MAKALE YAZIM KURALLARI

Makale başlığı (Türkçe)

 

Birinci Yazar 1*, İkinci Yazar 2, Üçüncü Yazar 3

 

1 Birinci Yazar iletişim adresi

2 İkinci Yazar iletişim adresi

3 Üçüncü Yazar iletişim adresi

 

* Corresponding author e-mail: jffiu@istanbul.edu.tr / forestry_journal@istanbul.edu.tr

 

Received (Geliş): January 1st, 2017 – Revised (Düzeltme): February 1st, 2017 -  Accepted (Kabul): March 1st, 2017

 

Özet: Makaledeki bilginin kısa bir tanıtımı olmalı, makale metni içeriğinin paragraf formundaki şekli olup, okurlar için genel bir yönlendirme işlevi görmektedir. Makalenin ana kısımlarının (giriş, bulgular ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve öneriler) her birinin kısa bir özetini içermeli, okuyucunun makalenin içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanlarıyla ilişkisini saptamasına ve böylece makaleyi bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup duymayacağına karar vermesine olanak vermelidir. Çalışma özeti en fazla 150-250 kelime ve tek paragraf olmalıdır. Özet içeriği kısa olmalı ve referans içermemelidir. 9 punto, iki yana yaslı şekilde, paragraf başı yapılmadan yazılmalıdır. Makale özeti, mutlaka aşağıdaki parçaları içermelidir;

 

a) çalışma amacı, çalışmada amaçlanan hedefler belirtilmelidir, ve ayrıca oluşturulan hipotezler verilmelidir,

b) çalışma alanı, çalışmanın yapıldığı coğrafi bölge kısaca tanımlanmalıdır,

c) materyal ve metod, çalışmada kullanılan malzeme ve yöntemler kısaca tanımlanmalıdır,

d) ana sonuçlar ve öneriler, ulaşılan sonuçlar ve öneriler kısa maddeler halinde verilmeli ve elde edilen sonuçlar tartışılmalıdır (deneysel sonuçların sayısal değerleri dahil).

Anahtar kelimeler: Özet bölümünden sonra 1 satır boşluk bırakılarak (9 punto); en az 4 (dört), en fazla 6 (altı) anahtar kelime virgule ayrılarak verilmelidir. Sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük harfle başlayacak şekilde diğer kelimelerin tamamı küçük harflerle 9 punto yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, makale başlığında bulunan kelimeleri tekrar etmemelidir.

Kelime 1, kelime2, kelime3, kelime 4, kelime5, kelime6

                                                                           

Makale başlığı (İngilizce)

 

Abstract: After Abstract title, it should be written using Times New Roman font size 9 and justified. The abstract should be a brief introduction to the article, the article is in the form of a paragraph of the text content and serves as a general direction for the readers. A brief summary of each of the main parts of the article (introduction, findings, discussion, and suggestions) should allow the reader to determine the content of the article shortly and sensitively, determine its relevance to his interests, and thus decide whether he will need to read the article entirely. The abstract’s length is 150-250 words maximum. The style must be concise and must not contain references. The structure of abstract must include the following parts;

 

a) aim of study, set the goal or directly the specific objectives and, describe the relevance of the study or and also hypotheses should be given,

b) study area, specify the geographic area in which the study has been made,

c) material and methods, describe briefly used materials and methods,

d) main results (conclusions) and suggestions, list and discuss relevant results (including numeric values of experimental results).

 

Keywords: Leaving one line after Abstracts, it should be at least 4 (four) maximum 6 (six) keywords putting commas between each keyword with capital letters fort he first letters of each keyword using Times New Roman font size 9. Additional keywords, a maximum of six key words should be included. These should not repeat words that appear in the title.

Word1, word2, word3, word4, word5, word6

 

 

1.GİRİŞ

 

Bu belge İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi makaleleri için bir şablondur. Bu belgeyi makalenizi hazırlarken şablon olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bu makalenin çıktısını alarak burada anlatılan kurallara göre makalenizi kendiniz de oluşturabilirsiniz. Yazarlar makalelerini MS Word kelime işlemci ile hazırlayabilirler. Makale şablonun özelliklerini (yazı tipi ve büyüklükleri, tek sütun, sayfa kenar boşlukları v.b.) değiştirmeden ve bozmadan hazırlanmalıdır.

