Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 74 - 86 2018-03-28

KORKUTELİ İLÇE MERKEZİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ SU KALİTE İNDEKS (WQI) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ
EVALUATION OF WATER RESOURCES OF KORKUTELİ DISTRICT CENTER (ANTALYA) BY WATER QUALITY INDEX (WQI) METHOD

Simge VAROL [1] , Mediha ŞEKERCİ [2]

91 405

Bu çalışmada Antalya ili Korkuteli ilçesi su kaynaklarının hidrojeokimyasal özelliklerini belirleyen prosesler ile su kalite indeks değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Çalışma alanındaki en önemli akifer alüvyon, yamaç molozu, eski akarsu taraçaları ve eski alüvyon ve yamaç molozlarından oluşan taneli ortam akiferidir. Çalışmada Kasım 2016 döneminde yerinde ölçümler ve kimyasal analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çalışma alanındaki hakim su tipleri Ca-Mg-HCO3 ve Mg-Ca-HCO3’dır. Gibbs Diyagramına göre, su örneklerinin tamamı “Kayaç Baskın” bölgesine düşmektedir. Bu da, su kimyasını kontrol eden ana mekanizmanın, kayaç yapıcı minerallerin kimyasal ayrışması olduğunu göstermektedir. Çalışma alanındaki su örneklerinin kimyasal yapısını kazanmasında etkili olan diğer ana mekanizmalar ise karbonat ayrışması, ters iyon değişimi ve silikat ayrışması olarak belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca suların kalite durumu su kalite indeks yöntemi (WQI) ile belirlenmeye çalışılmış ve buna yönelik olarak azot ve türevi analizleri ile ağır metal analizleri yaptırılmıştır. Ağır metallerden sadece As ve Cr iyon konsantrasyonlarında yükseklik belirlenmiştir. WQI sonuçlarına göre çalışma alanındaki suların tümü “Zayıf su” tipindedir. Buna bağlı olarak çalışma alanındaki bu suların içilmesi uzun dönemde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir.

In this study, it is aimed to make water quality index evaluations and processes that determine the hydrogeochemical properties of Korkuteli district water sources of Antalya province. The most important aquifer is the granular media aquifer consisting of alluvium, slope debris, old stream bowlsand old alluvial and slope debris in the stud yarea. In the study, in-situ measurements and chemical analyzes on samples made in November 2016 period. According to the results, the dominant water types in the study area are Ca-Mg-HCO3 and Mg-Ca-HCO3. According to the Gibbs Diagram, all of the water samples fall into the "Rock Overprint" region. This suggests that the main mechanism controlling water chemistry is chemical decomposition of rock-forming minerals. Other main mechanisms that influence the chemical structure of water samples in the study area are carbonatede composition, reverse ion exchange and silicatede composition. In the study, the quality status of waters was also determined by the water quality index method (WQI). According to the WQI results, all of the waters in the study area are of the "weak water" type. Accordingly, drinking these waters in the study area will affect human health in the longterm.

