Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 11, Sayfalar 88 - 105 2018-04-30

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi
Examining Secondary School Students’ Competencies for Learning Science

Hülya ASLAN EFE [1] , Seval ÖZMEN ÜLÜK [2]

103 120

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin fen öğrenme beceri düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 453 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar dönemi boyunca toplanmıştır.  Araştırmanın sonucunda, kız öğrencilerin fen öğrenme düzeylerinin erkek öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Üniversite mezunu ebeveyne sahip öğrencilerin fen öğrenme becerilerinin, ilkokul mezunu ve ortaokul mezunu ebeveynlere sahip olan öğrencilerinkine göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. 

The research aims to find out how the competencies for learning science of secondary school students. The research was carried out by means of descriptive survey model. The research was carried out with 453 secondary school students. The data was collected in 2015-2016 spring semester. The study results showed that girl students’ competencies for learning science, scientific inquiry and communication skills significantly higher than boy students’. The results conducted that secondary school students whom parents are graduated university have higher competencies for learning science, Scientific inquiry and communication skills.

 • Aktaş, İ. & Ceylan, E. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç beceri düzeylerinin belirlenmesi ve akademik başarıyla ilişki düzeyinin incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 123-136
 • Aydınlı, E. (2007). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ilişkin performanslarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aydoğdu, B. & Buldur, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534.
 • Azizoğlu, N. & Dönmez, F. (2010). Meslek liselerindeki öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerinin incelenmesi: balıkesir örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2), 79-109.
 • Başdağ, G. & Güneş, B. (2006). 2000 yılı fen bilgisi dersi ve 2004 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim programlarıyla öğrenim gören ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin karşılaştırılması. VII Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1989). Intentional learning as a goal of instruction. In L. B. Resnick (Eds.), knowing, learning, and instruction: essays in honor of Robert Glaser (pp.361-392). Hills dale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Böyük, U., Tanık, N. & Saraçoğlu, S. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, TUBAV Bilim Dergisi, 4(1), 20-30.
 • Chang, H.P., Chen, C.C., Guo, G.J., Cheng, Y.J., Lin, C.Y., & Jen, T.H. (2011). The development of a competence scale for learning science: Inquiry and communication. International Journal of Science and Mathematics Education, 9(5), 1213–1233.
 • Chinn, C. A., & Brewer, W. F. (1993) The role of anomalous data in knowledge acquisition: A instruction. Review of Educational Research, 63, 1-49.
 • Çinici, A., Özden, M., Akgün, A., Herdem, K., Deniz, Ş. M., & Karabiber, H. L. (2014). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş argümantasyon temelli uygulamaların etkinliğinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18), 571-596.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Genç, M. & Şahin, F. (2015). İşbirlikli öğrenmenin başarıya ve tutuma etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 375-396.
 • Hancock, J., Kaput, J. J., & Goldsmith, L. T. (1992). Authentic inquiry with data: critical barriers to classroom implementation. Educational Psychologist, 27, 337-364.
 • İnel Ekici, D. (2017). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (2), 497-516.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006), Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: amasya ili örneği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 190-101.
 • MEB (2013). Talim ve terbiye kurulu başkanlığı, ilköğretim fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB, (2015). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2015 ulusal raporu. MEB. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf Erişim Tarihi: 01.03.2018
 • OECD, (2005). PISA 2003 Technical report. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/35188570.pdf Erişim tarihi: 12. 03. 2017
 • Schauble, L., Glaser, R., Duschl, R. A., Schulze, S., & John, J. (1995). Students’ understanding of the objectives and procedures of experimentation in the science classroom. The Journal of the Learning Sciences, 4, 131-166.
 • Sinan, O. & Uşak, M. (2011). Biyoloji öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 333-348.
 • Şen, Ş., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116.
 • Singer, J., Marx, R. W., Krajcik, J., & Chambers, J. C. (2000). Constructing extended inquiry projects: Curriculum materials for science education reform. Educational Psychologist, 35(3), 165-178.
 • Soefijanto, T. (2002). An effort to implement the advantages of face to face learning in distance education. Boston: Boston University.
 • Stamovlasis, D., Dimos, A. & Tsaparlis, G. (2006). A study of group interaction processes in learning lower secondary physic. Journal of Research in Science Teaching, 43(6), 556-576.
 • Şenler, B. (2014). Fen öğrenme becerisi ölçeğinin türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10 (2), 393-407.
 • Topsakal, S. (2006). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar için fen ve teknoloji öğretimi, İstanbul: Nobel Yayıncılık.
 • Vellom, R. & Anderson, C. (1999). Reasoning about data in middle school science. Journal of Research in Science Teaching, 36 (2), 179-199.
 • Yore, L. D. (2008). Science literacy for all students: Language, culture, and knowledge about nature and naturally occurring events. Educational Studies in Language and Literature, 8(1), 5–21.
 • Yore, L.D., Florence, M.K., Pearson, T.W., & Weaver, A.J. (2006). Written discourse in scientific communities: A conversation with two scientists about their views of science, use of language, role of writing in doing science, and compatibility between their epistemic views and language. International Journal of Science Education, 28, 109-141.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi April
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hülya ASLAN EFE (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Seval ÖZMEN ÜLÜK
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jcer376953, journal = {Journal of Computer and Education Research}, issn = {}, eissn = {2148-2896}, address = {Tamer KUTLUCA}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {88 - 105}, doi = {10.18009/jcer.376953}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZMEN ÜLÜK, Seval and ASLAN EFE, Hülya} }
APA ASLAN EFE, H , ÖZMEN ÜLÜK, S . (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 6 (11), 88-105. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/36819/376953
MLA ASLAN EFE, H , ÖZMEN ÜLÜK, S . "Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi". Journal of Computer and Education Research 6 (2018): 88-105 <http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/36819/376953>
Chicago ASLAN EFE, H , ÖZMEN ÜLÜK, S . "Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi". Journal of Computer and Education Research 6 (2018): 88-105
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi AU - Hülya ASLAN EFE , Seval ÖZMEN ÜLÜK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Computer and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 105 VL - 6 IS - 11 SN - -2148-2896 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Computer and Education Research Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi %A Hülya ASLAN EFE , Seval ÖZMEN ÜLÜK %T Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Journal of Computer and Education Research %P -2148-2896 %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD ASLAN EFE, Hülya , ÖZMEN ÜLÜK, Seval . "Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi". Journal of Computer and Education Research 6 / 11 (Nisan 2018): 88-105.