Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 12, Sayfalar 320 - 341 2018-12-03

Teachers’ Views on the Performance Tasks: A Case of Department Heads Who had In-Service Training
Öğretmenlerinin Performans Görevlerine Bakışları: Hizmet İçi Eğitim Almış Zümre Başkanları Örneği

Meral CANSIZ-AKTAŞ [1]

26 74

The purpose of this study is to examine teachers’ views and experiences on the determination of performance task subjects and the process of student monitoring and assessment. The sample of the study, in which the case study method is used, consists of ten teachers. The data were obtained from an opinion form and analyzed by using content analysis. As a result of the study, it was understood that some of the examples given as performance task were not considered as performance task although the teachers determined the subjects of performance tasks by taking into account the gains and subject taught in the course. In addition it is concluded that teachers have the opinion that performance tasks provide some positive contribution to both students and teachers.

Bu araştırmanın amacı, hizmet içi eğitim almış olan öğretmenlerin performans görev konularının belirlenmesi, öğrencilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci ile ilgili görüş ve deneyimlerini incelemektir. Durum çalışması yönteminin kullanıldığı çalışmanın örneklemini on öğretmen oluşturmaktadır. Veriler görüş formu ile toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, öğretmenlerin performans görevlerini daha çok ders içerisinde anlatılan konular ve kazanımları dikkate alarak belirledikleri ancak performans görevi olarak verilen bazı örneklerin anlatılan konulara uygun olmasına rağmen performans görevi niteliği taşımadığı anlaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin performans görevlerinin hem öğrenciye ve hem de öğretmene bazı olumlu katkılar sağladığı yönünde görüşlere sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

