Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 2, Sayfalar 253 - 285 2018-08-31

A LITERATURE REVIEW OF SEMI-STRONG FORM MARKET EFFICIENCY TEST STUDIES CARRIED OUT FOR BORSA ISTANBUL
BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Ramazan Baş [1]

73 190

Purpose: The purpose of this study is to make a literature review of the scientific/academic studies in which the semi-strong form market efficiency hypothesis is tested for Borsa Istanbul (BIST) Share Market by using the event study methodology.

Method: The methodological basis of the study is the literature review approach and the sample of the study consists of a total of 63 scientific/academic studies belonging to the period between 2002-2017/9, which is deemed compatible with the purpose of the study.

Findings: Findings of the study: The study indicates that, although the subject portfolio is relatively diverse, there is especially a relatively excessive number of studies on the merger and acquisition announcements; the studies have been mostly written in Turkish; the clustering problem is present in some studies; the lengths of the event window and estimation window vary from study to study; the market model has been predominantly used for calculating normal (expected) returns; the most frequently used variable representing the market portfolio is the BIST-100 index; the stock and stock market index price data that has been used are in Turkish Lira and daily frequency, and parametric tests have been predominantly used in determining the statistical significance of abnormal returns and cumulative abnormal returns.

Results: Based on the results of the study: the future studies could be written in English; in order to prevent the literature from being superficial, future studies should be carried out on new subjects; instead of BIST-100 index, other indices could be used to represent the market portfolio; stock price and stock market index data in USD could be used in studies, and there is a gap in Turkish literature in terms of theoretical and methodological scientific/academic studies on the event study methodology.


Amaç: Bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST) Pay (Hisse Senedi) Piyasası için yarı-güçlü formda piyasa etkinliği hipotezinin, olay çalışması metodolojisi (event study methodology) kullanılmak suretiyle test edildiği bilimsel/akademik araştırmaların, literatür incelemesinin yapılması amaçlanmaktadır.

Yöntem: Çalışmanın yöntemsel temeli literatür araştırması yaklaşımına dayanmakta olup, araştırma amacıyla örtüştüğü tespit edilen 2002-2017/9 dönem aralığına ait toplam 63 bilimsel/akademik araştırma çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.

Bulgular: Çalışmanın bulguları: konu portföyünün çeşitliliği açısından görece bir zenginlik olmasına karşın özellikle birleşme ve satın alma duyurularını konu edinen araştırma sayısının görece fazla olduğuna; araştırmalardaki ağırlıklı yazım dilinin Türkçe olduğuna; bazı çalışmalar için kümeleme problemi (clustering problem) durumunun söz konusu olduğuna; kullanılan olay penceresi (event window) ve tahmin penceresi (estimation window) uzunluklarının çalışmadan çalışmaya değişkenlik gösterdiğine; normal (beklenen) getirilerin hesaplanmasında ağırlıklı olarak piyasa modelinin (market model) tercih edildiğine; piyasa portföyünü temsilen en çok kullanılan değişkenin BIST-100 endeksi olduğuna; kullanılan hisse senedi ve borsa endeksi fiyat verilerinin Türk Lirası cinsinden ve günlük frekanslı olduğuna; anormal getiriler ile kümülatif anormal getirilerin istatistiksel anlamlılıklarının tespitinde ağırlıklı olarak parametrik testlerin kullanıldığına, işaret etmektedir.    

Sonuç: Çalışmanın sonuçları ilerleyen dönemlerde yapılacak olası araştırmalarda: yazım dili olarak İngilizcenin tercih edilebileceğine; belirli konulara aşırı yoğunlaşılması nedeniyle literatürün sığ kalması riskinin önlenebilmesi için yeni konular üzerinde araştırmalar yapılması gerektiğine; piyasa portföyünü temsilen BIST-100 endeksi haricinde başka endekslerin kullanılabileceğine; USD cinsinden hisse senedi fiyatı ve borsa endeksi verilerinin kullanılabileceğine; Türkiye literatüründe olay çalışması metodolojisi üzerine kuramsal ve yöntemsel nitelikte bilimsel/akademik araştırmalar anlamında doldurulması gereken bir boşluğun var olduğuna, işaret etmektedir.


 • Armitage, S. (1995). Event Study Methods and Evidence On Their Performance. Journal Of Economic Surveys, 8(4): 25-52.
 • Ball, R. and Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation Of Accounting Income Numbers. Journal Of Accounting Research, 6: 159-178.
 • Başdaş, Ü., (2013), Event Study Methodology For The Borsa İstanbul, Unpublished Ph.D. Thesis, Ankara: Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences.
 • Başdaş, Ü. and Oran, A. (2014). Event Studies In Turkey. Borsa İstanbul Review, 14(3): 167-188.
 • Bhagat, S. and Romano, R. (2001). Event Studies And The Law Part 1: Technique And Corporate Litigation. John M. Olin Center For Studies In Law, Economics And Public Policy Working Papers, Paper 259: 1-33.
 • Binder, J.J. (1985). Measuring The Effects of Regulation With Stock Price Data. Rand Journal Of Economics. 16(2): 167-183.
 • Brown, S.J.and Warner, J.B. (1980). Measuring Security Price Performance. Journal Of Financial Economics, 8: 205-258.
 • Brown, S.J. and Warner, J.B. (1985). Using Daily Stock Returns: The Case Of Event Studies. Journal Of Financial Economics, 14(1): 3-31.
 • Campbell, J.Y., Lo, A.W., and MacKinlay, A.C. (1997). The Econometrics Of Financial Markets. New Jersey: Princeton University Press.
 • Campbell, C.J., ,Cowan, A.R., and Salotti, V. (2010). Multi-Country Event Study Methods. Iowa State University: Finance Publication.
 • Corrado, C.J., and Truong, C. (2008). Conducting Event Studies With Asia-Pacific Security Market Data. Pacific-Basin Finance Journal, 16(5): 493-521.
 • Dann, L.Y., and James, C.M. (1982). An Analysis Of The Impact Of Deposit Rate Ceilings On The Market Values Of Thrift Institutions. The Journal Of Finance, 37(5): 1259-1275.
 • Delattre, E. (2007). Event Study Methodology In Marketing. Recherche Et Applications En Marketing (English Edition), 22(2): 57-75. Dimson, E. and Mussavian, M. (1998). A Brief History Of Market Efficiency. European Financial Management, 4(1): 91-103.
 • Dolley, J.C. (1933). Common Stock Split-Ups Motives and Effects. Harvard Business Review, 12(1): 70-81.
 • Dutta, A. (2014). Parametric and Nonparametric Event Study Tests: A Review. International Business Research, 7(12): 136-142.
 • Dyckman, T., Philbrick, D. and Stephan, J. (1984). A Comparison of Event Study Methodologies Using Daily Stock Returns: A Simulation Approach. Journal Of Accounting Research, 22: 1-30.
 • Eryiğit, M. (2007). Stock Market Reaction To Developments In Turkish-European Union Relations. Ekonomik Yaklaşım, 18(63): 55-68.
 • Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C. and Roll, R. (1969). The Adjustment Of Stock Price To New Information. International Economic Review, 10 (1): 1-21.
 • Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review Of Theory And Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2): 383-417.
 • Fama, E.F. (1991). Efficient Capital Markets: 2. The Journal Of Finance, 46(5): 1575-1617.
 • Gift, P. and Gift, M.J. (2011). Don’t Blow A Bunch Of Cash On Vegas: An Event Study Analysis Of President Obama’s Public Statements On Las Vegas. UNLV Gaming Research&Review Journal, 15(2): 59-76.
 • Johnston, M.A. (2007). A Review Of The Application Of Event Studies In Marketing. Academy Of Marketing Science Review, 11(4): 1-31.
 • Kandır, S.Y. (2013). Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Bankacılar Dergisi, 24(85): 21-31.
 • Karan, M.B. (2004). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Korkmaz, T. (2013). Portföy Oluşturmada Temel ve Teknik Analizin Kullanılması. İçinde Mehmet Başar (Ed.), Portföy Yönetimi, ss.146-176. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2852 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1809.
 • Konchitchki, Y. and O’Leary, D.E. (2011). Event Study Methodologies In Information Systems Research. International Journal Of Accounting Information Systems, 12(2): 99-115.
 • Kothari, S.P. and Warner, J.B. (2007). Econometrics Of Event Studies. In B. Espen Eckbo (Ed.), Handbook Of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance. pp.3-36, North Holland: Elsevier.
 • Lee, S.H., and Varela, O. (1997). An Investigation Of Event Study Methodologies With Clustered Events And Event Day Uncertainty. Review Of Quantitative Accounting, 8(3): 211-228.
 • Mackinlay, A.C. (1997). Event Studies In Economics And Finance. Journal of Economic Literature. 35(1): 13-39.
 • Mazgit, İ. (2013). Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BIST Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Sosyoekonomi, 20(20): 225-264.
 • McWilliams, A. and Siegel, D. (1997). Event Studies In Management Research: Theoretical and Empirical Issues. The Academy Of Management Journal, 40(3): 626-657.
 • McWilliams, A., Siegel, D. and Teoh, S.H. (1999). Issues In The Use Of The Event Study Methodology: A Critical Analysis Of Corporate Social Responsibility Studies. Organizational Research Methods, 2(4): 340-365.
 • Peterson, P.P. (1989). Event Studies: A Review Of Issues and Methodology. Quarterly Journal Of Business And Economics, 28(3): 36-66.
 • Sarıgül, H. (2015). Sendikasyon Kredisi Kullanım Duyurularının Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12): 113-129.
 • Sipahi, V., (2010), Kredi Derecelendirme Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB-Banka Hisse Senetleri Üzerinde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
 • https://www.google.com.tr/ (14.10.2017).
 • https://scholar.google.com.tr/ (14.10.2017).
 • http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/ (14.10.2017).
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (14.10.2017).
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 6/2
Dergi Bölümü Derleme Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1007-8568
Yazar: Ramazan Baş (Sorumlu Yazar)
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, DOMANİÇ HAYME ANA MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { jobs363286, journal = {İşletme Bilimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-0737}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {253 - 285}, doi = {10.22139/jobs.363286}, title = {BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {Baş, Ramazan} }
APA Baş, R . (2018). BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. İşletme Bilimi Dergisi, 6 (2), 253-285. DOI: 10.22139/jobs.363286
MLA Baş, R . "BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ". İşletme Bilimi Dergisi 6 (2018): 253-285 <http://dergipark.gov.tr/jobs/issue/38964/363286>
Chicago Baş, R . "BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ". İşletme Bilimi Dergisi 6 (2018): 253-285
RIS TY - JOUR T1 - BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ AU - Ramazan Baş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22139/jobs.363286 DO - 10.22139/jobs.363286 T2 - İşletme Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 285 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-0737 M3 - doi: 10.22139/jobs.363286 UR - http://dx.doi.org/10.22139/jobs.363286 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İşletme Bilimi Dergisi BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ %A Ramazan Baş %T BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ %D 2018 %J İşletme Bilimi Dergisi %P -2148-0737 %V 6 %N 2 %R doi: 10.22139/jobs.363286 %U 10.22139/jobs.363286
ISNAD Baş, Ramazan . "BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ". İşletme Bilimi Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2018): 253-285. http://dx.doi.org/10.22139/jobs.363286