Odak ve Kapsam

JCER, bilgisayar ve eğitim dünyasının eğitim alanındaki birikimlerini ortaya koymak bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve lisansüstü eğitim konularını ilgilendiren bilgisayar ve eğitim dünyasına ilişkin sorunları inceleyen, çözüm önerileri sunan, mesleki gelişme/yenilikleri içeren ve mesleğe katkıda bulunur niteliklere sahip makaleleri dikkate almaktadır.

JCER, evrensel bilime yol gösterme, araştırmacılara destek verme, nitelikli deneysel, kuramsal ve alan incelemesi araştırma sonuçlarını yayımlama hususunda destek sağlar.

JCER, eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, alan yazınını kapsamlı bir şekilde değerlendiren meta analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilir. Bunun yanı sıra ileri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel araştırmalara öncelik tanınır. Çalışmaların yöntembilim bakımından yetkinlikleri yanında alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

Dergide yayınlanması arzu edilen çalışmaların kılavuzda belirtilen yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak editöre ulaştırılması gerekmektedir.

ü  Beden ve spor eğitimi

ü  Biyoloji eğitimi

ü  Coğrafya eğitimi

ü  Çevre eğitimi

ü  Çok kültürlü eğitim

ü  Demokrasi eğitimi

ü  Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi

ü  Düşünme eğitimi

ü  Eğitim psikolojisi

ü  Eğitim teknolojisi

ü  Eğitim ve kültür

ü  Eğitim Yönetimi ve planlaması

ü  Felsefe eğitimi

ü  Fen eğitimi

ü  Fizik eğitimi

ü  İlköğretimde program, öğrenme ve öğretim

ü  Kimya eğitimi

ü  Matematik eğitimi

ü  Mesleki teknik eğitim

ü  Müzik eğitimi

ü  Okul öncesi eğitimde program, öğrenme ve öğretim

ü  Ortaöğretimde program, öğrenme ve öğretim

ü  Öğretim tasarımı

ü  Öğretmen eğitimi

ü  Ölçme ve değerlendirme

ü  Özel eğitim

ü  Psikoloji eğitimi

ü  Psikolojik danışma ve rehberlik

ü  Sağlık eğitimi

ü  Sanat eğitimi

ü  Sosyal bilgiler eğitimi

ü  Sosyoloji eğitimi

ü  Tarih eğitimi

ü  Türkçe eğitimi

ü  İlk okuma yazma eğitimi

ü  Uzaktan eğitim

ü  Yabancı dil eğitimi

ü  Yaşam boyu öğrenme

ü  Yetişkin eğitimi

ü  Yüksek eğitimde program, öğrenme ve öğretim