Yıl 2017, Cilt 67, Sayı 2, Sayfalar 157 - 184 2017-04-26

İstanbul’da orman sınırları dışına çıkarma uygulamalarının ormancılık politikası yönünden irdelenmesi
Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy

Murat Köse [1]

262 135

Özet: Ormanların korunması ve geliştirilmesi, orman köylülerinin korunması ulusal ormancılık politikasının öncelikli amaçları arasındadır. Ormancılık politikası açısından bu amaçları gerçekleştirebilmek için, ormancılık politikası araçları; ormancılıkla ilgili yasal düzenlemeler, orman mülkiyeti ve halkla ilişkiler şeklinde belirlenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın başlıca amaçları; (1) Orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine yönelik olarak gerçekleştirilen kadastro çalışmalarını teknik yönden analiz etmek, (2) Bu çalışmaların mevzuat bakımından öngörülen amaçlara uygunluğunu denetlemek, (3) Kadastro ekipleri, orman idareleri ve orman köylülerinin bakışıyla bu çalışmalara yönelik sorunları belirlemek ve (4) Orman sınırları dışına çıkarma uygulamalarının ülkemiz ormancılığı açısından doğurabileceği sonuçları tartışmaktır. Bu amaçlar çerçevesinde İstanbul İli araştırma alanı olarak seçilmiştir. Ancak zaman ve çalışabilirlik açısından İstanbul’daki bütün orman sınırları dışına çıkarılan alanların tek tek ele alınıp değerlendirilmesi olanaklı olamayacağından, yöresel ölçekte bir örnek alanın seçilmesi uygun görülmüştür. İstanbul İli Şile İlçesi’nde Ahmetli, İmrendere, Karamendere, Korucuköy ve Ovacık Köyleri 2/B uygulamaları açısından örnek alanlar olarak seçilmiştir. Araştırma alanında seçilen örnek alanlarda parsellerin tamamı çalışmaya konu edilmiştir. Araştırma sonucunda 1744, 2896 ve 3302 Sayılı Yasalarla değişik 2B uygulamalarının, son yapılan ve kesin olan 5831 Sayılı Yasa uygulamalarıyla değerlendirildiğinde; araştırma alanında sınır taşlarının araziye tesisi ve haritaya tersimi sırasında önemli teknik hataların oluştuğu, uygulamalara konu edilen arazilerin bir kısmının bilim ve fen bakımından orman niteliklerini kaybetmedikleri ve ilgili mevzuatta öngörülen ölçütlere uymadığı belirlenmiştir. 2/B’ ye konu olmuş sahaların önemli bir kısmı ise; eskiden beri sahipli olan orman dışı tapulu araziler olduğu, orman kadastrosunun yapıldığı yıllarda bile tarım arazisi olarak kullanılan, hatta tapulu olan bu arazilerin orman tahdit sınırları içine alınmış ve süresi içinde itiraz edilmediğinden dolayı kesinleşmiş olduğu anlaşılmıştır. Böyle yerler 2/B Madde uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılarak, eski tahditte yapılmış olan hatalı işlemlerin bu şekilde düzeltilmekte olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orman Kadastrosu, 2/B uygulamaları, kanun koyucu, araştırma objesi, ormancılık politikas

Received (Geliş): 04.04.2016 - Revised (Düzeltme): 13.05.2016 -   Accepted (Kabul): 26.04.2016

Cite (Atıf): Kose, M., 2017. Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 67(2): 157-177. DOI: 10.17099/jffiu.293336

