Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-3738 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | http://sbedergi.karatekin.edu.tr/English/Anasayfa.aspx

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1309-3738 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | http://sbedergi.karatekin.edu.tr/English/Anasayfa.aspx
Kapak Resmi

51.382

105.382
Cilt: 7 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Ara 2016
 1. Örgütlerde Zenginliğin Kaynağı Olarak Farklılıkların Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme
  Sayfalar 1 - 28
  Yavuz DEMİREL, B. Dilek ÖZBEZEK
 2. Örgütlerde Güç Olgusu ve Gücün Kullanımı
  Sayfalar 29 - 48
  Ayşem ÇALIŞKUR
 3. Bir İnternet Şikâyet Forumundaki Termal Otellere Yönelik Şikâyetlerin İncelenmesi
  Sayfalar 49 - 68
  Serkan AYLAN, Özgür ARPACI, Fatmanur Kübra CELİLOĞLU
 4. Personel Güçlendirme ve Sağlık Sektörü
  Sayfalar 69 - 84
  Uğur UĞRAK, Gülsün ERİGÜÇ, Yasin UZUNTARLA
 5. Örgütsel Güven ve Akademik Özyeterlik Algısının Genel Sinizm ve Etik Dışı Davranışlara Etkisi
  Sayfalar 85 - 106
  Bülent AKYÜZ, Mustafa KESEN, Abdullah OĞRAK
 6. İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Sektör Farklılıklarının Finansal Oranlar Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 107 - 122
  Nuri HACIEVLİYAGİL, Ahmet ŞİT
 7. Kurumsal Karnenin Bir Stratejik Yönetim Aracı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 123 - 138
  Cenk Laçin ARIKAN, Didem ENGİNOĞLU
 8. İşgücüne Dâhil Olmayanların Örgütsel Adalet Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Saha Araştırması
  Sayfalar 139 - 164
  Emre SEZİCİ, Hakan KARA
 9. Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 165 - 194
  İsmail BEKÇİ, Yusuf GÖR
 10. Üniversite Öğrencilerinin Barınma Yeri Tercihleri: Havza Meslek Yüksekokulu Örneği
  Sayfalar 195 - 216
  Musa KARABACAK, Murat SAYILI
 11. Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 217 - 242
  Ebru ONURLUBAŞ, Hüseyin ÇAKIRLAR
 12. Türkiye’de Kadının İstihdamı ve Kadına Dair Sosyal Güvenlik Uygulamaları
  Sayfalar 243 - 258
  Süleyman AYDIN
 13. Türkiye’de Domates Üretiminde Cobweb Teoreminin Almon Yaklaşımı ile İncelenmesi
  Sayfalar 259 - 272
  Hasan Gökhan DOĞAN, Ebru ONURLUBAŞ
 14. Türkiye’de Tasarruf, Yatırım, Cari Açık ve Büyüme: 1980-2014 Dönemi Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi Analizi
  Sayfalar 273 - 300
  Ayşe DURGUN KAYGISIZ, Dilek GÖZE KAYA, Levent KÖSEKAHYAOĞLU
 15. Faiz Dışı Fazla Ve Bazı Bütçe Verileri Arasında Nedensellik İlişkisi
  Sayfalar 301 - 322
  Hayrettin TÜLEYKAN
 16. “PESTEL Analizi” ile Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 323 - 334
  Hasan AKÇA, Levent ŞAHİN, Zekayi KAYA
 17. Tercihlerde Benzerlik Teorisinin Sınanması: Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Waemu’ya İhracatının Panel Çekim Modeliyle Analizi
  Sayfalar 335 - 348
  Levent ŞAHİN
 18. Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi
  Sayfalar 349 - 366
  Burcu ASLANTAŞ ATEŞ
 19. Hanehalkı Ev Dışı Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Nazilli Örneği
  Sayfalar 367 - 392
  Filiz KUTLUAY TUTAR, Nuran YAZIRLI
 20. Türkiye’de Stratejik Planlama ve Bütçe İlişkisinin Güçlendirilmesi
  Sayfalar 393 - 428
  Kuddusi YAZICI
 21. Cumhuriyet'in İlk Yıllarından Bir Harita Örneği: 1927 Tarihli Tosya Kazası Haritası
  Sayfalar 429 - 454
  Bekir GÖKMEN
 22. Çankırı İli için Deprem Olasılık Tahmini
  Sayfalar 455 - 470
  M.Murat KÖLE
 23. Köy Sakinlerinin Gelecekten Beklentilerinde Köyün Yeri: Çankırı Ünür Köyü Örneği
