Year 2018, Volume 6, Issue 11, Pages 47 - 64 2018-04-30

Investigating the Technological Pedagogical Content Knowledge of Primary Teachers
İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Ali Oktay AZGIN [1] , Burcu ŞENLER [2]

144 200

The aim of this study is to investigate the technological pedagogical content knowledge of primary teachers in terms of some variables. Totally 117 primary teachers who work in a province participated in the study. Survey method was employed as a method and the data gathered by using Technological Pedagogical Content Knowledge Assessment Instrument. The findings were analyzed with the independent sample t-tests and the one-way ANOVA tests. The results showed that there is no significant difference on teachers’ scores of the instrument in terms of class size, class type, and graduated department. On the other hand, there is a significant difference on teachers’ technological pedagogical knowledge, technological pedagogical content knowledge, and pedagogical content knowledge in terms of their experience, as well as on teachers’ technological knowledge in terms of their gender.

Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu bir ilçede görev yapan 117 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Değerlendirme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler bağımsız t-testleri ve tek yönlü varyans analizi testleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi ölçeğinin tüm alt boyutlarının, öğretmenlerin öğretim yaptıkları sınıfın mevcudu ve sınıf türü ile mezun oldukları bölümlere göre farklılaşmadığı görülmüştür. Öte yandan, teknolojik pedagojik bilgi, teknolojik pedagojik alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisi alt boyutlarında öğretmenlerin mesleki kıdem yıllarına göre; teknoloji bilgisi alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık saptanmıştır.

 • Aşkar, P., & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Baran, E., & Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi: Boylamsal bir araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 285-36.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
 • Erdoğan, Ş., & İsmail, Ş. (2010). Relationship between math teacher candidates’ technologicel Pedagogical and content knowledge (TPACK) and achievement levels. Journal Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2707-2711.
 • Gömleksiz, M.N., & Fidan, E. K. (2011). Self-Efficacy perception levels of prospetive teachers enrolled at pedagogical formation course toward web pedagogical content knowledge. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(4), 593-620.
 • Hacıömeroğlu, G., Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2014). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisini değerlendirme ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 10(2), 297-315.
 • Hırça, N., & Şimşek , H. (2012). Öğretmen adaylarının fen konularına tönelik tekno-pedagojik bilgi bütünleştirmelerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 57-82.
 • Jang, S. J., & Chan, K. C. (2010). From PCK to TPACK: Developing a transformative model for pre-service science teachers. Journal Science Educational Tecnology, 19, 553-564.
 • Karadeniz, Ş., & Vatanartıran, S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 14(3), 1018-1028.
 • Karakuyu, Y., & Karakuyu, A. (2016). Motivasyon ve öz-yeterliğin sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerine (TPAB) katkısı. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları dergisi 2(1), 89- 100.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2) 131-152
 • Koehler, M.J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60–70.
 • Koh, J.H.L., Chai, C. S., & Tsai, C. C. (2010). Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore preservice teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26, 563-573.
 • Koh, J.H.L., & Sing, C.C. (2011, Aralık). Modeling pre-service teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) perceptions: The influence of demographic factors and TPACK constructs. Paper presented at ASCILITE Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education Annual Conference, Hobart, Australia.
 • Mishra, P., & Koehler, M. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. The Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Sancar Tokmak, H., Yavuz Konokman, G., & Yanpar Yelken, T. (2013). Mersin üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven algılarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): the development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 27.
 • Yanpar Yelken, T., Sancar Tokmak, H., Özgelen, S., & İncikabı, L. (2013). Teknolojik-pedagojik-alanbilgisi (tpab) çerçevesi ve bu çerçevenin milli eğitim bakanlığı fen ve matematik eğitimi programındaki yeri. Yanpar Yelken, T., Sancar Tokmak, H., Özgelen, S., İncikabı, L. (Ed.) Fen ve matematik eğitiminde teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli öğretim tasarımları (s.1-12). Ankara: Anı Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date April
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5988-0618
Author: Ali Oktay AZGIN
Institution: Mugla University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8559-6434
Author: Burcu ŞENLER (Primary Author)
Institution: Mugla University
Country: Turkey


APA AZGIN, A , ŞENLER, B . (2018). İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6 (11), 47-64. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/36819/346858