Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 4, Sayfalar 1 - 10 2017-05-19

EVALUATION OF LEADERSHIP STYLES, POWER USAGE AND HEALTH WORKER PERFORMANCE

Sait Söyler [1] , Emre İşçi [2]

148 132

Purpose: The aim of this study was to determine relationships between relation-task oriented leadership, change oriented leadership styles, power usage of these kind of leaders and their effects on worker performance.
Material and Method: This study was designed as descriptive and cross-sectional. Six private hospitals classified as A group by the Ministry of Health and operating in the province of Istanbul were selected by the stratified random sampling method. 122 health workers who were working in managerial positions at that time were included in the study. Three different
questionnaire were used for data collection.
Data was collected between 17.02.2014 and 10.04.2014. Leadership style scale is a 22-item scale taking place in Özşahin, Zehir and Acars’ work called “Linking Leadership Style to Firm Performance: The Mediating Effect of The Learning Orientation” and received from Yukls’ work called “An Evaluative Essay on Current Conceptions of Effective Leadership”. The performance scale is the scale which was developed by Fuentes, Saez Montes (2004) and Rahman, Bullock (2004); adapted to Turkish by Göktaş (2004); used by Şehitler and Zehir (2010) and includes 6 questions. Power usage scale was taken from Bolelis’ (2012) study and consists of 33 question. All analyses were conducted by SPSS 13.0.
Findings: It was found that power usage of change oriented leader leads to improved performance.
Conclusion: The strongest factor on the efficiency of the organizations is workers. So, leadership is the most crucial in the management of these human behaviors in order to produce services and goods. Besides the need of visionary and constantly evolving leaders and how they affect the worker performance have become some of the most important points that need to be questioned. It was determined that the change oriented leaders affect the worker performance more than relation and task oriented.

Leadership, Power usage, Performance, Health workers
 • Akbaba, A, Erenler, E. (2008). Otel işletmelerinde yöneticilerin liderlik yönelimleri ve işletme performansı ilişkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 21-36.
 • Akman, V., Hanoğlu, M., Kizil, C. (2015). Liderlik ile Personel Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Şirket İncelemesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 130-145.
 • Alkın C, Ünsar S. Liderlik özellikleri ve davranışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007; 9 / 3
 • Asrar-ul-Haq, M., & Kuchinke, K. P. (2016). Impact of leadership styles on employees’ attitude towards their leader and performance: Empirical evidence from Pakistani banks. Future Business Journal, 2(1), 54-64.
 • Bakan İ, Büyükbeşe T. Liderlik türleri ve güç kaynakları’na ilişkin mevcut-gelecek durum karşılaştırması: eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 2010; 12 (19), ISSN: 1309-9132
 • Bakan, İ., & Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik “türleri” ve “güç kaynakları” na ilişkin mevcut-gelecek durum karşılaştırması: eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19), 73-84.
 • Baltaş A. Sağlık hizmetlerinde yöneticilik ve liderlik. Haydar S, Tuncay P, Birsen S. (Editörler). Hastane Yönetimi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2013. S.45-46.
 • Barutçugil, İ. (2014). Liderlik. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Başat, HT, (2009), “Örgütsel Performansın Ölçülmesinde Çok Boyutlu Ölçüm Yaklaşımları ve Performans Prizmasına İlişkin Bir Uygulama”, A.K.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Afyonkarahisar
 • Bass, BM. (1990). Bass & Stogdill's handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. Simon and Schuster. Eren E. Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2008: s.430-460.
 • İbicioğlu H, Özmen İ, Taş S. Liderlik davranışı ve toplumsal norm ilişkisi: ampirik bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009; 14(2)
 • Iqbal, N., Anwar, S., & Haider, N. (2015). Effect of leadership style on employee performance. Arabian Journal of Business and Management Review, 5(5).
 • Khuong, M. N., & Hoang, D. T. (2015). The Effects of Leadership Styles on Employee Motivation in Auditing Companies in Ho Chi Minh City, Vietnam. International Journal of Trade, Economics and Finance, 6(4), 210.
 • Koçak, R. D., & Özüdoğru, H. (2012). Yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların motivasyonu ve performansı üzerindeki etkileri: Kamu ve özel hastanelerinde bir uygulama. Ticaret ve Turizm Faculty of Education Journal, 1, 77-78.
 • Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Kocolowski, M. D. (2010). Shared leadership: Is it time for a change. Emerging Leadership Journeys, 3(1), 22-32.
 • Korkmaz, M. (2005). Duyguların ve liderlik stillerinin öğretmenlerin performansı üzerinde etkisi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 11(3), 401-422.
 • Kotter J P. Liderler gerçekte ne yapar?. (çevirisi: M. İnan) HBR’S 10 Must Reads. İstanbul: Optimist Yayınları, 2015, s.53-77.
 • McColl-Kennedy, J. R., & Anderson, R. D. (2002). Impact of leadership style and emotions on subordinate performance. The Leadership Quarterly, 13(5), 545-559.
 • McGregor, D. (1960). Theory X and theory Y. Organization theory, 358-374.
 • Mills, R. C. (2005). Sustainable community change: A new paradigm for leadership in community revitalization efforts. National Civic Review, 94(1), 9-16. 9
 • Özdevecioğlu, M., & Kanıgür, S. (2009). Çalışanların ilişki ve görev yönelimli liderlik algılamalarının performansları üzerindeki etkileri. KMU İİBF Dergisi, 11(16), 53-82.
 • Özsahin, M., Zehir, C., & Acar, A. Z. (2011). Linking leadership style to firm performance: The mediating effect of the learning orientation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1546-1559.
 • Şehitoğlu, Y., & Zehir, C. (2010). The Analysis of Employee Performance in the Context of Employee Silence and Organizational Citizenship Behavior in Turkish Public Institutions. Todaie's Review of Public Administration, 4(4), 95-120.
 • Serinkan, C. (2008). Liderlik ve Motivasyon Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Şişman M. Öğretim liderliği. Ankara:Pegem Akademi 5.Baskı, 2014 s.12.
 • Soylu Y, Tabak A, Polat M. Ankara ilinde savunma sanayiinde çalışan orta kademe yöneticilerin liderlik bileşenlerini algılamaları: analitik hiyerarşi süreci (AHS) ile bir çalışma. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2007; Cilt 3, Sayı 5
 • Yukl, G. (1999). An evaluative essay on current conceptions of effective leadership. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(1), 33-48.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sait Söyler
E-posta: saitsoyler@trakya.edu.tr

Yazar: Emre İşçi
E-posta: emre.isci@marmara.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { jihsam321254, journal = {Journal of International Health Sciences and Management}, issn = {}, address = {Sedat BOSTAN}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {EVALUATION OF LEADERSHIP STYLES, POWER USAGE AND HEALTH WORKER PERFORMANCE}, key = {cite}, author = {Söyler, Sait and İşçi, Emre} }
APA Söyler, S , İşçi, E . (2017). EVALUATION OF LEADERSHIP STYLES, POWER USAGE AND HEALTH WORKER PERFORMANCE. Journal of International Health Sciences and Management, 3 (4), 1-10. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jihsam/issue/29837/321254
MLA Söyler, S , İşçi, E . "EVALUATION OF LEADERSHIP STYLES, POWER USAGE AND HEALTH WORKER PERFORMANCE". Journal of International Health Sciences and Management 3 (2017): 1-10 <http://dergipark.gov.tr/jihsam/issue/29837/321254>
Chicago Söyler, S , İşçi, E . "EVALUATION OF LEADERSHIP STYLES, POWER USAGE AND HEALTH WORKER PERFORMANCE". Journal of International Health Sciences and Management 3 (2017): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF LEADERSHIP STYLES, POWER USAGE AND HEALTH WORKER PERFORMANCE AU - Sait Söyler , Emre İşçi Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of International Health Sciences and Management JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 3 IS - 4 SN - -2149-9519 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of International Health Sciences and Management EVALUATION OF LEADERSHIP STYLES, POWER USAGE AND HEALTH WORKER PERFORMANCE %A Sait Söyler , Emre İşçi %T EVALUATION OF LEADERSHIP STYLES, POWER USAGE AND HEALTH WORKER PERFORMANCE %D 2017 %J Journal of International Health Sciences and Management %P -2149-9519 %V 3 %N 4 %R %U