 

Dergiye makale gönderimi derginin internet erişim adresi olan http://www.dergipark.gov.tr/jffiu adresinden dergiye ulaşılmalıdır.

 

1.1 Makale türleri

 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi’nde yayınlanacak makale tipleri ve makale toplam kelime sayıları aşağıda belirtilmiştir.

 

1) Araştırma makalesi (8000 kelime)

2) Kısa not (4000 kelime)

3) Derleme (8000 kelime)

 

Yukarıda belirtilen kelime sayılarına makalenin başlığı, özeti, anahtar kelimeleri, makale metni, şekiller ve tablolardaki kelimeler dahildir ancak, yazar iletişim adresi ve kaynaklar dahil değildir.

 

Araştırma makalelerinde sunulan tam gelişmiş bir bilimsel çalışmanın sonuçlarını, konunun ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra önemli bulgulara dayalı bir şeklinde sunmalıdır.

 

Kısa not tipindeki makaleler, araştırmaların erken sonuçlarını ve yapılan araştırmaların önemli bulguları sunacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

Derleme makaleler, önemli güncel konularda yeni bakış açıları geliştirmek ya da ve geniş bilimsel ilgi kapsamında eleştirel bir sentez sağlayacak şekilde sunulmalıdır.

 

1.2 Makale Değerlendirme Süreci

 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek makalelerin daha önce hiçbir yerde kısmen veya tamamen yayın amacı ile sunulmamış ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.

 

Gönderilen tüm makalelerin ön değerlendirmesi 7 gün içerisinde Editör ve Yayın Kurulu tarafından yapılır. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya dergimiz yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makaleler, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez. Ön değerlendirmeyi geçen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin en fazla 60 gün içerisinde tamamlanması ve en kısa sürede elektronik baskısının online olarak dergi web sitesinde yayınlanması amaçlanmaktadır. Araştırma makaleleri, kısa not, derleme ve biyografi tipindeki makaleleri dergi editörü ve en az iki hakem tarafından gözden geçirilecektir.

 

1.3 Makale Metninin Yazım Biçimi

 

Makaleler tek satır aralıkla, A4 kâğıda, üstten, alttan, sağ ve sol kenarlardan 3 cm bırakılarak kalan yazı alanı içine tek sütun şeklinde yazılmalıdır. Makalenin tüm sayfalarına sayfa numarası verilmiş olmalıdır.

 

1.4 Makale Dili

 

Makaleler İngilizce ya da Türkçe dillerinde yazılabilir. İngilizce dilinde yazılmış makaleler tercih edilmektedir. Özet (Abstract) bölümü ise, hem İngilizce hem Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

 

 

1.5 İngilizce

 

İngilizce olarak hazırlanan makaleler, standart bir İngilizceye sahip olmalıdır. Makalelerinin İngilizce dilbilgisinden yazarlar sorumludur. Düşük kalitede ve standart bir İngilizceye sahip olmayan makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmeden reddedilir. Yazarlar makalelerinin İngilizce metin düzenleme  ve dil redaksiyonunu ana dili İngilizce olan uzmanlara yaptırması tavsiye edilmektedir.

 

1.6 Makale Başlığı

 

Sayfa üstünden 1 satır boşluk bırakılarak, sola dayalı olarak Times New Roman Tur 14 punto ve makale başlığının ilk kelimesinin ilk harfi büyük olacak ve diğer kelimeler küçük harfle başlayacak şekilde (Özel isimler dışında) koyu (bold) harflerle yazılmalıdır. Makale başlığı 15 kelimeyi geçmemelidir.

