”, yapmama nedenleri arasında ise “zamanım olmadığından”, ve “asıl işim olmadığından” en sık belirtilenlerdir. Ayrıca, öğretmenlere göre “araştırmacıların objektif olması” ve “öğretmenlere kullanabilecekleri yeni fikirler vermesi” araştırmaların sahip olması gereken özelliklerin en önemlileridir. Araştırma senaryolarından 4. (f=113; %54,9) ve 2. (f=108; %52,4) senaryolar en çok “Kesinlikle Araştırmadır” olarak belirtilenlerdir. Ayrıca, öğretmenlerin iş yoğunluğunun araştırmaya zaman kalacak şekilde düzenlenmesi ve branşlarıyla ilgili konferanslara katılmaları için desteklenmesi gibi beklentilerin öne çıktığı görülmüştür. Sonuç olarak öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik yaklaşımlarının olumlu olduğu fakat araştırma yapma ve takip etme sıklıklarının istenen düzeyde olmadığı söylenebilir.
 • Berliner, D. C. (2002). Educational research: The hardest science of all. Educational Researcher, 31(8), 18-20.
 • Boardman, A. G., Argüelles, M. E., Vaughn, S., Hughes, M. T., & Klinger, J. (2005). Special education teachers’ views of research-based practices. The Journal of Special Education, 39(3), 168-180.
 • Borg, S. (2009). English language teacher’s conceptions on research. Applied Linguistics, 30(3), 358-3
 • Çömek, A. (2009). İnternetin etkin kullanımı ile öğrenme stillerinin öğretmen adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Davies, P. (1999). What is evidence-based education?. British Journal of Educational Science, 47(2), 108-121.
 • Demirel, Ö. (2000). Planlamadan uygulamaya öğretme sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Ekiz, D. (2006). Sınıf öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına karşı tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 373-394.
 • Everton, T., Galton, M., & Pell, T. (2000). Teachers perspectives on educational research: Knowledge and context. Journal of Education for Teaching, 26(2), 167-182.
 • Furlong, J., & Oancea, A. (2005). Assessing quality in applied and practice-based educational research: A framework for discussion. Oxford: Oxford University Department of Educational Studies.
 • Gülbahar Y. (2005). Web-destekli öğretim ortamında bireysel tercihler, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(2).
 • İncekara, S. (2013). Geography education research in Turkey: A teacher’s perspective. Eğitim ve Bilim, 38(167), 3-16.
 • İşman, A., Altınay-Aksal, F., ve Altınay-Gazi, Z. (2009). Teacher researchers: Technology and ethical considerations while conducting an action research. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 84-95.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kılıç, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerini uygulama ve gözleme düzeyleri. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,16, 155-168.
 • Köksal, D., & Razı, S. (2011). An investigation into ELT professionals’ research culture in Turkey. Eğitim ve Bilim, 36(62), 209-224.
 • Mortimore, P. (2000). Does educational research matter? British Educational Research Journal, 26(1), 5-24.
 • Öztürk, M. A. (2011). Eğitimcilerin eğitim araştırmalarına yönelik tutum ölçeği'nin (Educators' attitudes toward educational research scale) doğrulayıcı faktör analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 727-748.
 • Rossouw, D. (2009). Educators as action researchers: some key considerations. South African Journal of Education, 29, 1-16.
 • Sarı, M. (2006). Araştırmacı öğretmen: Öğretmenlerin bilimsel araştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 847-879.
 • Slavin, R. E. (2002). Distinguished lecture evidence-based education policies: Transforming educational practice and research. Educational Researcher, 31(7), 15-21.
 • Şahin, Ç., Arcagök, S., & Apaydın, S. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin algıları. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2011, Sivas, Türkiye.
 • Mortimore, P. (2000). Does educational research matter? British Educational Research Journal, 26(1), 5-24.
 • Ekiz, D. (2006). Sınıf öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına karşı tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 373-394.
 • Everton, T., Galton, M., & Pell, T. (2000). Teachers perspectives on educational research: Knowledge and context. Journal of Education for Teaching, 26(2), 167-182.
 • Furlong, J., & Oancea, A. (2005). Assessing quality in applied and practice-based educational research: A framework for discussion. Oxford: Oxford University Department of Educational Studies.
 • İşman, A., Altınay-Aksal, F., & Altınay-Gazi, Z. (2009). Teacher researchers: Technology and ethical considerations while conducting an action research. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 84-95.
 • Rossouw, D. (2009). Educators as action researchers: some key considerations. South African Journal of Education, 29, 1-16.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Borg, S. (2009). English language teacher’s conceptions on research. Applied Linguistics, 30(3), 358-3
 • Şahin, Ç., Arcagök, S., & Apaydın, S. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin algıları. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2011, Sivas, Türkiye.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çavuş ŞAHİN

Yazar: Serdar ARCAGÖK

Bibtex @ { jcer196493, journal = {Journal of Computer and Education Research}, issn = {}, eissn = {2148-2896}, address = {Tamer KUTLUCA}, year = {2013}, volume = {1}, pages = {1 - 20}, doi = {10.18009/jcer.63897}, title = {İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Çavuş and ARCAGÖK, Serdar} }
APA ŞAHİN, Ç , ARCAGÖK, S . (2013). İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları. Journal of Computer and Education Research, 1 (2), 1-20. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/18614/196493
MLA ŞAHİN, Ç , ARCAGÖK, S . "İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları". Journal of Computer and Education Research 1 (2013): 1-20 <http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/18614/196493>
Chicago ŞAHİN, Ç , ARCAGÖK, S . "İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları". Journal of Computer and Education Research 1 (2013): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları AU - Çavuş ŞAHİN , Serdar ARCAGÖK Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of Computer and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 1 IS - 2 SN - -2148-2896 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Computer and Education Research İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları %A Çavuş ŞAHİN , Serdar ARCAGÖK %T İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları %D 2013 %J Journal of Computer and Education Research %P -2148-2896 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Çavuş , ARCAGÖK, Serdar . "İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları". Journal of Computer and Education Research 1 / 2 (Haziran 2013): 1-20.