 • Acar, M. & Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi, 2, 354-363.
 • Adanalı, K. (2008). Sosyal bilgiler eğitiminde alternatif değerlendirme: 5. sınıf sosyal bilgiler eğitiminin alternatif değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Airasian, P. W. (2001). Classroom assessment: Concepts and application. New York: McGraw-Hill.Arı, A. (2010). Öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Electronic Journal of Social Sciences, 9(34), 32-55.
 • Arslan, A. (2013).Türkçe öğretmenlerinin proje ve performans ödevleri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(6), s. 11-22.
 • Arslan, A., Kaymakçı, Y. & Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1‐12.
 • Aydın, H., Yörek, N. & Uğulu, D. (2015). Lise öğrencilerinin performans ödevlerine karşı tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 211-229.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. &Bıçak, B. (2012). Tamamlayıcı-geleneksek ölçme değerlendirme teknikleri öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bal, A. P. (2013). Matematik öğretmenlerinin performans görevlerine bakış açıları. International Journal of Social Science, 6(1), 385-402.Başol, G. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bell, B., & Bronwen, C. (2001). Formative assessment and science education. Dordrecht: Kluwer Academic.
 • Birgin, O., & Küçük, M. (2012). Alternatif ölçme-değerlendirme araç ve yöntemleri. Mehmet Küçük & Yılmaz Geçit (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (ss. 159-220). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Black, P. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Education Assessment, Evaluation, and Accountability, 21(1), 5-31.
 • Brookhart, M. S. (2001). Successful students’ formative and summative uses of assessment information. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 8(2), 153-169.
 • Brualdi, A. (2002). Implementing performance assessment in the classroom. C. Boston (Ed.). Understanding scoring rubrics a guide for teachers (pp. 1-5). ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, Collage Parl, MD: Washington DC: (ERIC Documet Reproduction Service No. ED471518.
 • Bulut, A. (2006). 9. sınıf matematik dersi 2005 öğretim programının değerlendirme boyutuna dair öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Cargas, S., Williams, S. & Rosenberg, M. (2017). An approach to teaching critical thinking across disciplines using performance tasks with a common rubric. Thinking Skills and Creatiity, 26, 24-37.
 • Chappuis, J., Stiggins, R., Chappuis, S., & Arter, J. (2012). Classroom assessment for student learning: doing it right – using it well. (2nd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 • Coşkun, E., Gelen, D. & Kan, M. (2009). Türkçe derslerindeki performans ödevleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 22-55.
 • Crisp, B. R. (2007). Is it worth the effort? How feedback influences students’ subsequent submission of assessable work. Assessment & Evaluation in Higher Education, 32, 571-81.
 • Çepni, S. & Şenel-Çoruhlu, T. (2010). Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik hazırlanan hizmet içi eğitim kursundan öğretime yansımalar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 117-128.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çetin, M. O. & Çakan, M. (2010). Fen ve teknoloji dersi başarılarının farklı yaklaşımlarla ölçülmesi ve bu yaklaşımlara ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 93- 99.
 • Duruhan, K. & Çavuş, A. (2013). İlköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Performans Görevlerinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 12(4), 949-968.
 • Erdal, H., (2007). 2005 İlköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Ko-catepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hak-kındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakülte¬si Dergisi, 33, 135-145.
 • Gömleksiz, M. N. & Bulut, İ. (2007). Yeni matematik dersi öğretim programının uygulama-daki etkililiğinin değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 7(1), 41-94.
 • Gözütok, D., Akgün, Ö. E. & Karcaoğlu, C. (2005). İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Değerlendirilmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. (Sf. 17-40). Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • Hacısalihoğlu, M. (2013). 6. sınıf öğrencilerinin proje ve performans görevleriyle ilgili görüşleri ve karşılaştıkları güçlükler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Kartallıoğlu, F. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulandığı pilot okullardaki öğretmenlerin yeni program ve pilot çalışmalar hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Kaya, S., Karaçam, S., Eş, H. & Tuncel, M. (2013). 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde proje ve performans görevlerine ilişkin görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33,187-20.
 • MEB.(2013). Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. 28758 Sayılı Resmi GazeteMiles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Oğuz, Ö. (2008). Matematik dersi performans görevlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Stecher, B. (2010). Performance assessment in an era of standart-based educational accountability. Stanford, CA: Stanford University, Stanfor Center for Opportunity Policy in Education.
 • Subaşı, R. (2006). 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan yapılandı¬rıcı eğitim programına öğretmenlerin bakışı (İstanbul ili Bağcılar ilçesi örneği). Yayın¬lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Şahin, M.G. & Boztunç-Öztürk (2018). A model proposal for solving problems encountered in performance tasks. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(4), 593-610.
 • Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (4. Baskı). Ankara: pegem A Yayıncılık.
 • Yazar (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik öğretim programının ölçme değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. & Benli, N. (2011). İlköğretim 1. kademede verilen performans görevlerinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 250-267.
 • Zelyurt, H. & Özbek, R. (2018). Teachers’ views about alternative assessment tools, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 19(2), 370-396.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi December
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0425-9565
Yazar: Meral CANSIZ-AKTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jcer465378, journal = {Journal of Computer and Education Research}, issn = {}, eissn = {2148-2896}, address = {Tamer KUTLUCA}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {320 - 341}, doi = {10.18009/jcer.465378}, title = {Öğretmenlerinin Performans Görevlerine Bakışları: Hizmet İçi Eğitim Almış Zümre Başkanları Örneği}, key = {cite}, author = {CANSIZ-AKTAŞ, Meral} }
APA CANSIZ-AKTAŞ, M . (2018). Öğretmenlerinin Performans Görevlerine Bakışları: Hizmet İçi Eğitim Almış Zümre Başkanları Örneği. Journal of Computer and Education Research, 6 (12), 320-341. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/40758/465378
MLA CANSIZ-AKTAŞ, M . "Öğretmenlerinin Performans Görevlerine Bakışları: Hizmet İçi Eğitim Almış Zümre Başkanları Örneği". Journal of Computer and Education Research 6 (2018): 320-341 <http://dergipark.gov.tr/jcer/issue/40758/465378>
Chicago CANSIZ-AKTAŞ, M . "Öğretmenlerinin Performans Görevlerine Bakışları: Hizmet İçi Eğitim Almış Zümre Başkanları Örneği". Journal of Computer and Education Research 6 (2018): 320-341
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerinin Performans Görevlerine Bakışları: Hizmet İçi Eğitim Almış Zümre Başkanları Örneği AU - Meral CANSIZ-AKTAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Computer and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 320 EP - 341 VL - 6 IS - 12 SN - -2148-2896 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Computer and Education Research Öğretmenlerinin Performans Görevlerine Bakışları: Hizmet İçi Eğitim Almış Zümre Başkanları Örneği %A Meral CANSIZ-AKTAŞ %T Öğretmenlerinin Performans Görevlerine Bakışları: Hizmet İçi Eğitim Almış Zümre Başkanları Örneği %D 2018 %J Journal of Computer and Education Research %P -2148-2896 %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD CANSIZ-AKTAŞ, Meral . "Öğretmenlerinin Performans Görevlerine Bakışları: Hizmet İçi Eğitim Almış Zümre Başkanları Örneği". Journal of Computer and Education Research 6 / 12 (Aralık 2018): 320-341.