 

1.7 Yazar(lar)ın Ad(lar)ı

 

Makale başvurusu sırasında yazar adları yayın içerisinde kesinlikle yer almamalıdır. Yazar isimleri ayrı Word dosyasına yazılarak ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

 

Makale yayına kabul edildikten sonra, makale başlığından sonra 1 satır (9 punto) boşluk bırakılarak, sola dayalı, unvan belirtilmeden baş harfleri büyük harflerle olacak şekilde 9 punto koyu (bold) olarak yazar adları yazılmalıdır.

 

1.8 Yazar(lar)ın Kurum ve Adres Bilgisi

 

Yazar adlarının altına 1 satır boşluk bırakılarak 9 punto büyüklükte açık adresler belirtilmelidir. Yazarların adresleri; her bir yazarın soyadının sonunda ve adresinin başında aynı rakam (1, 2, 3, şeklinde) kullanılarak üst simge şeklinde belirtilmelidir.

 

1.9 Sorumlu Yazar

 

Ayrıca makalenin yazışmalarından sorumlu yazar, isminin üzerine bir yıldız işareti (adresi belirtmek amacıyla yazılan rakamından sonra, * işareti) konularak belirtilmeli ve adreslerden sonra 1 satır boşluk bırakılarak sorumlu yazarın e-posta adresi yazılmalıdır.

 

1.10 Özet ve Abstract

 

Türkçe “Özet:” başlığından sonra 9 punto büyüklüğünde, 150-250 kelimeyi aşmayacak şekilde ve iki yana yaslanmış olarak özet yazılmalı, paragraf başı yapılmamalıdır. İngilizce “Abstract:” bölümünde de, Türkçe özet ile aynı kurallar izlenmelidir. Abstract bölümünün öncesinde mutlaka makalenin İngilizce başlığı yazılmalıdır. Makale özeti çalışma amacı, çalışma alanı, materyal ve metod, ana sonuçlar ve öneriler bilgilerini içermelidir.

 

1.11 Anahtar Kelimeler

 

Anahtar Kelimeler, özetlerden sonra 1 satır boşluk bırakılarak; “Anahtar Kelimeler:” ya da “Keywords:” yazıldıktan sonra en az 4 (dört), en fazla 6 (altı) adet anahtar kelime; virgülle ayrılarak, sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük harfle başlayacak diğerleri tümü küçük harflerle 9 punto yazılmalıdır.

 

1.12 Kısaltmalar

 

Makalede kullanılacak kısaltmalara ait açıklamalar bir kez yapıldıktan, makale içinde kullanılmaya devam edilebilir.

 

1.13 Teşekkür

 

Çalışmanıza yardımcı olan kişilere (dil yardımı, makale yazımı vb.) edeceğiniz teşekkürleri makalenizin sonunda Kaynaklar bölümünden önce “Teşekkür - Acknowledgements” başlığı altında belirtebilirsiniz.

 

2. METİN BÖLÜMLERİ

 

Özgün araştırma makaleleri “Giriş”, “Materyal ve Yöntem”, “Bulgular ve Tartışma” ve “Sonuçlar” bölümlerine göre yazılmalıdır. Senteze ve kaynak incelemesine dayalı derleme tarzındaki makalelerin başlık ve alt başlıkları yazar ya da yazarların yaklaşımlarına göre belirlenebilir.

 

İlk başlık anahtar kelimelerden sonra 1 satır (10 punto) boşluk bırakılarak 1.’den başlayarak (Kaynaklar-References ana başlığı hariç) numaralandırılmalı (örnek: 1.Giriş, 2.Materyal ve Yöntem, .... şeklinde), diğer ana başlıklar bunu takip etmelidir. Ana ve alt başlıklar küçük harflerle koyu (bold) 10 punto yazılmalı, ana başlıklarda her kelime büyük harflerle yazılmalı, alt başlıklarda sadece ilk harfler büyük olmalıdır. Ana başlıklarla bir üst satır ile bir sonraki satır arasında 1 satır (10 punto) boşluk bırakılmalıdır. Tüm metin iki yana hizalı olmalıdır. Özet ve Abstract başlıkları da dahil olmak üzere ana ve alt başlıklar sola dayalı paragraf başı olmaksınız normal yazım marjından başlamalıdır.

