Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 12, Sayfalar 247 - 284 2018-12-03

The Prospective Teachers’ Skills of Identifying Students’ Mistakes about the Topic “Measures” and Their Suggestions for Eliminating the Mistakes
Öğretmen Adaylarının Ölçüler Konusunda Öğrenci Hatalarını Tespit Etme Becerileri ve Hataların Giderilmesine İlişkin Önerileri

Neslihan USTA [1]

26 80

The study analyzed the written expressions of the prospective teachers, and the interviews carried out with ten prospective teachers randomly selected. Aim of this analysis was to determine the prospective teachers’ approaches to the students’ mistakes and their solution proposals related to those mistakes. Hence, case study method based on qualitative approach was preferred in the study. The participants of the study were 45 prospective mathematics teachers, studying at the department of Primary Mathematics Teacher Education at a state university located in a province in the West Black Sea Region (senior students). The research was carried out in 2015-2016 academic year. A form consisting of 8 open-ended questions was employed as the data collection tool. Qualitative data analysis techniques were applied for data analysis. Descriptive analysis was implemented by using themes and codes offered by Gökkurt, Şahin, Soylu and Soylu (2013). As a result of the study, it was found that the prospective teachers were mostly able to detect the students’ mistakes in relation to the topic “measures”, and they interiorized methods, techniques and strategies based on constructivist approach to eliminate the mistakes. 

Bu çalışma, öğretmen adaylarının yazılı açıklamaları ve bu adaylar arasından amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen 10 öğretmen adayı ile yapılan görüşmelerle öğrenci hatalarına yaklaşımlarını ve bu hataların giderilmesine yönelik çözüm önerilerini konu edinmektedir. Bu nedenle çalışmada nitel yaklaşıma dayalı durum çalışması yöntemi tercih edilmiştir. Katılımcılar Batı Karadeniz Bölgesi’nin bir ilinde bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 45 dördüncü sınıf öğrencisidir. Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 8 açık uçlu sorudan oluşan form uygulanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analizi teknikleri kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Gökkurt, Şahin, Soylu ve Soylu’nun (2013) temaları ve kodları kullanılarak betimsel analiz yapılmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının ölçüler konusuna ilişkin öğrenci hatalarını çoğunlukla tespit edebildikleri ve genellikle öğrenci hatalarının giderilmesine ilişkin yapılandırmacı yaklaşıma dayalı yöntem, teknik ve stratejileri benimsedikleri görülmüştür.