 • Altınlı, E., 1944, Etude stratigraphique de la region d'Antalya. Rev. Pac. Sci. Univ. Istanbul, s'er. B, V, 9, no. 3
 • Colin, H. J. 1962. Fethiye-Antalya-Kaş-Finike (Güneybatı Anadolu) bölgesinde yapılan jeolojik etüdler. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 59(59).
 • Davraz, A ve Ünver, Ö., 2014. İnegöl Havzası (Bursa) Hidrojeolojisi ve Yeraltısularının Kalite Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(2), 7-21
 • Ersoy, Ş, 1990, Batı Toros (Likya) naplarının yapısal özelerinin ve evriminin analizi. Jeoloji Mühendisliği, sayı: 37, sayfa: 5–16.
 • Garcia, M.G., Hidalgo, M., Blesa, M.A. 2001. Geochemistry of groundwater in the alluvial plain of Tucum´an province, Argentina. Hydrogeology Journal 9: 597–610.
 • Gibbs, R.J. 1970. Mechanisms controlling world water chemistry. Science 17: 1088–1090.
 • Günay, Y., Bölükbaşı, A.S. ve Yoldemir, O., 1982. Beydağlarının stratigrafisi ve yapısı: Türkiye Altıncı Petrol Kong. Tebl., Nisan-1982, Ankara, 91-101.
 • Günhan, Ö., 2014. Yeraltı Sularının Kalitesinin Değerlendirilmesi Açısından Uygun Bir Metodoloji Araştırması, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzmanlık Tezi, 113 sayfa, Ankara.
 • Han, D., Liang, X., Jin, M., Currell, M.J., Han, Y., Song, X., 2009. Hydrogeochemical Indicators of Groundwater Flow Systems in the Yangwu River Alluvial Fan, Xinzhou Basin, Shanxi, China. Environmental Management 44:243–255.
 • Jankowski, J., Acworth, R.I. 1997. Impact of debris-flow deposits on hydrogeochemical process and the development of dry land salinity in the Yass River catchment, New South Wales, Australia. Hydrogeol J 5(4):71-88.
 • Johnson, C.C. 1979. Land application of waste-an accident waiting to happen. Groundwater, 17(1):69-72.
 • Kalafatçıoğlu, A. 1973. Antalya Körfezi batı kısmının jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 81(81).
 • Katz, B.G., Coplen, T.B., Bullen, T.D., Davis, J.H., 1998. Use of Chemical and Isotopic Tracers to Characterize the Interaction between Groundwater and Surface Water in Mantled Karst. Groundwater 35:1014–1028
 • Ketin, İ., 1947. Uludağ Masifinin Tektoniği hakkında, T.J.K bülteni, 1, 1, Ankara.
 • Kumar, M., Ramanathan, A.L., Rao, M.S., Kumar, B., 2006. Identification and Evaluation of Hydrogeochemical Process in the Groundwater Environment of Delhi, India. Environmental Geology 50: 1025–1039
 • Mackenzie, F.J., Garrells, R.H. 1965. Silicates: reactivity with water. Sci J 1505: 57– 58
 • Maya, A.L., Loucks, M.D., 1995. Solute and Isotopic Geochemistry and Groundwater Flow in the Central Wasatch Range, Utah. Journal of Hydrology, 172:31– 59
 • Meyback, M., 1987. Global Chemical Weathering of Surficial Rocks Estimated from River-Dissolved Loads., American Journal of Science, 287, 401–428.
 • Piper. A.M., 1944. A graphic procedure in the geochemical interpretation of water analyses. Trans. Amer. Geophys. Union. vol. 25. p. 914‐923.
 • Sahu P, Sikdar, P.K., 2008. Hydrochemical framework of the Aquifer in and around East Kolkata Wetlands, West Bengal, India. Environ Geol 55:823–835
 • Sastri, J.C.V., 1994. Groundwater chemical quality in river basins, hydrogeochemical facies and hydrogeochemical modeling. Lecture notes-refresher course conducted by school of Earth Sciences. Bharathidasan University, Thiruchirapalli, Tamil Nadu, India.
 • Schoeller, H., 1965. Hydrodynamique lans lekarts (ecoulemented emmagusinement). Actes Colloques Doubronik, I,AIHS et UNESCO, pp3-20.
 • Schoeller. H.. 1955. Gechemie des eaux souterranes. Rev. Inst. Franc. Petrole. Paris. 10. No. 3‐4
 • Şenel, M., Arbas, A., Bilgi, C., Bilgin, Z. R., Dinçer, M. A., Durukan, E., Erkan, M., Karaman, T., Kaymakçı, H., Örçen, S., Selçuk, H. ve Şen, M. A., 1986, Gömbe Akdağ bölgesinin stratigrafi ve yapısal özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1986, bildiri özleri, 51
 • Şenel, M., Selçuk, H., Bilgin, Z.R., Şen, A.M., Karaman, T., Dinçer, M.A., Durukan, E., Arbas, A., Örçen, S. ve Bilgi, C. 1989. Çameli (Denizli)- Yeşilova (Burdur)- Elmalı (Antalya) ve kuzeyinin jeolojisi. MTA Rap: 9429 (yayımlanmamış), Ankara
 • Şenel. M.. 1997. Türkiye Jeoloji Haritaları. Isparta‐K10 paftası. MTA Genel Müdürlüğü yayınları
 • Taheri Tizro, A., Vouduris, K.S., 2008. Groundwater quality in the semi-arid region of the Chahardouly basin, West Iran, Hydrological Processes 22,3066-3078.
 • Tay, C.K., 2012. Hydrochemistry of Groundwater in the Savelugu–Nanton District, Northern Ghana. Environ Earth Science 67: 2077–2087.
 • TSE266, 2005. İnsani tüketim amaçlı sular, Türk İçme Suyu Standartları TS 266 sayılı standart -Türk Standartları Enstitüsü –Ankara.
 • Varol, S., Davraz, A., Varol, E., 2008, Yeraltı suyu Kimyası ve Sağlığa Etkisinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi, TAF Prev Med Bull 2008; 7(4):351-356
 • Varol, S., Davraz, A., 2015, Evaluation of the groundwater quality with WQI (Water Quality Index) and multivariate analysis: a case study of the Tefenni plain (Burdur/Turkey), Environ Earth Science, 73:1725–1744
 • WHO, 2008. Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization, Geneva, Switzerland
 • http://www.prakdeniz.com/antalyakorkuteli-2/ (Erişim tarihi: 12.11.2017)
 • http://www.turkiyerehberi.gen.tr/sehirler/antalya-ilceleri (Erişim tarihi: 12.11.2017)
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri \ Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1905-9454
Yazar: Simge VAROL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7644-1847
Yazar: Mediha ŞEKERCİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jesd404096, journal = {Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6693}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {74 - 86}, doi = {10.21923/jesd.404096}, title = {KORKUTELİ İLÇE MERKEZİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ SU KALİTE İNDEKS (WQI) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ}, key = {cite}, author = {VAROL, Simge and ŞEKERCİ, Mediha} }
APA VAROL, S , ŞEKERCİ, M . (2018). KORKUTELİ İLÇE MERKEZİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ SU KALİTE İNDEKS (WQI) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (1), 74-86. DOI: 10.21923/jesd.404096
MLA VAROL, S , ŞEKERCİ, M . "KORKUTELİ İLÇE MERKEZİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ SU KALİTE İNDEKS (WQI) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (2018): 74-86 <http://dergipark.gov.tr/jesd/issue/33308/404096>
Chicago VAROL, S , ŞEKERCİ, M . "KORKUTELİ İLÇE MERKEZİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ SU KALİTE İNDEKS (WQI) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (2018): 74-86
RIS TY - JOUR T1 - KORKUTELİ İLÇE MERKEZİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ SU KALİTE İNDEKS (WQI) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ AU - Simge VAROL , Mediha ŞEKERCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21923/jesd.404096 DO - 10.21923/jesd.404096 T2 - Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 86 VL - 6 IS - 1 SN - -1308-6693 M3 - doi: 10.21923/jesd.404096 UR - http://dx.doi.org/10.21923/jesd.404096 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi KORKUTELİ İLÇE MERKEZİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ SU KALİTE İNDEKS (WQI) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ %A Simge VAROL , Mediha ŞEKERCİ %T KORKUTELİ İLÇE MERKEZİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ SU KALİTE İNDEKS (WQI) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ %D 2018 %J Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi %P -1308-6693 %V 6 %N 1 %R doi: 10.21923/jesd.404096 %U 10.21923/jesd.404096
ISNAD VAROL, Simge , ŞEKERCİ, Mediha . "KORKUTELİ İLÇE MERKEZİ (ANTALYA) SU KAYNAKLARININ SU KALİTE İNDEKS (WQI) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 / 1 (Mart 2018): 74-86. http://dx.doi.org/10.21923/jesd.404096