Year 2018, Volume 6, Issue 11, Pages 106 - 122 2018-04-30

İlkokulda Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyon Yöntemi Kullanımına İlişkin Görüşleri
Opinions of Classroom Teachers about the Use of Argumentation Method in Science Classroom in Primary School

Zeki APAYDIN [1] , Mehmet Ali KANDEMİR [2]

197 281

Bu çalışmanın amacı, ilkokulda sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersinde Toulmin argümantasyon modeline uygun argümantasyon yönteminin kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 37 sınıf öğretmenini katılımı 16 saatte (8 gün) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma nitel araştırma desenin durum çalışmasına göre hazırlanmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ve altı sınıf öğretmen ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerin videoya kaydedilmesi sonucu edilmiştir. Elde edilen veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizine göre analiz edilmiştir. 37 sınıf öğretmeni 3 ve 4. sınıf fen bilimleri dersinde teorik ve uygulamalı olarak Toulmin argümantasyon modeli doğrultusunda argümantasyon yöntemi kullanımına ilişkin eğitime tabi tutuldular. Bu eğitim sonunda yaşadıkları deneyimler sonucunda görüşleri belirttiler. Bu görüşlere göre argümantasyon yönteminin; öğrencilerin ilgisinin ve dikkatini çekeceğini, öğrencilerin derslere karşı olumlu tutum içinde olacağını, öğrencilerin derse aktif olarak katılıp anlamlı öğrenmeyi gerçekleştireceğini, bilimsel düşünce becerilerini geliştirme ve bilimin doğasını anlama fırsatı sunacağını, argümantasyon yönteminin sadece fen bilimleri dersinde değil, diğer derslerde de kullanılabileceğini belirtmişlerdir  (p<.05).

The purpose of this study is to determine the opinions of classroom teachers in the elementary school about the use of the argumentation method appropriate to the Toulmin argumentation model in the science class. This study was carried out in 16 hours (8 days) with participation of 37 class teachers in Balıkesir province of Bandırma. This study is based on the case study of the qualitative research design. The data was the result of video recording of semi-structured interviews and semi-structured interviews with six classroom teachers. The obtained data was analyzed according to the content analysis which is one of the analysis methods. 37 classroom teachers were trained to use the argumentation method in the third and fourth grade science courses in the theoretical and practical way in the direction of Toulmin argumentation model. At the end of this training, their experiences are expressed as opinions. According to these views, the method of argumentation; the students will be interested and attentive, the students will have a positive attitude towards the classes, the students will be actively involved in the lessons and learn meaningfully, the ability to develop scientific thinking skills and to understand the nature of science can be used not only in science class but also in other courses (P <.05).

 • Apaydın, Z., Peker, E. & Taş, E. (2012). Isı yalıtımını argümantasyonla anlama: İlköğretim 6. sınıf öğrencileri ile durum çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (8), 79-100.
 • Aykaç, N. (2005). Öğrenme ve öğretim sürecinde aktif öğrenme yöntemleri. Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Aykaç, N. (2011). Hayat bilgisi dersi öğretim programında kullanılan yöntem ve tekniklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Sinop İli Örneği ). Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 113-126.
 • Aldağ, H. (2006). Toulmin tartışma modeli. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 13-34.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çepni, S. (2016). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demircioğlu, T. & Ucar, S. (2012). The effect of argument-driven ınquiry on pre-service science teachers' attitudes and argumentation skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5035-5039.
 • Driver, R., Newton, P. & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84 (3), 287-312.
 • Duran, M., Doruk, M. & Kaplan, A. (2017). Argümantasyon tabanlı olasılık öğretiminin ortaokul öğrencilerinin başarılarına ve kaygılarına etkililiğinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), 55-87.
 • Ekici,G. & Bilici, H. I. (2017). İlkokul öğrencilerinin “yuva” kavramına ilişkin bilişsel yapıları: hayat bilgisi dersinde nitel bir analiz örneği. Journal of Computer and Education Research, 5 (9), 1-30.
 • Erduran, E., Simon, S. & Osborne, J. (2004). Tapping into argumentation: developments in the application of toulmin's argument pattern for studying science discourse. Science Education, 88 (6), 915-933.
 • Kaptan, F. & Aydın, Ö. (2014). Fen-teknoloji öğretmen adaylarının eğitiminde argümantasyonun biliş üstü ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi ve argümantasyona ilişkin görüşler. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 (2), 163-188.
 • Kaya, O. N. & Kılıç, Z. (2008). Etkin bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3), 89-100.
 • Kıngır, S., Geban, Ö.& Günel, M. (2011). Öğrencilerin kimya derslerinde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 15-28.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H. & Budak, E. (2008). Bilimin doğası hakkında paradigma değişimleri ve öğretimi ile ilgili yeni anlayışlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2), 221-237.
 • Michaels, S., Shouse, A., W. & Schweingrber, H., A. (2009). Ready, set science! Putting research to work in k-8 classroms. Washington, D.C. National Academies Press. Erişim adresi: https://www.google.com.tr/search?q=michaels%2C+shouse%2C+ schweingrber+pdf&oq=m&aqs=chrome.0.69i59j69i60l3j69i57j35i39.1915j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 adresinden 1 Ağustos 2017 indirilmiştir.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Hançer, A., H., Şensoy, Ö. & Yıldırım, H., İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 80-88.
 • Hand, B. Wallace, C. & Yang, E. (2004). Using the science writing heuristic to enhance learning outcomes from laboratory activities in seventh grade science: Quantitative and qualitative aspects. International Journal of Science Eduation, 26, 131-149.
 • Hemlick, J. E. & Norland, E. V. (1994). I do believe... in Santa? (Cover Story). Adult Learning, 3(5), 22-24.
 • Torun, F. & Şahin, S. (2016). Argümantasyon temelli sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin argüman düzeylerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 41 (186), 233-251.
 • Tümay, H. & Köseoğlu, F. (2011). Kimya öğretmen adaylarının argümantasyon odaklı öğretim konusunda anlayışlarının geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8 (3), 105-120.
 • Simon, S., Erduran & S., Osborne, J. (2006). Learning to teach argumentation: research and development in the science classroom. International Journal of Science Education, 28 (2), 235-260.
 • Toulmin, S. E. (2003). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Türkben, T. (2015). Aktif öğrenme yöntemiyle oluşturulmuş sınıf ortamının öğrenciler üzerisindeki etkisi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,10 (7), 899-916.
 • Yıldırır, H. E. & Nakiboğlu, C. (2014). Kimya öğretmen ve öğretmen adaylarının derslerinde kullandıkları argümantasyon süreçlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 124-154.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları
 • Saygılı, G. (Ed.). (2015). İlkokulda kullanılan strateji, yöntem ve teknikler. Ankara: Pegem Akademi.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date April
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6581-4828
Author: Zeki APAYDIN (Primary Author)
Institution: Ondukuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9340-2559
Author: Mehmet Ali KANDEMİR
Institution: Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun, Türkiye
Country: Turkey


APA APAYDIN, Z , KANDEMİR, M . (2018). İlkokulda Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyon Yöntemi Kullanımına İlişkin Görüşleri. Journal of Computer and Education Research, 6 (11), 106-122. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/36819/387033