 

Makaleler (Times New Roman Tur yazı tipinde, 10 punto) ilk sayfadan itibaren sayfa numarası verilmiş olan tüm metin (kaynaklar ve anahtar kelimeler dahil olarak toplam 15 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Sadece doktora tez özetleri 20 sayfa yazılabilir.

 

Makalenin başlığı, yazar adı/adları koyu (bold) yazılacaktır. Ayrıca, sadece metin içerisindeki bilimsel isimler (bitki ve hayvan isimleri gibi) ile “Kaynaklar (References)” bölümündeki dergi isimleri italik yazılacaktır.

 

3.TABLO, ŞEKİL ve RESİM KURALLARI

 

Tablo, şekil ve resimler, makale metninin içinde en uygun yere yazar tarafından konulmalıdır. Makale içinde kullanılan tüm tablo, şekil ve resimlere metin içinde atıf yapılmalıdır. Renkli tablo, şekil ve resim kullanılabilir. Makalede kullanılan tüm şekil ve resim dosyaları ayrıca dergimizin web sistemine ek dosya olarak yüklenmelidir.

 

Tabloları sayfaya sığdırmak için sayfa yönü kesinlikle değiştirilmemelidir. Onun yerine tablo içindeki metinlerin yönü ve tablo tasarımı değiştirilmelidir. Tablolar en fazla 14 cm genişlikte ve 20 cm yüksekliğinde olmalıdır. Tabloların düşey çizgileri çizilmemelidir. Örnek tablo gösterimi aşağıdaki verilmiştir.

 

Tablo 1. Tablo başlığı

Table 1. Table caption

 

Ax

Aaaaaaaaaaaa Bbb

Aa

Aaaaaaaaaaaa Bbb

A1

Aaaaaaaa aaaaaaaa

A4

Aaaaaaaa aaaaaaaa

A2

Aaaaaaaa aaaaaaaa

A5

Aaaaaaaa aaaaaaaa

A3

Aaaaaaaa aaaaaaaa

A6

Aaaaaaaa aaaaaaaa

 

Grafikler grafiğin düzenlendiği program dosyası olarak sisteme ek dosya şeklinde yüklenmelidir. Kesinlikle grafikleri resim formatına dönüştürerek makaleye eklenmemelidir.

 

Resim ve fotoğraflarda da tablo boyutlarındaki sınırlamalara uyulmalıdır. Resimler en az 300 dpi çözünürlükte makalenin en altına konmalı veya ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

 

Şekil, tablo, grafik ve resimler belirtilen yazı alanı içerisinde sayfa ortalanarak konmalı, her şekil, tablo, grafik ve resime metin içinde atıf yapılmalı ve atıf yapılan paragraftan hemen sonra yerleştirilmelidir. Tablo ve grafik içerikleri ile başlıkları 9 punto büyüklükte olmalı, başlıklar numaralandırılarak tabloların üstüne; şekil, resim ve grafiklerin altına ortalanarak olarak yazılmalıdır.

 

Şekil, tablo, grafik ve resimler Türkçe ve yabancı dilde başlık ve içerikleri ile birlikte makalenin ana metni kısmında yer almalı, başlık cümlelerinin ilk harfi büyük olmalıdır. Buna ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır.

 

 

Şekil 1. Şekil başlığı

Figure 1. Figure caption

 

Tablo 1. Tablo başlığı

Table 1. Table caption

 

Metin içerisinde şekil ve tablolara (Şekil / Figure 1), (Tablo / Table 1) şeklinde atıf yapılmalıdır.

 

4. KAYNAKLAR

 

Kaynaklar, İngilizce makalelerde “References” Türkçe makalelerde ise “Kaynaklar” başlığı altında, alfabetik sıraya göre verilmelidir. Dergimize gönderilen makalelerde, metin içinde atıf yapılan tüm yayınların mutlaka kaynaklar listesinde gösterildiğinden emin olunması gerekmektedir.

 

Kaynak olarak belirtilen tüm yayınlarda mutlaka yazarların adları, dergi adı / kitap başlığı, bölüm başlığı / makale başlığı, yayın yılı, cilt numarası / kitap bölümü ve sayfalama mevcut olmalıdır. Kısaltılmış dergi adı ve kitap başlığı kullanılmamalıdır. Kullanılan kaynağın varsa DOI numarası verilmelidir.

 

4.1 Kaynak bağlantıları

 

Metin içerisinde yapılan her atıfın kaynaklar listesinde mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Scopus, CrossRef ve PubMed vb indeksleme servislerine bağlantı oluşturmaya izin vermek amacıyla, kaynaklar listesinde verilen verilerin tam ve doğru olduğundan emin olunması gerekmektedir. Yanlış soyadı, yanlış dergi ve kitap başlığı, yanlış makale adı, yanlış yayın yılı ve yanlış sayfa numarası belirtildiğinde indeksleme servislerine bağlantı oluşturulmasının engellenebileceğini lütfen unutmayınız. Kullanılan kaynakların varsa DOI numarası verilmelidir. Yayınlanmamış sonuç ve makalelerin ve kişisel iletişim yoluyla elde edilen bilgilerin kaynak olarak kullanılması tavsiye edilmemektedir. Basım aşamasında olan kaynakların da, varsa DOI numarası verilmelidir.

 

4.2 Online (Web) kaynakları

 

Web üzerinden alıntı yapılarak kullanılan kaynaklarda asgari olarak tam URL ve son erişilen tarih mutlaka verilmelidir. İlgili web kaynağında başka bir bilgi biliniyorsa, DOI, yazar adları, tarihler, ana kaynak yayın, vb referans da verilmelidir.

 

4.3 Kaynakların Metin İçerisinde Gösterimi

 

Kaynaklar metin içerisinde parantez içerisinde;

 

·       Tek yazarlı kaynak için (Clausen, 1992),

·       İki yazarlı kaynak için (Kelso ve Smith, 1998)

·       Çok yazarlı kaynak için (Medvec ve ark., 1999)

·       Birden fazla kaynak için tarihsel olarak sıralanmış şekilde (Lebow, 2000; Imamura, 2001; Cooper ve Taylor, 2005)

·       Aynı yazarın aynı tarihte yapılmış iki eseri olduğu takdirde bu eserler yılların sonuna a ve b harfleri konarak belirtilmelidir. (Hill, 2000a; Hill, 2000b).

 

4.4 Kaynaklar Listesi

 

Kaynaklar listesinde; makale metni içinde atıfı yapılmış, yayınlanmış ya da yayınlanması kabul edilen yayınlar gösterilmelidir. Kişisel iletişim ve yayınlanmamış eserler sadece metin içinde belirtilmelidir. Kaynaklar listesinde belirtilmesi gereken yayınların, dipnot şeklinde gösterimi uygun değildir. Kaynaklar ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynak gösterilen makalelerin, dergilerin ve kitapların tam adları eksiksiz şekilde yazılmalıdır. Dergi adlarında kısaltma kullanılmamalıdır. Dergimizde kaynakların gösteriminde Harvard sistemi kullanılmaktadır.

 

Sempozyumlardan ve dergilerden alınan makalelerin isimleri yazılırken sadece ismin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Kitap isimlerinde ise her kelime büyük harfle başlamalıdır.

 

Atıf yapılan yayınların Kaynaklar (References) kısmında gösterilmesi aşağıdaki stillerde olmalıdır:

 

Dergi makalesi

 

Asakawa, S., Yoshida, K., Yabe, K., 2004. Perceptions of urban stream corridors within the greenway system of Sapporo, Japan. Landscape and Urban Planning 68(2-3): 167–182, doi:10.1016/S0169-2046(03)00158-0.

 

Heede, B.H., 1991. Response of a stream in disequilibrium to timber harvest. Environmental Management 15(2): 251-255.

 

Ben-Akiva, M., de Palma, A., Kanaroglou, P., 1986. Dynamic model of peak period traffic congestion with elastic arrival rates. Transportation Science 20(2): 164-181.

 

Yıldırım, N., Taşkın , H., Karaman, R., 2012. İstanbul-Beylerbeyi Sarayında Coleoptera tülerine karşı sülfüril florit kullanılarak yapılan fumigasyon uygulaması. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 62(1): 47-52.

 

Kitap

 

Birkeland, P. W., 1984. Soils and Geomorphology. Oxford University Pres, New York.

 

Haris, C. W. and N. T. Dines, 1988. Time-saver Standarts for Landscape Architecture. McGraw-Hill, Inc., New York.

 

Brilon, W. (Ed.), 1988. Intersections Without Traffic Signals, Proceedings of an International Workshop. Springer-Verlag, Berlin.

 

Kitap içinde bölüm

 

Fischer, G.W., Nagin, D., 1981. Random versus coefficient quantal choice models. In: Manski, C.F., McFadden, D. (Eds.), Structural Analysis of Discrete Data with Econometric Applications, MIT Press, Cambridge, MA, pp. 273-304.

 

Sempozyum, Konferans ve Çalıştay bildirisi

 

Dahlgren, R. A., 1988. Effects of forest harvest on stream-water quality and nitrogen cycling in the Casper creek watershed. In: Proceedings of The Conference on Coastal Watersheds: The Casper Creek Story. May 6, Ukiah, California.

 

Daganzo, C., 1996. Two paradoxes of traffic flow on networks with physical queues. II Symposium Ingenieria de los Transportes, Madrid, 22-24 May 1996, pp. 55-62.

 

Online (Web) kaynakları

 

FAO. 2006. Rural radio transmissions and rural youth in Mali. http://www.fao.org/sd/dim_kn1/kn1_060202_en.htm (Ziyaret tarihi: 27 Şubat 2006).

 

5.MAKALE BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

Dergimizin web sitesi üzerinde bulunan kayıt sekmesine tıklanarak (http://www.dergipark.gov.tr/jffiu)  “Yazar” rolü ile üye olunarak makale gönderimi yapılmalıdır.

 

Makalenin elektronik sisteme yüklenmesi aşamasında başvuru dilekçesi ve temlikname http://www.dergipark.gov.tr/jffiu adresinden indirilip;

 

·         Yazar(lar) tarafından doldurulmalı,

·         Mavi kalemle imzalanmalı,

·         Tarayıcı ile taranarak (tif, jpg veya pdf olarak ) sisteme ek dosya olarak yüklenmelidir.

 

Gönderilen tüm makalelerin ön değerlendirmesi 7 gün içerisinde Editör ve Yayın Kurulu tarafından yapılır.

 

Ön değerlendirmeyi geçen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin en fazla 60 gün içerisinde tamamlanması ve en kısa sürede elektronik baskısının online olarak dergi web sitesinde yayınlanması amaçlanmaktadır.

 

5.1 Makale Kabulünden Sonra Yapılacaklar

 

Makale kabul edildikten sonra, yazar ve dergi sorumluları arasında makalenin şekilsel hata ve eksikliklerinin giderilmesi ve makaleye son halinin verilmesi süreci yer almaktadır. Bu süreç 1 hafta sürebilmektedir. Şekilsel düzenlemeler bittikten sonra yazara son kontrol için gönderilir ve onayı alınır. Bu onay ile birlikte yazarların telif ve temlikname belgesini doldurup, imzaladıktan sonra tarayıcı ile taradıkları bu belgeyi de sisteme ek dosya olarak yüklemeleri gereklidir

 

5.2 Yayınlanma

 

Makalede tüm düzeltmeler yapılıp onaylandıktan sonra, ilk önce dergimizin web sitesinde pdf ortamında yayınlanacaktır. Dergimiz yılda iki dönem Ocak, Temmuz aylarında yayınlanmakta olup, ayrıca kağıt baskı için üniversite yayın dönemlerinde basımevine gönderilerek bastırılmaktadır.