Yazım Kuralları

Derginin Yayın Dili: Türkçe olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda İngilizce, Almanca, Fransızca ya da yayın kurulunun kararıyla yaygın kullanıma sahip olan bir dilde yapılan yayımlara da yer verilmesi mümkündür.
Değerlendirme Süreci: Editörlerin şekil ön değerlendirmeye tabi tuttuğu yazılar içerik ve biçim bakımından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda idarî ve adlî sorumluluk kabul edilmez. Düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler için yazar(lar)ına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Yayınlanan makalelerin her türlü telif hakkı Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine, hukuki ve bilimsel sorumlulukları ise yazar(lar)a aittir.
Biçim: Dergiye gönderilecek makaleler Word formatı kullanılarak Times New Roman 11 punto, en az 1 satır aralığı, A4 kağıdının ön yüzüne ve kenar boşlukları, sol 4,5 cm., sağ 4,5 cm., üst 5 cm. ve alt 5 cm. olarak, düz metin, satır sonu hecelenmeden ve 20 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablo, şekil, resim, grafik, çizelge ve benzerlerinin dergi sayfasının boyutlarının dışına taşmaması ve bunların hazırlanmasında  8 puntodan küçük yazı kullanılmaması gerekir. Metin içinde yer alacak şekil, tablo, grafik veya çizelgelere sıra ile numara ve başlık verilmelidir. Tablo ve çizelgelerin başlıkları üstte, şekil ve grafiklerin başlıkları ise altta yer almalıdır.
Dergiye gönderilen makalelerin, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stili kullanılmalıdır.
Türkçe Başlık Sayfası: Başlıklar 15 kelimeyi aşmamalıdır. Makalenin başlığı, birinci sayfanın başına büyük harflerle, kalın ve ortalanarak yazılmalıdır. Yazının başlığının altında sadece yazar adı bulunmalıdır unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek eposta adresi gibi bilgilere yazara adına düşülecek dipnotta yer verilmelidir. Başlıktan açılacak bir dipnotla yazar gerek olması halinde çalışmanın daha önce konferans , sempozyumda bildiri olarak sunulduğunu belirtmelidir.
Türkçe Özet: Makalenin başında 300 kelimeyi aşmayacak biçimde Türkçe özet yer almalıdır. Özetlerde, çalışmanın içeriği, amacı, yöntemi, bulguları ve sonuçlarına ilişkin kritik bilgilere yer verilmelidir.
Türkçe Anahtar Kelimeler:Türkçe özetin altında "Anahtar Kelimeler" başlıkları altında en az 5 en fazla 10 sözcükten oluşan, makale kapsamına ilişkin anahtar kelimelere yer verilmelidir.
İngilizce Başlık ve Özet:  İngilizce başlık altında makalenin en az 150, en fazla 300 kelimeyi aşmayacak İngilizce özeti yer almalıdır.
İngilizce Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimelerin İngilizce çevirisine yer verilmelidir.
Ana Metin: Ana metin yazının ikinci sayfasından başlamalıdır. Yazıda numaralı başlık kullanılmamalı, BÖLÜM BAŞLIĞI (tümü büyük harf, kalın ve ortalanarak), Alt Orta (yalnızca ilk harfleri büyük, kalın ve ortalanarak), Yan (yalnızca ilk harfleri büyük, kalın ve yanda) ve Paragraf (Normal tümce düzeni ve kalın) başlıkları kullanılmalıdır. Bölüm, alt orta ve yan başlıklarından hemen önceki ve hemen sonraki metinler ve bütün paragraflar arasında tek satır boşluk bırakılmalıdır. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara girilmemelidir.
İmlâ ve noktalama işaretleri açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
Kaynak gösterimi:
Gönderilen yazılarda metin içi olarak kaynak gösterilmelidir.
Ekler: Ekler, araştırmada kullanılan ölçekler veya anketler gibi bilgileri içerir. Ekler verilirken yeni bir sayfadan başlanmalıdır.
Telif Hakkı : Dergimize gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalı, dergimizde yayınlanması durumunda ise telif hakkının Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine ait olacağı kabul edilmiş sayılır.