  Sayfalar 471 - 496
  Hakan ARSLAN
 24. Çevresel Düzenlemelerle Güvenli Kentler Oluşturmak: Mahallelerin Geçirgenliği ve Evden Hırsızlık Oranları, Diyarbakır, Türkiye
  Sayfalar 497 - 518
  İsmail Dinçer GÜNEŞ, Emin ÖZCAN
 25. Yeni Medya ve Toplumsal İktidar Bağlamında Özne
  Sayfalar 519 - 542
  Mehmet Emin BABACAN
 26. Halk Biliminin İşlevsel Çözümleme Modellerine Göre Yâran Geleneği
  Sayfalar 543 - 558
  Münir CERRAHOĞLU
 27. Milliyetçiliğe Yönelik İki Kuramın Değerlendirilmesi: Modern Milliyetçi Kuram ve Etno-Sembolcü Milliyetçi Yaklaşım
  Sayfalar 559 - 582
  Celalettin YANIK, Mustafa KARA
 28. 30 Ekim 1918’den Ocak 1921’e Teşkilat, Tensîkât ve İcraatlarıyla Türk Jandarması
  Sayfalar 583 - 602
  İsmail EFE
 29. Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği ve Faaliyetleri
  Sayfalar 603 - 622
  Celil BOZKURT
 30. Küçük Frank Yıllıkları I: Aziz Amand Yıllığı
  Sayfalar 623 - 638
  Özlem GENÇ
 31. “Ankara” Romanında Kimlik Bunalımı
  Sayfalar 639 - 652
  Fatma Bilgen YUMUŞAK
 32. 1980 Sonrası Türk Şiirinde Divan Şiiri Nazım Şekillerinin Kullanımına Dair
  Sayfalar 653 - 684
  Mümine ÇAKIR
 33. Oğuz Atay’ın “Unutulan” ve “Korkuyu Beklerken” Adlı Hikâyelerinde Gotik Unsurlar
  Sayfalar 685 - 696
  Derya KILIÇKAYA
 34. Kurt Vonnegut’in Happy Birthday, Wanda June Oyununun İlham Kaynakları: Odise Destanı ve Ernest Hemingway
  Sayfalar 697 - 706
  Aydın GÖRMEZ, Zehra EKİNEKER
 35. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Büyük Ebeveynleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 707 - 726
  Serap DEMİRİZ, Fatma ARPACI
 36. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 727 - 750
  Atınç OLCAY, Bülent DÖŞ
 37. Öğretmen Adaylarının Mesleki Değerleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 751 - 766
  Hatice Kübra GÜLER, Sevda Gülşah YILDIRIM, Mustafa Çağrı GÜRBÜZ, Demet KOÇ
 38. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 767 - 786
  Yavuz TOPKAYA, Hakan AKDAĞ
 39. İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerine İngilizce Kelime Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi
  Sayfalar 787 - 804
  İlkim IŞIK, Nuriye SEMERCİ
 40. Ebeveynlerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 805 - 818
  Müzeyyen BULUT ÖZEK
 41. Bulanık Mantık Tabanlı Çalışan Disiplin Kurulu Yazılımının Gerçekleştirilmesi
  Sayfalar 819 - 842
  Mesut BIYAN
 42. Hemşirelik Öğrencilerine Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Dersinde Uygulanan İnteraktif Öğretim Stratejilerin Etkinliği
  Sayfalar 843 - 862
  Satı DİL, Fatma OZ
 43. Evde Sağlık Hizmetlerinde Hasta Yakınlarının Memnuniyeti
  Sayfalar 863 - 880
  Aysun YEŞİLTAŞ, Orhan ADIGÜZEL
 44. Türkiye’de Yerel Demokrasi Açısından Kent Konseyleri Üzerine Bir Araştırma: Kütahya Kent Konseyi Örneği
  Sayfalar 881 - 902
  Özgür ÖNDER, Erdal GÜLER
 45. Türkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sistemi:1982-2015
  Sayfalar 903 - 926
  Hüseyin ÖZGÜR, Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE
 46. İslam Hukuku Açısından Mahremiyet-Zaman İlişkisine Mukayeseli Bir Bakış
  Sayfalar 927 - 946
  Cemalettin ŞEN
 47. David Hume’un Siyasal Ekonomisi ve İnsan Doğası
  Sayfalar 947 - 968
  Ahmet DAĞ
 48. Bir Gözetim Aracı Olarak Periscope
  Sayfalar 969 - 992
  Göksel GÖKER
 49. Michel Foucault’da Arkeolojik Çözümleme ve Arkeolojik Çözümlemenin Süreksizlik Tezi
  Sayfalar 993 - 1014
  Vedat ÇELEBİ
 50. Sosyal Medyanın Uyuşturan Etkisi
  Sayfalar 1015 - 1030
  Şakir EŞİTTİ