 • Baki, A. (2014). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Yayınları.
 • Baykul, Y. (2014). Ortaokulda matematik öğretimi (5-8. Sınıflar). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ball, D. L., Hill, H. C., & Bass, H. (2005). Knowing mathematics for teaching. Who knows mathematics well enough to teach third grade, and how can we decide? American Educator, 29 (1), 14-46.
 • Ball, D.L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389–407.
 • Bütüner, Ö. S. & Uzun, S. (2011). Fen Öğretiminde Karşılaşılan Matematik Temelli Sıkıntılar: Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Tecrübelerinden Yansımalar. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4 (2), 262-272.
 • Dağlı, H. & Peker, M. (2012). İlköğretim 5.sınıf öğrencileri geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplamaya ilişkin ne biliyor? Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), 330-351.
 • Esen, Y. & Çakıroğlu, E. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının hacim ölçmede birim kullanmaya yönelik kavrayışları. Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1),21-30.
 • Fedosejeva, J., Boce, A. Romanova, M., Ilisko, D., & Ivanova, O. (2018). Education of sustainable development: the choice of pedagogical approaches and methods fort he implementation of pedagogical tasks in the anthropocene age. Journal of Teacher Education for Sustainability, 20 (1), 157-179.
 • Gökkurt, B. (2014). Ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik cisimler konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y., & Soylu, C. (2013). Öğretmen adaylarının kesirlerle ilgili pedagojik alan bilgilerinin öğrenci hataları açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5 (3), 719-735.
 • Kidman, G. & Cooper, T. J. (1997). Area integration rules for grades 4, 6, 8 students. In E.Pehkonen (Ed.). Proceedings of the 21st Annual Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 132– 143). Lahti, Finland: PME.
 • Koray, Ö., Özdemir, M., & Tatar, N. (2005). İlköğretim öğrencilerinin "birimler" hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları: kütle ve ağırlık örneği. İlköğretim-Online, 4(2), 24-31.
 • Kutluca, T., & Baki, A., (2009). 10. sınıf matematik dersinde zorlanılan konular hakkında öğrencilerin, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2), 616-632.
 • McDonough, A., Cheeseman, J. & Ferguson, S. (2012, July). Striving to maksimize children’s learning of mass measurement. 12th International Congress on Matematical Education. COEX, Seoul, Korea.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (Second Edition). California: SAGE Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Ortaokul matematik dersi 5, 6, 7 ve 8. sınıflar öğretim programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Moreira, C. Q. & Contente, M. do R. (1997). The role of writing to foster pupil’s learning about area. In E. Pehkonen (Ed.). Proceedings of the 21st PME International Conference, 3, 256-263.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston.
 • NJ Mathematics Curriculum Framework, (2014). Standart 9, measurement, 281-308.
 • Nitabach, E. & Lehrer, R. (1996). Research into practice: Developing spatial sense through area measurement. Teaching Children Mathematics, 2, 473-476.
 • Olkun, S., & Toluk-Uçar, Z. (2004). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. (genişletilmiş 3. baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Olkun, S., Çelebi, Ö., Fidan, E., Engin,Ö., & Gökgün, C. (2014). The meaning of unit square and area formula for Turkish students [in Turkish]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 180-195.
 • Şahin, Ö., Gökkurt, B., Başıbüyük, K., Erdem, E., Nergiz, T. & Soylu,Y. (2013). Matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgilerinin karşılaştırılması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(4), 693-713.
 • Şişman, G. & Aksu, M. (2009). Yedinci sınıf öğrencilerin alan ve çevre konularındaki başarıları. İlköğretim Online Dergisi, 8 (1), 243–253. Shulman, L. S. (1986). Those who understand; Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15 (2), 4-14.
 • Sullivan, P., & McDonough, A. (2002). Teachers differ in their effectiveness. In A. D. Cockburn & E. Nardi (Eds.). Proc. 26th Conf. of the Int. Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, (pp. 249-256). Norwich, United Kingdom: School of Education and Professional Development, University of East Anglia.
 • Şimşek, N. & Boz, N. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının uzunluk ölçme konusunda pedagojik alan bilgilerinin öğrenci kavrayışları bağlamında incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 4 (3), 10-30.
 • Tan-Sisman, G., & Aksu, M. (2012). The length measurement in the Turkish mathematics curriculum: Its potential to contribute to students’ learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 10 (2), 363-385.
 • Thompson, T. D. & Preston, R. V. (2004). Measurement in the middle grades: insights from NAEP and TIMSS, Mathematics Teaching in The Middle School, 9 (9), 515-519.
 • Toluk-Uçar, Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2 (2), 87-102.
 • Uzun, S., Bütüner, S., & Yiğit, N. (2010). 1999-2007 TIMSS fen bilimleri ve matematik sonuçlarının karşılaştırılması: sınavda en başarılı ilk beş ülke-Türkiye örneği. İlköğretim Online Dergisi, 9 (3), 1174-1188.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2013). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. (Çev. Ed. Soner Durmuş). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2010). Matematik öğretmen adaylarının sayı örüntülerine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin konuya özel stratejiler bağlamında incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 125-149.
 • Watkins, C., & Mortimore, P. (1999). Pedagogy: what do we know. In P. Mortimore (Ed.). Understanding pedagogy and its impact on learning (pp. 1-19). London: Paul Chapman.
 • Wilson, P. S., & Rowland, R. (1993). Teaching measurement. In R. J. Jensen (Ed.). Research ideas for the classroom: Early childhood mathematics (pp. 171-194). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Zembat, İ. Ö. (2010). Ölçme, temel bileşenleri ve sık karşılaşılan kavram yanılgıları. E. Bingölbali ve M. F. Özmantar (Ed.). İlköğretim öğrencilerinin matematiksel zorlukları ve çözüm önerileri içinde (s. 127-154). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi December
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2662-1975
Yazar: Neslihan USTA (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jcer451075, journal = {Journal of Computer and Education Research}, issn = {}, eissn = {2148-2896}, address = {Tamer KUTLUCA}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {247 - 284}, doi = {10.18009/jcer.451075}, title = {Öğretmen Adaylarının Ölçüler Konusunda Öğrenci Hatalarını Tespit Etme Becerileri ve Hataların Giderilmesine İlişkin Önerileri}, key = {cite}, author = {USTA, Neslihan} }
APA USTA, N . (2018). Öğretmen Adaylarının Ölçüler Konusunda Öğrenci Hatalarını Tespit Etme Becerileri ve Hataların Giderilmesine İlişkin Önerileri. Journal of Computer and Education Research, 6 (12), 247-284. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/40758/451075
MLA USTA, N . "Öğretmen Adaylarının Ölçüler Konusunda Öğrenci Hatalarını Tespit Etme Becerileri ve Hataların Giderilmesine İlişkin Önerileri". Journal of Computer and Education Research 6 (2018): 247-284 <http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/40758/451075>
Chicago USTA, N . "Öğretmen Adaylarının Ölçüler Konusunda Öğrenci Hatalarını Tespit Etme Becerileri ve Hataların Giderilmesine İlişkin Önerileri". Journal of Computer and Education Research 6 (2018): 247-284
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Ölçüler Konusunda Öğrenci Hatalarını Tespit Etme Becerileri ve Hataların Giderilmesine İlişkin Önerileri AU - Neslihan USTA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Computer and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 284 VL - 6 IS - 12 SN - -2148-2896 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Computer and Education Research Öğretmen Adaylarının Ölçüler Konusunda Öğrenci Hatalarını Tespit Etme Becerileri ve Hataların Giderilmesine İlişkin Önerileri %A Neslihan USTA %T Öğretmen Adaylarının Ölçüler Konusunda Öğrenci Hatalarını Tespit Etme Becerileri ve Hataların Giderilmesine İlişkin Önerileri %D 2018 %J Journal of Computer and Education Research %P -2148-2896 %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD USTA, Neslihan . "Öğretmen Adaylarının Ölçüler Konusunda Öğrenci Hatalarını Tespit Etme Becerileri ve Hataların Giderilmesine İlişkin Önerileri". Journal of Computer and Education Research 6 / 12 (Aralık 2018): 247-284.