Abstract: In Turkey, forest protection and development and protection of forest villagers are among national forestry policy’s primary aims. To realize these aims, forestry policy instruments are legal regulations related to forestry, forest ownership, and public relations. In this context, this study’s main aims are as follows: (1) to analyze cadastral work conducted on processes of technically excluding land from forest boundaries, (2) to inspect these works’ compliance with legislation’s purposes, (3) to determine these works’ problems from the point of view of cadaster teams, forest administrations, and forest villagers, and (4) to discuss results that might arise from implementations of excluding land from forest boundaries in terms of national forestry. For these purposes, the city of Istanbul has been selected as the area of study. However, because in terms of time and practicality, evaluating all areas removed from forest boundaries in Istanbul was not feasible, selecting a sample area on a local scale has been deemed appropriate. Therefore, in Istanbul City, Şile District, the villages of Ahmetli, İmrendere, Karamendere, Korucuköy, and Ovacık were selected for 2/B implementations, and all parcels in the sample areas were included. From study results, when different 2/B implementations with laws numbered 1744, 2896, and 3302 were evaluated with implementations of the final and definite Law numbered 5831, it was determined that significant technical errors occurred during placement of boundary stones on the area of study and also in plotting maps. Furthermore, some lands not subject to implementations did not lose their forest characteristics in technical and scientific terms and did not comply with the relevant legislation’s criteria. Significant portions of areas subject to 2/B were already non-forest, privately registered, and owned lands. These lands were being used as farmland even when the forest cadaster was conducted. Moreover, even these privately registered lands were included within forest restriction boundaries, and as no objection was raised within the prescribed time, this situation became definite. It has been determined that such lands are being removed from forest boundaries with 2/B implementation, and improper transactions are thus being corrected. 

Keywords: Forest cadaster, 2/B implementation, lawmaker, object of study, forest policy

Received (Geliş): 04.04.2016 - Revised (Düzeltme): 13.05.2016 -   Accepted (Kabul): 26.04.2016

Cite (Atıf): Kose, M., 2017. Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 67(2): 157-177. DOI: 10.17099/jffiu.293336

 • Anonymous, 2009. Regarding cadastre of forest area with the regulations concerning evaluation of the Law No. 5831 Report (Ormanların ve Orman Dışına Çıkarılan Alanların Kadastrosu Konusunda 5831 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor). http://www.orman.istanbul.edu.tr/sites/default/files/Fakulte_Gorus.pdf, Accessed Date: November 10, 2011.
 • Ayaz, H., 2010. Historical Process in Forest Property in Turkey and European Court of Human Rights Decisions (Türkiye’de Orman Mülkiyetinde Tarihi Süreç ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). III.Karadeniz Forestry Congress, May 20-22, Volume 1, Page: 189-198, Trabzon.
 • DİE., 2012. Address Based Population System Data, Government Statistics Institute Records, Ankara, www.tüik.gov.tr, Accessed Date: November 02, 2012.
 • Gençay, G., 2012. Legal Examinations on Current Problems of Forest Cadastre in Turkey (Orman Kadastrosunun Güncel Sorunları Üzerinde Hukuksal İncelemeler). Istanbul University Science Institute, Department of Forest Engineering, Ph.D. thesis, Istanbul.
 • Gümüş, C., 2000. Forestry Policy (Ormancılık Politikası). Karadeniz Technical University Faculty of Forestry, Publication no:62, Trabzon.
 • İ.O.B.M., 2012. Directorates of Bahçeköy, Çatalca, Istanbul, Kanlıca, Şile Forest Management Cadastral Files. Directorate of Istanbul Forest District, Istanbul.
 • İTO, 2001. Causes of Illegal Housing in Istanbul (İstanbul’da Kaçak Yapılaşmanın Nedenleri). Istanbul Chamber of Commerce (İTO), 154 pages, November 2001, İstanbul,
 • Kızılay, E., 1991. Forest Law No. 6831 and Follow-up of Forest Crimes (6831 Sayılı Orman Kanunu ve Orman Suçlarının Takibi), General Directorate of Forestry of Turkey Publications, Ankara.
 • Özdemir, A., 2008. Artvin Forest District Directorate of Forest Cadastre Studies and Assessment of the Drafts Arising from These Studies in Terms of Forestry Policy (Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Kadastro Çalışmaları ve Bu Çalışmalardan Kaynaklanan Davaların Ormancılık Politikası Yönünden Değerlendirilmesi). Kafkas University, Science Institute, Department of Forest Engineering,M.Sc. thesis, Kars.
 • RG, 2001. The Official Gazette (Resmi Gazete), Issue 24466, Date 18.07.2001, Ankara.
 • Sencer, M., 1989. Method in Society Science (Toplum Bilimlerinde Yöntem), Befa Publisher, Publication No: 175/22, 3rd edition, ISBN 975-486-034-3, Istanbul.
 • Ş.K.M. Registers, 1959a. Directorate of Şile Cadastre Management, Ahmetli Village, Land Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.K.M. Registers, 1959b. Directorate of Şile Cadastre Management, İmrendere Village, Land Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.K.M. Registers, 1964. Directorate of Şile Cadastre Management, Karamandere Village, Land Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 1939a. Directorate of Şile Forest Management, Ahmetli Village, Application of Law No. 3116 Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 1939b. Directorate of Şile Forest Management, İmrendere Village, Application of Law No. 3116 Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 1939c. Directorate of Şile Forest Management, Karamandere Village, Application of Law No. 3116 Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 1939d. Directorate of Şile Forest Management, Korucuköy Village, Application of Law No. 3116 Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 1939e. Directorate of Şile Forest Management, Ovacık Village, Application of Law No. 3116 Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 1987a. Directorate of Şile Forest Management, Korucuköy Village, 2B Application File Amended by Law No. 6831 and Law No. 3302, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 1989. Directorate of Şile Forest Management, Ahmetli Village, 2B Application File Amended by Law No. 6831 and Law No. 3302, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 1992a. Directorate of Şile Forest Management, İmrendere Village, 2B Application File Amended by Law No. 6831 and Law No. 3302, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 1992b. Directorate of Şile Forest Management, Karamandere Village, 2B Application File Amended by Law No. 6831 and Law No. 3302, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 1992c. Directorate of Şile Forest Management, Ovacık Village, 2B Application File Amended by Law No. 6831 and Law No. 3302, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 2010a. Directorate of Şile Forest Management, Ahmetli Village, Application of Law No. 5831 Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 2010b. Directorate of Şile Forest Management, İmrendere Village, Application of Law No. 5831 Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 2010c. Directorate of Şile Forest Management, Karamandere Village, Application of Law No. 5831 Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 2010d. Directorate of Şile Forest Management, Korucuköy Village, Application of Law No. 5831 Cadastre File, Istanbul.
 • Ş.O.İ.M. Registers, 2010e. Directorate of Şile Forest Management, Ovacık Village, Application of Law No. 5831 Cadastre File, Istanbul.
 • Ulukut, B., 1963. Turkish Forest Law (Türk Orman Hukuku), page 12-56, Istanbul,
 • Usluoğlu, H., 1987. Thoughts on Article 2 of the Forest Law Amended by Law No. 3302 (Orman Kanunun 3302 Sayılı Kanunla Değişen 2. Maddesinin Düşündürdükleri), YD., Volume 13, page 343-344.
 • Ünal, M., 2003. Forestry Law (Orman Hukuku), pages 76-97-109-110-117-118, Ankara.
 • Yılmaz, T., 1992. Effects of Forestry Law No. 6831 on Forest Cadastre Studies (6831 Sayılı Orman Kanunu 2. Maddesi Uygulamasının Orman Kadastro Çalışmalarına Etkileri). Istanbul University, Science Institute, Departmant of Forest Engineering, M.Sc. thesis, Istanbul.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi (Research Article)
Yazarlar

Yazar: Murat Köse
E-posta: murat_aykose@hotmail.com
Kurum: OKAN UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jffiu293336, journal = {İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {0535-8418}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {67}, pages = {157 - 184}, doi = {10.17099/jffiu.293336}, title = {Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy}, key = {cite}, author = {Köse, Murat} }
APA Köse, M . (2017). Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 67 (2), 157-184. DOI: 10.17099/jffiu.293336
MLA Köse, M . "Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy". İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 67 (2017): 157-184 <http://dergipark.gov.tr/jffiu/issue/28363/293336>
Chicago Köse, M . "Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy". İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 67 (2017): 157-184
RIS TY - JOUR T1 - Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy AU - Murat Köse Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17099/jffiu.293336 DO - 10.17099/jffiu.293336 T2 - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 184 VL - 67 IS - 2 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - doi: 10.17099/jffiu.293336 UR - http://dx.doi.org/10.17099/jffiu.293336 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy %A Murat Köse %T Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy %D 2017 %J İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi %P 0535-8418-1309-6257 %V 67 %N 2 %R doi: 10.17099/jffiu.293336 %U 10.17099/jffiu.293336