About

     İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin bilimsel yayın organıdır. Düzenli olarak güncellenen ve uluslararası açık erişime olanak tanıyan bu hakemli dergi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış olan makaleleri değerlendirmeye kabul etmektedir. 1967 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz, kurulduğu günden bu yana diş hekimliği mesleği ile ilgili olan yüksek nitelikli akademik yayınların sınırsız paylaşımını desteklemektedir.

     Diş Hekimliği'nin bütün uzmanlık dallarından gönderilen yayınları değerlendirmeye kabul eden dergimizde, klinik ya da temel bilimler alanlarındaki özgün araştırma makaleleri her zaman önceliklidirler. Tek olgu ya da seri şeklinde hazırlanmış olgu sunumları da incelenmekle birlikte, bunların yayına kabul edilebilmesi için klinikte sık rastlanmayan nitelikte olmaları ya da güncel tedavi yöntemlerinin dışında olan yaklaşımları içermesi gereklidir. Derleme türünde yazılmış olan makaleler ise tartışmalı konulara açıklık getirmeye yönelik olmalı ve daha önce yayımlanmış güncel bilgilerin yeni bir bakış açısıyla değerlendirilmesini içermelidir.  

     İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ TÜRKİYE ATIF DİZİNİ KAPSAMINDA YER ALMAKTADIR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ


1. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, yayımlanması amacıyla  gönderilen makalelerin danışman (hakem) değerlendirme ve diğer tüm yayımlanma süreçlerini online sistem üzerinden elektronik ortamda yürütmektedir. Yayına hazırlanan makaleler, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iudis/login adresinden gerekli kayıt işlemleri yapılarak internet yoluyla gönderilir. Bu sistem üzerinden makale gönderimi, Editör'ün, Yayın Kurulu'nun, Bilimsel Danışma Kurulu'nun değerlendirmeleri, kişisel bilgi güncellemesi ve tüm yazarların makale takip işlemleri online olarak yapılmaktadır.


2. Yazar, yayın kurallarına  uygun olarak hazırladığı makaleyi başvuru formu ile birlikte elektronik olarak İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi'ne gönderir (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iudis/about/submissions#authorGuidelines).


3. Yayın başvurusunun elektronik olarak İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi'ne yapıldığına ve yayın değerlendirme sürecine ait bilgilendirme mesajı, yazarın elektronik posta adresine gönderilir.


4. Yayımlanmak için gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdırlar.


5. Gönderilen makale, editör tarafından biçimsel olarak ön incelemeden geçirilir. 


6. Editörün ön incelemesi sonucunda makaleyle ilgili karar, tüm yazarlara elektronik posta yoluyla iletilir. Aynı zamanda yazar, kararı online sistem üzerinden de görebilir. Makalenin varsa biçimsel eksiklikleri online sistemde tamamlanmadan makale işlemleri devam etmez.


7. Biçimsel olarak eksiği bulunmayan makale, yayın kuruluna sunulur. Kurulun değerlendirmesi sonucunda makalenin danışmanlar tarafından değerlendirilmesine ya da işleme alınmamasına karar verebilir.

 
8. Yayın kurulu tarafından işleme alınmasına karar verilen makale, danışma kurulu üyeleri arasından belirlenen iki danışmana değerlendirilmek üzere gönderilir. Danışmanlardan olumlu rapor geldiğinde yayın "kabul" olur.

 
9. İstatistiksel açıdan değerlendirilmesi gereken makaleler, biyoistatistik danışmanının incelenmesine sunulur. Danışmanın raporu doğrultusunda yazarın varsa düzeltmeleri yapması istenir.


10. Danışmanın yanıtları "yayınlanabilir", "yayınlanamaz", "düzeltilerek yayınlanabilir" "düzeltildikten sonra incelemek isterim" veya "düzeltildikten sonra incelemek istemem" şeklinde olabilir.

 
11. Danışmanlardan birinin olumsuz karar vermesi durumunda yayın kurulu, üçüncü bir danışmanın görüşüne ya da kendi değerlendirmesine göre makalenin yayınlanmasını kabul veya red eder.


12. Danışman raporları tamamlanan makale, yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Makalenin, danışman eleştirilerine göre düzeltilerek tekrar değerlendirilmesine, reddedilmesine ya da olduğu gibi yayımlanmasına karar verilebilir.


13. Düzeltme gerekmesi durumunda yazarlar, gereken değişiklikleri tamamlayarak makaleyi belirtilen süre içerisinde dergiye gönderirler. 3 ay içerisinde herhangi bir cevap verilmemesi durumunda makalenin yeni baştan yayınlanmak üzere gönderilmesi gerekir.


14. Düzeltilmesi istenilen makale, düzeltme sonrası yayın kurulu tarafından yeniden değerlendirilir.


15. Yayımlanmasına karar verilen makale ile ilgili kabul yazısı, tüm yazarlara elektronik posta ile gönderilir.

 
16. Kabul edilen yayınlar için, tüm yazarlar tarafından imzalanmış yayın hakkı devir formunun faks, posta veya elektronik posta yoluyla dergiye ulaştırılması gerekmektedir.


17. Yayımlanması uygun görülmeyen makale ile ilgili red yazısı, tüm yazarlara elektronik posta ile gönderilir. Yazar, eleştirileri ve gerekçeleri online sistem üzerinden görebilir. 


18. Yazarlar kendilerine PDF formatında gönderilecek olan makalelerini yazım, resim/şekil ve tabloların doğruluğu yönünden kontrol edeceklerdir. Ancak içerik, yazar adı, makale başlığı, resim/şekil/tablo yönünden hiçbir değişiklik ya da ek yapamayacaklardır. 


19. Makale için yüklenilecek her dokümanın (metin, resim/şekil, tablo vb. gibi) dosya boyutu 3MB'ı geçmemelidir. Makalenin toplam dosya boyutu ise 30MB'ı geçmemelidir. 


20. Makaleler, geliş tarihleri göz önüne alınarak, dergi yayın periyodu ve araştırma-derleme-olgu yoğunluğuna gore yayımlanır.

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI


YAZIM KURALLARINI PDF DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

“Yazar” tanımı nasıl yapılmalı ?
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, “yazarlık” kavramını Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi’nin (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) belirlediği standartlara göre tanımlamaktadır. Bu kurallara göre, “yazar” tanımı aşağıda belirtilen dört ölçütün tamamına uyan kişiler için kullanılmalıdır.
1.   Çalışmaya temel oluşturan düşüncenin ortaya çıkışı, çalışmanın tasarlanması, gerçekleştirilmesi, analizi,  verilerin yorumlanması süreçlerinden herhangi birine belirgin katkısı olan VE
2.   Çalışmayı makale haline getiren ya da hassas konularda entelektüel içerik bakımından makaleyi gözden geçiren VE
3.   Makalenin yayımlanmadan önceki son halini gözden geçirerek onaylamış olan VE
4.   Makaleden bütün detayları ile sorumlu olduğunu kabul ederek makalenin herhangi bir kısmının doğruluğu ve geçerliliği ile ilgili konuların uygun biçimde incelenip sonuçlandırıldığı garantisini verebilen kişiler “yazar” olarak adlandırılırlar.     
 
Genel bilgiler ve kurallar :
 
1.   İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, fakültenin bilimsel yayın organıdır ve Diş Hekimliği alanında araştırma, olgu bildirisi ve derlemeleri yayımlar.
2.   Amacı yenilikleri ve buluşları içeren diş hekimliği ve temel tıp bilimleri alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları sunarak güncel araştırma ve gelişmeleri takip etmeyi arzulayan okuyucu kitlesine ulaşmaktır.
3.   Yılda 3 sayı olarak yayımlanır.
4.   Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır.
5.   Ağız hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, diş hastalıkları, biyomateryaller, restoratif diş hekimliği, periodontoloji, endodonti, cerrahi, protez, pedodonti, ortodonti, oral biyoloji, epidemiyoloji, geriatrik diş hekimliği ve diş hekimliği eğitimi konularında yapılmış olan deneysel, klinik araştırma olgu bildirisi ve derleme türü yazılar dergi kapsamındadır. Ayrıca, derginin güncel konulara ve mesleki sorunlara yönelik editöre mektup köşesi bulunmaktadır.
6.   Dergimiz online (www.jiufd.com) olarak ya da posta yoluyla makale kabul etmektedir.
Yazışma adresi: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphanesi Dergi Yayın Kurulu Odası 34093 Çapa-Fatih, İSTANBUL
E-Posta: disdergi@istanbul.edu.tr dentistryeditor@istanbul.edu.trTelefon: +90 212 414 20 20 (30438)
Faks: +90 212 414 25 70
7.   Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
8.   İnsan ve hayvan denekleri içeren çalışmalar ile ilgili Etik Kurul Raporu kopyası makale ile birlikte gönderilmelidir.
9.   Metin, 3 nüsha, istatistik varsa 4 nüsha olmalıdır.
10.   Yayımlanan makalelerin fikir ve sonuçları tamamen yazara aittir.
11.   Editör ve Yayın Kurulu metinde görülen yazım hatalarında düzeltme hakkına sahiptir.
12.   Basıma kabul edilmeyen yazılar iade edilmez.
13.   Yayımlanma istemi ile gönderilen makaleler için tüm yazarlar tarafından imzalanmış "Makale Gönderim Formu” ve “Yayın Hakları Devir Formu" ayrı olarak gönderilmelidir.
14.   Metin, MS Word A4 boyutlarındaki kağıda tek taraflı ve çift aralıklı olarak yazılmalı, sayfanın üst ve alt kenarında 3 cm, sağ ve solunda 2.5 cm boşluk bulunmalıdır.
15.   Yazı karakteri Times New Roman ve 12 punto olmalıdır.
16.   Yazı kabul edildikten sonra sorumlu yazar tarafından metin, MS-Word dosyası şeklinde bir çıktı ve CD'de verilmelidir. CD üzerinde yazar/ların adı, makale başlığı belirtilmelidir. CD'deki metin, format ve içerik olarak basılı metin ile aynı olmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın altında sağda yer almalı ve kapak sayfasına numara yazılmamalıdır.
17.   Hakemlerin tarafsızlığını sağlayabilmek için yazar isimleri çıktıların birinde kapak sayfasında olmalı, diğer sayfalarda ve çıktılarda yazar ismi bulunmamalıdır. Metin içerisinde aşağıda belirtilmiş hususlara uyulmalıdır:
a.    Yazar isimleri ana metin içerisinde yer almamalıdır.
b.   Yazarlar kendilerinin daha önce yayımlanmış makalelerine atıf yaparken ana metin içerisinde diğer makalelere atıf yapar gibi yazmalıdırlar. Örnek: Eğer soyadınız Kantarcıoğlu ise, “Daha önceki çalışmamızda” yerine “Kantarcıoğlu ve ark.” şeklinde atıf verilmelidir.
c.    Fon kaynakları, emeği geçen kişilere teşekkür kısmı gibi yazarın kimliğini açığa çıkartabilecek bilgiler makale yayına kabul edildikten sonra da metine dahil edilebilir.
d.   Çevrim içi gönderilerde dosya isimleri verilirken yazar adları kullanılmamalıdır.
18.   Metin içinde Türkçe imla kurallarına uyulmalıdır. Terminoloji yönünden, diş hekimliği ve tıp alanında Türkçesi yerleşmiş olan kelimeler okunduğu gibi yazılmalı, diğerlerinde Latince asılları kullanılmalıdır.
19.   Birimlerin kısaltmaları Pubmed/Index Medicus'a uygun olmalıdır.
20.   Anahtar kelimeler ve terimler, Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmelidir (http://www.bilimterimleri.com).
21.   Kelime ya da kelime gruplarının kısaltılmış şekli kullanılmak istenildiğinde, yazıda ilk geçtiği yerde açık ve tam olarak yazılmalı, yapılacak kısaltma açık şeklinin yanına parantez içerisinde belirtilmelidir.
22.   Fotoğraf, şekil, tablo vb. başka kaynaklardan alındığında yayın iznini almak yazarın sorumluluğundadır. Bu tür kaynakların açıklanması zorunludur.
23.   Dergide basılacak makaleler daha önce başka herhangi bir yayın organında yayınlanmamış olmalıdır.
24.   İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi'ne aittir. Editörden yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez ve çoğaltılamaz.
25.   Sempozyum, kongre vb. toplantılarda sunulan bildiriler, bildiri kitaplarında ya da başka dergilerde daha önce yayınlanmamış olmak koşuluyla gönderilebilir. Bildiriler, hem başvuru mektubunda hem de kapak sayfasında (*) işareti konularak nerde, hangi tarihte, hangi bilimsel toplantıda sunulduğu açıklaması yazılır.
26.   Bilimsel araştırmalar  proje kapsamında destekli çalışma ise (BAP, DPT, Tübitak vb.), bunlar kapak sayfasında proje numaraları ile belirtilmelidir.
27.   Teşekkür kısmı metnin sonunda, kaynakçadan önce verilmelidir.
28.   İnsan deneklerle ilgili araştırmalar ve olgu bildirimlerinde Helsinki Bildirgesi'ne göre kabul edilmiş etik kurallara özen gösterilmelidir.
29.   İnsan ve hayvan çalışmalarında etik kurul raporu gereklidir.
30.   Özellikle fotoğraflarda hasta adı, adının kısaltılması veya hastane protokol numaraları kesinlikle kullanılmamalıdır.
31.   Hasta onayı olmadıkça fotoğraflarda gözler bantlanmalıdır. Yine bu tür çalışmalarda "gereç ve yöntem" başlığı "bireyler ve yöntem" olarak değiştirilmelidir.
32.   Makale içerisinde yazar isimleri, yazışma adresleri ve görev yerleri bulunmayacaktır.
Yazım şekli ve içerik ile ilgili kurallar:
1.        Kapak sayfası, makalenin başlığı, aralıklar dahil olmak üzere 100 karakter olmalı, 12 punto ve bold yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde İngilizce başlık bulunmalı; aralıklar dahil olmak üzere 100 karakter olmalı, 10 punto ve italik bold yazılmalıdır. Tüm yazarların adı soyadı ve çalıştıkları kurumları belirtilmelidir.  Yazışmadan sorumlu yazarın adı soyadı, adresi, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi belirtilmelidir.  Çalışma herhangi bir yerde tebliğ edilmişse tebliğ yeri, tarihi ve bilimsel etkinliğin adı yazılmalıdır.
2.        Öz/Abstract, aynı sayfada hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe ÖZ; Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümleri bulunmalı ve bu bölümler paragraf başında koyu olarak yazılmalıdır. İngilizce ABSTRACT; Purpose, Material and Methods, Conclusion, Results bölümleri bulunmalı ve bu bölümler paragraf başında koyu olarak yazılmalıdır.  Olgu ve derleme yazıları bu bölümleri içermeyebilir. Öz/Abstract altında en fazla 5 anahtar kelime ve keywords, MeSH terimlerine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) uyumlu olacak şekilde yazılmalıdır.  Öz ve Abstract, makalenin önemli noktaları açıklayacak şekilde hazırlanmalı ve 150 kelimeyi geçmemelidir.
3.        Orijinal araştırmalar, metin, tablo ve şekiller dahil olmak üzere en fazla 15 bilgisayar sayfa çıktısı olmalıdır. Araştırmanın bölümleri; kapak sayfası, öz/abstract, metin kısmında giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, kaynaklar ve varsa eklerdir. Giriş bölümünde; konu ile ilgili temel bilgiler kaynak desteğiyle açıklanmalı ve çalışmanın amacı yer almalıdır. Sonuca ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamalıdır.  Gereç ve yöntem bölümünde; kullanılan yöntem, aletler, işlem vb. detaylı olarak belirtilmeli, deney gerekirse tekrarlanabilecek düzeyde açık anlatılmalıdır. Kullanılan materyallerin firma adları ve seri numaraları dipnot olarak verilmelidir. Daha önce bir başka çalışmada bildirilmiş bir materyal ve yöntem kullanılmış ise detaylar tekrarlanmadan kaynak belirtilmelidir.  Bulgular bölümünde; elde edilen nesnel veriler herhangi bir yorum yapmaksızın açıkça yazılmalı, varsa tablo ve şekiller ile desteklenmelidir. Tartışma bölümünde; kullanılan gereç ve yöntemler ve elde edilen bulgular metin içindeki sırayla irdelenir. Bulgularda elde edilen verilerin gereksiz tekrarından kaçınılmalıdır. Sonuçlar, varsa benzeri diğer çalışmalarla karşılaştırılır, farkların nedenleri incelenir. Sonuç bölümü; araştırmadan çıkarılan sonuçlar açık bir şekilde belirtilmelidir.
4.        Derleme makaleleri, tablo ve şekiller dahil olmak üzere en fazla 10 sayfa olmalıdır. Diş hekimliğinin özel bir alanındaki gelişmeleri geniş kaynak desteği ile anlatmalıdır. Derleme bölümleri; kapak sayfası, Türkçe ve İngilizce öz, giriş, ana metin, sonuç, ekler, kaynaklardır (en az 50 kaynak olmalıdır).
5.        Olgu sunumları, 7 sayfadan fazla olmamalı, 6'dan fazla tablo ve şekil içermemelidir. Olgular; ender görülen mevcut teşhis ve tedavi bilgilerine katkı sağlayacak ya da yeni görüş getirecek nitelikte olmalıdır.  Kısa bir giriş, olgu veya olguların sunumu, teşhis, etyoloji, tedavi planı, tartışma ve sonuç bölümleri olmalıdır.
6.        Editöre mektup makalelerinde son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.
7.        Teknik tanıtımlarında, tekniğin amacı, içeriği, alternatifleri, avantaj ve dezavantajları belirtilmelidir.
8.        Birimler için Science Index (SI) de belirlenen birimler kullanılmalıdır. Eğer kullanılamıyorsa SI eşlikleri parantez içinde verilmelidir. Metin içinde  dişlerin tam isimleri verilmelidir (örnek: Üst sağ santral diş). Tablo ve şekil başlıklarında dişler FDI 2-dijit rakam sistemi ile adlandırılmalıdır (örnek: Üst sağ santral diş için 11).
9.        Tablolar, metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve metin içinde yer almalıdır. Açıklama tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo üst yazısı 12 punto olarak yazılmalıdır. Sıra numarasından sonra nokta kullanılmalı, tabloyu kısaca açıklayan başlık tablo üzerinde ve gerekirse açıklamalar tablo altında dipnot olarak yazılmalıdır. Dergide daha önceden yayımlanmış bir makalenin incelenmesi önerilir.
10.   Şekiller, metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve metin içinde yer almalıdır. Şekillerin (resim, fotoğraf, grafik vb.) boyutları 6,5x7,5 cm. olmalıdır. Resimler yeterli çözünürlükte, yüksek kalitede olmalıdır. JPEG formatında olmalıdır. Fotoğraflar minimum 300 dpi çözünürlükte olacak, şekiller de vektörel formatta olacaktır. Çizim şeklinde verilen resimler, grafikler, fotoğraflar “şekil” olarak adlandırılmalı; şeklin altında açıklaması belirtilmeli ve numaralandırılmalıdır. Dergide daha önceden yayımlanmış bir makalenin incelenmesi önerilir.
11.   Ekler kısmında, dergide basılacak çalışmalarda proje desteği (mesleki kuruluşlar, ulusal/uluslararası kurumlardan sağlanan destek) ve proje destek numarası eklenmelidir.
12.   Kaynaklar, makalenin sonunda tek satır aralığı ile verilmelidir. Metin içerisinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve cümle sonunda parantez içinde tüm kaynak numaraları açık yazılmalıdır (1,2,3,4,5,6,7,8). Bir cümlede birden fazla ifade varsa ve ayrı kaynaklar kullanılmışsa, her ifade bölümünün sonunda kaynak numarası verilir. Kaynakçada tüm yazarlar belirtilir. Metin içinde ise yazar adlarının kullanılması gereken durumlarda, 2 yazarlı makalelerde yazar soyadlarının ikisi de yazılır. İkiden fazla olanlarda yalnızca ilk yazarın soyadı yazılır ve ardına “ve ark.” ifadesi eklenir. Dergi adlarının kısaltmaları PubMed - NLM Journal Title Abbreviation (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals) esas alınarak yapılmalıdır.

Süreli Yayınlar için: Yazarın soyadı, adının ilk harfi, yazının başlığı, derginin kısaltılmış ismi, yayın yılı, cilt no, sayı no(varsa), sayfa no.
Burrow MF, Tagami J, Negishi T. Early tensile bone strengths of several enamel and dentin bonding systems. J Dent Res, 1994; 74(2): 522-28.
Özer S, Apaydın A. Aktinomikoz: Olgu sunumu. İstanbul Üniv Diş Hekim Fak Derg, 2008; 42(1-2): 5-9.

Kitaplar ve kitaptan alınan bölümler için: Yazarın soyadı, adının ilk harfi, kitabın başlığı, kaçıncı baskı olduğu, basıldığı yer, yayınlayan (yayın evi) ve yılı, sayfa no.
McCabe JF, çev. Emine Nayır. Dişhekimliğinde maddeler bilgisi. 7. bs., İstanbul: İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, 1999, s.22-25.
 Hudson FB, Hawcroft J. Duration of treatment in phenylketonuria. In: Seakins J, Saunders R, editors. Treatment of inborn errors of metabolism. London: Churchill Livingstone, 1973, p.51-56.

Tezler için: Yazarın soyadı, adının ilk harfi, tezin başlığı, tezin türü (yüksek lisans, doktora, uzmanlık vb.), tezin yapıldığı yer (üniversitesi, enstitü, anabilim dalı) ve yılı.
Maden İ. ND:YAG lazerinin geleneksel periodontal başlangıç tedavisine ek olarak uygulanmasının incelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji Anabilim Dalı, 2009.

Web sayfasından alınan yazılar için: Varsa Yazarın ya da sorumlunun soyadı, adının ilk harfi, yazının başlığı, web adresi, erişim tarihi.
Uzel İ. Diş çürükleri. (Çevrimiçi) http://www.hekimim.com/merak_ettikleriniz/curuk/curuk.htm, Erişim Tarihi: 01 Aralık 2009.

Elektronik Makale için: Yazarın soyadı, adının ilk harfi, makale başlığı, derginin kısaltılmış ismi, yayın yılı, cilt no, sayı no (varsa), sayfa no, web adresi, erişim tarihi.
Altun C, Güven G, Başak F, Akbulut E. Altı-onbir yaş grubu çocukların ağız-diş sağlığı yönünden değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 2005; 47: 114-18, (Çevrimiçi) http://www.gulhanetip.dergisi.org/pdf/pdf_GMJ_211.pdf, Erişim

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikası ve Yazarlara bilgiler kısımlarına ulaşabilirsiniz. Yazarların dergiye makale göndermeden önce register kayır işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla Siteye Giriş bağlantısından 5 basamakta yapılabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi anasayfasının üst kısmında yer alan Kayıt Ol bağlantısından bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Adına

Prof. Dr. Sema YILDIRIM

Dekan

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi yılda üç sayı olarak yayımlanır.
  • İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.

§Dergimiz online olarak www.jiufd.com adresinde makaleleri başvuru formu ile birlikte kabul etmektedir.

.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır, üçüncü şahıslarla ve/veya kurumlarla paylaşılmayacaktır.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi'nin tüm yayın hakları İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne aittir. Yazarlar tarafından gönderilen makalelerin dergide yayımlanmış olması, yazarlara ait görüşlerin paylaşıldığı anlamına gelmez. Dergideki yazı ve fotoğraflar izin alınmadan ticari amaçla ya da ticari amaç olmaksızın kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz. Dergi içeriğinden ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya MS Word dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi Düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarin görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz. Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin] Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz. Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır