Hakkında

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD)’in yazı dili Türkçe ve İngilizce olup altı ayda bir yayımlanır. Derginin kısaltılmış Türkçe adı "BAFAD Dergisi", İngilizce adı Journal Of Banking and Financial Research ve ingilizce kısaltması ise “JOBAF ” dır.

Derginin amacı, Bankacılık ve Finans sektörü alanlarındaki bilimsel gelişmelerin; bilim insanları, araştırıcılar ve konu ile ilgilenen diğer kişiler arasında paylaşımının sağlanmasıdır.  Derginin ana hedefi; bankacılık ve finans alanında yapılmış orijinal araştırmaları paylaşmak olmakla beraber, derleme, makale ve bilgi paylaşımına yönelik kısa notlar da basım için kabul edilir. 

Dergimize gönderilen makaleler alanda çalışan uzman en az 2 adet hakem tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci online olarak takip edilecektir. Değerlendirme raporlarlarının hakemlerde 1 ay içerisinde alınması beklenmektedir. 2 hakem tarafından yayına uygun bulunan makaleler geliş sırasına göre yayınlanacaktır.

Yazar Rehberi

Aşağıda yer alan, çalışmaların hazırlanması, gönderilmesi ve dergi tarafından teslim alındıktan sonraki işlemler ile ilgili olarak verilen kuralların ve bilgilerin iyice okunması önemle rica edilmektedir. Yazım kurallarına uymadan hazırlanmış ve/veya dergi yayın ilkeleri ile uyuşmayan çalışmalar Ön Değerlendirme Formu ile birlikte hakeme gönderilmeden yazara iade edilir.

Yazar(lar) çalışmanın yazımında temel dilbilgisi kurallarına uyulduğundan ve akıcı bir ifade ile yazıldığından emin olmalıdırlar. Araştırma ve derleme makaleleri, kaynakça, çizelge ve şekiller dâhil (kapak sayfası hariç) toplam 20 sayfayı geçmemelidir. Editör, makalenin kısaltılmasını isteyebilir.

Dergiye gönderilecek çalışma, Microsoft Word yazım programında, Times New Roman yazı karakterinde 11 punto, tek satır aralığında ve iki yana yaslanmış olarak A4 (210 x 297mm) formunda beyaz kâğıda yazılmalıdır. Kenar boşlukları, her bir kenardan 2 cm olmalıdır. Sayfada çerçeve, gölgelendirme vb. uygulamalar yapılmamalıdır.

Satırbaşlarında tab ile girinti bırakılmamalı, paragraf aralıkları için “6 nk” paragraf aralığı verilmeli, “Enter” tuşu ile paragraf aralığı verilmemelidir. Tüm sayfalar numaralandırılmalı, ancak metin içinde belirli bir sayfa numarasına atıf olmamalıdır. Her sayfa numarası alt ortada olacak şekilde numaralandırılmalıdır.

Türkçe orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, yabancı dilde başlık, yabancı dilde özet ve anahtar sözcükler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç, kaynaklar sırası ile hazırlanmalıdır. Yabancı dilde orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, yabancı dilde özet ve anahtar sözcükler, Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, giriş ve devamı şeklinde hazırlanmalıdır. Çalışma başlığı ve özetler hariç ana başlıklar büyük harflerle, alt başlıklar (ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle), kalın ve 11 punto ve büyüklüğünde ve sola yanaşık olmalıdır.

Derleme niteliğindeki makalelerde yine önce Türkçe başlık, yazarlar, adresler, özet (100-150 kelime), anahtar kelimeler (en az 2, en çok 6), İngilizce başlık, abstract, keywords olmalı, metinden sonra kaynaklar, yer almalıdır. Şekil ve çizelgelerin verilmesinde aşağıda verilmiş olan kurallar geçerlidir.

Kısa bilimsel çalışmalarda, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlemesi yapılmaz.

Konu başlığı, kısa ve açık olmalı ve büyük harflerle, kalın olarak 14 punto ile ortada yazılmalıdır. Çalışmaya ilişkin açıklama varsa (Doktora, Yüksek Lisans Tezi, Destekli Proje vs.) dipnot işareti ile gösterilmelidir.

Yazar/yazarlar, ad ve soyadları ile belirtilmelidir; soyadları büyük harflerle yazılmalıdır. Adreslerde kısaltma kullanılmamalıdır.

Çalışma bir yazarlı ise, yazarın adı yazının başlığının bir satır altına, ortaya; 12 punto ve normal (italik ve kalın değil) yazılmalı. Soyadı üzerine konulan dipnot 1 şeklindeki işareti sayfanın sonuna da konularak bilgiler; üniversite, fakülte (yüksekokul), bölüm ve e-posta adresi sırasında, aralarına virgül konularak 9 punto ile normal yazılmalıdır.

Yazar sayısı iki ise, yazarların ad ve soyadları yine başlığın bir satır altına, birincisi sola ve ikincisi sağa yanaşık ve yukarıda belirtilen şekilde bir ve iki rakamları kullanarak yazılmalıdır. Yazar sayısı üç ise, yazarların ad ve soyadları yine başlığın bir satır altına, birincisi sola, ikincisi ortada, üçüncüsü sağa yanaşık ve yukarıda belirtilen şekilde sırası ile yazılmalıdır.  Yazar sayısı üçten fazla ise yukarıda belirtilenlere uygun bir düzen oluşturulmalıdır.

Sorumlu Yazar, çok yazarlı çalışmalarda yazarlardan sadece biri olarak adı ve açık adresi ile belirtilmelidir.

Özet,  Yazının ilk sayfasında, yazar isimlerinden sonra Türkçe/İngilizce özet başlığı 12 punto, kalın ortada, metin ise 10 punto yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce olarak 150-200 kelimelik özetin birer paragraf olarak verilmesi gerekmektedir. İngilizce özetin başına makale adı İngilizce olarak yazılacaktır.

Özellikle; İngilizce yazılmış makalelerin ve Türkçe yazılmış makalelerin İngilizce özetinin (abstract) konuya hakim bir bilim insanı tarafından kontrol edilmesi önerilir.

Anahtar kelimeler, Türkçe ve yabancı dilde, en fazla altı adet olarak alfabetik sıralanmış olarak yazılmalıdır. Türkçe / İngilizce özet metinlerinin hemen alt satırında 10 punto, normal ve sola hizalı yazılmalıdır.

Giriş, bölümünde, anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak, giriş başlığı 12 punto, kalın, büyük harfle ve numara verilmeden yazılmalıdır. Bu bölüm bir sayfayı geçmemelidir.

Materyal ve Metot, gereksiz ayrıntıya girilmeden, öz ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır.

Bulgular bölümünde, veriler kısa bir şekilde açıklanmalıdır. Tablolarda verilen bulguların metinde tekrarlanmasından kaçınılmalıdır.

Alt başlıklar (varsa) kalın yazı tipiyle belirtilmelidir.

Çizelgeler, renkli olmamalı, içerisinde koyu renkte yazı karakteri bulunmamalı, sıra numarası izleyerek metin içinde yer almalı, metin bitiminden bir satır altta başlamalı, metin içinde bulunması gereken yer açıkça belirtilmelidir. Çizelge isimleri çizelge üzerine, dipnotlar ise çizelge altına yazılmalıdır. Çizelgeler Microsoft Office Word programında oluşturulmalı, Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalı ve 11’den düşük punto kullanılmasına olabildiğince dikkat edilmelidir. Çizelge isimleri numara verilerek, numaradan sonra nokta konulduğu halde bir satır aralıklı, sözcüklerin baş harfleri büyük olmak üzere ve tablonun üst çizgisi ile tablo adı arasında bir satır aralıklı; tablo numarası, tablo adı sol tarafa yanaşmış olarak yazılmalıdır.

Tablo kaynağı, tablonun altına, Times New Roman, 10 punto ile normal yazılmalı. DPT, TÜİK vb. gibi kısaltmalar kullanılabilir.

Tablonun içindeki herhangi bir konu ile yapılacak açıklama için söz konusu noktaya (*) Şeklinde bir işaret konur. Aynı işaret tablonun altında – varsa – Kaynak bilgisinin altına konularak açıklama yazılır. Yapılacak açıklamalar birden çok ise (**), (***)  şeklinde devam edilmeli ve Times New Roman, 10 punto ile normal yazılmalıdır.

Metin içinde tabloya yapılan her bir gönderme için tablo numarası belirtilmelidir.

Şekiller, fotoğraflar, grafikler vb. “şekil” olarak ifade edilmeli ve sıra numarası izleyerek metin içinde yer almalıdır. Şekillerin metin içinde bulunması gereken yer açıkça belirtilmelidir. Şekil isimleri, şeklin altına yazılmalıdır. Yazım kuralları çizelgelerdeki gibidir. Fotoğraflar tercihen "jpg" formatında ve en az 800 dpi olmalıdır. Renkli şekil gönderildiği takdirde dergide siyah-beyaz basılacağı ve renk kaybı olacağı için özellikle grafiklerde beyaz, siyah ve gri kullanılmalıdır.

Tablo, şekil, grafik ve resim için, eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir.

Kısaltmalar, semboller ve ölçüler, formüller: Türkçe veya İngilizce yayımlanmak üzere gönderilen yazılarda kısaltmalar, uluslararası yazım kurallarına; tüm ölçü birimleri ise SI (Systeme Internationale)’ye göre yazılmalıdır.

Yazarlar her bir bilimsel kısaltmanın açılımını metinde ilk geçtiği yerde açıklamalıdırlar. Latince isimler italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Metin içerisinde kullanılan formüllere (1), (2), ... şeklinde verilecek numaralar ilgili formülün en sağında yer almalıdır. Formüllere yapılan göndermeler formül numarası ile yapılmalıdır. Formüller ya da denklemler “equation editor” ya da “MathType” ile yazılmalıdır. Formüllerde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir.

Desimaller, virgül ile değil nokta ile gösterilmeli (örneğin 9,86 değil; 9.86 olmalıdır), büyük sayılarda bin ayırımlarından kaçınılmalıdır (örneğin 10.000 veya 10 000 yerine 10000 veya 10 bin). Uslu sayılar örneğin 3.5x105 örneğinde olduğu gibi çarpıyı temsil eden x işaretinin öncesi ve sonrasında boşluk bırakılmadan gösterilmelidir. İstatistik analiz sonuçlarının tartışma içinde yer alması ve olasılığın büyük harf ve italik yazılmış P ile gösterilmesi, P’den sonra bir boşluk bırakılmamış olması gerekir (örneğin P<0.05).

Tartışma ve Sonuç bölümünde, veriler literatür bilgilerinin ışığında tartışılmalı ve yorumlanmalıdır.

Kaynaklar bölümünde, metin içinde kullanılan kaynaklar atıf sırasına göre parantez içinde numaralandırılarak verilmelidir. Örneğin, (6), (9, 15) gibi. Kaynak listesi yazılırken soldan boşluk bırakılmamalı, yazar adına göre alfabetik sıralama ve otomatik numaralandırma yapılmamalıdır.

Dergi makaleleri; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, makale adı, derginin adı, cilt, sayı numaralarını göstermelidir. Kitaplarda ise; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, kitap ismi, basımevi, basım yeri gösterilmelidir. Aşağıda çeşitli örnekler vardır.

Yazarı bilinmeyen yayın

(1) Anonim 2000. Türk Gıda Kodeksi. Et Ürünleri Tebliği (2000/4). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 10 Şubat 2000 tarih ve 23960 sayılı Resmi Gazete, Ankara.

(2) Anonim, 2006. IX. Kalkınma Planı, Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.

Dergiler;

(3) Nicholson, W.A., Charles, F. and Knoblauch, A. 1993. Comparrision Of Newyork and Ontario Dairy Farms, J. Dairy Sci. (76):2050–2055, USA.

Yazar(lar) tarafından hazırlanmış kitap

(4) Erkuş, A., Bülbül, M., Kıral, T., Açıl, F. ve Demirci, R. 1995. Tarım Ekonomisi. A.Ü.Z.F. Yayınları, No:5, Ankara.

 (5) Coelli, T., Rao, D.S.P. and Battase, G.E. 1998. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts.

Tezler ve Sunular

(6) Bayramoğlu, Z. 2003. Konya İli’nde Süt Sığırcılığı Projesi Kapsamında Yer Alan İşletmelerin Ekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.

 (7) Banerjee P. 2008. Mammalian cell based biosensor for rapid screening of pathogenic bacteria and toxins. Ph. D. Dissertation, Purdue University, Indiana, USA, 191 p.

Kongre Bildirileri

(8) Günden, C., Miran, B. ve Sarı, M.A. 1998. "Türk Tarımında Verimlilik ve Etkinliğin Gelişimi: Bir Veri Zarflama Yöntemi Uygulaması", Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, 7–9 Ekim 1998, Ankara.

 (9) Lapar, L.A., Garcia, A., Aditto, S. And Suriya. P.2005. Measuring Cost Efficiency in Smallholder Dairy: Empirical Evidence from Northeast Thailand. American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Providence, Rhode Island, July 24–27, 2005.

Web sayfası

(10) USDA, 2010. PSD Tabloları. Web Sitesi, http://www.usda.gov(Erişim Tarihi: 10.05.2010).

(11) TÜİK, 2009. Tarımsal İstatistikler. Web Sitesi, http://www.tuik.gov.tr(Erişim Tarihi: 18.10.2009).

Web’de yayınlanmış makale

(12) Rehber, E. 2007. Tarımda Örgütlenme ve Sorunları. Web Sitesi,http://www.erekonomi.com/orgut.pdf (Erişim Tarihi: 05.05.2009).

 (19) Mosheim, R. and  Lovell Knox C.A. 2006. Economic Efficiency, Structure and Scale Economies in the U.S. Dairy Sector. American Agricultural Economics Association Annual Meeting,http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/21440/1/sp06mo01.pdf (07.05.2012).

EK (LER), varsa kaynakça’dan önce verilmelidir.

DÜZELTMELER ve BASIM ÖNCESİ SON KONTROL

Makale, baskı öncesi sayfa düzenlemesi son kontrolü için yazışmalardan sorumlu yazara e-posta ile pdf formatında gönderilir ve 48 saat içinde her sayfanın imzalanarak faks (03122162124) ile yanıtlanması istenir. Son kontrolün yapılması tümüyle yazışmalardan sorumlu yazarın sorumluluğundadır. Makalenin olduğu gibi basılması söz konusu ise de yazışmalardan sorumlu yazar tarafından belirtilmeli ve yine her sayfası imzalanarak faks ile gönderilmelidir. Editörler, dergi standardına uyum acısından her aşamada redaksiyonel düzeltme yapmak hakkına sahiptirler.

Yazarların, e-posta iletişiminde olası hasar ve/veya kayıplara karşı dergiye ilk gönderilen orijinal makaleyi dergide basımından 2 ay sonrasına kadar korumaları önerilir. 

Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi

ISSN :………  Dergi web sayfası   http://bafad.gazi.edu.tr

Doç.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU,Gazi Üniversitesi Banakcılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu,
Beşevler/ Ankara, TÜRKİYE
e-mail: bafad@gazi.edu.tr

Makale  Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

Yazar(lar)

 

Makale Başlığı

 

 

Eserden sorumlu yazarın bilgileri:

Adı ve Soyadı

 

Adresi

 

E-posta

 

 

 

Telefon

 

Faks

 

 

Sunmuş olduğumuz makalenin yazar(lar)ı olarak ben/bizler aşağıdaki konuları taahüt ederiz:

a)        Bu makale bizim tarafımızdan yapılmış özgün bir çalışmadır.

b)       Bütün yazarlar makalenin sorumluluğunu üstleniriz.

c)        Bu makale başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere yollanmamıştır.

d)       Bütün yazarlar gönderilen makaleyi görmüş ve sonuçlarını onaylamıştır.

 

Yukarıdaki konular dışında yazar(lar)ın aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır:

a)        Telif hakkı dışındaki patent hakları yazarlara aittir.

b)       Yazar makalenin tümünü kitaplarında ve derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarında kullanabilir.

c)        Satış amaçlı olmayan kendi faaliyetleri için çoğaltma hakları vardır.

Bunun dışında, makalenin çoğaltılması, postalanması ve diğer yollardan dağıtılması, ancak bilim ve yayın kurulunun izni ile yapılabilir. Makalenin tümü veya bir kısmından atıf yapılarak yararlanılabilir.

Ben/Biz bu makalenin, etik kurallara uygun olduğunu ve belirtilen materyal ve yöntemler kullanıldığında herhangi bir zarara ve yaralanmaya neden olmayacağını bildiririz.

Makaleye ait tüm materyaller (kabuledilen veya reddedilen fotoğraflar, orijinal şekiller ve diğerleri), bilim ve yayın kurulunca bir yıl süreyle saklanacak ve daha sonra imha edilecektir.

Bu belge, tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Ancak yazarların farklı kuruluşlarda bulunması durumunda imzalar farklı formlarda sunulabilir. Fakat bütün imzalar, ıslak imza olmalıdır.

*Yazar(lar) Adı ve Soyadı

Adresi

Tarih

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Satır sayısı, yazar sayısı kadardır. Yetersizse artırılabilir.

Makalenin Editörler Kurulunca yayına kabul edilmemesi durumunda bu belge geçersizdir.

Sayfa düzenleme aşaması, makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirme amaçldır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MS Word programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarın görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör değişikliklerde mutabık kalınca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılırken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarın önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]  Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir. • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır.