The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
Kapak Resmi
ISSN 2458-9012 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahmet KARA | http://dergipark.gov.tr/jilses

Dergi Hakkında

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde hazırlanmış nitel, nicel, ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalara, kitap değerlendirmelerine, çeviri eserlere ve özgün yazılara yer veren uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

JILSES yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) yayınlanır, bu sayı yayın kurulu tarafından artırılabilir. 

 Hakemlik Süreci

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); çifte-kör hakemlik süreci sonunda kabul edilen bilimsel araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

JILSES’e gönderilen çalışmalar editör kontrolünden geçtikten sonra çalışma içeriğine uygun alanında uzman iki (2) hakeme editör tarafından gönderilir. Çalışmalar elektronik ortamda isimsiz olarak hakemlere gönderilir. Hakemlerin bilgileri gizli tutulur. İstendiğinde hakem olarak katkı sağlayan hakemlere yazılı belge verilir. 

Hakemlik değerlendirmesi yapıp yapmama kararı en fazla 15 gün içerisinde editöre bildirilir.

 Özgünlük İlkeleri

JILSES yalnızca özgün çalışmaları kabul eder. Çalışmada kullanılan alıntılar APA formatına uygun olmalıdır.

JILSES’e gönderilen çalışmalara intihal (Turnitin veya Ithenticate) programları kullanılarak taranır.

 Telif Hakkı

JILSES dergisinde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları JILSES’e aittir. Yayınlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

 

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences

ISSN 2458-9012 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahmet KARA | http://dergipark.gov.tr/jilses
Kapak Resmi

5.434

19.209

Dergi Hakkında

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde hazırlanmış nitel, nicel, ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalara, kitap değerlendirmelerine, çeviri eserlere ve özgün yazılara yer veren uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

JILSES yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) yayınlanır, bu sayı yayın kurulu tarafından artırılabilir. 

 Hakemlik Süreci

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); çifte-kör hakemlik süreci sonunda kabul edilen bilimsel araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

JILSES’e gönderilen çalışmalar editör kontrolünden geçtikten sonra çalışma içeriğine uygun alanında uzman iki (2) hakeme editör tarafından gönderilir. Çalışmalar elektronik ortamda isimsiz olarak hakemlere gönderilir. Hakemlerin bilgileri gizli tutulur. İstendiğinde hakem olarak katkı sağlayan hakemlere yazılı belge verilir. 

Hakemlik değerlendirmesi yapıp yapmama kararı en fazla 15 gün içerisinde editöre bildirilir.

 Özgünlük İlkeleri

JILSES yalnızca özgün çalışmaları kabul eder. Çalışmada kullanılan alıntılar APA formatına uygun olmalıdır.

JILSES’e gönderilen çalışmalara intihal (Turnitin veya Ithenticate) programları kullanılarak taranır.

 Telif Hakkı

JILSES dergisinde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları JILSES’e aittir. Yayınlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

 

Cilt 3 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMEN ROLLERİNİN YERİNE GETİRİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI
  Sayfalar 55 - 65
  İsmail ŞAN
 2. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜ-MÜZE SÜREGELEN PROBLEMLER
  Sayfalar 66 - 74
  Hasan Hüseyin MUTLU, Bilge BAĞCI AYRANCI
 3. HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 75 - 86
  Semra GÜVEN, Melek AYYAYLA PÜSKÜLLÜ
 4. KÜLTÜREL KİMLİK İNŞASINA BİR ÖRNEK: SÜRYANİ DİASPORASI
  Sayfalar 87 - 96
  Yelda TUTAR SERTER
 5. İMÂMÎYYE-İSNÂAŞERÎYYE’NİN İMÂMET ANLAYIŞININ, SEMÎYYÂT İNANCININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 97 - 110
  Nezir MAVİŞ
 6. TÜRK KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ETKİLERİ
  Sayfalar 111 - 119
  Murat AK, Özcan SEZER
 7. SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMLARININ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNE, DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİNE VE SOSYALLEŞME BECERİLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 120 - 134
  Ercan TÜRK, Yaşar KOÇAK, Selma KAYA
 8. ANADOLU ERKEKLERİNDE BURUN, YÜZ TİPLERİ VE ORANLARININ YAŞA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ
  Sayfalar 135 - 142
  Fikri ÖZDEMİR, Vahdet ÖZKOÇAK
 9. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİ İÇİN YENİLİKÇİ VE UYGULANABİLİR TEKNOLOJİK YÖNTEM ÖNERİSİ
  Sayfalar 143 - 150
  Tülay Yeter ÖZKAN, Kemal DEMİR, Ayşegül ÖZDEMİR
 10. ÖĞRETMENLERİN KOLEKTİF YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ: ALTINDAĞ İLÇESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 151 - 158
  Miraç YILMAZ, Necla TURANLI
 11. OKULLARDA KIYAFET SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ1
  Sayfalar 159 - 176
  Ebru DEMİR, Meliha KÖSE
 12. İLKOKULDA SERBEST ETKİNLİKLER DERSİNDE ETKİNLİK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 177 - 190
  Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Gülsüm ÇAKMAK
 13. İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin kibar/kaba ricalarını içeren e-postalar üzerine toplumdilbilimsel bir araştırma
  Sayfalar 191 - 207
  Kamile HAMİLOĞLU, Aslıhan EMİRMUSTAFAOĞLU
 14. ELEKTRONİK DIŞ TİCARET VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ
  Sayfalar 208 - 217
  Esra Nur AKPINAR
 15. XII. YÜZYIL SONLARINDA EYYUBÎLER-MUVAHHİDLER DEVLETİ İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 218 - 225
  Adnan ADIGÜZEL
 16. KEMALİST İDEOLOJİDE KADIN İMGESİ: KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ BİR LÜTUF MU YOKSA KAZANILMIŞ BİR HAK MI?
  Sayfalar 226 - 248
  Yunus DEMİR, Rahime Fulya YÜKSEL
 17. 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HARFLERİN ANLAMINA YÖNELİK KAVRAM YANILGILARININ ARİTMETİKTEN CEBİRE GEÇİŞ SÜRECİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK TUTUMLARI VE ÖZ YETERLİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 249 - 268
  Berna YILDIZHAN, Sare ŞENGÜL
 18. LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL VE SOSYAL YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 269 - 287
  Hanife AKGÜL
 19. Howard Brenton’s Thirteenth Night: A Contemporary Path to Tyranny and Dictatorship
  Sayfalar 288 - 294
  Sedat BAY
 20. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 295 - 315
  Sertaç ARI
 21. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANSER HASTALARINA YÖNELİK PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMİ SONRASI YAPTIKLARI PSİKOSOSYAL MÜDAHALELERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 316 - 322
  Reyhan ESKİYURT, Birgül ÖZKAN
 22. ADANA-YUMURTALIK SUGÖZÜ KÖYÜNDE GÜNLER ETRAFINDA OLUŞAN HALK İNANIŞLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 323 - 334
  Mehmet ALPTEKİN
Makale Gönder
Duyurular

DERGİMİZ AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDADIR

ARALIK 2017 SAYISI YAYINLANMIŞTIR

SAYI HAKEM LİSTESİNE Jenerik DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

YOĞUN İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

YENİ SAYI  İÇİN MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUZ.